Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 87. став 3. и члана 90. став 9. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

"Службени гласник РС", бр. 66 од29. августа 2018, 82 од 28. октобра 2018, 37 од 29. маја 2019, 56 од 7. августа 2019, 112 од 2. септембра 2020, 6 од 29. јануара 2021, 85 од 31. августа 2021.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Даном ступања на снагу Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, број 101/2022)  престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21 и 85/21), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. ст. 3. и 5, чланом 3. стaв 2, чланом 4. ст. 1, 3. и 4, чланом 5. став 11, чланом 10. ст. 2. и 4, чланом 11. став 1. и чланом 12. ст. 2, 3. и 4. Правилника.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци евиденција које води основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: школа): матичне књиге, дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге, евиденције о полагању испита – записника о поправним, разредним и другим испитима и евиденције о издатим сведочанствима.

Евиденцију о успеху ученика на крају школске године и о подели предмета на наставнике школа води у оквиру дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге, а евиденцију о издатим сведочанствима и другим јавним исправама у оквиру матичне књиге.

Овим правилником прописује се садржај и обрасци јавних исправа које издаје школа: ђачке књижице, сведочанства о завршеној школи, односно разреду, преводнице и уверења о положеном испиту из страног језика.

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка стицања основног образовања и васпитања.

Брисан је ранији став 2. (види члан 1. Правилника - 85/2021-18)

Спољни табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи табак за сваког ученика и попуњава се од уписа у први разред до завршетка четвртог разреда.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 1в, у облику спољњег табака и унутрашњег табака величине 29,5 х 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1в из става 4. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) за ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године води се на Обрасцу број 1д, у облику спољњег табака и унутрашњег табака величине 29,5 х 42 cm на 100-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1д из става 6. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 3.

Брисан је ранији став 1. (види члан 2. Правилника - 112/2020-5)

Спољњи табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи лист за сваког ученика и попуњава се од петог разреда до завршетка осмог разреда и полагања завршног испита.

Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Правилника - 85/2021-18)

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 1г, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 29,5 х 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1г из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 4.

Матична књига основне музичке школе и основне балетске школе, води се на Обрасцу број 2а, који је прописан Правилником.

Спољни табак матичне књиге води се за сваки одсек – главни предмет. Унутрашњи лист је посебан за сваког ученика и попуњава се од уписа у први до завршетка завршног разреда.

Матична књига основне музичке школе води се на Обрасцу број 2б у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Матична књига основне балетске школе води се на Обрасцу број 2в у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Обрасци бр. 2б и 2в из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део и примењују се на ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 5.

Дневник образовно-васпитног рада разредна књига води се за сваку школску годину, посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту, дневник рада (разредну књигу), евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају школске године и евиденцију о подели предмета на наставнике у сваком одељењу.

Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе, за ученике који се уписују у први разред школске 2020/2021. године, води се на Обрасцу број 3в, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 3в из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) за ученике који уписују други разред школске 2019/2020. године води се на Обрасцу број 4в, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 4в одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) води се на обрасцу број 4г, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 4г из става 6. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују други разред школске 2021/2022. године.

Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања, води се на обрасцу број 4ц, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 х 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 4ц из става 8. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Када се настава изводи и на језику националних мањина, евиденција се води и на језику те националне мањине, осим дневника рада (разредне књиге) који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Дневник образовно-васпитног рада у продуженом боравку (за први циклус основног образовања и васпитања), води се на Обрасцу број 3а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 6.

Брисани су ранији ст. 1. и 2. (види члан 5. Правилника - 112/2020-5)

Брисан је ранији став 1. (види члан 4. Правилника - 85/2021-18)

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за други циклус основног образовања и васпитања, за ученике који уписују пети разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 5д, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 5д из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 7.

У основној музичкој школи воде се два дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге: за главни предмет – индивидуални рад и за теоријске предмете. Ови дневници воде се за сваку школску годину, посебно за сваку класу и за сваки предмет.

Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад у основној музичкој школи води се на Обрасцу број 6б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 х 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете води се на Обрасцу број 6в, у облику књиге са меким корицама, тегет боје, величине 29,5 х 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

Обрасци број 6б и 6в из ст. 2. и 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2020/2021. године.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 8.

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу број 8а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу број 8б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је виличине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

Образац број 8б из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се за ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 9.

Школа води евиденцију о полагању испита ученика.

Записник о полагању испита води се приликом полагања испита у основној школи, основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, основној музичкој, односно основној балетској школи, испита из страног језика и других испита.

Записник о полагању испита води се на Обрасцу број 9, који је прописан Правилником.

Основна музичка школа води записник о полагању испита ученика на Обрасцу број 9а, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Образац број 9а примењује се за ученике основне музичке школе од школске 2020/2021. године.

Основна балетска школа води записник о полагању испита ученика на Обрасцу број 9б, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Образац број 9б примењује се за ученике који уписују први разред основне балетске школе школске 2020/2021. године.

Обрасци бр. 9а и 9б из ст. 4. и 6. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 10.

Школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика и подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта сваког разреда.

Брисан је ранији став 2. (види члан 5. Правилника - 85/2021-18)

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 10в, са меким пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 х 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 10в из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који се уписују у први разред школске 2020/2021. године, води се на Обрасцу број 10д, са меким пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 х 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа издаје двојезично исте је величине.

Образац број 10д из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 11.

Брисан је ранији став 1. (види члан 10. Правилника - 112/2020-5)

Брисан је ранији став 1. (види члан 6. Правилника - 85/2021-18)

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) за ученике који су уписани у пети разред у школској 2018/2019. години, води се на Обрасцу број 10г, са чврстим корицама тегет боје, величине 10 х 14 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично величине је 12 х 16 cm.

Образац 10г из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 12.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика, подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта за сваки разред у току школовања.

Ђачка књижица за ученике основне музичке музичке и основне балетске школе, води се на Обрасцу број 11a, који је прописан Правилником.

Ђачка књижица за ученике основне музичке школе води се на Обрасцу број 11б, са меким корицама, тегет боје, величине 14 х 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Ђачка књижица за ученике основне балетске школе води се на Обрасцу број 11в, са меким корицама, тегет боје, величине 14 х 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Обрасци број 11б и 11в из ст. 3. и 4. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се на ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 13.

Основна школа издаје преводницу ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у први разред школске 2020/2021. године, о преласку из једне у другу основну школу на Обрасцу број 12г у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 12г из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 14.

Брисан је ранији став 1. (види члан 7. Правилника - 85/2021-18)

Основна школа издаје преводницу ученицима од другог до четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу број 12в, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 12в из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују други разред школске 2019/2020. године.

Основна школа издаје преводницу ученику од другог до четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу на обрасцу број 12д, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 12д из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују други разред школске 2021/2022. године.

*Службени гласник РС, број 56/2019

**Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 15.

Брисан је ранији став 1. (види члан 13. Правилника - 112/2020-5)

Брисан је ранији став 1. (види члан 8. Правилника - 85/2021-18)

Основна школа издаје преводницу ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу број 13в, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 13в из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2018/2019. године.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 16.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну музичку школу и основну балетску школу, на Обрасцу брoj 14, који је прописан Правилником.

Основна музичка школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну музичку школу, на Обрасцу број 14а у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну балетску школу, на Обрасцу број 14б у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Обрасци број 14а и 14б из ст. 2. и 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењују се од школске 2020/2021. године.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 17.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 15д, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на првој страни, у облику табака величине 21 х 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm.

Образац број 15д из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 18.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања, на Обрасцу број 15в, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, величине 21 х 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују други разред школске 2019/2020. године.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе школа издаје сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 15г, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100 грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац из става 3. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују други разред школске 2021/2022. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из ст. 1. и 3. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично величине је 21 х 29,5 cm.

*Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 19.

Брисани су ранији ст. 1. и 2. (види члан 16. Правилника - 112/2020-5)

Брисани су ранији ст. 1. и 2. (види члан 10. Правилника - 85/2021-18)

Ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду на Обрасцу број 16в, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm.

Образац број 16в из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 37/2019

**Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 20.

Основна школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању на Обрасцу број 17б у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, исте је величине.

Образац број 17б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 37/2019

Члан 21.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког образовања и васпитања и основног балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18a, који је прописан Правилником.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из става 1. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично величине је 21 х 29,5 cm.

Основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18г, који је прописан Правилником.

Образац број 18г из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученика који уписују трећи разред школске 2021/2022. године.

Основна музичка школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког образовања и васпитања, на Обрасцу број 18в, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 18в из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2020/2021. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из ст. 3. и 5. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично величине је 21 х 29,5 cm.

*Службени гласник РС, број 37/2019

**Службени гласник РС, број 112/2020

***Службени гласник РС, број 85/2021

Члан 22.

Основна музичка школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном музичком образовању и васпитању на Обрасцу број 18д, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном балетском образовању и васпитању на Обрасцу број 18е, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Обрасци број 18д и 18е из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењује се од школске 2020/2021. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из ст. 2. и 3. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично величине је 21 х 29,5 cm.

*Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 23.

Основна школа издаје ученику уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред на Обрасцу број 19а у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 19а из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 24.

Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом води евиденцију и издаје јавне исправе на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу.

Члан 25.

Дупликати јавних исправа издају се на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 25а

Дневник образовно-васпитног рада који школа води у електронском облику садржи и податак о јединственом матичном броју ученика и родитеља, односно другог законског заступника ученика, у складу са законом.

Уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика.

Захтев из става 2. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју ученика и његовог родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које школа доставља подносиоцу захтева – родитељу, односно другом законском заступнику ученика, на адресу електронске поште наведене у захтеву.

*Службени гласник РС, број 82/2018

Члан 26.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, исправка погрешно унетих података врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.

Члан 27.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17 и 48/18), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. став 2, чланом 3. ст. 1. и 3, чланом 4. ст. 1, 3. и 7, чланом 5. ст. 4, 5, 6. и 8, чланом 6. став 1, чланом 7. ст. 2. и 3, чланом 8, чланом 9. став 3, чланом 10. став 2, чланом 11. ст. 1. и 2, чланом 12а став 2, чланом 14. ст. 1. и 2, чланом 15. ст. 1. и 2, чланом 16а став 2, чланом 18. ст. 1. и 2, чланом 19. ст. 1. и 3, чланом 21. став 1. и чланом 22. овог правилника.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 66/18 и 82/18), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. ст. 2. и 4, чланом 3. ст. 3. и 4, чланом 4. став 1, чланом 5. ст. 4, 5. и 9, чланом 6. ст. 3. и 4, чланом 8, чланом 9. ст. 2. и 3, чланом 10. ст. 2. и 3, чланом 11. ст. 2. и 3, чланом 12, чланом 14. ст. 1. и 2, чланом 15. ст. 2. и 3, чланом 16, чланом 18. ст. 1. и 2, чланом 19. ст. 3. и 5, чланом 20, чланом 21. и чланом 23. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 56/2019

**Службени гласник РС, број 112/2020

Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу 1. септембра 2018. године.

Број 110-00-595/2018-07

У Београду, 27. августа 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменaмa и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи : „Службени гласник РС“, број 37/2019-11

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменaмa и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи : „Службени гласник РС“, број 112/2020-5

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменaмa и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи : „Службени гласник РС“, број 85/2021-18

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 66/18 и 82/18), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. став 4, чланом 3. став 4, чланом 4. став 1, чланом 5. ст. 5. и 9, чланом 6. став 4, чланом 8, чланом 9. ст. 2. и 3, чланом 10. став 3, чланом 11. став 3, чланом 12, чланом 14. став 2, чланом 15. став 3, чланом 16, чланом 18. став 2, чланом 19. став 5, чланом 20, чланом 21. и чланом 23. овог правилника.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана по објављивању у „Службеном гласнику Републике Србије”

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", број 56/2019) додати су обрасци 4в, 4д, 12в и 15в (види чл. 1, 2. и 3. Правилника - 56/2019-3).

Правилником о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", број 56/2019) додати су обрасци 1д, 2б, 2в, 3в, 4е, 6б, 6в, 8б, 9а, 9б, 10д, 11б, 11в, 12г, 14а, 14б, 15д, 18в, 18д, 18е (види Правилника - 112/2020-5).

Правилником о измени Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", број 6/2021) обрасци бр. 2б и 2в замењени су новим обрасцима (види члан 1. Правилника - 6/2021-75).

Правилником о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", број 85/2021) додати су обрасци 4г, 4ц, 12д, 15г и 18г (види чл. 3, 7, 9. и 11Правилника - 85/2021-18).

Образац број 1в - Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године

Образац број 1г - Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године

Образац 1д - Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) за ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године

Образац 2б - Матична књига основне музичке школе

Образац 2в - Матична књига основне балетске школе

Образац број 3б - Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе, за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године

Образац 3в - Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе, за ученике који се уписују у први разред школске 2020/2021. године

Образац број 4б - Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда)

Образац број 4в - Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) за ученике који уписују други разред школске 2019/2020 године

Образац број 4д - Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда)

Образац 4г - Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда)

Образац 4ц - Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања

Образац 4е - Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда)

Образац број 5г - Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за шести, седми и осми разред основне школе, за ученике који су уписани у шести разред школске 2018/2019. године

Образац број 5д - Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за други циклус основног образовања и васпитања, за ученике који уписују пети разред школске 2018/2019. године

Образац 6б - Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад у основној музичкој школи

Образац 6в - Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете

Образац 8б - Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи

Образац 9а - Записник о полагању испита ученика основне музичке школе

Образац 9б - Записник о полагању испита ученика основне балетске школе

Образац број 10в - Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године

Образац број 10г - Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) за ученике који су уписани у пети разред у школској 2018/2019. години

Образац 10д - Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који се уписују у први разред школске 2020/2021. године

Образац 11б - Ђачка књижица за ученике основне музичке школе

Образац 11в - Ђачка књижица за ученике основне балетске школе

Образац број 12б - Преводница ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу

Образац број 12в - Преводница ученицима од другог до четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу

Образац 12г - Преводница ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у први разред школске 2020/2021. године, о преласку из једне у другу основну школу

Образац 12д - Преводницу о преласку ученика ученику II-IV разреда из једне у другу основну школу

Образац број 13в - Преводница ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу

Образац 14а - Преводница о преласку ученика из једне у другу основну музичку школу

Образац 14б - Основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну балетску школу

Образац број 15б - Сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе

Образац број 15в - Сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања

Образац 15г - Сведочанство о завршеном ___________ разреду основне школе

Образац 15д - Сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања

Образац број 16в - Сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду другог циклуса основног образовања, за ученике који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године

Образац број 17б - Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању

Образац 18в - Сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког образовања и васпитања

Образац 18г - Сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног балетског образовања и васпитања

Образац 18д - Сведочанство о завршеном основном музичком образовању и васпитању

Образац 18е - Сведочанство о завршеном основном балетском образовању и васпитању

Образац број 19а - Уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред