Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 8. став 1. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РСˮ, бр. 99/10 и 57/18),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци

"Службени гласник РС", број 38 од 31. маја 2019.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Списак психоактивних контролисаних супстанци.

Члан 2.

Списак психоактивних контролисаних супстанци одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци („Службени гласник РСˮ, број 28/19).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-275/2019-12

У Београду, 24. мајa 2019. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

СПИСАК ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ
Листа 1: Опојне дроге које се користе у терапијске и научноистраживачке сврхе

1

2

3

4

Редни број

Опојна дрога

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

1.

ALILPRODIN

3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

25384-17-2

2.

ALFAMEPRODIN

α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-51-9

3.

ALFAMETADOL

α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-54-1

4.

ALFA-METILFENTANIL

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilid

79704-88-4

5.

ALFA-METILTIOFENTANIL

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

103963-66-2

6.

ALFAPRODIN

α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

77-20-3

7.

ALFACETILMETADOL

α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-58-5

8.

ALFENTANIL

N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid

71195-58-9

9.

ANILERIDIN

etil 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

144-14-9

10.

ACETIL-ALFA-METILFENTANIL

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

101860-00-8

11.

ACETILDIHIDROKODEIN

acetildihidrokodeinon (дериват кодеина)

3861-72-1

12.

ACETILMETADOL

3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

509-74-0

13.

ACETORFIN

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin (дериват тебаина)

25333-77-1

14.

BEZITRAMID

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-benzimidazolinil)piperidin

15301-48-1

15.

BENZETIDIN

etil 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4karboksilat

3691-78-9

16.

BENZILMORFIN

3-benzilmorfin

14297-87-1

17.

BETAMEPRODIN

β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-50-8

18.

BETAMETADOL

β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

17199-55-2

19.

BETAPRODIN

β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

468-59-7

20.

BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid

78995-14-9

21.

BETA-HIDROKSIFENTANIL

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

78995-10-5

22.

BETACETILMETADOL

β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan

17199-59-6

23.

BUTORFANOL

morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil)

42408-82-2

24.

DEZOMORFIN

Dihidrodezoksimorfin (дериват морфина)

427-00-9

25.

DEKSTROMORAMID

(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin (декстро-ротаторни, тј.(+) стереоизомер морамида)

357-56-2

26.

DEKSTROPROPOKSIFEN

α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat (декстро-ротаторни, тј.(+) стереоизомер пропоксифена)

469-62-5

27.

DIAMPROMID

N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid

552-25-0

28.

DIETILTIAMBUTEN

3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten

86-14-6

29.

DIMENOKSADOL

2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat

509-78-4

30.

DIMETILTIAMBUTEN

3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten

524-84-5

31.

DIMEFEPTANOL

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

545-90-4

32.

DIOKSAFETIL-BUTIRAT

etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat

467-86-7

33.

DIPIPANON

4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

467-83-4

34.

DIFENOKSILAT

etil 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

915-30-0

35.

DIFENOKSIN

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4-karboksilna kiselina

28782-42-5

36.

DIHIDROETORFIN

7,8-dihidro-7-α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endoetanotetrahidrooripavin (дериват еторфина)

14357-76-7

37.

DIHIDROKODEIN

6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (дериват морфина)

125-28-0

38.

DIHIDROMORFIN

3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan (дериват морфина)

509-60-4

39.

DROTEBANOL

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol

3176-03-2

40.

EKGONIN

његови естри и деривати који се могу конвертовати у екгонин и кокаин

481-37-8

41.

ETILMETILTIAMBUTEN

3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten

441-61-2

42.

ETILMORFIN

3-etilmorfin (дериват морфина)

76-58-4

43.

ETOKSERIDIN

etil 1-[2-(2-hidroksietoksi)etil]-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

469-82-9

44.

ETONITAZEN

1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol

911-65-9

45.

ETORFIN

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin (дериват тебаина)

14521-96-1

46.

IZOMETADON

6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

466-40-0

47.

KANABIS

надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована)

8063-14-7

48.

SMOLA KANABISA, KAO I EKSTRAKTI I TINKTURE KANABISA

Издвојена смола, сирова или пречишћена из биљке Cannabis и њених генетских модификација

6465-30-1

49.

KETOBEMIDON

4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-propionilpiperidin

469-79-4

50.

KLONITAZEN

2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol

3861-76-5

51.

KODEIN

3-metilmorfin (дериват морфина, алкалоид из опијума и макове сламе)

76-57-3

52.

KODOKSIM

dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim (дериват морфина)

7125-76-0

53.

LIŠĆE KOKE

Лишће грма коке (биљни материјал), осим оног лишћа из кога су уклоњени сав екгонин, кокаин, као и сви други алкалоиди екгонинске групе

 

54.

KOKAIN

benzoilekgonin (алкалоид који се налази у лишћу коке (Coca) или је добијен из екгонина)

50-36-2

55.

KONCENTRAT MAKOVE SLAME

Материјал који постаје из макове сламе током процеса концентровања присутних алкалоида и када је исти материјал предмет трговине („Макова слама”: сви делови (осим семена) опијумског мака, после жетве).

56.

LEVOMETORFAN

(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan; декстрометорфан, тј.(+)-3-metoksi-N-metilmorfinan, је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом

125-70-2

57.

LEVOMORAMID

(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

5666-11-5

58.

LEVORFANOL

(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan; декстрорфан тј. (+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan, је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом

77-07-6

59.

LEVOFENACILMORFAN

(-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan

10061-32-2

60.

METADON

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

76-99-3

61.

METADON intermedijer

4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan

125-79-1

62.

METAZOCIN

2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

3734-52-9

63.

METILDEZORFIN

6-metil-∆6-deoksimorfin (дериват морфина)

16008-36-9

64.

METILDIHIDROMORFIN

6-metildihidromorfin (дериват морфина)

509-56-8

65.

3-METILTIOFENTANIL

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

86052-04-2

66.

3-METILFENTANIL

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

42045-86-3

67.

METOPON

5-metildihidromorfinon (дериват морфина)

143-52-2

68.

MIROFIN

Miristilbenzilmorfin (дериват морфина)

467-18-5

69.

MORAMID intermedijer

2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina

3626-55-9

70.

MORFERIDIN

etil 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

469-81-8

71.

MORFIN

главни алкалиод опијума (opium) и опијумског мака

57-27-2

72.

MORFIN METOBROMID (MORFIN METILBROMID, N-METILMORFINIJUM BROMID)

и остали деривати морфина који садрже кватернерни азот, a посебно деривати morfin-N-oksida, од којих је један kodein-N-oksid

125-23-5

73.

MORFIN-N-OKSID

(дериват морфина)

639-46-3

74.

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat

13147-09-6

75.

MPTP

1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridin

28289-54-5

76.

NIKODIKODIN

6-nikotinildihidrokodein (дериват морфина)

808-24-2

77.

NIKOKODIN

6-nikotinilkodein (дериват морфина)

3688-66-2

78.

NIKOMORFIN

3,6-dinikotinilmorfin (дериват морфина)

639-48-5

79.

NORACIMETADOL

(±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptan

1477-39-0

80.

NORKODEIN

N-demetilkodein

467-15-2

81.

NORLEVORFANOL

(-)-3-hidroksimorfinan (дериват кодеина)

1531-12-0

82.

NORMETADON

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

467-85-6

83.

NORMORFIN

demetilmorfin (дериват морфина)

466-97-7

84.

NORPIPANON

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

561-48-8

85.

OKSIKODON

14-hidroksidihidrokodeinon (дериват морфина)

76-42-6

86.

OKSIMORFON

14-hidroksidihidromorfinon (дериват морфина)

76-41-5

87.

OPIJUM

коагулисани сок опијумског мака (биљна врста Papaver somniferum L.)

8008-60-4

88.

ORIPAVIN

3-O-demetiltebain

467-04-9

89.

PARA-FLUORFENTANIL

4’-fluor-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

90736-23-5

90.

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat

64-52-8

91.

PETIDIN

etil 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

57-42-1

92.

PETIDIN intermedijer A

4-cijano-1-metil-4-fenilpiperidin

3627-62-1

93.

PETIDIN intermedijer B

etil 4-fenilpiperidin-4-karboksilat

77-17-8

94.

PETIDIN intermedijer C

1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina

3627-48-3

95.

PIMINODIN

etil 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-karboksilat

13495-09-5

96.

PIRITRAMID

1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboksamid

302-41-0

97.

PROPERIDIN

izopropil 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

561-76-2

98.

PROPIRAM

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid

15686-91-6

99.

PROHEPTAZIN

1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan

77-14-5

100.

RACEMETORFAN

(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan Dekstrometorfan, тј. ((+)-3-metoksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом

510-53-2

101.

RACEMORAMID

(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolin

545-59-5

102.

RACEMORFAN

(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan Dekstrorfan, тј. ((+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan) је изомер који је специфично искључен из ове листе и није под међународном контролом

297-90-5

103.

REMIFENTANIL

metil 1-(2-metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-karboksilat

132875-61-7

104.

SUFENTANIL

N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

56030-54-7

105.

TAPENTADOL

3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenol

175591-23-8

106.

TEBAIN, alkaloid opijuma

(опијумски алкалоид, такође се налази у биљци Papaver bracteatum)

115-37-7

107.

TEBAKON

acetildihidrokodeinon

466-90-0

108.

TILIDIN

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat

20380-58-9

109.

TIOFENTANIL

N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

1165-22-6

110.

TRAMADOL

(±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksanol

27203-92-5

111.

TRIMEPERIDIN

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin

64-39-1

112.

TRIHEKSIFENIDIL

1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-ol

144-11-6

113.

FENADOKSON

6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

467-84-5

114.

FENAZOCIN

2’-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

127-35-5

115.

FENOMORFAN

3-hidroksi-N-fenetilmorfinan

468-07-5

116.

FENAMPROMID

N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

129-83-9

117.

FENOPERIDIN

etil 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

562-26-5

118.

FENTANIL

1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin

437-38-7

119.

FOLKODIN

morfoliniletilmorfin (дериват морфина)

509-67-1

120.

FURETIDIN

etil 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilat

2385-81-1

121.

HEROIN

diacetilmorfin (дериват морфина)

561-27-3

122.

HIDROKODON

dihidrokodeinon (дериват морфина)

125-29-1

123.

HIDROKSIPETIDIN

etil 4-(m-hidroksifenil)-1-metilpiperidin-4-karboksilat

468-56-4

124.

HIDROMORFINOL

14-hidroksidihidromorfin (дериват морфина)

2183-56-4

125.

HIDROMORFON

dihidromorfinon (дериват морфина)

466-99-9

Такође су укључени изомери супстанци наведених у овој листи, ако није специфично другачије наведено, кад год је постојање таквих изомера могуће у оквиру конкретне хемијске структуре.

Такође су укључени и естри и етри супстанци наведених у овој листи ако нису наведени у некој другој листи), кад год је постојање таквих естара или етара могуће. Такође су укључене и соли супстанци наведених у овој листи, укључујући и соли естара, етара и изомера, као што је наведено, кад год је постојање таквих соли могуће.

Листа 2: Опојне дроге које могу проузроковати оштећење здравља људи

1

2

3

4

Редни број

Опојна дрога

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

1.

ALFA-METILFENTANIL

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilid

79704-88-4

2.

ALFA-METILTIOFENTANIL

N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

103963-66-2

3.

ACETIL-ALFA-METILFENTANIL

N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid

101860-00-8  

4.

ACETORFIN

3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin (дериват тебаина)

25333-77-1

5.

BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL

N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilid

78995-14-9

6.

BETA-HIDROKSIFENTANIL

N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid

78995-10-5

7.

DEZOMORFIN

dihidrodezoksimorfin (дериват морфина)

427-00-9

8.

ETORFIN

tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin (дериват тебаина)

14521-96-1

9.

KANABIS

Надземни део биљке Cannabis и њених генетских модификација (где смола није екстрахована)

8063-14-7

10.

SMOLA KANABISA

Издвојена смола, сирова или пречишћена, из биљке Cannabis и њених генетских модификација

6465-30-1

11.

KETOBEMIDON

4-(m-hidroksifenil)-1-metil-4-propionilpiperidin

469-79-4

12.

3-METILTIOFENTANIL

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

86052-04-2

13.

3-METILFENTANIL

N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

42045-86-3

14.

MPPP

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat

13147-09-6

15.

PARA-FLUORFENTANIL

4’-fluor-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

90736-23-5

16.

4-FLUOROBUTIRFENTANIL;4-FBF; p-FBF

N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamid

244195-31-1

17.

4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL; 4-FIBF; p-FIBF;

N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid

244195-32-2

18.

FURANILFENTANIL

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid

101345-66-8

19.

THF-F; THF-fentanil; tetrahidrofuranilfentanil; TETRAHIDROFURAN-F;

2-Furancarboxamide, tetrahydro-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-;

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-karboksamid

2142571-01-3

20.

OCFENTANIL

Acetamide, N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

(2-Fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide

101343-69-5

21.

PEPAP

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat

64-52-8

22.

TIOFENTANIL

N-[1-[2-(tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid

1165-22-6

23.

U-47700

Benzamid, 3,4-dihloro-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-

121348-98-9

24.

AH 7921

Benzamid, 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil] ili 3,4-dihlor-N-((1-(dimetilamino)-cikloheksil)metil)benzamid

55154-30-8

25.

CYCLOPROPYLFENTANYL

Cyclopropanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

1169-68-2

26.

METHOXYACETYLFENTANYL

Acetamide, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-

101345-67-9

27.

BUTYRFENTANYL

Butanamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

1169-70-6

28.

ACRYLOYLFENTANYL (ACRYLFENTANYL)

2-Propenamid, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-

82003-75-6

29.

CARFENTANIL (CARFENTANYL)

4-Piperidinkarboksilna kiselina, 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-1-(2-feniletil)-, metil estar

59708-52-0

30.

HEROIN

diacetilmorfin (дериват морфина)

561-27-3

31.

ACETYLFENTANYL

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamid;

3258-84-2

32.

2-METHYLACETYLFENTANYL

N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide;

N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide;

N-(1- phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acetamide;

90736-11-1

33.

ORTHO-FLUOROFENTANYL

Propanamide, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

910616-29-4

34.

PARAMETHOXYBUTYRFENTANYL;

4-MeO-butyrfentanyl;

4-MeO-BF

Butanamide, N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide

2088842-68-4

35.

-

Cyclopentanecarboxamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]

2088918-01-6

36.

-

Propanamide, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide

244195-34-4

37.

-

Pentanamide, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];

122882-90-0

38.

FURANYLBENZYLFENTANYL

2-Furancarboxamide, N-phenyl-N-

[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-

497240-21-8

39.

4-FLUORO-CYCLOPROPYLBENZYLFENTANYL

N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide

Нема за сада

40.

3-FLUOROMETHOXYACETYLFENTANYL;

meta-fluoromethoxyacetylfentanyl; m-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; 3-fluoro-methoxyacetyl fentanyl; m-fluoro MAF; 3-fluoro MAF

N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)acetamide

Нема за сада

41.

N-methyl U-47931E;

N-methyl bromadoline

4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzamide;

4-bromo-N-[(1S,2S)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-benzamide;

Benzamide, 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-, trans-(9CI);

N-methyl-N-(2-(N',N'-dimethylamino)cyclohexyl)-4-bromobenzamide

75570-38-6

42.

