Zakon

Нa oснoву члaнa 26. стaв 5. Зaкoнa o бeзбeднoсти хрaнe („Службeни глaсник РС”, брoj 41/09),

Министaр здрaвљa дoнoси

ПРАВИЛНИК

о прехрамбеним адитивима

"Службени гласник РС", број 53 од 11. јула 2018.

I. ПРEДМЕТ, ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

1. Опште одредбе

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописују се правила о прехрамбеним адитивима који се користе у храни, у циљу високог нивоа заштите здравља људи, заштите потрошача и њихових интереса, заштите животне средине где је применљиво, ефикасног функционисања тржишта, као и поштеног понашања у промету храном.

Овим правилником утврђују се:

1) Листa прехрамбених aдитивa кojи су oдoбрeни зa упoтрeбу у хрaни и услoви њихове упoтрeбe (Прилoг 2.);

2) Листa прехрамбених aдитивa укључуjући нoсaчe кojи су oдoбрeни зa упoтрeбу у aдитивимa, у eнзимимa зa хрaну, у aрoмaмa и у нутриjeнтимa и услoви њихoвe упoтрeбe (Прилoг 3.);

3) начин декларисања и означавања прехрамбених адитива који се стављају у промет као такви;

4) спецификације прехрамбених адитива.

Прилози 2. и 3. из става 2. овог члана oдштaмпaни су уз oвaj прaвилник и чинe њeгoв сaстaвни дeo.

Подручје примене

Члан 2.

Одредбе овог правилника примењују се на прехрамбене адитиве (у даљем тексту: адитиви).

Овај правилник не примењује се на следеће супстанце, уколико се не користе као адитиви:

1) помоћна средства у производњи хране;

2) средства за заштиту биља и биљних производа;

3) супстанце које се додају храни као нутријенти;

4) супстанце које се користе за прераду воде за људску употребу;

5) ароме за храну и за неке састојке хране са ароматичним својствима који се користе у храни и на храни;

6) ензиме за храну.

Oдрeдбe oвoгa прaвилникa примeњуjу сe и на кoришћeњe aдитивa:

1) у пoсeбнoj хрaни;

2) зa пoтрeбe друкчиje oд oних oбухвaћeних oвим прaвилникoм.

Дефиниције

Члан 3.

У смислу овог правилника примењују се појмови утврђени законом којим се уређује безбедност хране и законом којим се уређују генетички модификовани организми.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) прехрамбени адитив је свака супстанца која се, без обзира на њену хранљиву вредност, не користи као храна, нити представља карактеристичан састојак хране, али се из технолошких разлога додаје храни у току производње, прераде, припреме, обраде, паковања, транспорта или чувања, тако да директно или индиректно преко својих међупроизвода постаје или може да постане састојак хране.

Адитивима се не сматрају следеће супстанце:

(1) моносахариди, дисахариди или олигосахариди и храна која садржи поменуте супстанце које се користе због њиховог својства заслађивања;

(2) храна у осушеном или концентрисаном облику, укључујући ароме додате у процесу производње сложене хране због њихових ароматичних својстава, укуса или хранљивих својстава, као и секундарног ефекта бојења;

(3) супстанце које се користе за покривање или облагање хране, које не чине саставни део хране и нису намењене конзумирању заједно са таквом храном;

(4) производи који садрже пектин, а добијају се од осушене пулпе јабуке или коре цитрус воћа или дуња или из њихове мешавине дејством разблажених киселина, а затим делимичном неутрализацијом солима натријума или калијума (течни пектин);

(5) базе за гуме за жвакање;

(6) бели или жути декстрин, печени или декстриниран скроб, скроб модификован третманом киселинама или базама, избељени скроб, физички модификован скроб и скроб третиран амилолитичким ензимима;

(7) амонијум-хлорид;

(8) крвна плазма, јестиви желатин, хидролизати протеина и њихове соли, протеини млека и глутен;

(9) аминокиселине и њихове соли које немају технолошку функцију, изузев глутаминске киселине, глицина, цистеина и цистина и њихових соли;

(10) казеинати и казеин;

(11) инулин;

2) помоћно средство у производњи хране је свака супстанца која:

(1) се сама по себи не користи као храна;

(2) се намерно користи у процесу прераде сировина, хране или њихових састојака у сврху задовољења одређених технолошких потреба током производње, обраде или прераде;

(3) може имати за последицу ненамерну, али технолошки неизбежну присутност остатака те супстанце или њених деривата у готовом производу, под условом да њихова присутност не представља опасност по здравље, као и да нема технолошки ефекат у готовом производу.

3) функционална класа означава једну од категорија адитива дефинисаних у Прилогу 1. овог правилника заснована на технолошкој функцији коју адитив има у храни;

4) непрерађена храна је храна која није подвргнута било каквој обради која доводи до битне промене њеног првобитног стања (при чему она може бити издељена, сечена, одкоштена, уситњена, одвојена од коже или коре, млевена, резана, очишћена, дубоко замрзнута, замрзнута, охлађена, млевена у млину, ољуштена, упакована, распакована и сл.)

5) храна без додатог шећера означава храну која не садржи:

(1) додате моносахариде или дисахариде;

(2) додату храну која садржи моносахариде или дисахариде, која се користи због њених својстава заслађивања.

6) храна са смањеном енергетском вредношћу је храна чија је енергетска вредност умањена за најмање 30% у поређењу са изворном храном или сличним производом;

7) стони заслађивач је производ који садржи заслађиваче дозвољене за употребу, а може садржати и друге адитиве и/или састојке хране и који је намењен продаји крајњем потрошачу као замена за шећере;

8) quantum satis значи да максимално дозвољена количина адитива није прописана, али се адитив употребљава у складу са принципима добре произвођачке праксе у количини која није већа од потребне да се постигне жељени технолошки ефекат при чему адитив не мења природу, састав и квалитет производа на начин на који би довео потрошача у заблуду.

II. ЛИСТЕ ОДОБРЕНИХ АДИТИВА

Листе адитива

Члан 4.

Само адитиви из листа у Прилогу 2. овог правилника могу се стављати у промет и као такви користити у храни у складу са условима употребе наведеним у Прилогу 2. овог правилника

Само адитиви наведени у листи из Прилога 3. овог правилника могу се користити у прехрамбеним адитивима, ензимима за храну и аромама за храну у складу са условима употребе наведеним у Прилогу 3. овог правилника.

Адитиви из листе у Прилогу 2. овог правилника наведени су уз категорију хране у коју се могу додати.

Адитиви из листе у Прилогу 3. овог правилника наводе се уз категорију адитива, ензима за храну, арома за храну и нутријената којима се могу додати.

Адитиви морају да одговарају захтевима из члана 14. овог правилника.

Забрана стављања у промет адитива и/или хране који нису у складу са захтевима овог правилника

Члан 5.

Забрањено је стављање у промет адитива или хране у којој је присутан адитив чије коришћење није у складу са захтевима овог правилника.

Општи услови за укључивање адитива у листе адитива и њиховa употребa

Члан 6.

Адитив може бити укључен у листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника и може се користити само ако задовољава следеће захтеве:

1) да на основу доступних научних доказа не представља опасност по здравље потрошача у концентрацији дозвољеној за употребу;

2) да је употреба адитива технолошки оправдана, када није могуће постићи захтевани ефекат другим економски и технолошки изводљивим путем;

3) да употреба адитива не доводи потрошача у заблуду.

Да би био укључен у листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника, адитив, осим других предности, мора да има и корист за потрошача, и да се у том смислу употребљава за једну или више следећих намена:

1) очување хранљиве вредности хране;

2) обезбеђивање потребних састојака или конституенаса (саставних делова) хране за производе намењене групама потрошача са посебним дијететским потребама;

3) побољшање и очување квалитета, стабилности или органолептичких особина хране, при чему адитив не сме да мења природу, састав и квалитет хране на начин који би могао да доведе потрошача у заблуду;

4) обезбеђивање помоћи у производњи, преради, припреми, обради, паковању, транспорту или чувању производа, укључујући и адитиве, ензиме за храну и ароме за храну, при чему адитив не сме да се употребљава за прикривање неисправних сировина или лоших (укључујући и нехигијенске) технолошких поступака или праксе.

Изузетак од става 2. тачка 1) овог члана представља употреба адитива који смањује хранљиву вредност хране, а који се може уврстити у листу из Прилога 2. овог правилника ако:

1) храна, која садржи адитив који смањује хранљиву вредност хране, не чини битан елемент уобичајене исхране;

2) је адитив неопходан за производњу хране намењене групама потрошача са посебним дијететским потребама.

Посебни услови за заслађиваче

Члан 7.

Адитив може бити укључен у функционалну класу заслађивача у листи из Прилога 2. овог правилника само ако уз коришћење за једну или више намена дефинисаних у члану 6. став 2. овог правилника задовољава једну или више наведених функција:

1) замењује шећере у производњи хране са смањеном енергетском вредношћу, хране која нема кариогени потенцијал или хране без додатог шећера;

2) замењује шећере уколико то продужава рок трајања такве хране;

3) омогућава производњу хране намењене потрошачима са посебним дијететским потребама у складу са прописима који регулишу област дијететских производа.

Посебни услови за боје

Члан 8.

Адитив може бити укључен у функционалну класу боја у листи из Прилога 2. овог правилника само ако, уз коришћење за једну или више намена дефинисаних у члану 6. став 2. овог правилника задовољава једну или више наведених функција:

1) обнављање првобитног изгледа хране чија боја може да се промени приликом прераде, чувања, паковања и дистрибуције, где долази до нарушавања визуелне прихватљивости готовог производа;

2) постизање веће визуелне прихватљивости хране;

3) давање боје храни која је иначе безбојна.

Функционалне класе адитива

Члан 9.

Адитиви наведени у листама из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника могу бити сврстани у функционалне класе према основној технолошкој функцији адитива, дате у Прилогу 1. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Сврставање адитива у одређену функционалну класу не спречава његово коришћење за друге технолошке функције.

У складу са новим научним сазнањима и технолошким развојем, допуњују се функционалне класе адитива.

Садржај листе адитива

Члан 10.

У складу са међународно прихваћеном проценом ризика и новим научним сазнањима и технолошким развојем, ревидирају се листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника.

Код укључивања адитива у листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника наводе се:

1) назив адитива и његов Е број;

2) категорија хране којој се адитив може додати;

3) услови употребе адитива;

4) ограничење употребе адитива, тамо где постоји, уколико се адитив директно продаје крајњем потрошачу.

Дозвољене количине адитива за употребу

Члан 11.

Услови употребе адитива из члана 10. став 2. тачка 3) овог правилника су:

1) количина која се користи утврђена је тако да буде најмања потребна за постизање жељеног ефекта;

2) приликом одређивања количине адитива која ће се користити узети су у обзир:

(1) прихватљив дневни унос (енг. Acceptable Daily Intake – ADI) адитива или еквивалентна оцена утврђена за одређени адитив, као и могући дневни унос истог адитива из свих извора;

(2) када се адитив употребљава у храни намењеној групама потрошача са посебним дијететским потребама, мора се узети у обзир могући дневни унос тог адитива од стране потрошача који припадају поменутим групама.

Ако се адитив користи према начелу „quantum satis” не утврђује се максимално дозвољена количина адитива.

Максимално дозвољена количина адитива утврђена у Прилогу 2. овог правилника односи се на храну која се ставља у промет, осим ако овим правилником није другачије одређено. Изузетно од овог принципа, код осушене и/или концентрисане хране која захтева надокнаду издвојене течности (припрему), максималнo дозвољена количина се односи на храну која је припремљена према упутству за употребу на декларацији, узимајући у обзир најмањи фактор разређења.

Максималнo дозвољене количине боја за храну из листе у Прилогу 2. овог правилника односе се на количину основне боје из препарата боје (адитива) у храни припремљеној за употребу, осим ако није другачије назначено.

Промене производног поступка или улазних сировина за производњу адитива који је укључен у листе овог правилника

Члан 12.

