Zakon

 

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о безбедности дечјих игралишта

"Службени гласник РС", број 63 од 17. августа 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на потребне површине и опрему за јавна дечја игралишта, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени при употреби дечјих игралишта; садржина декларације о усаглашености; садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености; редовни и ванредни прегледи дечјих игралишта; знак усаглашености и означавање усаглашености и заштитна клаузула.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази који се употребљавају у овом правилнику имају следеће значење:

1) дечје игралиште јесте сваки отворени простор, укључујући целокупно земљиште, ограду, вегетацију, приступне стазе, потребне површине и опрему, намењен, изграђен и опремљен с намером да се деца на њему играју појединачно или у групама;

2) опрема за дечја игралишта је опрема и конструкција, укључујући компоненте и конструктивне елементе са којима, или на којима, деца могу да се играју на отвореном, појединачно или у групама, према сопственим правилима или из сопствених разлога за игру, а која у било којем тренутку могу да се промене;

3) подручје удара је подручје у које корисник може да се удари након падања кроз простор пада;

4) површина за играње је површина игралишта са које почиње коришћење опреме на дечјим игралиштима и која обухвата најмање подручје удара;

5) слободна висина пада је највећа вертикална удаљеност јасно одређеног ослонца тела до подручја удара које се налази испод њега;

6) критична висина пада је максимална слободна висина пада за коју дата површина пружа прихватљив ниво ублажавања удара;

7) ублажавање удара је својство површине да расипа кинетичку енергију удара локализованом деформацијом или померањем тако да се смањи убрзање;

8) први преглед је прва контрола испуњености захтева опреме и потребне површине на дечјем игралишту и захтева за постављање дечјег игралишта након изградње и пре пуштања у употребу, којом се утврђује да ли дечје игралиште испуњава све захтеве правилника;

9) редовни преглед је први преглед и годишњи преглед којим се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површина за играње;

10) ванредни преглед је контрола на захтев, којом се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површина за играње;

11) произвођач је правно лице, предузетник или физичко лице које израђује површину и/или опрему за дечја игралишта или лице које се представља као произвођач стављањем на површину и/или опрему за дечја игралишта свог пословног имена, имена или назива, жига, неке друге препознатљиве ознаке или на други начин;

12) заступник је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији, које је произвођач овластио да за његов рачун предузима радње из овлашћења, а у вези са стављањем производа на тржиште Републике Србије;

13) увозник је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији које ставља на тржиште потребне површине и опрему за дечја игралишта из других земаља;

14) дистрибутер је предузетник или правно лице регистровано у Републици Србији, које је укључено у ланац испоруке и које испоручује потребне површине и опрему за дечја игралишта на тржиште, а није произвођач или увозник;

15) испоручилац је произвођач, заступник, увозник или дистрибутер;

16) исправа о усаглашености је исправа којом се потврђује усаглашеност потребне површине и опреме за дечја игралишта са прописаним захтевима;

17) стављање на тржиште је прва испорука потребне површине и опреме за дечја игралишта, на коју се односи овај правилник, на тржиште Републике Србије;

18) испорука на тржишту је свако чињење доступним потребне површине и опреме за дечја игралишта, на коју се односи овај правилник, на тржишту Републике Србије ради дистрибуције, потрошње или употребе, са или без накнаде.

Други изрази који се употребљавају у овом правилнику, а нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законима којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, планирање и изградња, општа безбедност производа, тржишни надзор и стандардима на које се позива овај правилник.

Примена Правилника

Члан 3.

Правилник се примењује на сва дечја игралишта на отвореном простору, укључујући и игралишта која су већ у употреби.

На дечја игралишта постављена на приватној имовини која нису намењена јавној употреби, одредбе овог правилника се не примењују.

II. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА

Ограничења у погледу локације

Члан 4.

Дечја игралишта се не могу налазити поред подручја које се сматра деградираним земљиштем у складу са законом којим се уређује заштита земљишта или земљишта без адекватног одводњавања, или поред подручја која се користе за утовар или истовар или чување материјала и производа или других потенцијално опасних подручја, или подручја где бука отежава комуникацију и представља извор штетног утицаја.

Приступачност и прилаз

Члан 5.

Дечја игралишта испуњавају следеће услове приступачности:

а) доступна свим корисницима, као и онима са смањеном покретљивошћу;

б) лако доступна за хитне медицинске и спасилачке интервенције;

ц) планирана у оквиру пешачких површина, уколико се постављају у урбаној зони, са добро обележеним приступима, пешачким прелазима и вештачким осветљењем.

Прилаз дечјем игралишту мора:

а) бити удаљен од саобраћаја и паркирних зона, а посебно од оних са транзитним и брзим саобраћајем;

б) бити такав да спречи кориснике да без намере приступе подручјима у којима се возила крећу и паркирају.

Прилаз дечјим игралиштима из околних зграда, планира се на такав начин да се избегава прелазак саобраћајница, ако је то могуће.

Заштита од саобраћаја и општи принципи заштите игралишта

Члан 6.

Дечје игралиште се поставља даље од саобраћајница, у мери у којој је то могуће.

Дечје игралиште постављено на удаљености мањој од 5 m од саобраћајнице или зоне паркирања, уколико нема других природних или наменских баријера које онемогућавају отворен приступ саобраћајници, имају ограду минималне висине 1 m, без избочених и оштрих елемената и таквог облика да не може да дође до заглављивања било ког дела тела.

Ове зоне саобраћајница морају бити обележене одговарајућом саобраћајном сигнализацијом као „Зоне успореног саобраћаја” и са одговарајућим решењима за физичку контролу брзине кретања возила у складу законом којим се уређује безбедност саобраћаја и саобраћајна сигнализација.

Захтеви из ст. 1–3. овог члана сматрају се испуњеним у случајевима када се дечје игралиште налази у оквиру објеката као што су васпитно-образовне установе или јавне зелене површине које већ имају изведена решења за заштиту од саобраћаја.

Члан 7.

Дечје игралиште које се налази изван подручја стамбених зграда, објеката као што су васпитно-образовне установе или јавне зелене површине мора имати одређен заклон за кориснике.

Локација постављања

Члан 8.

Дечја игралишта морају:

а) бити постављена на простору који је урбанистичким планом дефинисан за ту намену, и уколико је то могуће, у близини стамбених зграда, функционалних јавних објеката или у оквиру јавне зелене површине или на другом безбедном простору у оквиру паркова природе, заштићених природних добара, површина ван урбаног ткива, а у природним околностима;

б) имати адекватно осветљење, ако су постављена у урбаном окружењу.

Дечје игралиште мора бити заштићено оградом или другом природном или наменском баријером, како би се корисницима онемогућио директан, и без намере приступ подручјима са повећаним ризиком од незгода (саобраћајних несрећа, падова са висине, утапања и сл.).

Ограда или друга природна или наменска баријера, из члана 6. става 2. и става 2. овог члана, не може представљати визуелну баријеру која спречава или смањује прихватљиви ниво надзора дечјег игралишта или укључује додатне ризике за кориснике игралишта у смислу настајања тешких телесних повреда.

Пројектовање и функционална организација

Општи принципи

Члан 9.

Приликом пројектовања дечјег игралишта, узима се у обзир планирана локација у односу на окружење, намена, предвиђена употреба и рекреативни потенцијал.

За функционалну организацију игралишта, узима се у обзир, нарочито:

а) путање тј. начини кретања унутар игралишта и рекреативне потребе деце;

б) уравнотежен и одговарајући распоред опреме и зона игралишта, односно одговарајуће распоређени нивои сложености опреме и предвидиви начин кретања деце међу опремом, како би се омогућило природно одвајање активности и избегли могући судари.

Игралишта морају бити тако пројектована да се деци омогући пратња и надзор одраслих.

Урбани мобилијар и помоћни објекти

Члан 10.

Дечја игралишта, осим опреме за дечја игралишта, опремају се нарочито са:

а) јавним осветљењем, уколико се дечје игралиште налазу у урбаној зони,

б) довољним бројем клупа у односу на површину игралишта,

в) ђубријерама за сакупљање чврстог комуналног отпада.

Урбани мобилијар који се користи на игралиштима не сме представљати ризик, односно узроковати тешке телесне повреде.

У оквиру дечјег игралишта се мора поставити најмање једна информативна табла. Табла мора да буде јасно видљива, лако читљива, димензија најмање 1,5 m x 1,5 m, у ведрим и јарким бојама и постављена у непосредној близини игралишта, односно на прилазу дечјем игралишту.

Информативна табла из става 3. овог члана мора да садржи информације о коришћењу игралишта на безбедан начин, укључујући забране и ограничења прописана на његовој површини, која треба да буду означена симболима и знаковима када је то примењиво.

Информативна табла садржи, нарочито следеће податке:

– име власника дечјег игралишта, као и његове контакт податке;

– назив, регистарски број именованог тела које је извршило први преглед и датум првог прегледа;

– бројеве телефона медицинске, ватрогасне службе и полиције;

– старосни узраст за који је игралиште намењено;

– забрану увођења кућних љубимаца на простору игралишта, осим водича за особе са оштећеним видом;

– забрану или ограничење вожње бицикла, мотоцикала и сл. на подручју игралишта (по потреби, зависно од сврхе игралишта према старосним групама);

– забрану пуштања дронова и сличних летећих справа у случају непосредне близине надземних инсталација, мрежног напајања и/или електронске мреже;

– ограничење коришћења игралишта за децу до седам година без надзора одрасле особе;

– упутство корисницима да уколико се уоче било каква оштећења опреме или подлоге за ублажавање удара о томе обавести власника;

– друге информације о спонзорима, донаторима.

