Zakon

На основу члана 4. став 4. Закона о железници („Службени гласник РСˮ, број 41/18),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о елементима јавне железничке инфраструктуре

"Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником ближе се одређују елементи јавне железничке инфраструктуре.

Доњи строј пруге

Члан 2.

Доњи строј пруге чине: земљани труп, мостови и пропусти, тунели и галерије, системи за одводњавање, објекти и постројења у службеним местима и објекти за заштиту пруге од површинских вода, атмосферског утицаја и буке.

Земљани труп чине:

1) планум;

2) заштитни слој;

3) прелазни слој;

4) насип;

5) темељно тло;

6) падина на којој лежи труп као и падина више и ниже у ширини пружног појаса;

7) потпорни зидови и друге мере и материјали који побољшавају стабилност планума и падине над усеком.

У састав земљаног трупа спадају и вештачке грађевине, уграђене у труп пруге или поред њега, као што су:

1) јаркови и канали за одводњавање земљаног трупа са постојећим објектима за пропуштање воде кроз труп пруге отвора до 1 m;

2) облоге, обложни и потпорни зидови;

3) дренаже;

4) вегетациони покривач на косинама и падинама.

Под мостовима и пропустима подразумевају се:

1) мостови, виадукти и пропусти;

2) подвожњаци и надвожњаци;

3) пешачки прелази изнад и испод пруге (ако су они основна средства железничке инфраструктуре);

4) пролази ка перонима;

5) сигнални мостови;

6) сигналне конзоле.

Под тунелима се подразумевају подземне грађевине за вођење трасе пруге, као и галерије које су само делимично у брдској маси и служе за обезбеђење пруге од обрушавања стена, снежних лавина и слично.

Објекти у службеним местима су:

1) перони;

2) потходници и пасареле;

3) рампе;

4) приступни и пожарни путеви;

5) паркинзи;

6) манипулативне површине за робни рад и сл.

Постројења у службеним местима су:

1) колске ваге;

2) постројења за снабдевање водом;

3) контролни товарни профил;

4) колосечни канали.

Објекти за заштиту пруге од површинских вода и атмосферског утицаја и буке су:

1) објекти за заштиту од наноса бујичних токова;

2) биолошке и техничке мере;

3) објекти за регулисање речних токова;

4) објекти за заштиту од језерских таласа;

5) објекти за заштиту од завејавања;

6) објекти за заштиту од снежних лавина;

7) објекти за заштиту од ветра;

8) објекти за заштиту околине од буке изазване саобраћајем.

Горњи строј пруге

Члан 3.

Горњи строј пруге чине:

1) Колосеци, који могу бити:

(1) са застором,

(2) без застора (на чврстој подлози);

2) Сложене колосечне конструкције:

(1) скретнице,

(2) укрштаји,

(3) дилатационе справе,

(4) окретнице,

(5) преноснице,

(6) колосеци на колским вагама и др.

Елементи горњег строја су:

1) слободни профил;

2) профил за комбиновани транспорт;

3) шине;

4) колосечни и скретнички причврсни и спојни прибор;

5) прагови;

6) колосечни застор;

7) изоловани састави;

8) елементи за пригушивање буке и вибрација;

9) сигнали, сигналне и пружне ознаке;

10) путни и пешачки прелази у нивоу.

Колосеци у станицама и другим службеним местима су станични колосеци до граничника са колосецима железничких депоа.

Телекомуникациона железничка постројења и уређаји

Члан 4.

