Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 87. став 3. и члана 90. став 9. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

"Службени гласник РС", бр. 66 од29. августа 2018, 82 од 28. октобра 2018.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци евиденција које води основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: школа): матичне књиге, дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге, евиденције о полагању испита – записника о поправним, разредним и другим испитима и евиденције о издатим сведочанствима.

Евиденцију о успеху ученика на крају школске године и о подели предмета на наставнике школа води у оквиру дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге, а евиденцију о издатим сведочанствима и другим јавним исправама у оквиру матичне књиге.

Овим правилником прописује се садржај и обрасци јавних исправа које издаје школа: ђачке књижице, сведочанства о завршеној школи, односно разреду, преводнице и уверења о положеном испиту из страног језика.

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка стицања основног образовања и васпитања.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) води се на Обрасцу број 1, који је прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17 и 48/18 – у даљем тексту: Правилник).

Спољни табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи табак за сваког ученика и попуњава се од уписа у први разред до завршетка четвртог разреда.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 1в, у облику спољњег табака и унутрашњег табака величине 29,5 х 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1в из става 4. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) води се на Обрасцу број la, који је прописан Правилником.

Спољњи табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи лист за сваког ученика и попуњава се од петог разреда до завршетка осмог разреда и полагања завршног испита.

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су уписани у пети разред школске 2017/2018. године, води се на Обрасцу број 1б, који је прописан Правилником.

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 1г, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 29,5 х 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1г из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Матична књига основне музичке школе и основне балетске школе, води се на Обрасцу број 2а, који је прописан Правилником.

Спољни табак матичне књиге води се за сваки одсек – главни предмет. Унутрашњи лист је посебан за сваког ученика и попуњава се од уписа у први до завршетка завршног разреда.

Члан 5.

Дневник образовно-васпитног рада разредна књига води се за сваку школску годину, посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту, дневник рада (разредну књигу), евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају школске године и евиденцију о подели предмета на наставнике у сваком одељењу.

Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе, за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 3б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 3б из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) води се на Обрасцу број 4, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), води се на Обрасцу број 4б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 х 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац број 4б из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Када се настава изводи и на језику националних мањина, евиденција се води и на језику те националне мањине, осим дневника рада (разредне књиге) који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Дневник образовно-васпитног рада у продуженом боравку (за први циклус основног образовања и васпитања), води се на Обрасцу број 3а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Члан 6.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) води се на Обрасцу број 5а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи, води се на Обрасцу број 5б, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за шести, седми и осми разред основне школе, за ученике који су уписани у шести разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 5г, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за други циклус основног образовања и васпитања, за ученике који уписују пети разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 5д, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Обрасци број 5г и број 5д из ст. 3. и 4. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 7.

У основној музичкој школи воде се два дневника образовно-васпитног рада – разредне књиге: за главни предмет – индивидуални рад и за теоријске предмете. Ови дневници воде се за сваку школску годину, посебно за свако одељење – класу и за сваки главни предмет.

Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад у основној музичкој школи води се на Обрасцу број 6а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете у основној музичкој школи води се на Обрасцу број 7, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Члан 8.

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу број 8а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Члан 9.

Школа води евиденцију о полагању испита ученика.

Записник о полагању испита води се приликом полагања испита у основној школи, основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, основној музичкој, односно основној балетској школи, испита из страног језика и других испита.

Записник о полагању испита води се на Обрасцу број 9, који је прописан Правилником.

Члан 10.

Школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика и подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта сваког разреда.

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) води се на Обрасцу број 10, који је прописан Правилником.

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 10в, са меким пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 х 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 10в из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) води се на Обрасцу број 10a, који је прописан Правилником.

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су уписани у пети разред школске 2017/2018. године, води се на Обрасцу број 10б, који је прописан Правилником.

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) за ученике који су уписани у пети разред у школској 2018/2019. години, води се на Обрасцу број 10г, са чврстим корицама тегет боје, величине 10 х 14 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично величине је 12 х 16 cm.