Улаз, излаз и путеви за ванредне ситуације на дечјим игралиштима, предвиђени за уобичајену употребу и за ванредне ситуације, у сваком тренутку морају да буду приступачни и без било каквих физичких препрека.

Биљне врсте које се саде на подручју дечјег игралишта не смеју представљати ризик по здравље деце.

На подручју дечјег игралишта не смеју се садити биљне врсте које имају оштре елементе и отровне карактеристике.

III. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ И ПОТРЕБНЕ ПОВРШИНЕ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА

Технички захтеви за опрему на дечјим игралиштима

Члан 11.

Опрема за дечја игралишта и њене компоненте морају бити пројектоване и израђене тако да корисници могу лако да препознају ризике који могу настати приликом коришћења, чак и ако се опрема не користи на предвиђен или очекиван начин.

Опрема која има слободну висину пада већу од 3 m не може се уградити на дечје игралиште. Такође, то се односи и на било који део опреме на који је могућ приступ корисника.

Техничке карактеристике материјала коришћених у изради опреме за дечја игралишта морају да одговарају очекиваном оптерећењу.

Метални делови и елементи морају да буду отпорни на временске услове и корозију, и по потреби заштићени нетоксичним премазима.

Вештачки материјал коришћени за израду опреме за дечја игралишта мора да буде отпоран на ултра-љубичасто зрачење.

Делови који садрже пластику ојачану стакленим влакнима морају да се замене или поправе када стаклена влакна постану видљива услед хабања или оштећења. Ово се посебно односи на тобогане.

Ако стабилност опреме за играње зависи само од једног стуба, посебну пажњу треба обратити на одржавање, надгледањем постепеног погоршања квалитета или на други одговарајући начин и, по потреби, искључивањем тог елемента из употребе пре краја његовог радног века.

Релевантни технички захтеви за заштиту здравља и безбедности за одређену врсту опреме и површине садржани су у следећим стандардима:

– SRPS EN 1176-1, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 1: Општи безбедносни захтеви и методе испитивања;

– SRPS EN 1176-2, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 2: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за љуљашке;

– SRPS EN 1176-3, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 3: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за тобогане;

– SRPS EN 1176-4, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 4: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за жичаре;

– SRPS EN 1176-5, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 5: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за вртешке;

– SRPS EN 1176-6, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 6: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за опрему за њихање;

– SRPS EN 1176-11, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 11: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за просторне мреже;

– SRPS EN 1177, Површине игралишта које ублажавају удар.

Методе испитивања за одређивање ублажавања удара.

Опрема мора да се уграђује у складу са упутствима произвођача.

Технички захтеви за потребне површине на дечјим игралиштима

Члан 12.

Простор пада не сме да садржи ниједну препреку на коју би корисник могао да падне и изазове повреде, као што су изложени темељи опреме и сл.

Испод свих делова опреме за дечја игралишта са слободном висином пада која је већа од 600 mm и/или опреме која проузрокује принудно кретање тела корисника (нпр. љуљашке, тобогани, опрема за њихање, жичаре, вртешке итд.), мора се налазити површина за ублажавање удара преко читавог подручја удара.

Критична висина пада површине за ублажавање удара мора бити једнака или већа од слободне висине пада за дату опрему испод које се поставља.

Дебљина површине за ублажавање удара израђене од синтетичких материјала попут ливене гуме, гумених плоча и сл. не може бити мања од 40 mm.

Уколико је површина за ублажавање удара од песка, дубина песка у било којој тачки пешчаника не може бити мања од 300 mm.

Травњак, као површина за ублажавање удара на дечјем игралишту се може користи за критичне висине пада до 1 m.

Одржавање травњака, као површине за ублажавање удара, мора да буде такво да се ни у једном тренутку не смеју угрозити својства ублажавања удара.

Површина за ублажавање удара за опрему намењену и за кориснике са инвалидитетом/смањеном покретљивошћу мора бити израђена од синтетичких материјала.

Горња површина подлоге целе површине за игру, било чврсте или за ублажавање удара, мора бити глатка, без препрека или неуједначености.

Произвођачи синтетичких материјала или других врста материјала од којих се производе површине за ублажавање удара, морају да документују, испитним извештајем, критичну висину пада у складу са стандардом SRPS EN 1177, Површине игралишта које ублажавају удар – Методе испитивања за одређивање ублажавања удара.

Остале потребне површине за дечја игралишта морају испуњавати захтеве стандарда SRPS EN 1176-1, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 1: Општи безбедносни захтеви и методе испитивања.

IV. СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ УПОТРЕБУ

Стављање на тржиште и/или употребу

Члан 13.

Опрема и површине за ублажавање удара за дечја игралишта се могу ставити на тржиште и/или употребу само ако: испуњавају битне захтеве за заштиту здравља и безбедности корисника, као и друге захтеве и услове који морају бити испуњени у складу са овим правилником; ако их прати одговарајућа исправа о усаглашености и уколико је означена српским знаком усаглашености.

Слободан промет

Члан 14.

Опрема за дечја игралишта и површине за ублажавање удара која испуњава захтеве из овог правилника ставља се на тржиште, слободно, без икаквих ограничења.

V. ПРЕТПОСТАВКА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 15.

Сматра се да нова опрема, која се уграђује на дечјим игралиштима, испуњава одговарајуће захтеве за заштиту здравља и безбедности, ако је израђена и испитана у складу са захтевима стандарда из члана 11. овог правилника.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПРАТИ ПРОИЗВОДЕ ПРИЛИКОМ СТАВЉАЊА НА ТРЖИШТЕ И/ИЛИ УПОТРЕБУ

Опште информације о производу

Члан 16.

Произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији, који опрему на коју се односи овај правилник, ставља на тржиште и/или у употребу у Републици Србији, уз те производе прилаже упутства за употребу на српском језику.

Упутства морају да одговарају следећем:

а) да се штампају у читкој и једноставној форми;

б) морају се користити илустрације, кад год је то могуће;

в) да садрже нарочито следеће информације:

– појединости о уградњи, раду, контроли и одржавању опреме;

– тачку или напомену којом се скреће пажња на потребу да се повећа контрола, односно ниво одржавања уколико је опрема изложена интензивном коришћењу и/или се стабилност опреме заснива на само једном стубу;

– обавештење да се води рачуна, због специфичне опасности по децу, услед незавршене уградње или расклиматаности, или током одржавања.

Произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији, на захтев надлежног органа надзора или наручиоца, мора да достави копије извештаја о испитивањима.

Садржај целокупне документације коју обезбеђује произвођач опреме, односно површине за ублажавање удара, или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији мора да буде у складу са захтевима стандарда SRPS EN 1176-1.

Претходна информација

Члан 17.

Произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији мора да обезбеди информацију која се тиче безбедности уградње пре прихватања наруџбине, у виду каталога са листом података и сл.

Информација садржи нарочито, ако је релевантно:

а) најмањи потребан простор;

б) захтеве за површине (укључујући слободну висину пада и величину површине);

в) укупне мере највећег дела (највећих делова);

г) масу најтежег елемента опреме изражену у килограмима;

д) смернице у вези са циљним корисничким групама за опрему;

ђ) да ли је опрема намењена само за употребу у отвореном или затвореном простору;

е) доступност резервних делова;

ж) исправа о усаглашености са овим правилником.

Информације о уградњи

Члан 18.

Произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији уз опрему доставља и списак делова опреме која се испоручује, као и упутства за уградњу за правилно склапање, уградњу и постављење опреме.

Информације о контроли и одржавању

Члан 19.

Произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији обезбеђује упутства за одржавање која морају да обухвате и изјаву о томе да ће учестаност контроле зависити од врсте опреме, као и цртеже и шеме који су неопходни за одржавање, контролу и проверу правилног рада и, ако је одговарајуће, поправку опреме.

Упутством се одређује учестаност са којом опрема или њени делови треба да се контролишу или одржавају, као и остале неопходне смернице.

Информације које треба да се обезбеде за површине за ублажавање удара

Члан 20.

Произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији обезбеђује информације:

– о критичној висини пада површине за ублажавање удара у складу са SRPS EN 1177;

– упутства за правилну уградњу;

– упутства за поступке одржавања и контроле;

– јасну идентификацију;

– о перформансама површине.

VII. ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ПОТРЕБНИХ ПОВРШИНА И ОПРЕМЕ ЗА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА

Члан 21.

Оцењивање усаглашености површине за ублажавање удара и опреме за дечја игралишта могу да врше произвођач или именовано тело за оцењивање усаглашености поступком прегледа типа.

Поступак за оцењивање усаглашености који спроводи произвођач

Члан 22.

Произвођач, опреме за дечја игралишта или површине за ублажавање удара, или његов заступник потврђује усаглашеност са безбедоносним захтевима овог правилника, сачињавањем декларације о усаглашености на основу следећих документа:

– испитног извештаја о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. овог правилника, за типску опрему;

– сертификатима за коришћене материјале приликом израде опреме и

– сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према SRPS EN 9001 или еквивалентном стандарду.

За опрему за дечја игралишта која је пројектована и израђена/произведена као нетипска у смислу стандарда из члана 11. овог правилника, и за коју је поступак за оцењивање усаглашености спровео произвођач, оцењивање усаглашености се спроводи и од стране именованог тела у оквиру првог прегледа дечјег игралишта.

Поступак за оцењивање усаглашености прегледом типа који спроводи

Именовано тело за преглед типа опреме

Члан 23.

Преглед типа је поступак за оцењивање усаглашености којим Именовано тело утврђује и потврђује да репрезентативни примерак опреме за дечја игралишта задовољава одговарајуће захтеве из овог правилника.