WIN 35428;

WIN-35428; WIN 35,428; β-CFT; CFT

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate;

3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester;

2-β-carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropane

190719-13-2

Cоли свих опојних дрога са ове листе, такође су обухваћене овом листом.

Листа 3: Препарати који садрже опојне дроге, а користе се у терапијске сврхе

Редни број

Опојна дрога

Хемијски назив или опис

1

2

3

1.

Препарати:
ACETILDIHIDROKODEINA
KODEINA
DIHIDROKODEINA
ETILMORFINA
NIKOKODINA
NIKODIKODINA
NORKODEINA
FOLKODINA

Препарати опојних дрога комбиновани с једним или више других састојака који не садрже више од 100 милиграма опојне дроге по јединици дозирања и у концентрацији која није већа од 2,5% у неподељеним препаратима.

2.

Препарати:
PROPIRAMA

Препарати који не садрже више од 100 милиграма пропирама по јединици дозирања и комбиновани са најмање истом количином метилцелулозе.

3.

Препарати:
DEKSTROPROPOKSIFENA

Препарати за оралну употребу који не садрже више од 135 милиграма базе декстропропоксифена по јединици дозирања и у концентрацији која није већа од 2,5% у неподељеним препаратима, под условом да ови препарати не садрже ниједну психотропну супстанцу из листа 4,5,6 и 7.

4.

Препарати:
KOKAINA

Препарати који не садрже више од 0,1% кокаина рачунатог као база кокаина;

 

Препарати:
OPIJUMA или MORFINA

Препарати опијума или морфина који не садрже више од 0,2% морфина рачунатог као безводна база морфина и комбинован са једним или више других састојака на такав начин да не постоји никаква или скоро никаква опасност од злоупотребе и на такав начин да се до опојне дроге не може доћи неким лако применљивим начином или у количини која би представљала опасност по здравље људи.

5.

Препарати:
DIFENOKSINA

Препарати дифеноксина који не садрже више од 0,5 милиграма дифеноксина по јединици дозирања и количину атропин-сулфата еквивалентну са најмање 5% дозе дифеноксина.

6.

Препарати:
DIFENOKSILATA

Препарати дифеноксилата који не садрже више од 2,5 милиграма по јединици дозирања дифеноксилата рачунатог као база и количину атропин-сулфата еквивалентну са најмање 1% дозе дифеноксилата.

7.

Препарати:
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

Смеша сачињена од:

10% опијума у праху

10% ipecacuanha корена у праху

80% било којег другог састојка у коме нема никакве опојне дроге.

Остали препарати

Препарати у складу са било којом формулом наведеном у овој листи и мешавине таквих препарата са било каквим материјалом који не садржи никакву опојну дрогу.

Листа 4: Психотропне супстанце које могу проузроковати тешко оштећење здравља људи

1.

2.

3.

4.

Редни број

Интернационални
незаштићени назив

Поједини тривијални и други називи

Хемијски назив или опис

CAS број

1.

2.

3.

4.

1.

-

AM-2201

1-[(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il](naftalen-2-il)metanon

335161-24-5  

2.

-

1-Benzylpiperazine; BENZILPIPERAZIN; BZP

1-benzilpiperazin

2759-28-6

3.

Brolamfetamine

DOB

(±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

64638-07-9

4.

-

Butylone *; Butilon; bk-MBDB; B1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on

802575-11-7

5.

-

N,N-Diethyltryptamine; DET;

3-[2-(dietilamino)etil]indol

61-51-8

6.

-

2,5-Dimethoxy-amphetamine; DMA;

(±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

2801-68-5

7.

-

N,N-Dimethyl-tryptamine; DMT;

3-[2-(dimetilamino)etil]indol

61-50-7

8.

-

Dimethylheptylpyran; DMHP;

3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

32904-22-6

9.

-

2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine;

DOET

(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin

22004-32-6

10.

Eticyclidine

PCE

N-etil-1-fenilcikloheksilamin

2201-15-2

11.

Etryptamine

NSC 88061

3-(2-aminobutil)indol

2235-90-7

12.

-

JWH-015, JWH 015

(2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

155471-08-2

13.

-

JWH-018, AM 678

(1-pentil-1H-indol-3-il)- naftalenilmetanon

209414-07-3

14.

-

JWH-019

(1-heksil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

209414-08-4

15.

-

JWH-073, JWH 073

(1-butil-1H-indol-3-il)-1-naftalenilmetanon

208987-48-8

16.

-

JWH-081, JWH 081

(4-metoksi-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

210179-46-7

17.

-

JWH-122

(4-metil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

619294-47-2

18.

-

JWH-200, JWH 200

[1-[2-(4-morfolinil)etil]-1H-indol-3-il]-1-naftalenilmetanon

103610-04-4

19.

-

JWH-210, JWH 210

(4-etil-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

824959-81-1

20.

-

JWH-250, JWH 250

2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon

864445-43-2

21.

-

JWH-398

(4-hlor-1-naftalenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon

1292765-18-4

22.

Cathinone

KATINON

(-)-(S)-2-aminopropiofenon

71031-15-7

23.

Lysergide

(+)-LIZERGID; LSD; LSD-25.

9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8β-karboksamid

50-37-3

24.

-

N-hidroksi MDA

(±)-N-[α-metil-3,4-(metilendioksi)-fenetil]hidroksilamin

74698-47-8

25.

-

MDE; N-etil MDA

(±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

82801-81-8

26.

-

MDMA, ekstazi

(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

42542-10-9

27.

-

meskalin

3,4,5-trimetoksifenetilamin

54-04-6

28.

-

4-METILAMFETAMIN; 4-MA; 4-MeA;

PAL-313; pTAP.

1-(4-metilfenil)propan-2-amin

64-11-9

29.

-

METILENDIOKSI-PIROVALERON; MDPV;

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

687603-66-3

30.

-

4-metilaminoreks

(±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolin

29493-77-4

31.

-

METILON; bk-MDMA; M1;

1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on

186028-79-5

32.

-

metkatinon

2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

5650-44-2

33.

-

MEFEDRON; 4-MMC; 4-metilmetkatinon;

4-metilefedron;

(2-metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

1189805-46-6

34.

-

MMDA

5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi)-fenetilamin

13674-05-0

35.

-

4-MTA

α-metil-4-metiltiofenetilamin

14116-06-4

36.

-

NAFIRON; O-2482;

1-(naftalen-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

850352-53-3

37.

-

paraheksil

3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

117-51-1

38.

-

PMA

p-metoksi-α-metilfenetilamin

64-13-1

39.

-

para-METOKSIMETIL-AMFETAMIN; PMMA;

p-metoksi-N,α-dimetilfenetilamin

3398-68-3

40.

-

para-METOKSIFENIL-PIPERAZIN; MeOPP; pMPP; 4-MPP;

1-(4-metoksifenil)piperazin

38212-30-5

41.

Psilocybine

PSILOCIBIN

3-[2-(dimetilamino)etil] indol-4-il dihidrogen fosfat

520-52-5

42.

-

psilocin

3-[2-(dimetilamino)etil] indol-4-ol

520-53-6

43.

Rolicyclidine

ROLICIKLIDIN; PHP; PCPY;

1-(1-fenilcikloheksil)pirolidin

2201-39-0

44.

-

STP; DOM;

2,5-dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamin

15588-95-1

45.

Tenamfetamine

TENAMFETAMIN; MDA;

α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

4764-17-4

46.

Tenocyclidine

TENOCIKLIDIN; TCP;

1-[1-(2-tienil)cikloheksil]piperidin

21500-98-1

47.

