Zakon

На основу члана 11. став 9. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о издавању нискотиражних уџбеника

"Службени гласник РС", број 69 од 14. септембра 2018.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови и друга питања од значаја за издавање нискотиражних уџбеника: врста нискотиражних уџбеника, елементи за утврђивање трошкова производње и малопродајне цене, као и обезбеђивање средстава за издавање нискотиражних уџбеника.

Одредбе овог правилника сходно се примењују и на издавање нискотиражних приручника.

Нискотиражни уџбеник

Члан 2.

Нискотиражни уџбеник је уџбеник чији су директни и индиректни трошкови производње и зависни трошкови продаје већи од малопродајне цене.

Нискотиражним уџбеником сматра се:

1) уџбеник на језику и писму националне мањине;

2) уџбеник прилагођен образовним потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом;

3) уџбеник за огледне програме;

4) уџбеник за стицање образовања по посебним програмима (образовање у иностранству, програми за талентоване ученике и сл.);

5) уџбеник за предмете које похађа мање од 2% ученика и полазника од укупног броја ученика и полазника у генерацији која похађа исти програм.

Врста нискотиражних уџбеника

Члан 3.

Планом уџбеника, који доноси министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) на начин прописан законом којим се уређују уџбеници (у даљем тексту: Закон), утврђује се врста потребних нискотиражних уџбеника за сваки ниво образовања и врсту школе, по разредима и предметима.

Утврђивање трошкова производње и малопродајне цене уџбеника

Члан 4.

Елементи за утврђивање трошкова производње нискотиражних уџбеника су:

1) директни трошкови производње;

2) индиректни трошкови производње;

3) зависни трошкови продаје.

Директни трошкови производње су: хонорари (ауторски хонорар, уреднички хонорар, преводилачки хонорар, редакторски хонорар, рецензентски хонорар, хонорар за сценарио, хонорар за програмирање, илустраторски хонорар, хонорар за цртеже, хонорар за фотографије, хонорар за ликовно-графичко обликовање и прелом, хонорар за идејно решење – шему дизајна, корица, хонорар за коректора, хонорар за лектора, хонорар за израду омота компакт диска и слично), трошкови припреме (унос текста, скенирање, обрада илустрација, прелом, филмовање и слично), трошкови за услуге (штампање, анимација, режија тонског снимања, студијске услуге, умножавање компакт дискова и слично) и трошкови материјала (папир, картон и слично).

Индиректне трошкове производње чини припадајући део општих трошкова.

Зависни трошкови продаје су: транспортни трошкови, тантијеме аутора, трговачки рабати и слично.

Малопродајна цена уџбеника и приручника са ПДВ-ом, који се издаје на језику и писму националне мањине, односно који се издаје са прилагођеним писмом и/или форматом за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, не може бити већа од малопродајне цене уџбеника и приручника са ПДВ-ом на српском језику који је преведен, односно чије писмо и/или формат је прилагођен.

Издавање нискотиражних уџбеника

Члан 5.

Јавни издавач, у оквиру Центра за нискотиражне уџбенике као посебне организационе јединице, издаје нискотиражни уџбеник, ако сам издавач не издаје тај нискотиражни уџбеник.

Издавач може да издаје нискотиражне уџбенике који су му одобрени у складу са Законом.

Уколико издавач чији је нискотиражни уџбеник изабран за коришћење обавести министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) да неће да издаје тај уџбеник, министар о томе обавештава јавног издавача, који је у обавези да га изда.

Податке о наслову нисктотиражног уџбеника потребног за наредну школску годину, јавном издавачу доставља Министарство.

Обезбеђивање средстава за издавање нискотиражних уџбеника

Члан 6.

Средства за издавање нискотиражних уџбеника обезбеђују се из:

1) средстава за издавање нискотиражних уџбеника које издавач уџбеника уплаћује;

2) средстава буџета Републике Србије.

Средства из става 1. тачка 1) овог члана издавачи уџбеника уплаћују на наменски рачун јавног издавача, најкасније до 31. марта текуће године, у висини од 2% остварених нето прихода од продатих уџбеника у претходној календарској години.

Издавач уџбеника који издаје све нискотиражне уџбенике које су школе изабрале за коришћење и који су том издавачу, у складу са Законом одобрени, нема обавезу да уплаћује средства из става 1. тачка 1) овог члана.

Влада у складу са расположивим средствима буџета Републике Србије, а ради омогућавања једнаке доступности образовања и васпитања, доноси одлуку о финансирању припреме и/или набавке и доделе, односно суфинансирању припреме и/или набавке и доделе уџбеника и приручника, а нарочито за ученике и полазнике који су социјално и материјално угрожени, као и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, најкасније до 1. марта текуће године за наредну школску годину.

Одлуку из става 4. овог члана, Влада доноси уколико средства из става 1. тачка 1) овог члана нису довољна за финансирање издавања или набавке нискотиражних уџбеника.

Обавезе издавача који издају нискотиражне уџбенике

Члан 7.

Издавач који издаје нискотиражне уџбенике које су школе изабрале за коришћење, обавезан је да:

1) обезбеди нискотиражне уџбенике у довољном броју примерака према исказаним потребама школа и корисника за школску годину у којој је објављен Каталог уџбеника;

2) изабране нискотиражне уџбенике учини доступним продајној мрежи, најкасније до 15. августа текуће за наредну школску годину;

3) да нискотиражне уџбенике које издаје на језику и писму националне мањине, односно које издаје са прилагођеним писмом и/или форматом за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, продаје по малопродајној цени са ПДВ-ом која не може бити већа од малопродајне цене уџбеника и приручника са ПДВ-ом на српском језику који је преведен, односно чије писмо и/или формат је прилагођен.

Обавезе издавача који не издају нискотиражне уџбенике

Члан 8.

Издавач који не издаје нискотиражне уџбенике обавезан је да:

1) учествује у обезбеђивању средстава за издавање нискотиражних уџбеника у износу 2% остварених нето прихода од продатих уџбеника у претходној календарској години и да наведена средства обрачуна и уплати на наменски рачун јавног издавача, најкасније до 31. марта текуће године;

2) најкасније до 1. јуна године у којој се објављује Каталог уџбеника, достави Министарству меницу у висини од 2% од пројектованог нето прихода, који се израчунава на основу тиража који представља број уџбеника потребан за све ученике који похађају школе које су изабрале уџбенике тог издавача пре објављивања Каталога уџбеника, за једну школску годину;

3) достави јавном издавачу рукопис уџбеника заједно са потребном документацијом ради законитог и несметаног издавања тог уџбеника од стране јавног издавача.

Одобравање уџбеника који су издати у страној држави

Члан 9.

Ако за одређене предмете постоји уџбеник на језику и писму националне мањине издат у страној држави, који по садржају одговара програму наставе и учења одређеног предмета, издавач може поднети захтев за одобравање тог уџбеника у складу са законом.

Завршне одредбе

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о издавању нискотиражних уџбеника („Службени гласник РС”, број 30/10).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00591/2018-04

У Београду, 22. августа 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.