Преглед типа опреме спроводи именовано тело за преглед типа, које да би било именовано, осим захтева за именовање из Прилога 1 – Захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, мора да испуни захтеве српског стандарда SRPS EN 17065, као и да има ангажовано стручно особље.

Захтев за преглед типа подноси произвођач опреме за дечја игралишта Именованом телу по свом избору.

Захтев мора нарочито да садржи:

1) име и адресу произвођача и име и адресу његовог заступника, ако он подноси захтев;

2) писану изјаву да захтев није поднет другом именованом телу;

3) техничку документацију. Техничка документација мора да омогући да се оцени усаглашеност производа са захтевима из овог правилника;

4) узорак производа репрезентативан за предвиђену производњу. Именовано тело може тражити додатне узорке ако су потребни за спровођење програма испитивања.

Ако тип испуњава примењиве захтеве из овог правилника, именовано тело издаје произвођачу сертификат о прегледу типа. Овај сертификат садржи име и адресу произвођача, закључке прегледа, услове, ако их има, за његово важење, као и податке потребне за идентификацију одобреног типа. Сертификат о прегледу типа може да садржи и један или више прилога.

Ако тип не испуњава примењиве захтеве из овог правилника, именовано тело одбија издавање сертификата о прегледу типа и о томе обавештава подносиоца захтева, наводећи детаљне разлоге за одбијање.

Произвођач мора да обавести именовано тело, које чува техничку документацију у вези са сертификатом о прегледу типа, о свим изменама одобреног типа које могу да утичу на усаглашеност производа са битним захтевима из овог правилника или на услове важења тог сертификата. Овакве измене одобреног типа захтевају издавање додатног одобрења у облику додатка на оригинални сертификат о прегледу типа.

Произвођач мора да чува примерак сертификата о прегледу типа, његових прилога и додатака, заједно са техничком документацијом, и да их учини доступним на захтев надлежних органа, најмање десет година након стављања производа на тржиште.

Заступник произвођача, у име произвођача и на његову одговорност, може да поднесе захтев из става 3. овог члана, као и да извршава обавезе из ст. 7. и 8. овог члана, ако је то одређено овлашћењем које је произвођач издао заступнику.

Увозник опреме, односно површине за ублажавање удара може, ако произвођач или његов заступник нису регистровани у Републици Србији, поднети захтев из става 3. овог члана.

VIII. ИМЕНОВАНО ТЕЛО ЗА РЕДОВАН И ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД ДЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА

Члан 24.

Тело за оцењивање усаглашености може да обавља послове оцењивања усаглашености потребне површине и опреме дечјих игралишта као и да обавља редовне и ванредне прегледе дечјих игралишта из чл. 27, 28. и 29. овог правилника, ако испуњава захтеве из Прилога 1, и ако је именовано у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом донетим на основу тог закона (у даљем тексту: Именовано тело).

Именовано тело за редован и ванредан преглед дечја игралишта, да би било именовано, осим захтева за именовање из Прилога 1 овог правилника, мора да испуни захтеве српског стандарда SRPS EN 17020, као и да има у радном односу или на други начин ангажовано стручно особље.

Именовано тело за редовне и ванредне прегледе сачињава листу дечјих игралишта над којима је извршен ванредни или редовни преглед.

Листу о извршеним прегледима, Именовано тело објављује на својој интернет страници.

Листу из става 3. овог члана се доставља надлежном инспектору и министарству које је именовало тело на њихов захтев.

Именовано тело за редовне и ванредне прегледе доставља власнику дечјег игралишта Извештај о прегледу дечјег игралишта, са утврђеним евентуалним недостацима.

IX. ЗАХТЕВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА ТОКОМ ВЕКА УПОТРЕБЕ

Члан 25.

Да би се спречиле незгоде, власник мора да обезбеди да дечје игралиште испуњава захтеве овог правилника током целог периода употребе, узимајући у обзир локалне услове и упутства произвођача који могу да утичу на учесталост контроле.

У поступку одржавања дечјих игралишта, власник може сходно примењивати захтеве стандарда SRPS EN 1176-7, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 7: Упутство за уградњу, контролу, одржавање и коришћење, ангажовањем стручно оспособљеног особља.

Власник води листу дечјих игралишта која садржи нарочито податке о локацији, опреми и површинама за ублажавање удара и датумима редовних прегледа.

Листа о дечјим игралиштима из става 3. овог члана власник доставља надлежном инспектору и надлежном министарству на њихов захтев.

Члан 26.

Уколико се током поступка одржавања открију озбиљни недостаци који би могли да угрозе безбедност, они треба без одлагања да се отклоне. У случају да то није могуће, опрема се мора осигурати како се не би користила, имобилизацијом или уклањањем.

Кад неки део опреме треба да се уклони са локације, ради одржавања, сва причвршћења или темељи који остану у тлу треба да се уклоне или заштите како би локација била безбедна.

X. РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕДИ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА

Први преглед дечјег игралишта

Члан 27.

Пре стављања дечјег игралишта у употребу спроводи се поступак првог прегледа дечјег игралишта.

Власник дечјег игралишта обезбеђује први преглед дечјег игралишта.

Први преглед обавља Именовано тело за редовне и ванредне прегледе дечјих игралишта, којим се потврђује општи ниво безбедности опреме и потребних површина, као и испуњење захтева за постављање дечјег игралишта, односно да дечје игралиште испуњава све релевантне захтеве овог правилника.

Именовано тело после обављеног прегледа сачињава Извештај о прегледу, који садржи све евентуалне недостатке на дечјем игралишту, као и рок за њихово отклањање. У извештају о прегледу дечјег игралишта, који се издаје на основу спроведеног првог прегледа, нарочито се наводе подаци о власнику дечјег игралишта као и о пропису на основу којег је тај преглед извршен (назив прописа и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен).

Власник дечјег игралишта после достављеног Извештаја о прегледу предузима све потребне радње ради отклањања свих недостатака који су утврђени у Извештају о прегледу.

Отклоњене недостатке Именовано тело потврђује издавањем новог извештаја о прегледу.

Када дечје игралиште испуњава све релевантне захтеве овог правилника, Именовано тело за редовне и ванредне прегледе потврђује усаглашеност издавањем Сертификата о првом прегледу.

Редовни преглед дечјег игралишта

Члан 28.

Власник дечјег игралишта обезбеђује редовни преглед дечјег игралишта.

Редовни преглед дечјег игралишта обавља се једном годишње.

Редовни преглед дечјег игралишта обавља Именовано тело за редовне и ванредне прегледе дечјих игралишта.

Лице које обавља послове одржавања дечјег игралишта присуствује приликом спровођења редовног прегледа дечјег игралишта.

Редовни годишњи преглед дечјег игралишта обухвата све поступке (оцењивања усаглашености) који су неопходни да се установи да ли дечје игралиште, у употреби, задовољава релевантне захтеве из овог правилника.

Редовни годишњи преглед се обавља како би се утврдио општи ниво безбедности опреме, основа и површина, усаглашеност са релевантним делом (деловима) стандарда SRPS EN 1176, укључујући било какве промене које су настале као последица оцене мера безбедности, сходно стандарду SRPS EN 1176-7, дејства временских услова, присуства труљења или корозије, и укључујући сваку промену нивоа безбедности опреме која настане као последица обављених поправки или додатих односно замењених компонената. Посебну пажњу треба посветити деловима који су предвиђени за целокупан век трајања.

Опрема мора да се контролише и у складу са упутствима произвођача.

Именовано тело после обављеног прегледа дечјег игралишта сачињава Извештај о прегледу, који садржи све евентуалне недостатке на дечјем игралишту и потребне поступке за њихово отклањање, као и рок за њихово отклањање.

Ако дечје игралиште током редовног прегледа не задовољава поједине захтеве из овога правилника, тако да је битно нарушена безбедност корисника, Именовано тело привремено ставља дечје игралиште ван употребе и о томе одмах обавештава надлежног инспектора и власника.

Власник дечјег игралишта после достављеног Извештаја о прегледу предузима све потребне радње ради отклањања свих недостатака који су утврђени у Извештају о прегледу.

Ако власник дечјег игралишта не отклони недостатке у року, Именовано тело о томе обавештава надлежног инспектора.

Отклоњене недостатке Именовано тело потврђује издавањем новог извештаја о прегледу.

Када дечје игралиште испуњава све релевантне захтеве овог правилника, Именовано тело, без одлагања, потврђује усаглашеност издавањем Сертификата о редовном прегледу.

Ванредни преглед дечјег игралишта

Члан 29.

Ванредни преглед дечјег игралишта обавља Именовано тело за редовне и ванредне прегледе.

Захтев за ванредни преглед доставља се Именованом телу за редовне и ванредне прегледе у писаном облику са податком о лицу које обавља послове одржавања дечјег игралишта, као и са називом Именованог тела које је извршило претходни редовни преглед дечјег игралишта.

Ванредни преглед дечјег игралишта спроводи се у случају:

– промена које су настале као последица оцене мера безбедности, сходно стандарду SRPS EN 1176-7,

– дејства временских услова,

– присуства труљења или корозије,

– укључујући сваку промену нивоа безбедности опреме која настане као последица обављених поправки или додатих, односно замењених компонената.

Опрема мора да се контролише и у складу са упутствима произвођача.

Када дечје игралиште испуњава све релевантне захтеве овог правилника, Именовано тело, без одлагања, потврђује усаглашеност издавањем Сертификата о ванредном прегледу.

XI. ИСПРАВА И ЗНАК О УСАГЛАШЕНОСТИ

Исправа о усаглашености

Члан 30.

Произвођач, опреме и површине за ублажавање удара за дечја игралишта, или његов заступник, пре стављања на тржиште сачињава Декларацију о усаглашености.

Декларација о усаглашености садржи нарочито:

1) пословно име, односно име или назив и адресу произвођача, односно заступника;

2) референтну ознаку опреме и годину производње;

3) изричиту изјаву којом се потврђује да опрема и потребна површина за дечја игралишта испуњава релевантне захтеве из овог правилника;

4) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање декларације о усаглашености;

5) место и датум сачињавања декларације о усаглашености;

6) број сертификата о прегледу типа, уколико је у поступку оцењивања усаглашености учествовало именовано тело за преглед типа.

Произвођач, опреме и површине за ублажавање удара за дечја игралишта, или његов заступник који ставља опрему, односно површину за ублажавање удара за дечја игралишта на тржиште Републике Србије, може декларацију о усаглашености, учинити доступном на својој службеној интернет страници, при чему адресу интернет странице наводи у одређеној документацији.

Знак усаглашености

Члан 31.

Опрема за дечја игралишта која је усаглашена са захтевима овог правилника, пре стављања на тржиште означава се српским знаком усаглашености у облику који је прописан у Прилогу 2 – Знак усаглашености, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а у складу са прописом којим се уређује начин стављања и употреба знака усаглашености.

Поред српског знака усаглашености, опрема мора бити означена читко, трајно и на месту које је видљиво са нивоа тла, информацијама и ознакама које укључују нарочито:

1) назив и адресу произвођача или овлашћеног заступника;

2) назив (референтна ознака) опреме и годину производње;

3) референтна ознака и година издања стандарда, односно SRPS EN 1176-1;

4) ознака на деловима опреме на дечјим игралиштима, што указује на горњу површину подлоге.

Стављање српског знака усаглашености врши произвођач или његов заступник, односно увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије.

XII. ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА

Члан 32.

Испорука опреме за дечја игралишта на тржиште Републике Србије, која је означена и обележена на прописан начин, коју прати исправа о усаглашености, а за коју се утврди да представља ризик за здравље и безбедност, може се ограничити или забранити у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и тржишни надзор.

XIII. КЛАУЗУЛА О УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ

Члан 33.

Захтеви овог прописа се не примењују на опрему и потребне површине за дечја игралишта које су законито стављене на тржиште, осталих земаља Европске уније или Турске, односно законито произведене у држави потписници ЕФТА Споразума.

Изузетно од става 1. овог члана, може се ограничити стављање на тржиште или повући са тржишта производ из става 1. овог члана, уколико се после спроведеног поступка из Уредбе ЕЗ бр. 764/2008, утврди да такав производ не може да испуни захтеве еквивалентне захтевима који су прописани овим прописом.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Дечја игралишта на отвореном простору која су доступна јавној употреби на дан ступања на снагу овог правилника морају се усагласити са захтевима из чл. 11. и 12. овог правилника, у року од три године од дана почетка примене.

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се истеком 90 дана од дана ступања на снагу овог правилника, осим члана 33. који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Број 119-01-468/2017-07

У Београду, 14. августа 2018. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

Прилози

ПРИЛОГ 1

ЗАХТЕВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ТЕЛО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ДА БИ БИЛО ИМЕНОВАНО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

1. Да би било именовано за обављање послова оцењивања усаглашености овог правилника, тело за оцењивање усаглашености мора да испуни захтеве из тач. 2–11. овог прилога;

2. тело за оцењивање усаглашености мора да има статус правног лица регистрованог у Републици Србији;

3. тело за оцењивање усаглашености мора да буде независно од свих страна заинтересованих за резултате оцењивања усаглашености („трећа страна” и независно од организације и опреме чију усаглашеност оцењује.

Тело за оцењивање усаглашености које је члан пословног или професионалног удружења које представља организације укључене у активности пројектовања, производње, снабдевања, склапања, коришћења или одржавања опреме чију усаглашеност оцењује, може бити именовано под условом да докаже своју независност и одсуство сукоба интереса;

4. тело за оцењивање усаглашености, његов директор, односно чланови извршног одбора директора, извршни директори или чланови надзорног одбора и сл. тог тела (у даљем тексту: највише руководство), као и запослена и друга лица ангажована за спровођење активности оцењивања усаглашености (у даљем тексту: особље) не смеју да буду пројектанти, произвођачи, испоручиоци, инсталатери, купци, корисници или одржаваоци опреме чију усаглашеност оцењују, нити смеју да буду заступници било које од тих страна. Овим се не доводи у питање употреба опреме која је неопходна за рад тог тела или употреба опреме у личне сврхе.

Највише руководство тела за оцењивање усаглашености, као и његово особље не смеју да буду директно укључени у активности пројектовања, производње, испоруке, инсталирања, коришћења или одржавања предметне опреме, нити да буду заступници било које стране укључене у те активности. Они не смеју да спроводе активности које би могле да утичу на њихово просуђивање и интегритет у вези са пословима оцењивања усаглашености за које су именована, што се нарочито односи на пружање консултантских услуга.

