Zakon

На основу члана 99. став 8. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о стручном спортском испиту

"Службени гласник РС", број 7 од 26. јануара 2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се програм, садржај, начин и трошкови полагања стручног спортског испита, образац уверења о положеном стручном спортском испиту и друга питања у вези са стручним спортским испитом.

Члан 2.

Полагање стручног спортског испита може да пријави свако лице које има статус спортског стручњака или стручњака у спорту (у даљем тексту: кандидат), у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон), које је заинтересовано за ангажовање у организацијама у области спорта из члана 99. став 6. Закона.

Статус спортског стручњака доказује се одговарајућом дипломом, односно уверењем издатим од стране овлашћених установа и организација, у складу са чланом 25. став 2. Закона.

Статус стручњака у спорту доказује се одговарајућом дипломом и потврдом организације у области спорта о ангажовању (на основу уговора или учлањења) у остваривању спортских активности и делатности организације, у складу са чланом 25. став 4. Закона.

Диплома, односно уверење из ст. 2. и 3. овог члана подносе се у овереној фотокопији.

Члан 3.

Стручни спортски испит полаже се у складу са Програмом за полагање стручног спортског испита (у даљем тексту: Програм), који садржи градиво за полагање испита из три испитна предмета из области које су од значаја за рад организација у области спорта из члана 99. став 6. Закона и одштампан је као Прилог 1 уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Стручни спортски испит полаже се пред испитном комисијом (у даљем тексту: Комисија) од пет чланова коју решењем образује министар надлежан за спорт (у даљем тексту: Министар) из реда истакнутих стручњака у области спорта.

Под истакнутим стручњаком у области спорта сматра се, у смислу овог правилника, спортски стручњак и стручњак у спорту са високошколским академским образовањем од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним студијама у трајању од најмање четири године, који поседује значајно искуство у раду организација у области спорта или државних органа и организација у области спорта.

Министар решењем о образовању Комисије одређује чланове Комисије, председника и заменика председника Комисије из реда чланова Комисије, као и секретара и заменика секретара Комисије из реда запослених у министарству надлежном за спорт (у даљем тексту: Министарство).

Комисија се образује на период од две године.

Рад Комисије је јаван.

Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије.

Члан 5.

Административне и са њима повезане стручне и техничке послове у вези са организовањем и спровођењем испита за Комисију, обавља секретар Комисије и Министарство.

За време одсуства или спречености секретара Комисије, заменик секретара Комисије обавља послове секретара Комисије.

Секретар Комисије нарочито:

1) утврђује списак пријављених кандидата;

2) утврђује да ли кандидати испуњавају услове прописане за полагање испита из члана 8. став 1. овог правилника и припрема предлог решења и обавештава кандидате о томе;

3) води рачуна о објављивању места и дана полагања испита;

4) упознаје кандидата који приступи полагању испита о његовим правима и обавезама;

5) води записник о полагању испита.

Члан 6.

Председник Комисије одређује испитиваче по појединим предметима за сваки испит из реда чланова Комисије, руководи радом Комисије и обезбеђује да се рад одвија у складу са овим правилником.

За време одсуства или спречености председника Комисије, послове из става 1. овог члана обавља заменик председника Комисије.

Члан 7.

Комисија сачињава базу (фонд) испитних питања и потребну литературу за полагање стручног спортског испита, у складу са Програмом и исти се објављују на званичној интернет страници Министарства (www.mos.gov.rs), или се на други начин чине доступним кандидатима.

Комисија ажурира базу питања и потребну литературу најмање једном годишње.

Члан 8.

Пријава за полагање испита садржи захтев за полагање испита и подноси се на Обрасцу 1 који је као Прилог 2 одштампан уз овај правилник и чини његов састави део.

Пријава из става 1. овог члана садржи податке о кандидату:

1) име, име родитеља и презиме;

2) датум и место рођења;

3) стручни/академски назив;

4) спортско звање;

5) назив и ниво дозволе за рад;

6) функција која се обавља у организацији у области спорта;

7) контакт телефон, контакт поштанска адреса и контакт адреса електронске поште;

8) број личне карте или путне исправе.

Уз пријаву за полагање стручног спортског испита подносе се:

1) докази о статусу спортског стручњака или стручњака у спорту, у складу са чланом 2. ст. 2–4. овог правилника;

2) фотокопија личне карте.

Образац захтева из става 1. овог члана преузима се на званичној интернет страници Министарства.

Члан 9.

Након пријема пријаве са свом потребном документацијом прописаном овим правилником, Министарство решењем одлучује о одобрењу захтева за полагање стручног спортског испита и кандидату који је пријавио испит уз решење доставља обавештење о датуму, времену и месту полагања стручног спортског испита и о новчаном износу који треба уплатити на име трошкова полагања стручног спортског испита.

