Zakon

На основу члана 62. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада

"Службени гласник РС", број 38 од 18. маја 2018.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује образац захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада.

Члан 2.

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада, подноси се на oбрасцу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС”, број 72/09).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-59/2017-06

У Београду, 27. априла 2018. године

Министар,

Горан Триван, с.р.

ОБРАЗАЦ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ____________________________________

И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (Захтев се подноси само за ону делатност коју планира да обавља у постројењу) _____________________________________,

НА ЛОКАЦИЈИ_____________________________, У ____________________

Захтев за издавање дозволе за

Рад новог постројења

Измене у раду постојећег постројења

Пробни рад постројења за управљање отпадом постројења која прибављају интегрисану дозволу

Продужетак важења дозволе

2. Операције за које се подноси захтев:

Уколико се захтев за издавање дозволе за управљање отпадом односи на више R или D операција неопходно је да се наведе која операција поновног искоришћења или одлагања са R или D листе се односи на коју врсту отпада са прецизном ознаком индексног броја отпада.

Операције поновног искоришћења отпада – R lista

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Операције одлагања – D lista

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

3. Подаци о подносиоцу захтева

Назив подносиоца захтева

 

Матични број, ПИБ и датум регистрације у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре

Одговорно лице

Адреса

 

Oпштина

 

Meсто

 

Поштански број

 

Телефон/факс

 

E-mail

 

II. Подаци о постројењу

Назив постројења

Aдреса

Телефон/факс

E-mail

Лице одговорно за управљање постројењем

Kонтакт телефон и е-mail адреса лица одговорног за управљање постројењем

Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом

Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу за управљање опасним отпадом

Kонтакт телефон квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу

E-mail адреса квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу

Kатастарски број парцеле и катастарска општина на којој се налази постројење за управљање отпадом

Докази о власништву над парцелом на којој се налази постројење за управљање отпадом

Подаци о планској и пројектној документацији (дозволе, одобрења и сагласности)

Краћи опис локације:

– Макро локација

– Микро локација

– Оријентација локације

– Опис локације

– Објекти у околини постројења на које може утицати обављање делатности управљања отпадом (школе, предшколске установе, стамбене зграде, пољопривредна газдинства, индустријски објекти, саобраћајнице...)

Информација о повезаности локације постројења са локалном инфраструктуром (саобраћајнице, снабдевање водом, струјом, канализација, топлификација, близина гасовода...)

Број запослених у постројењу за управљање отпадом и квалификациона структура

Радно време постројења током радне недеље

Број радних дана у години

III. Подаци о делатности складиштења отпада за операције поновног искоришћења или операција које претходе одлагању отпада

За обављање више делатности једног оператера захтев за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом попуњава се за сваку наведену делатност

1. Подаци о складишту отпада

Kапацитет складишта – Максимални пројектовани капацитет складишта, односно количина отпада која може да се складишти у једном тренутку:

– Укупни капацитет за све врсте отпада

– Капацитет за сваку врсту отпада посебно

Планирани капацитет складишта на годишњем нивоу, односно количина отпада која ће се складиштити за годину дана:

– Укупни капацитет за све врсте отпада

– Капацитет за сваку врсту отпада посебно

Навести запремину корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта

Навести податке о носивости подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада

Детаљан опис складишта (отворено / затворено) са димензијама појединих делова складишта, опис подова, зидова, крова, постојање водовода, канализације, развод електричне енергије, постојање сепаратора, канала за одвођење течности…

Техничка опремљеност складишта (подаци о опреми и посудама које ће се користити за складиштење)

Kратко описати процес разврставања отпада, складиштења отпада и припреме за предају на третман на истој локацији или отпремање, односно транспорт на третман код оператера који поседује дозволу за третман издату од надлежног органа

У случају складиштења опасног отпада, описати складиштење разних врста опасног отпада и складиштење некомпатибилних врста опасног отпада, као и мере које се тим поводом предузимају

2. Подаци о отпаду који се складишти

Врсте отпада у зависности од опасних карактеристика

Инертан

Неопасан

Опасан

Врсте отпада по пореклу

Комунални

Комерцијални

Индустријски

Kласификација отпада (навести све индексне бројеве отпада који се складишти у постројењу), у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада

Неопасан

Опасан

У случају складиштења опасног отпада, навести опасне карактеристике отпада, у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада

IV. Подаци о делатности третмана отпада за операције поновног искоришћења или операција које претходе одлагању отпада

1. Подаци о постројењу за третман

Врста третмана

*Описати третман у складу са наведеним R или D ознакама у делу II овог захтева

Kапацитет постројења за третман отпада – Максимални пројектовани капацитет постројења за третман отпада:

– Дневни:

– Укупни капацитет за све врсте отпада

– Капацитет за сваку врсту отпада посебно

– Месечни

– Укупни капацитет за све врсте отпада

– Капацитет за сваку врсту отпада посебно

– Годишњи

– Укупни капацитет за све врсте отпада

– Капацитет за сваку врсту отпада посебно

Kраћи опис технолошког поступка третмана

Предвиђени начин поступања са отпадом

Техничка опремљеност постројења (навести и описати опрему и уређаје)

2. Подаци о отпаду који се третира у постројењу

Врсте отпада у зависности од опасних карактеристика

Инертан

Неопасан

Опасан

Врсте отпада по пореклу

Комунални

Комерцијални

Индустријски

Kласификација отпада (навести све индексне бројеве отпада који се третирају у постројењу), у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада и у складу са R или D ознакама, односно врстама операције која се обавља са поједином врстом отпада

Неопасан:

ИНДЕКСНИ БРОЈ ОТПАДА – R или D ознака

Опасан:

ИНДЕКСНИ БРОЈ ОТПАДА – R или D ознака

3. Подаци о отпаду који настаје након третмана/поновног искоришћења отпада

Kласификација отпада

Навести све индексне бројеве отпада који настају након третмана отпада у постројењу, из Извештаја о испитивању отпада, издатог од стране овлашћене лабораторије, у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада и навести количине отпада које настају третманом појединих врста отпада

Уколико након третмана/поновног искоришћења отпада настаје опасан отпад навести опасне карактеристике тог отпада (H lista)

Описати начин збрињавања отпада насталог након третмана(уговор са оператером за одлагање и сл.)

V. Подаци о делатности одлагања отпада на депоније

1. Подаци о постројењу за одлагање отпада

Врста постројења – Kласа депонија

Депонија инертног отпада

Депонија неопасног отпада

Депонија опасног отпада

Kапацитет (укупни) постројења за одлагање отпада

Планирана количина отпада која ће се одлагати на годишњем нивоу

Предвиђени начин поступања са отпадом

Опис локације укључујући њене хидрогеолошке и геолошке карактеристике, описати близину појединих објеката, индустријских постројења, насеља и слично

Kраћи опис технолошког поступка одлагања (од пријема отпада до одлагања на тело депоније)

Kраћи приказ оперативног плана са распоредом и динамиком пуњења депоније

Техничка опремљеност постројења за одлагање отпада (навести и описати опрему и уређаје)

Kратко описати поступак затварања и одржавања депоније после затварања

2. Подаци о отпаду

Kласификација отпада (навести све индексне бројеве отпада који се одлажу на депонији), у складу са правилником којим се прописују категорије, испитивање и класификација отпада

Инертан

Неопасан

Опасан

Прилози:

1. Докази о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, односно Извод из судског регистра за јавне установе;

2. Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16 – у даљем тексту: Закон), (фотокопије: М-образац, односно Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање; радна книжицa; диплому о стеченом образовању издатa од стране надлежног органа; уверењe да стручно лице није кажњавано за било које кривично дело издато од стране надлежног органа, Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад);

4. Радни план постројења за управљање отпадом;

5. Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара;

6. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са Законом;

7. План за затварање постројења;

8. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада;

9. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;

10. Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са Законом;

11. Kопије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом (употребна дозвола, препис листа непокретности, водна дозвола, решење о легализацији објекта);

12. Финансијске и друге гаранције, или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;

13. Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депоније, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са чланом 30. Закона;

14. Упутство о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију;

15. План затварања и одржавања депоније после затварања у складу са чланом 30. Закона;

16. Потврда о уплати одговарајуће прописане административне таксе;

17. Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе.