Zakon

На основу члана 12. ст. 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о одмору и додатним активностима студената

"Службени гласник РС", број 36 од 24. маја 2019.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се: ближи услови, критеријуми за утврђивање редоследа, висина учешћа и начин остваривања права студената на одмор и додатне активности.

Услови за остваривање права студената

Члан 2.

Право на одмор и додатне активности у студентском одмаралишту (у даљем тексту: одмаралиште), сагласно Закону о ученичком и студентском стандарду (у даљем тексту: Закон), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. овог члана, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да остваре и студенти страни држављани, у складу са међународним уговором и под условом реципроцитета.

Средства за остваривање права студената на одмор и додатне активности обезбеђују се, сагласно Закону, у буџету Републике Србије за пун капацитет одмаралишта, с тим да се месечно умањују за износ остварен по основу учешћа студената у трошковима одмора и додатних активности.

Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 3.

Редослед кандидата за пријем у одмаралиште утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању.

Вредновање успеха

Члан 4.

Успех остварен у претходном школовању исказује се бројем бодова, и то:

1) за студенте I године првог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 2 x 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

2) за студенте осталих година првог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена у току студија; БЗИ = број заосталих испита из свих година студија; 8 = корективни фактор);

3) за студенте I године другог и трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из претходно завршеног степена студија; 8 = корективни фактор);

4) за студенте осталих година другог и трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са степена студирања; БЗИ = број заосталих испита из свих година степена студирања; 8 = корективни фактор);

5) додатни број бодова за годину студија износи:

– за сваку годину додају се по 2 бода.

Рангирање кандидата

Члан 5.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Предност у рангирању

Члан 6.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за смештај у одмаралиште оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја слободних капацитета за одговарајући месец има:

1) кандидат из осетљиве друштвене групе;

2) кандидат који има вишу просечну оцену.

Начин остваривања права

Члан 7.

Право на одмор и додатне активности остварује студент на основу конкурса који за одмаралиште расписује министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство).

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за пријем студената у одмаралиште, назив и седиште одмаралишта, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, број места који се додељују универзитетима, обавештење о потребним документима и роковима за пријављивање на конкурс.

Конкурс из става 1. овог члана обавезно садржи обавештење о томе да ће се достављање одлуке о праву на одмор и додатне активности извршити њеним објављивањем на огласној табли или званичној интернет страници одмаралишта, односно одговарајуће организације за спровођење конкурса.

Студенти са посебним потребама који конкуришу за одмор и додатне активности, поред редовне документације, прилажу потврду студентске поликлинике, односно надлежне здравствене установе из места студирања.

Број расположивих капацитета одмаралишта утврђује се конкурсом.

Подношење пријаве

Члан 8.

Кандидат за одмор и додатне активности у одмаралишту подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом одмаралишту, односно одговарајућој организацији за спровођење конкурса у складу са обавештењем у конкурсу.

Број места која се додељују универзитетима

Члан 9.

Број места који се додељује универзитетима утврђује се конкурсом сваке школске године.

Ранг листа за пријем у одмаралиште ради се посебно за сваки универзитет.

Расподела места се врши за наредни месец до броја слободних капацитета у том месецу.

Одлука о праву на одмор и додатне активности

Члан 10.

Одлуку о праву на одмор и додатне активности доноси комисија коју формира министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар) и то полазећи од равномерне заступљености универзитета.

Одлука из става 1. овог члана доноси се најкасније до 10-ог дана у месецу за наредни месец.

На одлуку комисије, студент има право жалбе министру у року од осам дана од дана објављивања одлуке.

О жалби из става 3. овог правилника одлучује министар у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

Одлука из става 4. овог члана коначна је.

Трајање одмора и додатних активности

Члан 11.

Студенту се у одмаралишту обезбеђују смештај, исхрана од три оброка дневно, одмор и додатне активности: културне, уметничке, спортске и рекреативне активности, информисање и активности из области неформалног образовања, у складу са могућностима одмаралишта.

Студенту се обезбеђује одмор у одмаралишту једном годишње у смени која траје седам дана.

Студенту се обезбеђују додатне активности у одмаралишту једном годишње у смени која траје 10 дана, а изузетно два пута годишње уз потврду студентске поликлинике, односно надлежне здравствене установе из места студирања.

Висина учешћа студента у трошковима одмора и додатних активности

Члан 12.

Студент учествује у обезбеђивању трошкова одмора и додатних активности у висини до 30% економске цене.

Висина учешћа студента у трошковима из става 1. овог члана утврђује се решењем министра.

Ступање на снагу

Члан 13.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС”, број 63/11).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-88/2019-05

У Београду, 13. маја 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.