Кандидат коме решењем није одобрено полагање пријављеног испита због неиспуњавања прописаних услова може против тог решења покренути управни спор, у складу са законом.

Решењем којим је полагање стручног спортског испита одобрено доставља се кандидату најкасније пет дана пре почетка испита.

Члан 10.

Испити се организују по правилу у мартовском, мајском, октобарском и децембарском испитном року.

Изузетно од испитних рокова прописаних у ставу 1. овог члана, министар може, водећи рачуна о потреби организација из члана 99. став 6. Закона, одредити додатне испитне рокове. Обавештење о одржавању додатних испитних рокова објављује се на интернет страници Министарства.

Пријаве за полагање испита подносе се Министарству до осмог дана у месецу у коме је испитни рок за који се кандидат пријављује.

Изузетно од рока прописаног у ставу 3. овог члана, пријаве за полагање испита у додатним испитним роковима подносе се у складу са објављеним обавештењем.

Место, време и распоред испита унутар рока утврђује председник Комисије.

Полагање испита организује се, по правилу, у Министарству.

Члан 11.

Пре почетка полагања стручног спортског испита утврђује се идентитет кандидата увидом у личну карту или другу личну исправу и кандидати се упознају са правилима којих се морају придржавати током испита.

Члан 12.

Стручни спортски испит полаже се, по правилу, усмено.

Стручни спортски испит почиње постављањем испитних питања кандидату из предмета (области) утврђених Програмом.

Једногласном одлуком Комисије стручни спортски испит може се због броја пријављених кандидата одржати и писмено, у ком случају се испит спроводи давањем писаних одговара на скуп питања која су одабрана из базе питања.

Члан 13.

На писаном испиту кандидат одговара на не мање од 15 ни више од 30 питања сачињених у облику затвореног теста (питања с понуђеним одговорима), из сва три испитна предмета из Програма.

У једном испитном року, зависно од броја пријављених кандидата припремиће се један или више задатака за израду теста.

Председник Комисије поверава одређење испитних питања појединим члановима Комисије.

Пре почетка писаног испита члан Комисије кога је претходно одредио председник Комисије, утврђује идентитет кандидата који су приступили испиту.

Члан Комисије из става 3. овог члана присуствује писменом испиту.

Писменом испиту могу присуствовати само чланови Комисије и секретар Комисије.

Просторију у којој се полаже кандидат може да напушта само из оправданих разлога и уз надзор секретара Комисије.

Писмени испит траје најдуже два сата од момента када је задатак уручен кандидату.

Кандидат је дужан да секретару Комисије писмени задатак преда најкасније чим истекне време одређено за израду задатка.

Секретар Комисије одмах на самом писменом задатку бележи време предаје задатка.

Кандидат је дужан да после предаје задатка напусти просторију у којој се испит одржава.

Писмени испит кандидати раде под шифром, тако да идентитет кандидата није познат пре окончања поступка оцењивања.

Кандидат који користи недозвољени материјал, или се договара са другим кандидатима, биће одлуком председника Комисије удаљен са испита и сматраће се да га није положио.

Члан 14.

Писмени испит се може полагати и електронским путем, у просторији која је посебно опремљена за полагање испита са одговарајућом материјално-техничком опремом.

Кандидату током писаног испита није дозвољено да контактира друге кандидате или лица, осим лица техничке струке ако постоји технички проблем са рачунаром, када се испит полаже електронским путем.

У случају да постоји технички проблем са рачунаром када се испит полаже електронским путем, ако се тај технички проблем отклони у року од петнаест минута, испит се наставља, а ако се не отклони за то време, испит се за тог кандидата прекида и одржава у року од три дана од дана прекида испита.

Члан 15.

Писмени испит оцењује Комисија.

Коначне оцене за писмени испит су „положио” или „није положио”.

Сматра се да је кандидат положио писмени испит уколико је тачно одговорио на најмање 60% од укупног броја постављених питања у писменом задатку, из сваког предмета (области) утврђеног Програмом.

Утврђивање идентитета кандидата врши се отварањем шифре након утврђивања коначних резултата, односно коначне оцене на писменом испиту.

Члан 16.

Усмени испит се полаже из три испитна предмета утврђених Програмом.

Испити из сва три испитна предмета на усменом испита одржавају се, по правилу, истог дана.

Председник Комисије може, ако је у испитном року испиту приступио већи број кандидата, распоредом предвидети да кандидат усмени испит полаже у највише два радна дана.

Усмени испит полаже се јавно, истовремено пред свим члановима Комисије.

Кандидат одговара тако што из сваког предмета извлачи три испитна питања.

Испитивач може кандидату поставити и једно или више додатних питања, када је то потребно ради провере његовог знања.

На постављено питање кандидат може да одговори непосредно или после сачињеног концепта.

Коначна оцена на усменом испиту може бити ,,положио”, или ,,није положио”.

Комисија оцењује успех кандидата из сваког испитног предмета посебно, а затим утврђује општи успех кандидата на стручном спортском испиту.

Кандидат је положио испит ако је на испиту из свих предмета и за свако испитно питање добио оцену „положио”.

Члан 17.

Успех кандидата на појединим предметима и општи успех кандидата на усменом стручном спортском испиту јавно саопштава председник Комисије.

Министарство сваког кандидата писмено обавештава о постигнутом успеху на писаном стручном спортском испиту, у року од осам дана од дана полагања испита.

Члан 18.

На писмени захтев кандидата председник Комисије или члан Комисије кога одреди председник Комисије, може одложити полагање испита, односно започето полагање испита због болести кандидата или других оправданих разлога.

Кандидат коме је одложено полагање испита дужан је да приступи полагању испита у првом наредном испитном року.

Једном одложени испит не може се поново одложити.

Члан 19.

Кандидат који није положио део испита из једног или два испитна предмета може полагати поправни испит.

Поправни испит може се полагати у наредном испитном року, а најкасније шест месеци од завршетка претходног полагања.

Ако последњи дан за полагање поправног испита пада на дан кад се испит не одржава, полаже се првог наредног дана када се испит одржава.

Члан 20.

Кандидат који, без оправданог разлога, није приступио испиту или није положио испит, може га поново полагати најраније три месеца након дана полагања испита.

Кандидат који из оправданих разлога није приступио полагању испита, може испит полагати у првом наредном испитном року, под условом да одмах, или у року од седам дана Комисији достави доказе којим оправдава изостанак.

Под оправданим разлозима за изостанак сматрају се: виша сила, смрт у породици, повреда или болест кандидата или члана уже породице, други разлози на основу којих се у складу са околностима може оправдати изостанак.

О оправданости изостанка одлучује Комисија и о томе обавештава кандидата.

Члан 21.

Кандидат који сматра да његов успех из неког предмета није правилно оцењен има право приговора Комисији у року од 24 часа после саопштења резултата о полагању стручног спортског испита.

О приговору одлучује Комисија пред којом је кандидат полагао испит. Комисија одлучује о приговору у року од 24 часа од пријема приговора.

Ако Комисија утврди да је приговор из става 1. овог члана оправдан, кандидат који је изјавио приговор поново полаже испит из предмета на који се приговор односи, наредног радног дана од дана пријема одлуке о приговору у време које му саопштава председник Комисије.

Члан 22.

Кандидат уз пријаву за полагања стручног спортског испита, односно за полагање поправног стручног спортског испита плаћа републичку административну таксу, у складу за законом којим су уређене републичке административне таксе.

Члан 23.

О току стручног спортског испита води се записник, посебно за сваког кандидата.

Записник садржи: име, име родитеља и презиме кандидата; број личне карте или путне исправе кандидата; број и датум решења о одобреном полагању испита; датум полагања испита; постигнути успех на испиту (по испитном предмету и општи успех); имена и презимена чланова Комисије; напомене о току испита.

Записник о току стручног спортског испита води секретар Комисије.

Записник потписују председник, чланови Комисије и секретар Комисије.

Записнику се прилажу писмени задаци кандидата, ако је испит одржан писменим путем.

Записник о полагању стручног спортског испита дат је на Обрасцу 2, који је као прилог 3 одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 24.

О положеном стручном спортском испиту издаје се уверење у року од 30 дана од дана положеног испита.

Уверење о положеном стручном спортском испиту издаје Министар.

Члан 25.

У уверење о положеном стручном спортском испиту уносе се следећи подаци:

1) назив и мали грб Републике Србије;

2) назив Министарства;

3) подаци о кандидату:

– име, име родитеља и презиме,

– датум и место рођења,

– стручни/академски назив,

– спортско звање,

– датум положеног стручног спортског испита,

– постигнут испит на испиту (положио),

4) број и датум решења о образовању испитне комисије;

5) број уверења под којим је заведен у евиденцији;

6) датум издавања уверења;

7) потпис председника Комисије.

Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства.

Уверење о положеном стручном спортском испиту дато је на Обрасцу 3, који је као Прилог 4 одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-13/2017-03/2

У Београду, 8. јануара 2018. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Програм за полагање стручног спортског испита

Прилог 2 – Образац 1 Пријава за полагање стручног спортског испита

Прилог 3 – Образац 2 Записник о полагању стручног спортског испита

Прилог 4 - Уверење о положеном стручном спортском испиту