Zakon

На основу члана 23. став 5. Закона о националним парковима („Службени гласник РС”, број 84/15),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о поступку за предлагање и именовање чланова Савета корисника Националног парка

"Службени гласник РС", број 46 од 15. јуна 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се поступак за предлагање и именовање чланова Савета корисника Националног парка (у даљем тексту: Савет корисника).

Члан 2.

У циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника Националног парка управљач (у даљем тексту: Управљач), оснива Савет корисника.

Управљач на својој интернет страници објављује јавни позив за достављање предлога за члана Савета корисника организацијама из члана 23. став 2. Закона о националним парковима.

Члан 3.

Ако се избор члана Савета корисника не изврши на основу јавног позива, позив се упућује организацијама из члана 2. став 2. овог правилника, непосредно.

Члан 4.

Предлог за члана Савета корисника, поред личних података, као што су име и презиме кандидата, адреса пребивалишта или боравишта, занимање и радно место, треба да садржи и податке о јавном деловању на подручју заштите природе односно, заштите животне средине.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00042/2018-04

У Београду, 29. маја 2018. године

Министар,

Горан Триван, с.р.