Zakon

На основу члана 87. став 3. и члана 90. став 9. Закона о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – други закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих

"Службени гласник РС", број 65 од 24. августа 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописује се врста, назив, садржај обрасца и начин вођења евиденција које води школа за основно образовање одраслих и основна школа која остварује програм образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: школа): матичне књиге, дневника образовног рада – разредне књиге, књиге андрагошке евиденције, евиденције о полагању испита – записника о поправним, разредним, испитима за образовање одраслих и другим испитима и евиденције о издатим сведочанствима.

Евиденцију о успеху полазника на крају разреда и о подели предмета на наставнике, школа води у оквиру дневника образовног рада – разредне књиге, а евиденцију о издатим сведочанствима и другим јавним исправама у оквиру матичне књиге.

Овим правилником прописује се садржај образаца јавних исправа које издаје школа: сведочанства о завршеној основној школи, односно разреда у оквиру одговарајућег циклуса, преводнице, исписнице и уверења о положеном завршном испиту и другим положеним испитима.

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког полазника у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка стицања основног образовања одраслих.

Матична књига за све разреде у оквиру свих циклуса основног образовања одраслих (од првог до осмог разреда), води се на Обрасцу бр. ООО-1, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 25 x 35 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Спољни табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи лист за сваког полазника и попуњава се за сваки циклус, односно разред у оквиру циклуса основног образовања одраслих.

Члан 3.

Дневник образовног и осталих облика рада за први, други и трећи циклус основног образовања одраслих (од првог до осмог разреда) води се на Обрасцу бр. ООО-2, у облику књиге са тврдим корицама зелене боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине  и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Када се настава изводи и на језику националних мањина, евиденција се води и на језику те националне мањине.

Члан 4.

Књига андрагошке евиденције за све циклусе основног образовања одраслих води се на Обрасцу бр. ООО-3, у облику књиге са тврдим корицама зелене боје, величине 21 x 29,7 cm на 80-грамској хартији.

Члан 5.

Полазнику првог, другог и трећег циклуса основног образовања одраслих (од првог до осмог разреда), школа издаје сведочанство о завршеном четвртом разреду на Обрасцу ООО-4а, сведочанство о завршеном петом и шестом разреду на Обрасцу ООО-4б, сведочанство о завршеном седмом и осмом разреду на Обрасцу бр. ООО-4в, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm. Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Члан 6.

Школа издаје полазнику уверење о обављеном завршном испиту на Обрасцу бр. ООО-5 у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамском папиру, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Члан 7.

Школа издаје полазнику сведочанство о завршеном основном образовању на Обрасцу бр. ООО-6 у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамском папиру, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине. Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Члан 8.

Школа води евиденцију о положеним испитима полазника.

Приликом полагања разредног или поправног испита води се записник о полагању испита полазника.

Записник о полагању испита води се на Обрасцу бр. ООО-7, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Члан 9.

Школа издаје преводницу полазнику за одговарајући разред одређеног циклуса основног образовања одраслих о преласку из једне у другу школу, на Обрасцу бр. ООО-8, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Члан 10.

Школа издаје исписницу полазнику за одговарајући разред одређеног циклуса основног образовања одраслих приликом преласка у иностранство, на Обрасцу бр. ООО-9, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Члан 11.

Обрасци евиденција и јавних исправа бр: ООО-1, ООО-2, ООО-3, ООО-4а, ООО-4б, ООО-4в, ООО-5, ООО-6, ООО-7, ООО-8, ООО-9 прописани овим правилником одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 12.

Дупликати јавних исправа издају се на обрасцима прописаним овим правилником на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: ,,ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 13.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Члан 14.

За полазнике уписане закључно са школском 2017//2018. годином школа води обрасце и евиденције јавних исправа прописаним Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (,,Службени гласник РС”, бр. 55/06, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17 и 48/18), до завршетка основног образовања одраслих.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (,,Службени гласник РС”, бр. 55/06, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17 и 48/18), које се односе на садржину и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа које воде/издају школе које спроводе основно образовање одраслих.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу 1. септембра 2018. године.

Број 110-00-00565/2018-03

У Београду, 13. августа 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилози

Образац бр. ООО-1 - Матична књига за све разреде у оквиру свих циклуса основног образовања одраслих (од првог до осмог разреда)

Образац бр. ООО-2 - Дневник образовног и осталих облика рада за први, други и трећи циклус основног образовања одраслих (од првог до осмог разреда)

Образац бр. ООО-3 - Књига андрагошке евиденције за све циклусе основног образовања одраслих

Образац бр. ООО-4:

Образац бр. ООО-4а - Сведочанство о завршеном четвртом разреду

Образац бр. ООО-4б - Сведочанство о завршеном петом и шестом разреду

Образац бр. ООО-4в - Сведочанство о завршеном седмом и осмом разреду

Образац бр. ООО-5 - Уверење о обављеном завршном испиту

Образац бр. ООО-6 - Сведочанство о завршеном основном образовању

Образац бр. ООО-7 - Записник о полагању испита

Образац бр. ООО-8 - Преводница за одговарајући разред одређеног циклуса основног образовања одраслих о преласку из једне у другу школу

Образац бр. ООО-9 - Исписница за одговарајући разред одређеног циклуса основног образовања одраслих приликом преласка у иностранство