Zakon

На основу члана 8. став 5. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању

"Службени гласник РС", број 2 од 16. јануара 2019.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови о начину рада, активностима и саставу Tима за каријерно вођење и саветовање (у даљем тексту: Тим за КВиС) у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању.

Образовање Тима за КВиС

Члан 2.

Директор средње школе (у даљем тексту: школа) образује Тим за КВиС, који чине представници запослених у школи, струковних удружења, јединице локалне самоуправе и послодаваца.

Координатор Тима за КВиС (у даљем тексту: Координатор тима) је представник школе.

Члан 3.

Представници запослених у школи у Тиму за КВиС су стручни сарадници, наставници стручних предмета из подручја рада образовног профила у дуалном образовању, координатор учења кроз рад и други наставници.

Представнике струковних удружења у Тиму за КВиС предлажу одговарајућа струковна удружења која делују на територији јединице локалне самоуправе у којој је седиште школе.

Представнике јединице локалне самоуправе у Тиму за КВиС предлаже надлежни орган јединице локалне самоуправе у којој је седиште школе.

Представници послодаваца у Тиму за КВиС су лица запослена код послодаваца код којих се реализује учење кроз рад, а уколико је то од интереса за реализацију активности каријерног вођења и саветовања, чланови Тима за КВиС могу бити и представници других послодаваца и удружења послодаваца.

У раду Тима за КВиС могу учествовати представници Националне службе за запошљавање, локалних канцеларија за младе, омладинских организација и организација цивилног друштва које се баве каријерним вођењем и саветовањем и високошколских установа.

Школа, у складу са Стандардима каријерног вођења и саветовања донетим на основу закона који уређује национални оквир квалификација (у даљем тексту: Стандарди), планира и организује усавршавање чланова Тима за КВиС.

Активности Тима за КВиС

Члан 4.

Тим за КВиС:

1) учествује у припреми дела Школског програма и дела Годишњег плана рада школе који се односи на активности каријерног вођења и саветовања и прати њихово остваривање;

2) организује и спроводи активности саветовања, информисања и обучавања за вештине управљања каријером у складу са Стандардима и кроз међупредметно повезивање исхода и садржаја различитих предмета;

3) обавља активности ради распоређивања ученика за учење кроз рад, у складу са правилником којим се уређује распоређивање ученика за учење кроз рад;

4) континуирано прати задовољство и мотивацију ученика и послодаваца током учења кроз рад;

5) оснажује и подржава ученика у идентификовању и документовању (у даљем тексту: портфолио) искуства и користи од учења кроз рад као и посебних постигнућа и успеха, и подстиче ученика да на основу искуства учења кроз рад планира и поставља даље циљеве каријерног развоја;

6) процењује и вреднује програм каријерног вођења на основу остварености исхода вештина управљања каријером, у складу са Стандардима;

7) остварује сарадњу са другим тимовима у школи, Привредном комором, Националном службом за запошљавање, привредним субјектима и високошколским установама у процесу планирања активности каријерног вођења и саветовања и развија мрежу спољних сарадника и организација, ради усмеравања ученика према индивидуалним потребама и у њиховом најбољем интересу;

8) сарађује са тимом за професионалну орјентацију основне школе ради успостављања континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања и информисања ученика и њихових родитеља o могућностима школовања на образовним профилима у дуалном образовању, условима и контексту у којем се реализује учење кроз рад код послодавца.

Активности из става 1. овог члана обављају се у складу са Стандардима.

Годишњи план рада Тима за КВиС

Члан 5.

Годишњи план рада Тима за КВиС садржи: назив и опис активности и задатка, циљну групу, циљеве активности, исходе активности, носиоце активности и сараднике у реализацији, динамику и трајање активности, ресурсе и начин праћења активности.

Годишњим планом рада школе, у делу који се односи на самовредновање, планирају се активности у функцији самовредновања и унапређивања рада Тима за КВиС.

Годишњи план рада Тима за КВиС саставни је део Годишњег плана рада школе.

Начин рада Тима за КВиС

Члан 6.

Ради реализације активности из члана 4. овог правилника Тим за КВиС одржава састанке и то најмање једном у току сваког полугодишта, а по потреби и чешће.

Координатор Тима за КВиС сазива и председава састанцима, и води евиденцију о одржаним састанцима.

Одлуке на састанцима Тима за КВиС доносе се већином гласова присутних чланова, уз обавезно присуство чланова Тима за КВиС представника школе.

За реализацију специфичних задатака у оквиру активности из члана 4. овог правилника, Координатор Тима може да повери обављање тих задатака једном или више чланова Тима за КВиС у складу са њиховим компетенцијама.

Састанцима Тима за КВиС могу да присуствују и представници родитеља, односно других законских заступника ученика и ученичког парламента.

Пружање подршке ученицима и њиховим родитељима Тим за КВиС организује у складу са специфичним потребама ученика, уз континуирано и заједничко усаглашавање циљева и тема активности.

Тим за КВиС реализује саветодавне активности са сваким учеником школе најмање у трајању од једног сата у току школске године.

Вођење евиденције о активностима каријерног вођења и саветовања

Члан 7.

Тим за КВиС води евиденцију о активностима каријерног вођења и саветовања из члана 4. став 1. овог правилника.

Податке о личности ученика потребне за вођење евиденције о активностима каријерног вођења и саветовања, Тим за КВиС користи из евиденције коју води школа, у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања.

Приступ и увид у податке о личности ученика које може обрађивати само школа, имају искључиво чланови Тима за КВиС запослени у школи, у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања и законом који уређује средње образовање и васпитање.

У прикупљању података који су потребни за израду портфолиа, података од значаја за каријерни развој ученика и података из дневника рада који се води у складу са планом и програмом наставе и учења, ученику помаже Тим за КВиС у оквиру активности из члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника.

Ступање на снагу

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00744/2018-18

У Београду, 9. јануара 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.