Телекомуникациона железничка постројења и уређаје чине:

1) телекомуникациони железнички каблови;

2) ваздушне железничке линије;

3) преносни системи;

4) железничка аутоматска телефонска (у даљем тексту: ЖАТ) мрежа;

5) железничка аутоматска телеграфска (у даљем тексту: ЖАТг) мрежа;

6) пружни телефонски уређаји;

7) интерфонски и разгласни уређаји;

8) уређаји ултракратких таласа (у даљем тексту: УКТ);

9) радио уређаји;

10) радио диспечерски уређаји (у даљем тексту: РДУ);

11) уређаји за мерење и показивање тачног времена;

12) системи за обавештавање и информисање путника;

13) уређаји за напајање телекомуникационих постројења;

14) уређаји видео надзора;

15) телекомуникациони уређаји за потребе информатике;

16) мобилна железничка телефонија ГСМ-Р.

Телекомуникационе железничке каблове чине:

1) пружни железнички каблови;

2) локални железнички каблови;

3) кабловска опрема;

4) оптички каблови.

Ваздушне железничке линије састоје се од:

1) ваздушних водова;

2) опреме.

Преносне системе чине:

1) високофреквентни телефонски уређаји;

2) вишеканални телеграфски уређаји;

3) линијска опрема.

Елементи ЖАТ мреже су:

1) ЖАТ централе;

2) посреднички столови;

3) телефонски апарати;

4) секретарске гарнитуре;

5) факс апарати.

Елементи ЖАТг мреже су:

1) ЖАТг централе;

2) телепринтери.

Пружне телефонске уређаје чине:

1) пружни телефони;

2) релејни звоновни сигнални аутомати;

3) телефонске будилице;

4) телекомуникациони пултеви;

5) станични диспечерски уређаји;

6) диспечерске централе;

7) регистрофони;

8) уређаји даљинског напајања;

9) остали уређаји.

Интерфонске и разгласне уређаје чине:

1) интерфонска говорна места – унутрашња;

2) интерфонска говорна места – спољна;

3) интерфонске централе;

4) звучници;

5) командни столови за разглас;

6) остали уређаји.

УКТ радио уређаје чине:

1) фиксне радио станице;

2) репетитори;

3) мобилне радио станице;

4) преносне радио станице;

5) радио-релејни уређаји;

6) антене и антенски системи.

Мобилна железничка телефонија ГСМ-Р и РДУ чине:

1) пружне радио станице;

2) пружни разделници;

3) локомотивске радио станице;

4) антене за РДУ;

5) радио диспечерске централе.

Уређаји за мерење и показивање тачног времена су:

1) матични часовници;

2) споредни часовници;

3) примопредајници сатних импулса;

4) сатне централе.

Системе за обавештавање и информисање чине:

1) информационе табле;

2) дисплеји;

3) централни уређаји;

4) видео надзор на станицама, путним прелазима и сл.

Уређаје за напајање телекомуникационих постројења чине:

1) акумулаторске батерије;

2) исправљачи;

3) претварачи.

Уређаји видео надзора су:

1) видео камере;

2) видео снимачи.

Телекомуникациони уређаји за потребе информатике су:

1) модеми;

2) рутери;

3) свичеви.

Сигнално-сигурносна постројења и уређаји

Члан 5.

Сигнално-сигурносна постројења и уређаје чине:

1) станични сигнално-сигурносни уређаји;

2) маневарски сигнални уређаји;

3) пружни сигнално-сигурносни уређаји;

4) уређаји за осигурање маневарске спушталице у ранжирним станицама;

5) уређаји за осигурање путних прелаза у нивоу колосека;

6) уређаји за аутоматско вођење возова;

7) уређаји за даљинско управљање саобраћајем;

8) допунски сигнално-сигурносни уређаји посебних намена.

Станични сигнално-сигурносни уређаји су:

1) светлосни и механички сигнали и предсигнали;

2) светлосни показивачи и претпоказивачи;

3) скретничке поставне справе са електричним погоном;

4) скретничке поставнице;

5) скретничке браве;

6) исклизнице;

7) изоловани одсеци;

8) бројачи осовина;

9) командни столови релејних станичних сигнално-сигурносних уређаја;

10) релејни делови релејних станичних сигнално-сигурносних уређаја;

11) командно-контролни уређаји електронских станичних сигнално-сигурносних уређаја;

12) делови електронских станичних сигнално-сигурносних уређаја за реализацију станичних зависности;

13) напојни делови станичних сигнално-сигурносних уређаја;

14) канцеларијски командни блок-апарати;

15) сигнално-сигурносне поставнице (механичке и електромеханичке);

16) сигнално-сигурносни каблови и жицоводи.

Пружни сигнално-сигурносни уређаји су:

1) уређаји аутоматског пружног блока (у даљем тексту: АПБ);

2) изоловани одсеци и бројачи осовина;

3) просторни сигнали АПБ и заштитни сигнали;

4) заштитни сигнали;

5) сигнално-сигурносни каблови и жичани преносници механичког сигнала.

Уређаји за осигурање маневарске спушталице ранжирних станица су:

1) маневарски сигнали на спушталици;

2) електропоставне скретничке справе на спушталици;

3) колосечне кочнице на спушталици;

4) изоловани одсеци;

5) командни столови;

6) напојни делови уређаја;

7) уређаји аутоматике скретница;

8) уређаји аутоматике колосечних кочница;

9) радари;

10) фотодетектори;

11) детектори тежине;

12) магнетни контакти;

13) други уређаји.

Уређаји за осигурање путних прелаза у нивоу колосека су:

1) браници и полубраници;

2) поставни механизми браника и полубраника;

3) друмски светлосни сигнали;

4) контролни светлосни сигнали на прузи;

5) напојни и релејни делови уређаја за осигурање путних прелаза;

6) укључни елементи за активирање и искључивање уређаја путног прелаза.

Уређаји за аутоматско вођење возова су:

1) пружни делови аутостоп уређаја;

2) уређаји за континуалну контролу брзине.

Уређаји за даљинско управљање саобраћајем (телекоманда саобраћаја) су:

1) централни део уређаја телекоманде саобраћаја;

2) светлосни панои или монитори пружних и станичних колосека у телекоманди саобраћаја;

3) периферни делови уређаја телекоманде саобраћаја у станицама;

4) напојни делови уређаја телекоманде саобраћаја;

5) спојни путеви централног дела уређаја телекоманде саобраћаја са периферним деловима.

Допунски сигнално-сигурносни уређаји посебних намена су:

1) уређаји за јављање броја воза;

2) уређаји за регистровање хода воза по реду вожње;

3) уређаји за јављање одрона и лавина;

4) уређаји за детекцију загрејаних осовина;

5) уређаји за грејање скретница;

6) уређаји за детекцију равних места на точковима и др.

Eлектровучна и електроенергетска постројења

Члан 6.

Електровучна и електроенергетска постројења чине:

1) стабилна постројења електричне вуче;

2) погонска електроенергетска постројења.

Стабилна постројења електричне вуче представљају скуп железничких електроенергетских постројења изнад колосека за напајање електричне вуче електричном енергијом 25 kV, 50 Hz из електропривредне мреже 110 kV, 50 Hz и обухватају:

1) напојне далеководе 110 kV које чине:

(1) темељи стубова,

(2) стубови далековода,

(3) водичи далековода,

(4) изолаторски ланци,

(5) спојна опреме;

2) електровучне подстанице 110/25 kV, 50 Hz које чине:

(1) енергетски трансформатори,

(2) прекидачи,

(3) растављачи,

(4) струјни мерни трансформатори,

(5) напонски мерни трансформатори,

(6) одводници пренапона,

(7) релеји (заштитни, управљачки, итд.),

(8) уређаји за поуздано беспрекидно напајање,

(9) мерно релејни сталак,

(10) опрема за уземљења (погонска, заштитна и громобранска),

(11) електричне инсталације унутар постројења,

(12) сабирнице и осигурачи,

(13) изолатори (проводни, потпорни, затезни),

(14) спојна опрема,

(15) акумулатори,

(16) каблови (инсталацијски, енергетски, високонапонски),

(17) носиве конструкције високонапонских апарата,

(18) темељи носивих конструкција и енергетских трансформатора;

3) постројења за секционисање контактне мреже изнад колосека 25 kV, 50 Hz које чине:

(1) прекидачи,

(2) растављачи,

(3) струјни мерни трансформатори,

(4) напонски мерни трансформатори,

(5) одводници пренапона,

(6) релеји (заштитни, управљачки, итд.),

(7) уређаји за поуздано беспрекидно напајање,

(8) мерно релејни сталак,

(9) опрема за уземљења (погонска, заштитна и громобранска),

(10) електричне инсталације унутар постројења,

(11) сабирнице и осигурачи,

(12) изолатори (проводни, потпорни, затезни),

(13) спојна опрема,

(14) акумулатори,

(15) каблови (инсталацијски, енергетски, високонапонски);

4) контактну мрежу изнад колосека 25 kV, 50 Hz коју чине:

(1) контактни проводник возног вода,

(2) носеће уже возног вода,

(3) ситни делови возног вода (спојнице, струјне везе, вешаљке, итд.),

(4) секциони изолатори у возном воду,

(5) неутрална секција у возном воду,

(6) растављачи за контактну мрежу,

(7) уређаји за управљање растављачима,

(8) опрема за вешање возног вода,

(9) опрема за затезање возног вода,

(10) носеће конструкције и причврсници,

(11) опрема за повратни вод и уземљење;

5) постројења за даљинско управљање стабилним постројењима електричне вуче која чине:

(1) примопредајни уређаји,

(2) синоптичка табла,

(3) напојни уређаји,

(4) телекомуникациони уређаји,

(5) разделни уређаји,

(6) уређаји и склопови за даљинска мерења, праћења и контролу;

Погонска електроенергетска постројења обухватају:

1) трафостанице (опште намене, за расвету перона, приступних стаза и станичног трга, предгревање и климатизацију вагона и за грејање скретница) које чине:

(1) енергетски трансформатори,

(2) прекидачи,

(3) растављачи,

(4) струјни мерни трансформатори,

(5) напонски мерни трансформатори,

(6) одводници пренапона,

(7) уређаји за компензацију јалове енергије,

(8) исправљачи,

(9) мерни уређаји,

(10) управљачки уређаји,

(11) релејне заштите,

(12) управљачке плоче и ормани,

(13) агрегати,

(14) сабирнице и осигурачи,

(15) изолатори,

(16) акумулатори,

(17) спојна опрема,

(18) стубови трафостаница,

(19) опрема за уземљење;

2) електроенергетске мреже (средње и ниско напонске ваздушне и кабловске мреже) које чине:

(1) каблови,

(2) водичи,

(3) стубови,

(4) изолатори;

3) постројења спољашње расвете (перона, пролаза, колосечних и скретничких подручја) која чине:

(1) стубови за расвету,

(2) светиљке;

4) остала електроенергетска постројења за напајање електричном енергијом свих железничких потрошача, изузев електричне вуче која чине:

(1) стационарни агрегати за резервно напајање,

(2) акумулатори,

(3) инсталациони каблови,

(4) опрема за електричне инсталације.

Зграде железничких службених места и остали објекти

Члан 7.

Зграде железничких службених места и остали објекти обухватају:

1) станичне зграде;

2) остале зграде намењене службама за организовање и регулисање железничког саобраћаја, комерцијалне услуге и управљање железничког превоза путника и железничког превоза робе, као и за одржавање железничке инфраструктуре;

3) објекте намењене за смештај постројења, уређаја и опреме железничке инфраструктуре;

4) објекте за одржавање механизације за одржавање грађевинске и електротехничке инфраструктуре;

5) земљишта на којима се налазе зграде и објекти.

Престанак важења

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Службени гласник РСˮ, број 10/14).

Ступање на снагу

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-22/2019-04

У Београду, 17. априла 2019. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.