Zakon

На основу члана 12. ст. 2. и 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о врсти хране и начину вршења службене контроле, као и листи мешовите хране и начину вршења контроле те хране

"Службени гласник РС", број 29 од 19. априла 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописује се врста хране и начин вршења службене контроле, као и Листа мешовите хране и начин вршења контроле те хране. 

Члан 2.

Врсте хране су:

1) храна животињског порекла;

2) храна биљног порекла;

3) мешовита хранa која садржи састојке биљног и животињског порекла;

4) хранa за животиње:

(1) храна за животиње биљног порекла,

(2) храна за животиње мешовитог порекла, укључујући медицинирану храну за животиње, храну за животиње која садржи састојке животињског порекла и адитиве,

(3) храна за животиње животињског порекла,

(4) храна за животиње ни биљног ни животињског порекла.

Члан 3.

Ради постизања високог нивоа заштите живота и здравља људи, а у зависности од врсте хране, контрола хране, у складу са прописима којима се уређује безбедност и контрола хране, врши се на следећи начин:

1) преко ветеринарске инспекције, и то:

(1) хране животињског порекла у фази примарне производње,

(2) хране животињског порекла у свим фазама производње, прераде, промета на велико и извоза,

(3) хране животињског порекла у промету на мало у регистрованим односно одобреним објектима, као и у промету на мало свежег меса, млека, јаја, меда, рибе и дивљачи у специјализованим објектима (касапнице, рибарнице и сл.),

(4) мешовите хране, и то у фази производње, прераде и промета на велико, за мешовиту храну која је дата у тач. 1–3. Прилога овог правилника,

(5) мешовите хране, и то у фази извоза, за мешовиту храну која је дата у тач. 1, 2, 3, 6, 7, 10. и 14. Прилога овог правилника,

(6) све хране у угоститељским објектима, печењарама, објектима брзе хране и кетеринга;

2) преко граничне ветеринарске инспекције у фази увоза и провоза, и то:

(1) хране животињског порекла,

(2) мешовите хране, за мешовиту храну која је дата у тач. 1, 2, 3. и 10. Прилога овог правилника, у складу са посебним прописом;

3) преко пољопривредне инспекције, и то:

(1) хране биљног порекла у фази:

– производње и прераде (осим примарних биљних производа у складиштима и у хладњачама без минусног режима), укључујући складишта зрнастих производа у млиновима, пекарама и другим местима прераде,

– извоза, промета на велико (укључујући откупна места за примарне биљне производе) и промета на мало,

(2) хране мешовитог порекла, и то у фази производње, прераде, промета на велико, промета на мало и извоза, за мешовиту храну која је дата у тач. 4–14. Прилога овог правилника,

(3) све хране у посластичарницама и пекарама,

(4) вина, алкохолних и безалкохолних пића и етил-алкохола у фази производње, прераде, промета на велико, промета на мало и извоза;

4) преко фитосанитарне инспекције, и то:

(1) хране биљног порекла, и то у фази:

– примарне производње, укључујући и производњу семена за производњу клица и производњу клица, као и производње мицелијума и печурки,

– складиштења примарних биљних производа у складиштима и хладњачама без минусног режима и складиштима зрнастих производа (осим у млиновима, пекарама и другим местима прераде),

– промета примарних биљних производа на велико (кванташке пијаце),

– промета на мало примарних биљних производа (зелене пијаце),

– извоза примарних биљних производа;

5) преко граничне фитосанитарне инспекције, у фази увоза и провоза, и то:

(1) хране биљног порекла,

(2) хране мешовитог порекла, за мешовиту храну која је дата у тач. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. и 14. Прилога овог правилника,

(3) вина, алкохолних и безалкохолних пића и етил-алкохола.

Члан 4.

Ради постизања високог нивоа заштите живота и здравља људи и животиња, а у зависности од врсте хране за животиње, контрола хране за животиње, у складу са прописима којима се уређује безбедност и контрола хране за животиње, врши се на следећи начин:

1) преко ветеринарске инспекције, и то хране за животиње у свим фазама производње, прераде, промета и извоза:

(1) хранe за животиње животињског порекла,

(2) хране за животиње мешовитог порекла, укључујући медицинирану храну за животиње, храну за животиње која садржи састојке животињског порекла и адитиве,

(3) хранe за животиње ни биљног ни животињског порекла;

2) преко граничне ветеринарске инспекције, и то хранe за животиње у фази увоза и провоза, у складу са посебним прописом којим се уређују врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима;

3) преко пољопривредне инспекције, и то хране за животиње биљног порекла, односно хранива из складишта зрнастих производа (у млиновима и другим местима прераде);

4) преко фитосанитарне инспекције, хране за животиње биљног порекла, и то:

(1) у фази примарне производње,

(2) у фази складиштења зрнастих производа (осим у млиновима, пекарама и другим местима прераде);

5) преко граничне фитосанитарне инспекције, у фази увоза и провоза, и то:

(1) хране за животиње биљног порекла,

(2) хранe за животиње ни биљног ни животињског порекла, осим хране за животиње из тачке 2) овог члана.

Члан 5.

Листа мешовите хране дата је у Прилогу – Листа мешовите хране, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Листи мешовите хране и начину вршења контроле мешовите хране („Службени гласник РС”, број 33/10).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00041/2019-09

У Београду, 15. априла 2019. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилог

ЛИСТА МЕШОВИТЕ ХРАНЕ

1. Мешовита храна која садржи прерађене производе од млека, а која није одржива на собној температури

2. Мешовита храна која садржи прерађене производе животињског порекла, а која није одржива на собној температури

3. Мешовита храна која садржи прерађене производе од млека

4. Беланчевинасти производи од квасца

5. Бомбонски производи

6. Фини пекарски производи, жита за доручак и снек производи

7. Посластичарски производи

8. Супе

9. Додаци јелима

10. Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзнута теста

10.1. Пекарски производи

10.1.1. Бурек – пита са месом

10.1.2. Бурек – пита са сиром

10.2. Пуњена тестенина

10.2.1. Пуњена тестенина са додатком производа од меса

10.2.2. Пуњена тестенина са додатком производа од млека

10.2.3. Тестенина са месним екстрактом

10.3. Производи од брзо смрзнутог теста са надевима

10.3.1. Производ од брзо смрзнутог теста са надевом од меса

10.3.2. Производ од брзо смрзнутог теста са надевом од сира

11. Какао – производи, чоколадни производи, производи слични чоколадним и крем – производи

12. Јестиво биљно уље и масти, маргарин и други масни намази, мајонез и сродни производи

13. Сродни производи од кафе

13.1. Напитак (стерилизовани, пастеризовани) са кафом, шећером и млеком (учешће млека испод 50%)

13.2. Мешавина пржене кафе са шећером и млеком (учешће млека испод 50%)

14. Остали производи од воћа и поврћа