Zakon

На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

o какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу

"Службени гласник РС", број 24 од 1. априла 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу квалитета какао и чоколадних производа (у даљем тексту: производи), и то за: класификцију, категоризацију и назив производа; физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства и састав производа; врсту и количину састојака и додатака који се употребљавају у производњи производа; декларисање, као и додатне захтеве за означавање производа.

Члан 2.

Субјект у пословању храном пре почетка производње доноси произвођачку спецификацију, у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

Произвођачка спецификација из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) назив производа и трговачко име, ако га производ има;

2) кратак опис технолошког поступка производње;

3) податке о врсти и количини састојака који се употребљавају у производњи и преради;

4) основне услове квалитета и извештај о извршеном испитивању квалитета;

5) податке из декларације у складу са овим прописом и прописом којим се уређује декларисање и означавање хране;

6) датум доношења и евиденцијски број произвођачке спецификације.

Члан 3.

Називи, дефиниције и општи услови квалитета за производе дати су у Прилогу 1 – Називи, дефиниције и услови квалитета производа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).

Називи производа из Прилога 1 овог правилника, користе се само за означавање производа који су у њему наведени и који испуњавају прописане услове квалитета за те производе.

Члан 4.

Производи који се стављају у промет декларисани су и означени у складу са овим правилником и прописом којим се уређује декларисање и означавање хране.

Поред података који су утврђени у складу са прописом којим се уређује декларисање и означавање хране, декларација производа треба да садржи и следеће податке:

1) ако се производи који су наведени у тач. 3–7. и тачки 10. дела А, Прилога 1 овог правилника, продају у мешавини, називи производа могу да се замене речима: „мешавине чоколада” или „мешавине пуњених чоколада” или сличним називом. У овом случају на декларацији производа може да се наведе само један списак састојака за све производе у мешавини;

2) за производе из тачке 2. ст. 3. и 4, тач. 3–5. и тач. 8. и 9. дела А, Прилога 1 овог правилника, треба да се наведе податак о укупној сувој материји какао делова. Овај податак наводи се речима: „какао делови ....% мин.”;

3) за производе из тачке 2. ст. 2. и 4. дела А, Прилога 1 овог правилника, који садрже смањен садржај какао маслаца, треба да се наведе количина какао маслаца;

4) називи „чоколада”, „млечна чоколада” и „чоколадни прелив” могу да се допуне подацима који се односе на параметре квалитета, под условом да производ садржи:

(1) најмање 43% укупне суве материје какао делова, укључујући најмање 26% какао маслаца, код чоколаде,

(2) најмање 30% укупне суве материје какао делова и најмање 18% суве материје млека, добијене делимичном или потпуном дехидратацијом пуномасног млека, делимично обраног или обраног млека, павлаке или од делимично или потпуно дехидрисане павлаке, маслаца или млечне масти, укључујући и најмање 4,5% млечне масти код млечне чоколаде,

(3) најмање 16% безмасне суве материје какао делова, код чоколадног прелива.

Члан 5.

Производима из тач. 3–6. и тач. 8. и 9. дeла А, Прилога 1 овог правилника, дозвољено је додавање биљних масти које нису какао маслац.

Биљне масти из става 1. овог члана дате су у Прилогу 2 – Биљне масти које поред какао маслаца могу да се додају чоколадним производима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2).

Количина додатих биљних масти из става 1. овог члана не сме да буде већа од 5% масе готовог производа након одузимања укупне масе свих других јестивих састојака који су употребљени у складу са делом Б, Прилога 1 овог правилника, без смањивања минималне количине какао маслаца или укупне суве материје какао делова.

Декларација чоколадног производа којем су додате биљне масти које нису какао маслац, треба да садржи навод: „садржи биљну маст као додатак какао маслацу”.

Навод из става 4. овог члана треба да се налази у истом видном пољу са списком састојака, али јасно одвојен од тог списка и у близини назива производа, да је наведен словима која су подебљана и величине која није мања од величине слова назива производа.

Члан 6.

У производњи производа могу да се користе шећери који су уређени прописом којим се уређује квалитет шећера намењеног за људску употребу, као и други шећери.

Производима је дозвољено додавање адитива и арома, у складу са прописима којима се уређују прехрамбени адитиви и ароме.

Производима тач. 2–6. и тач. 8. и 9. дела А, Прилога 1 овог правилника, није дозвољено додавање арома које опонашају (имитирају) укус чоколаде или млечне масти.

Члан 7.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе одредбе Правилника о квалитету и другим захтевима за какао-производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем-производе („Службени гласник СЦГ”, број 1/05 и „Службени гласник РС”, број 43/13 – др. правилник), у делу који се односи на какао-производе и чоколадне производе.

Производи који су декларисани, односно означени до дана почетка примене овог правилника, а који не испуњавају услове прописане овим правилником, могу бити у промету до истека рока трајања, а најкасније до 31. децембра 2021. године.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2020. године.

Број 110-00-20/2019-09

У Београду, 19. марта 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Називи, дефиниције и услови квалитета производа

Прилог 2 - Биљне масти које поред какао маслаца могу да се додају чоколадним производима