Тело за оцењивање усаглашености мора да обезбеди да активности његових подизвођача не угрожавају поверљивост, објективност и непристрасност у спровођењу активности оцењивања усаглашености;

5. тело за оцењивање усаглашености и његово особље дужно је да спроводи активности оцењивања усаглашености са највишим степеном професионалног интегритета и са неопходном техничком компетентношћу у одређеној области и не сме да буде изложено било каквим притисцима или другим разлозима и утицајима, посебно финансијским, који би могли да утичу на доношење одлуке и резултате спроведених активности оцењивања усаглашености, нарочито од стране лица или група лица које су заинтересоване за резултате тих активности;

6. тело за оцењивање усаглашености мора да буде компетентно за спровођење активности оцењивања усаглашености у складу са поступком оцењивања усаглашености за који тражи именовање, без обзира да ли те активности обавља то тело или се те активности обављају под његовом одговорношћу.

За сваку врсту опреме, као и за сваки поступак оцењивања усаглашености, за које тело за оцењивање усаглашености тражи именовање, то тело, и пре и после именовања, мора да има на располагању:

1) запослена односно ангажована лица са техничким знањем, као и довољним и одговарајућим искуством за обављање послова оцењивања усаглашености;

2) описе процедура у складу са којима се спроводи оцењивање усаглашености, при чему мора да се обезбеди транспарентност, као и старање о истоветној примени тих процедура. Такође, тело за оцењивање усаглашености мора да има и да примењује правила и процедуре којима су јасно разграничене активности оцењивања усаглашености које спроводи у својству именованог тела и активности које спроводи у другом својству или било које друге активности;

3) процедуре за извршавање активности оцењивања усаглашености које узимају у обзир одговарајуће аспекте организације испоручиоца и опреме чију усаглашеност оцењује, као што су: величина, делатност и структура испоручиоца, технолошки предметне опреме, масовна или серијска природа производног процеса.

Тело за оцењивање усаглашености мора да има и да примењује одговарајућу процедуру којом је уредило поступак одлучивања по приговорима на рад тог тела и донете одлуке.

Тело за оцењивање усаглашености мора да располаже свим неопходним средствима како би могло да, на одговарајући начин, обавља техничке и административне послове у вези са активностима оцењивања усаглашености, као и да има приступ свој неопходној опреми или објектима;

7. запослена односно ангажована лица задужена за обављање послова оцењивања усаглашености, мора да има и:

1) одговарајуће стручно и техничко образовање и радно искуство, односно одговарајућу техничку и стручну обуку која обухвата све активности оцењивања усаглашености у вези са којима је тело именовано;

2) одговарајуће познавање захтева за оцењивање које спроводи и овлашћење за обављање тих оцењивања;

3) одговарајуће познавање и разумевање безбедносних циљева овог правилника и релевантних стандарда из чл. 11. и 25. овог правилника као и одредаба закона којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописа који су донети на основу тог закона;

4) способност припреме исправа о усаглашености, записа и извештаја о извршеним активностима оцењивања усаглашености у складу са овим правилником;

8. непристрасност тела за оцењивање усаглашености, односно његовог највишег руководства и запослених односно ангажованих лица које спроводи активности оцењивања усаглашености мора да буде гарантована.

Зараде, накнаде, односно награде запослених односно ангажованих лица које спроводи активности оцењивања усаглашености не смеју да зависе од броја обављених оцењивања, нити од резултата таквих оцењивања;

9. тело за оцењивање усаглашености мора да има закључен уговор о осигурању од одговорности за штету од професионалне делатности;

10. тело за оцењивање усаглашености и његово запослена односно ангажована лица морају да поштују поверљивост података и информација у вези са оцењивањем усаглашености, у складу са законом. Овим се не доводе у питање обавезе које тело за оцењивање усаглашености има према надлежним органима;

11. тело за оцењивање усаглашености мора да учествује у релевантним активностима организација за стандардизацију, односно да обезбеди да његово запослена односно ангажована лица, која спроводи активности оцењивања усаглашености буде упознато са активностима тих организација.

ПРИЛОГ 2

СРПСКИ ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

Српски знак усаглашености се састоји од три велика слова А повезана у облику једнакостраничног троугла (3А), изгледа и садржине као на слици:

Величина знака одређује се према висини В знака која може да има само заокружене вредности стандардних бројева према реду величина R10 изражених у милиметрима (mm) према српском стандарду SRPS А.А0.001, Стандардни бројеви – Редови стандардних бројева.

Висина В знака износи, по правилу, најмање 5 mm.

Уз Српски знак се ставља јединствени број Именованог тела за оцењивање усаглашености из регистра именованих тела за оцењивање усаглашености, као и последње две цифре године издавања исправе о усаглашености, ако је то тело спроводило, односно учествовало у оцењивању усаглашености.