Када је адитив укључен у листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника, а дође до значајне промене у начину његове производње или коришћењу полазних сировина, укључујући и промену величине честица (нпр. код примене нанотехнологије), тај адитив се сматра различитим адитивом и потребно је ново уврштавање у листе овог правилника или промена у спецификацијама адитива пре његовог стављања у промет.

Адитиви који подлежу условима стављања на тржиште генетички модификоване хране

Члан 13.

Адитив који спада у подручје примене закона којим се уређује област генетички модификованих организмима може бити укључен у листе адитива из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника у складу са овим правилником само ако задовољава захтеве прописане законом.

Обавезно је истицање ознаке „генетички модификован” на декларацији поред ознаке адитива који је генетички модификован, или садржи генетички модификоване организме. Ова ознака може да буде истакнута и у фусноти испод листе састојака и повезана звездицом (*) са адитивом на који се односи словима најмање исте величине као за листу састојака.

Уколико се за производњу адитива који је већ укључен у листе адитива из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника користи састојак који је генетички модификован, или садржи генетички модификоване организме, неће бити потребан нови поступак одобравања адитива у смислу овог правилника, под условом да тај састојак испуњава захтеве утврђене законом којим се уређује област генетички модификованих организмима, као и да је у складу са одредбама овог правилника.

Спецификације адитива

Члан 14.

Aдитиви који се први пут укључују у листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника морају да имају спецификације, које садрже податке о пореклу, критеријуме чистоће и друге потребне информације за идентификацију и оцену квалитета и здравствене исправности адитива.

Спецификације адитива укључених у листе из Прилога 2. и Прилога 3. овог правилника наведене су у Прилогу 6. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

III. УПОТРЕБА АДИТИВА У ХРАНИ

Употреба адитива у непрерађеној храни

Члан 15.

Адитиви се не употребљавају у непрерађеној храни, осим када је таква употреба изричито предвиђена и наведена у Прилогу 2. овог правилника.

Употреба адитива у храни за одојчад и малу децу

Члан 16.

Адитиви се не употребљавају у храни за одојчад и малу децу, нити у храни за одојчад и малу децу за посебне медицинске намене, како је дефинисано прописима који регулишу област здравствене исправности дијететских производа, осим када је таква употреба изричито предвиђена и наведена у Прилогу 2. овог правилника.

Употреба боја за обележавање хране

Члан 17.

Само боје наведене у Прилогу 2. овог правилника могу да се користе за обележавање меса и љуске јаја жигом и за украсно бојење љуске јаја.

Принцип пренесених адитива

Члан 18.

Присуство адитива дозвољено је:

1) у сложеној храни осим у оној која је наведена у Прилогу 2. овог правилника, а у којој је адитив дозвољен у једном од састојака те сложене хране;

2) у храни којој је додат адитив, прехрамбени ензим или прехрамбена арома где је:

(1) присуство адитива дозвољено у самом адитиву, прехрамбеном ензиму или прехрамбеној ароми у складу са овим правилником;

(2) адитив пренесен у храну преко адитива, прехрамбеног ензима или прехрамбене ароме;

(3) уколико нема технолошку функцију у готовом производу;

3) у храни која се искључиво користи за припрему сложене хране, под условом да је сложена храна усклађена са овим правилником.

Одредбе става 1. овог члана не примењују се на почетне и прелазне формуле за одојчад, прерађене хране на бази жита и осталу храну за одојчад и малу децу и храну за одојчад и малу децу за посебне медицинске намене, како је дефинисано прописима који регулишу област здравствене исправности дијететских производа, осим ако је то предвиђено овим правилником.

Када је адитив који се налази у адитиву, прехрамбеном ензиму или прехрамбеној ароми додат храни и има технолошку функцију у тој храни, сматра се адитивом те хране, а не адитивом који је додат адитиву, ензиму или ароми, и тада мора да буде у складу са условима употребе за храну за коју је намењен.