Образац 10г из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика, подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта за сваки разред у току школовања.

Ђачка књижица за ученике основне музичке музичке и основне балетске школе, води се на Обрасцу број 11a, који је прописан Правилником.

Члан 13.

Основна школа издаје преводницу ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу на Обрасцу број 12б, у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 12б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Основна школа издаје преводницу ученицима другог, трећег или четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу брoj 12а, који је прописан Правилником.

Члан 15.

Основна школа издаје преводницу ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу брoj 13a, који је прописан Правилником.

Основна школа издаје преводницу ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) који су уписани у пети разред школске 2017/2018. године, о преласку ученика из једне у другу основну школу, на Обрасцу број 13б, који је прописан Правилником.

Основна школа издаје преводницу ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу број 13в, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 13в из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2018/2019. године.

Члан 16.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну музичку школу и основну балетску школу, на Обрасцу брoj 14, који је прописан Правилником.

Члан 17.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 15б, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на првој страни, у облику табака величине 21 х 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 15б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 18.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања, на Обрасцу број 15a, који је прописан Правилником.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из става 1. овог члана чија је садржина утврђена Правилником.

Члан 19.

Ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду, на Обрасцу број 16а, који је прописан Правилником.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из става 1. овог члана чија је садржина утврђена Правилником.

Ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у пети разред школске 2017/2018. године, основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду, на Обрасцу 16б, који је прописан Правилником.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из става 3. овог члана чија је садржина утврђена Правилником.

Ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду на Обрасцу број 16в, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 5. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 16в из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 20.

Основна школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању на Обрасцу број 17б у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 17б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 21.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког образовања и васпитања и основног балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18a, који је прописан Правилником.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из става 1. овог члана чија је садржина утврђена Правилником.

Члан 22.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном музичком образовању и васпитању и основном балетском образовању и васпитању, на Обрасцу брoj 18б, који је прописан Правилником.

Члан 23.

Основна школа издаје ученику уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред на Обрасцу број 19а у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 19а из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 24.

Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом води евиденцију и издаје јавне исправе на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу.

Члан 25.

Дупликати јавних исправа издају се на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 25а

Дневник образовно-васпитног рада који школа води у електронском облику садржи и податак о јединственом матичном броју ученика и родитеља, односно другог законског заступника ученика, у складу са законом.

Уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика.

Захтев из става 2. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју ученика и његовог родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које школа доставља подносиоцу захтева – родитељу, односно другом законском заступнику ученика, на адресу електронске поште наведене у захтеву.

*Службени гласник РС, број 82/2018

Члан 26.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, исправка погрешно унетих података врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.

Члан 27.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 81/17 и 48/18), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. став 2, чланом 3. ст. 1. и 3, чланом 4. став 1, чланом 5. ст. 4. и 8, чланом 6. ст. 1. и 2, чланом 7. ст. 2. и 3, чланом 8, чланом 9. став 3, чланом 10. став 2, чланом 11. ст. 1. и 2, чланом 12. став 2, чланом 14, чланом 15. ст. 1. и 2, чланом 16, чланом 18. став 1, чланом 19. ст. 1. и 3, чланом 21. став 1. и чланом 22. овог правилника.

Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу 1. септембра 2018. године.

Број 110-00-595/2018-07

У Београду, 27. августа 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилози

Образац број 1в - Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године

Образац број 1г - Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године

Образац број 3б - Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе, за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године

Образац број 4б - Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда)

Образац број 5г - Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за шести, седми и осми разред основне школе, за ученике који су уписани у шести разред школске 2018/2019. године

Образац број 5д - Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за други циклус основног образовања и васпитања, за ученике који уписују пети разред школске 2018/2019. године

Образац број 10в - Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године

Образац број 10г - Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) за ученике који су уписани у пети разред у школској 2018/2019. години

Образац број 12б - Преводница ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу

Образац број 13в - Преводница ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу

Образац број 15б - Сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе

Образац број 16в - Сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду другог циклуса основног образовања, за ученике који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године

Образац број 17б - Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању

Образац број 19а - Уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред