Zakon

На основу члана 125. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа

"Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописује се  садржај јавних исправа које издаје високошколска установа: студентске књижице (индекса), дипломе о стеченом високом образовању и додатка дипломи.

Члан 2.

Лицу које стекне статус студента високошколска установа издаје студентску књижицу (индекс).

Индекс је јединствен за све високошколске установе.

Индекс је у облику књиге величине 105 x 160 mm, а када се штампа двојезично величине 120 x 190 mm.

Корице индекса су у тврдом повезу бордо боје, са златним словима на насловној страни.

Странице индекса штампају се на 80-грамској хартији, тониране су светлом бојом и на свакој десној страни у позадини текста налази се Мали грб Републике Србије.

Преко података на унутрашњој страни корица лепи се самоуништавајућа транспарентна холограмска темперевидент фолија величине 75 x 90 mm.

Садржај индекса дат је на Обрасцу бр. 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Страном држављанину које стекне статус студента високошколска установа издаје индекс на српском језику са преводом на енглески језик, на Обрасцу бр. 1а који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Високошколска установа издаје диплому:

1. лицу које заврши основне, специјалистичке односно мастер струковне студије;

2. лицу које заврши мастер академске студије, односно интегрисане основне и мастер академске студије;

3. лицу које заврши докторске академске студије;

4. лицу са завршеним студијама медицине и завршеном одговарајућом специјализацијом у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, које стекне научни назив доктора наука на основу одбрањене докторске дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима.

Диплома из става 1. овог члана у облику је листа величине 245 x 345 mm, а када се штампа двојезично величине 290 x 420 mm, штампа се на 200-грамској хартији, садржи холограмску заштитну налепницу, серијски број и лого самосталне високошколске установе који се налази у позадини текста.

Изглед и садржај холограмске заштитне налепнице утврђује се општим актом самосталне високошколске установе.

Садржај дипломе из става 1. овог члана дат је на обрасцима бр. 2, 3, 4 и 5 који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

Високошколска установа издаје диплому:

1. лицу које заврши основне, специјалистичке односно мастер струковне студије на студијском програму за стицање заједничке дипломе;

2. лицу које заврши мастер академске студије, односно интегрисане основне и мастер академске студије на студијском програму за стицање заједничке дипломе;

3. лицу које заврши докторске академске студије на студијском програму за стицање заједничке дипломе.

Диплома из става 1. овог члана у облику је листа величине 245 x 345 mm, а када се штампа двојезично величине 290 x 420 mm, штампа се на 200-грамској хартији, садржи холограмску заштитну налепницу, серијски број и лого самосталне високошколске установе који се налази у позадини текста.

Изглед и садржај холограмске заштитне налепнице утврђује се општим актом самосталне високошколске установе. 

Садржај дипломе из става 1. овог члана дат је на обрасцима бр. 2а, 3а и 4а који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 5.

Високошколска установа уз диплому из чл. 3. и 4. овог правилника издаје додатак дипломи.

Додатак дипломи штампа се на 100-грамској хартији, садржи до десет страница у облику листова чије су појединачне величине 210 x 297 mm, а када се штампа двојезично садржи до 12 страница истих димензија.

Садржај додатка дипломи утврђен је на Обрасцу бр. 6, а садржај додатка дипломи из члана 3. став 1. тачка 4) утврђен је на Обрасцу бр. 6а, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Додатак дипломи попуњава се у складу са Упутством за попуњавање додатка дипломи, које је одштампано уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Када се настава остварује на језику националне мањине, односно на неком од светских језика, обрасци јавних исправа из чл. 3–5. овог правилника штампају се двојезично, на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму на којем се настава изводи.

У обрасцима јавних исправа из става 1. овог члана текст на језику и писму на коме се настава изводи исписује се испод текста на српском језику.  

Члан 7.

Јавне исправе из чл. 3–6. овог правилника високошколска установа може издавати и на енглеском језику, у складу са општим актом самосталне високошколске установе.

Члан 8.

Диплома о завршеном студијском програму за стицање заједничке дипломе коју издају високошколска установа и страна високошколска установа, садржи:

– назив и лого високошколских установа које издају диплому,

– податке о дозволи за рад високошколских установа које издају диплому,

– име, име једног родитеља, презиме, датум, годину, државу и место рођења лица коме се издаје диплома,

– податке о школској години уписа и датуму завршетка студија,

– назив, врсту, ниво и обим завршеног студијског програма,

– стечени стручни, академски, односно научни назив,

– број из евиденције о издатим дипломама и датум издавања дипломе,

– име, презиме, функцију лица овлашћених за потписивање дипломе за сваку од високошколских установа које издају диплому,

– суви жиг високошколских установа које издају диплому.

Диплома из става 1. овог члана штампа се на 200-грамској хартији, садржи холограмску заштитну налепницу, серијски број и лого самосталних високошколских установа које издају диплому, који се налази у позадини текста.

Члан 9.

Додатак дипломи о завршеном студијском програму за стицање заједничке дипломе коју издају високошколска установа и страна високошколска установа, садржи:

– назив и лого високошколских установа које издају додатак дипломи,

– податке о акредитацији студијског програма и дозволи за рад високошколских установа које издају диплому,

– податке о броју и датуму издавања дипломе уз коју важи додатак дипломи,

– податке о имаоцу дипломе,

– податке о стеченој дипломи,

– податке о врсти и степену студија,

– податке о садржају студијског програма и постигнутим резултатима,

– податке о намени стеченог високог образовања и одговарајућег стручног, академског, односно научног назива,

– податке о овери додатка дипломе, печат и потпис одговорног лица високошколских установа које изводе студијски програм,

– податке о националном систему високог образовања и о систему високог образовања у оквиру ког је акредитована страна високошколска установа.

Додатак дипломи из става 1. овог члана штампа се на 100-грамској хартији.

Члан 10.

Ако се приликом попуњавања обрасца јавне исправе са серијским бројем погреши, образац се прецртава двема паралелним дијагоналним линијама црвене боје и записнички се констатује да се образац са одређеним серијским бројем не може користити за издавање јавне исправе.

Записник и образац из става 1. овог члана чува самостална високошколска установа у складу са прописима којима се уређује канцеларијско пословање.

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа (,,Службени гласник РС’’, бр. 40/09 и 69/11).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије’’.

Број 110-00-00038/2019-06

У Београду, 27. фебруара 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилози

Образац бр. 1 - Студентска књижица Индекс

Образац бр. 1a - Студентска књижица Индекс за стране држављанине

Образац бр. 2 - Диплома (за лица која заврше основне, специјалистичке односно мастер струковне студије)

Образац бр. 3 - Диплома (за лица која заврше мастер академске студије, односно интегрисане основне и мастер академске студије

Образац бр. 4 - Диплома (за лица која заврше докторске академске студије)

Образац бр. 2а - Диплома (за лица која заврше основне, специјалистичке односно мастер струковне студије на студијском програму за стицање заједничке дипломе)

Образац бр. 3а - Диплома (за лица која заврше мастер академске студије, односно интегрисане основне и мастер академске студије на студијском програму за стицање заједничке дипломе)

Образац бр. 4а - Диплома (за лица која заврше докторске академске студије на студијском програму за стицање заједничке дипломе)

Образац бр. 5 - Диплома (за лица са завршеним студијама медицине и завршеном одговарајућом специјализацијом у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, које стекне научни назив доктора наука на основу одбрањене докторске дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима)

Образац бр. 6 - Додатак дипломи

Образац бр. 6а - Додатак дипломи (за лица са завршеним студијама медицине и завршеном одговарајућом специјализацијом у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, које стекне научни назив доктора наука на основу одбрањене докторске дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима)

Упутство за попуњавање додатка дипломи