Zakon

На основу члана 37. став 4. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон),

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу

"Службени гласник РС", број 66 од 29. августа 2018.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, а нарочито: обухват ученика, циљеви и задаци образовања и васпитања, облици рада и организација, праћење и вредновање образовно-васпитног рада, евиденција, однос здравствених установа и школа (тимски рад) и друга питања од значаја за начин организовања образовно-васпитног рада.

Образовно-васпитни рад за ученике на дужем кућном и болничком лечењу

Члан 2.

Основна школа (у даљем тексту: школа) може да организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу, уз сагласност министарства надлежног за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство), на начин и под условима утврђеним овим правилником.

Образовно-васпитни рад за ученике на дужем болничком лечењу обухвата наставу и друге облике организованог рада са ученицима и то у одељењу, групи или индивидуално, односно наставу индивидуално за ученике на дужем кућном лечењу.

Право на наставу на дужем кућном и болничким лечењу

Члан 3.

За ученике који због здравствених проблема или хроничних болести не могу да похађају наставу дуже од три недеље, настава се организује код куће, односно у здравственој установи, док траје лечење.

За ученике који не могу због здравствених сметњи да присуствују образовно-васпитном раду у школи у дужем временском периоду школа може да организује континуиран, односно образовно-васпитни рад по потреби, као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу.

Циљ образовања и васпитања ученика на дужем кућном и болничком лечењу

Члан 4.

Циљ образовно-васпитног рада са ученицима на дужем кућном и болничком лечењу је обезбеђивање континуитета у образовно-васпитном процесу, односно стварање услова за повратак у школу и наставак школовања.

Настава за ученике на дужем болничком лечењу

Члан 5.

Наставу за ученике на дужем болничком лечењу остварује школа, уз сагласност Министарства и на територији града Београда, остварује Основна школа – „Др Драган Херцог”, Београд (у даљем тексту: школа у болници).

Изузетно, наставу у болничким условима на територији Града Београда, може да остварује и друга школа која испуњава услове за организовање наставе у болничким условима, уз сагласност Министарства.

У другим већим градовима у Републици Србији у којима постоје клинички центри (Нови Сад, Ниш, Крагујевац) и у којима се на болничком лечењу налазе деца основношколског узраста, наставу из става 1. овог члана може да организује школа која испуњава услове за организовање наставе у болничким условима, уз сагласност Министарства.

У осталим градовима у Републици Србији, школе које испуњавају услове за организовање наставе у болничким условима могу ту наставу организовати, уз сагласност Министарства.

Захтев за добијање сагласности за организовање наставе за ученике на дужем болничком лечењу

Члан 6.

Захтев за добијање сагласности за организовање наставе за ученике на дужем болничком лечењу школа подноси Министарству.

Уз захтев из става 1. овог члана школа прилаже:

1) одлуку школског одбора;

2) сагласност наставничког већа;

3) мишљење савета родитеља;

4) елаборат о оправданости организовања наставе за ученике на дужем болничком лечењу, који укључује и изјаву здравствене установе о спремности на сарадњу са прегледом просечног обухвата деце основношколског узраста болничким лечењем и расположивим просторним ресурсима за остваривање наставе у болничким условима.

У поступку утврђивања испуњености услова Министарство прибавља мишљење надлежне школске управе.

Мишљење школске управе садржи и преглед школа на територији школске управе које на основу сагласности Министарства остварују наставу за ученике на дужем болничком лечењу са називима здравствених установа у којима те школе остварују наставу у болничким условима.

Настава за ученике на дужем кућном лечењу

Члан 7.

Наставу за ученике на дужем кућном лечењу, на захтев родитеља, односно другог законског заступника, остварује школа у коју је ученик уписан, уз сагласност Министарства.

Изузетно, наставу за ученике на дужем кућном лечењу може да остварује и школа у болници, уколико је ученик услед здравствених проблема или хроничних болести спречен да похађа наставу у школи, до краја школске године или дуже од годину дана.

