Zakon

На основу члана 60. став 7. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика

"Службени гласник РС", број 36 од 24. маја 2019.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се педагошка норма свих облика васпитног рада и стручних послова васпитача и стручних сарадника психолога и педагога у дому ученика у оквиру 40-часовне радне недеље.

Члан 2.

Обавезе васпитача и стручних сарадника утврђују се годишњим планом рада дома ученика, на основу обавеза утврђених законом, програма васпитног рада и овог правилника.

Обавезе васпитача и стручних сарадника психолога и педагога утврђују се на начин да се у установи осигура остваривање права ученика на заштиту, безбедност, помоћ и подршку током 24 сата.

Обавезе васпитача и стручних сарадника утврђују се на почетку школске године, а на основу решења о задужењима, које доноси директор установе.

Члан 3.

Целокупан рад васпитача у оквиру 40-часовне радне недеље, врши се расподелом следећих послова:

1) планирање и програмирање васпитног рада;

2) реализација програма васпитног радa;

3) праћење поштовања правила кућног реда и рад са свим ученицима дома;

4) учешће у раду стручних органа дома, тимова и комисија;

5) сарадња са родитељима, односно другим законским заступницима;

6) сарадња са друштвеном средином;

7) вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање;

8) обављање послова које утврди установа према својим специфичностима.

Члан 4.

У оквиру недељног пуног радног времена васпитач има норму од најмање 30 сати непосредног рада са ученицима.

Члан 5.

Структура и распоред обавеза васпитача у погледу свих облика непосредног рада са ученицима могу бити различито утврђени у оквиру радних недеља.

Члан 6.

Непосредан васпитни рад васпитача са ученицима подразумева:

1) активности у васпитној групи у форми индивидуалног или групног рада са ученицима на реализацији програма васпитног рада;

2) пружање различитих облика индивидуалне подршке и помоћи ученицима;

3) инструктивни рад са ученицима/помоћ ученицима у учењу;

4) рад са свим ученицима дома на пословима дежурног васпитача;

5) реализацију слободних активности (рад у секцијама, интересним групама, клубовима, трибинама и др.), организацију догађаја и припрема ученика за такмичења.

Члан 7.

У оквиру 40-часовне радне недеље, осим непосредног рада са ученицима, васпитач обавља следеће послове:

1) учествује у раду стручних органа дома, тимова и комисија;

2) стручно се усавршава;

3) припрема и планира васпитни рад;

4) води евиденцију и документацију васпитача;

5) сарађује са родитељима, школом и локалном средином;

6) друге послове које утврди установа према својим специфичностима.

Члан 8.

У оквиру 40-часовне радне недеље укупан рад стручног сарадника психолога и педагога распоређује се на следећи начин:

1) планирање и програмирање васпитног рада;

2) праћење и вредновање васпитног рада;

3) рад са васпитачима;

4) рад са ученицима;

5) рад са родитељима односно другим законским заступницима;

6) рад са директором, стручним сарадницима;

7) рад у стручним органима и тимовима;

8) сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне управе;

9) вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.

Члан 9.

Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље остварује 30 сати свих облика непосредног рада са ученицима, васпитачима, наставницима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика и другим сарадницима.

Члан 10.

У оквиру 40-часовне радне недеље, осим непосредног рада, стручни сарадник обавља следеће послове:

1) учествује у раду стручних органа дома, тимова и комисија;

2) стручно се усавршава;

3) припрема и планира стручне послове;

4) води евиденцију и документацију стручног сарадника;

5) сарађује са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне управе;

6) друге послове које утврди установа према својим специфичностима.

Члан 11.

У оквиру пуног радног времена васпитача и стручног сарадника, број сати стручног усавршавања на годишњем нивоу, планира се у складу са прописима којима се уређује стручно усавршавање у области образовања и васпитања.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-87/1/2019-05

У Београду, 13. маја 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.