Zakon

На основу члана 49. став 7, а у вези са чланом 96. став 3, чланом 98. став 3, чланом 102. став 4, чланом 103. ст. 4. и 9, чланом 105. став 3. и чланом 106. став 2. Закона о спорту Републике Србије („Службени гласник РС”, број 10/16),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2018.

Члан 1.

Овим правилником се уређује садржај, осим података о личности, образац и начин вођења књиге чланова удружења, друштава и савеза у области спорта.

Члан 2.

Књига чланова удружења, друштава и савеза у области спорта (у даљем тексту: спортско удружење) састоји се од регистратора са већим бројем истоветних евиденционих листова, израђених на белој хартији, прегледног листа чланова спортског удружења и збирке исправа.

Омот књиге чланова је одштампан уз овај правилник, на Обрасцу 1, и чини његов саставни део.

У Прегледни лист чланова спортског удружења уписује се: редни број, назив, односно име и презиме члана, број евиденционог листа члана, категорија чланства.

Прегледни лист чланова спортског удружења је одштампан уз овај правилник, као Обрасцу 2, и чини његов саставни део.

Члан 3.

Сваки члан спортског удружења има свој евиденциони лист.

Сваки евиденциони лист има свој број, а бројеви евиденционих листова се континуирано настављају кроз целу књигу чланова.

Евиденциони лист за правна лица води се на Обрасцу 3, а евиденциони лист за физичка лица води се на Обрасцу 4, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

На омоту (насловној страни) књиге чланова налази се натпис: „Књига чланова”, назив спортског удружења и знак спортског удружења.

Евиденциони лист се оверава печатом спортског удружења.

Члан 4.

Евиденциони лист садржи рубрике у које се уписују редни број листа, датум уписа података у евиденциони лист, извор података, као и рубрике у које се уписују подаци о члану спортског удружења из ст. 2. и 3. овог члана.

За организацију, односно правно лице члана спортског удружења у евиденциони лист се уписују, у складу са чланом 5. ст. 2. и 10. Закона о спорту, следећи подаци:

1) назив организације (пун и скраћени);

2) седиште организације (општина, улица и број);

3) матични број;

4) ПИБ број;

5) банковни текући рачун;

6) буџетски рачун (Трезор);

7) број телефона;

8) број факса;

9) имејл адреса;

10) интернет презентација (web адреса);

11) упис у надлежни регистар: број и датум решења о упису у надлежни регистар, орган код кога је извршен упис, број у регистру;

12) заступник организације, у складу са чланом 57. став 1. и чланом 67. став 1. Закона о спорту;

13) врста организације – спортско удружење, спортско привредно друштво, спортско друштво, грански спортски савез, спортски савез за област спорта, територијални спортски савез, друго удружење/савез у области спорта, предузетник за обављање спортских делатности; организација за обављање спортских делатности; друга организација;

14) чланство у другим удружењима и савезима;

15) датум усвајања статута;

16) грана/област спорта;

17) број чланова организације – укупан број чланова, број чланова спортиста, број категорисаних спортиста, број професионалних спортиста, број спортиста аматера под уговором; број чланова спортских стручњака, број спортских стручњака у радном односу са спортским удружењем, број спортских стручњака ангажованих путем уговора о стручном ангажовању, број чланова по категоријама чланства;

18) број запослених у организацији – укупан број запослених, број запослених на неодређено време, број запослених са високом стручном спремом;

19) датум пријема у чланство спортског удружења;

20) категорија чланства;

21) представљање у органима удружења;

22) изречене дисциплинске казне;

23) датум престанка чланства у спортском удружењу;

24) напомене.

За физичко лице члана спортског удружења у евиденциони лист се уписују, у складу са чланом 49. став 6. Закона о спорту, следећи подаци:

1) име, име оца и презиме;

2) датум рођења;

3) држављанство;

4) адреса пребивалишта, односно боравишта;

5) подаци за контакт;

6) број личног документа који служи као средство идентификације;

7) датум учлањења;

8) категорија чланства;

9) изречене дисциплинске казне;

10) избор у органе спортског удружења;

11) датум престанка чланства;

12) напомене.

Члан 5.

У књигу чланова се уписује и промена података из члана 4. овог правилника.

Промена података који се воде о члану спортског удружења врши се тако што се саставља нови, пречишћени евиденциони лист члана, који носи основни број евиденционог листа и редни број промене (број листа xxx/x), а стари евиденциони лист се улаже у збирку исправа.

Члан спортског удружења дужан је да сваку промену података који се воде у књизи чланова достави спортском удружењу најкасније у року од седам дана од дана њеног настанка.

Члан 6.

Подаци о личности из члана 4. овог правилника могу бити учињени доступним трећем лицу у складу са Законом о спорту.

Члан 7.

Збирка исправа садржи исправе на основу којих су утврђени подаци о члану спортског удружења који су уписани у књигу чланова.

Члан 8.

Рубрике у евиденционом листу попуњавају се читко штампаним словима или компјутерским уносом, а уписани текст не сме се исправљати и брисати.

Члан 9.

Спортско удружење води књигу чланова по службеној дужности.

Подаци за књигу чланова прикупљају се од чланова спортског удружења, из регистара у које су уписане организације чланови спортског удружења који су јавно доступни, одлука органа и радних тела спортског удружења и од надлежних спортских савеза.

Лица која подносе молбу за пријем у чланство спортског удружења, уз ту молбу достављају спортском удружењу и податке из члана 4. овог правилника.

Спортско удружење може утврдити упитник за достављање података из члана 4. овог правилника.

Члан 10.

Потврда о подацима из књиге чланова се издају на писмени захтев члана спортског удружења, надлежног националног спортског савеза и надлежног међународног спортског савеза, у складу са законом, уз навођење разлога за који ће се користити.

Подаци из потврде могу се користити само за потребе наведене у захтеву, и то у изворном облику, и не могу се објављивати и умножавати, нити давати другим лицима.

Потврда из става 1. овог члана издају се у писменој форми и садржи податке из књиге чланова, датуму издавања потврде и датуму последњег ажурирања података у књизи чланова.

Спортско удружење је одговорна за истоветност података које наведе у потврди из става 1. овог члана, са подацима добијеним из књиге чланова.

Спортско удружење чини доступним податке из члана 4. овог правилника министарству надлежном за спорт на његов захтев, ради остваривања надлежности тог министарства утврђених Законом о спорту.

Члан 11.

Члан спортског удружења брише се из књиге чланова по службеној дужности, на основу правноснажне одлуке којом је престао статус члана спортског удружења, у складу са Законом о спорту и статутом спортског удружења.

Подаци о члану спортског удружења бришу се из књиге чланова прецртавањем његовог евиденционог листа двема паралелним црвеним косим линијама и улагањем евиденционог листа у збирку исправа.

Члан 12.

Заступник спортског удружења стара се о ажурном и тачном вођењу књиге чланова спортског удружења.

Заступник спортског удружења одређује лице у спортском удружењу које је овлашћено за унос података у књигу чланова.

Спортско удружење најмање једном годишње проверава тачност података уписаних у књигу чланова.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-127/2017-03

У Београду, 15. јануара 2018. године

Министар,

Вања Удовичић, с.р.

Прилози

Образац 1 - Насловна страна (омот) Књиге чланова спортског удружења/спортског друштва/спортског савеза

Образац 2 - Прегледни листа чланова спортског удружења/спортског друштва/спортског савеза - правног лица

Образац 3 - Евиденциони лист члана спортског удружења/спортског друштва/спортског савеза - правног лица

Образац 4 - Евиденциони лист члана спортског удружења - физичког лица