Захтев за добијање сагласности за организовање наставе за ученике на дужем кућном лечењу

Члан 8.

Родитељ, односно други законски заступник ученика који због здравствених проблема или хроничних болести не може да похађа наставу дуже од три недеље, дужан је да о потреби организовања наставе за ученика на кућном лечењу, обавести школу у коју је ученик уписан подношењем захтева.

Захтев родитеља нарочито садржи разлоге због којих је ученику неопходно организовати наставу на кућном лечењу.

Уз захтев родитеља, школа министарству доставља документацију којом се доказује потреба организовања наставе на кућном лечењу:

1) мишљење лекара о спречености детета да похађа наставу у школи са очекиваном дужином спречености;

2) мишљење интерресорне комисије које се односи на наведени период.

Уколико уз захтев из става 3. овог члана није достављено мишљење интерресорне комисије, школа ће родитеља, односно другог законског заступника упутити да прибави мишљење интерресорне комисије.

Родитељ, односно други законски заступник може доставити захтев без мишљења интерресорне комисије, уз навођење разлога због којих није било могуће његово прибављање.

Облици рада и организација образовно-васпитног рада са ученицима на дужем кућном и болничком лечењу

Члан 9.

Наставу у болничким условима могу да похађају сви ученици који се налазе на болничком лечењу у току школске године, а ученици су школе у коју су уписани и коју похађају.

Ученици који су на дужем болничком лечењу, а за које је организована настава у болничким условима могу да се путем преводнице упишу у школу у болници, уколико је процена надлежне здравствене установе да ће дужина њиховог укупног боравка у болници бити месец дана и дуже.

Школа у болници може да организује наставу, као и учење на даљину за оне ученике који су ван болнице, а чије је здравствено стање такво да није могуће успоставити други вид наставе (ученике са ослабљеним имунитетом, на бањском лечењу и сл.), као и за ученике који се у току школске године више пута враћају у болницу на терапију.

Организација наставе у болници зависи од броја ученика, дужине боравка ученика у болници, просторне организације болнице.

Настава у болници може бити организована:

1) у оквиру одељења/комбинованог одељења;

2) у оквиру групе;

3) индивидуално.

Број ученика по одељењу у болницама је 10 ученика. Школа се за признавање мањег, односно већег броја ученика обраћа Министарству, надлежној школској управи за сагласност.

Настава за ученике на дужем кућном лечењу остварује се индивидуално.

Школа у болници може да остварује наставу за ученике на дужем кућном лечењу и при том одељење чине два ученика. Изузетно, и више од два ученика могу да чине једно одељење, уколико ученик због здравственог стања не може да прати наставу дуже од два сата дневно, односно када час не може да траје предвиђених 45 минута, а што се утврђује индивидуалним образовним планом.

Остваривање образовно-васпитног рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу

Члан 10.

Образовно-васпитни рад за ученике на дужем кућном и болничком лечењу остварује се у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.

Образовно-васпитни рад за ученика на дужем кућном и болничком лечењу може да се остварује и у складу са индивидуалним образовним планом, у складу са законом.

Трајање часа наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу

Члан 11.

Трајање часа наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу је 45 минута.

Трајање часа наставе за ученика може да буде и краће у зависности од здравственог стања ученика.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика на дужем кућном и болничком лечењу

Члан 12.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика за којег се остварује настава на дужем кућном или болничком лечењу остварује се у складу са прописом којим се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању, уз уважавање здравственог стања ученика.

Евиденција

Члан 13.

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима који су на дужем болничком лечењу у складу са законом.

Школа води педагошку документацију образовно-васпитног рада са ученицима који су на дужем кућном лечењу.

Школа у болници доставља школи у коју је ученик уписан извештај, на основу евиденције образовно-васпитног рада, педагошке документације и праћења и вредновања постигнућа и напредовања ученика за којег се остварује настава на дужем кућном и болничком лечењу.

Завршне одредбе

Члан 14.

Овај правилник објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу 1. септембра 2018. године.

Број 110-00-537/2018-07

У Београду, 21. августа 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.