Поред случајева допуштености присуства адитива из става 1. овог члана, присуство адитива као заслађивача дозвољенo je и у сложеној храни без додатог шећера, у сложеној храни са смањеном енергетском вредношћу, у сложеним дијететским производима намењеним за смањење телесне масе, у некариогеној (антикариогеној) сложеној храни, и у сложеној храни са продуженим роком трајања, под условом да је заслађивач дозвољен у једном од састојака те хране.

Традиционална храна

Члан 19.

У традиционалној храни произведеној на територији Републике Србије може да буде забрањена употреба неких адитива. У Прилогу 4. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део дата је Листа традиционалне хране појединих земаља у којима је забрањена употреба одређених категорија адитива.

IV. ОЗНАЧАВАЊЕ АДИТИВА

Означавање адитива који нису намењени за продају крајњем потрошачу

Члан 20.

Адитиви који нису намењени за продају крајњем потрошачу, било да се продају појединачно или као мешавина адитива и/или у мешавини са састојцима хране, могу да буду у продаји само са ознаком која је у складу са чланом 21. овог правилника, а која мора бити лако видљива, читљива и неизбрисива.

Информације морају да буду приказане на српском језику чиме сe нe искључуje нaвoђeњe тaквих инфoрмaциja и нa више језика.

Општи захтеви за означавање адитива који нису намењени крајњем потрошачу

Члан 21.

На паковању адитива који нису намењени за продају крајњем потрошачу, а продају се појединачно или као мешавина адитива и/или у мешавини са састојцима хране, и/или са осталим супстанцама које су му додате, морају да постоје следеће информације:

1) назив и/или Е број сваког адитива како је то утврђено овим правилником или трговачки назив производа који укључује назив и/или Е број сваког адитива;

2) изјава „намењено за храну” или изјаву „ограничена употреба у храни” или посебна изјава која ближе описује употребу адитива у храни;

3) уколико је потребно, информације о посебним условима чувања и/или употребе адитива;

4) идентификациона ознака серије или лота адитива;

5) упутство за употребу адитива уколико би изостављање тог упутства онемогућило правилну употребу адитива у храни;

6) назив и седиште произвођача или субјекта који је производ упаковао (ако производ не пакује произвођач) или продавца;

7) максимални садржај сваког састојка или групе састојака чија је количина ограничена у храни и/или одговарајући подаци дати у јасним и лако разумљивим изразима који омогућавају кориснику да се усагласи са одредбама овог правилника или другим прописима; ако се исто ограничење односи на групу састојака који се користе појединачно или у комбинацији, заједнички проценат може да се изрази као један број или по принципу quantum satis;

8) нето количина;

9) рок употребе односно датум најмање трајности или датум употребе;

10) где је то неопходно, подаци о присуству алергена, у складу са прописом који регулише област декларисања и означавања хране.

На паковању адитива који се продају као мешавина адитива и/или као мешавина са другим састојцима хране, мора да буде наведен списак свих састојака по опадајућем редоследу њихове процентуалне заступљености (масеног удела – m/m).

У случају да су адитивима додате супстанце (укључујући и адитиве и друге састојке хране) које олакшавају њихово складиштење, продају, стандардизацију, разблаживање или растварање, на паковању мора да буде наведен списак свих таквих супстанци по опадајућем редоследу њихове процентуалне заступљености (m/m).

Изузетно од ст. 1, 2. и 3. овог члана, информације које се захтевају у ставу 1. тач. 5)–7) овог члана као и у ст. 2. и 3. овог члана могу се навести само на документима који прате испоруку, под условом да се навод „није намењено за продају крајњем потрошачу” постави на лако видљивом делу паковања.

Изузетно од ст. 1, 2. и 3. овог члана када се адитиви испоручују у великим количинама (контејнери, цистерне, танкови, итд.), све информације могу се навести само на пратећим документима који се односе на пошиљку која се испоручује, а која се доставља приликом испоруке.

Означавање адитива намењених за продају крајњем потрошачу

Члан 22.

Поред информација из прописа који регулишу област декларисања, означавања и рекламирања хране, област ознака за идентификацију серије (лота) којој храна припада, као и област генетички модификованих организама, декларација адитива који се продају појединачно или у мешавини са другим адитивима и/или другим састојцима хране, а намењени су за продају крајњем потрошачу, мора да садржи следеће информације:

1) назив и Е број сваког адитива или назив под којим се продаје, а који укључује назив и Е број сваког адитива како је наведено у овом правилнику;

2) изјаву „намењено за храну” или изјаву „ограничена употреба у храни” или посебну изјаву која ближе описује употребу адитива у храни;

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, у склопу назива стоног заслађивача мора да постоји навод „стони заслађивач на бази...”, при чему се наводе заслађивачи који се налазе у његовом саставу.

На декларацији стоног заслађивача који садржи полиоле и/или аспартам и/или аспартам-ацесулфам со, морају да буду наведена следећа упозорења:

1) полиоли: „прекомерна употреба може да изазове лаксативни ефекат”;

2) аспартам односно аспартам-ацесулфам со: „садржи извор фенилаланина”.

Произвођачи стоних заслађивача морају на одговарајући начин да обезбеде све податке који потрошачима омогућавају безбедну употребу.

Информације из ст. 1. до 3. овог члана морају бити лако разумљиве, означене на видљивом месту на начин да су лако видљиве, читљиве и неизбрисиве. Ни на који начин не смеју бити скривене, покривене или прекинуте другим речима или ознакама.

Захтеви за означавање хране која садржи одређене боје за храну

Члан 23.

Поред информација утврђених прописима који уређују област декларисања, означавања и рекламирања хране, декларација хране која садржи боје наведене у Прилогу 5. овог правилника, мора да садржи и информацију наведену у Прилогу 5. овог правилника који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Информације из става 1. овог члана морају бити јасно уочљиве, читке, непроменљиве и не могу бити прекривене другим речима или ознакама.

V. ПОСТУПАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ

Обавеза информисања

Члан 24.

Произвођач или корисник адитива мора одмах да обавести министарство надлежно за послове здравља (у даљем тексту: Министарствo) о свим новим научним или техничким сазнањима која би могла да утичу на процену безбедности адитива који користи.

Произвођач или корисник адитива мора на захтев Министарства да приложи све потребне доказе и информације о стварној употреби адитива, наводећи све производе у којима се користи као и технолошки коришћене количине.

Мониторинг употребе адитива

Члан 25.

Мониторинг употребе адитива врши се у складу са одредбама Закона о безбедности хране.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Прелазне одредбе које се односе на услове употребе и максимално дозвољене количине за адитиве који садрже алуминијум наведене су у Прилогу 2. део А тачка 2.4, део В тачка 5, подтачка (п), као и део Д овог правилника, посебно за сваку категорију хране.

Прелазне одредбе које се односе на услове употребе и максимално дозвољене количине за боје Е 104, Е 110 и Е 124 наведене су у Прилогу 2. део Д овог правилника, посебно за сваку категорију хране.

Члан 27.

Субјекти у пословању храном који послују са адитивима за храну и храном која садржи адитиве, морају да ускладе своје пословање у року од највише 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Храна која је произведена у складу са Правилником о прехрамбеним адитивима („Службени гласник РС”, број 63/13) и која је стављена у промет у периоду од највише 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника, може да се налази на тржишту до истека декларисаног рока употребе.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 28.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о прехрамбеним адитивима („Службени гласник РС”, број 63/13).

Ступaњe нa снaгу

Члан 29.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-264/2018-10

У Београду, 18. јуна 2018. године

Министар,

асс. др Златибор Лончар, с.р.

 

Прилози

Прилог 1. - Функционалне класе адитива према својим технолошким и функционалним својствима

Прилог 2. - Листа aдитива који су одобрени за употребу у храни и услови употребе

Прилог 3. - Листа адитива укључујући носаче који су дозвољени за употребу у адитивима, прехрамбеним ензимима, аромама и нутријентима и услови њихове употребе

Прилог 4. - Листа традиционалне хране појединих земаља у којима је забрањена употреба одређених категорија адитива

Прилог 5. - Боје за које у вези са чланом 23. овог правилника постоје посебни захтеви у погледу декларисања хране

Прилог 6. - Спецификције адитива