-

tetrahidrokanabinol

Следећи изомери и њихове стереохемијске варијанте :

 

 

-

 -

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

 

-

 -

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

59042-44-3

 

-

 -

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

42793-13-5

 

-

 -

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

5957-75-5

 

-

 -

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

7663-50-5

 

-

 -

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

27179-28-8

48.

-

TMA

(±)-3,4,5-trimetoksi-α-metilfenetilamin

1082-88-8

49.

-

TMA-2

2,4,5-trimetoksiamfetamin

1083-09-6

50.

-

TRIFLUORMETIL-FENILPIPERAZIN; TFMPP;

1-[3-(trifluormetil)fenil]piperazin

15532-75-9

51.

-

3-FLUORMET-KATINON; 3-FMC;

1-(3-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

1049677-77-1

52.

-

4-FLUORMET-KATINON; 4-FMC; flefedron;

1-(4-fluorfenil)-2-(metilamino)propan-1-on

447-40-5

53.

-

HLORFENIL-PIPERAZIN; mCPP; CPP; 3-CPP;

1-(3-hlorofenil)piperazin

6640-24-0

54.

-

HU-210; (-)-HU-210; HU 210;

(6aR,10aR)-9-(hidroksimetil)-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]hromen-1-ol

112830-95-2

55.

-

2C-I

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamin

69587-11-7

56.

2C-T-2

2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamin

207740-24-7

57.

-

2C-T-7

2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin

207740-26-9

58.

-

CP 47497

2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-5-(2-metiloktan-2-il)fenol

70434-82-1

59.

-

UR-144

(1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciklopropil)

metanon

1199943-44-6

60.

-

AM-694

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon

335161-03-0

61.

-

Ibogaine; Ibogain

12-metoksiibogamin

83-74-9

62.

-

AB-FUBINACA

N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofeni)metil]1H-indazol-3-karboksamid

1185282-01-2

63.

-

AB-PINACA

N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2il)-1-pentil-1H-indazol-3karboksamid

1445752-09-9

64.

-

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)1H-indazol-3-karboksamid

1445583-51-6

65.

-

Pentedrone

2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-on;

(±)-1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one

879722-57-3

66.

-

биљка Salvia divinorum

Salvia divinorum

-

67.

-

биљка Tabernanthe iboga

Iboga (Tabernanthe Iboga)

-

68.

-

Salvinorin A

metil(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)9-(acetiloksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b,dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]isohromen-7-karboksilat

83729-01-5

69.

-

XLR 11; 5-F-UR-144;

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3- tetramethylcyclopropil)methanone

1364933-54-9

70.

-

25I-NBOMe

2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

919797-19-6

71.

-

APINACA

1-pentil-N-triciklo[3.3.1.13,7]dek-1-il-1H-indazol-3-karboksamid

1345973-53-6

72.

-

2C-P

2-(2,5-dimetoksi-4-propilfenil)etanamine

207740-22-5

73.

-

AM 2233

1-[(N-metilpiperidin-2-il)metil]-3(2-jodobenzoil) indol

444912-75-8

74.

-

MAM-2201

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4metill-1-naftalenil)-metanon

1354631-24-5

75.

-

STS-135

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid

1354631-26-7

76.

-

URB-754

6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-4H-3,1-benzoksazin-4-on

86672-58-4

77.

-

5-IT; 5-API; PAL-571; 5-(2-aminopropyl)indol;

2-(1H-indol-5-il)-1-metil-etilamin

3784-30-3

78.

-

AB-CHMINACA

N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-21-1 

79.

-

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3- carboxamide; CUMYL-5F-PINACA

1-(5-Fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

1400742-16-6

80.

-

methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-

1H-indole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate; methyl

2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 H-indole-3-carboxamido)-3.3-dimethylbutanoate;

N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester;

MDMB-CHMICA

metil 2-(1-(cikloheksilmetil)-1-H-indol-3-karboksamid )-3,3-dimetil-butanoat

1863065-84-2

81.

-

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl; 5F-AKB48;

N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid

1400742-13-3

82.

-

PB-22; QUIPIC;

hinolin-8-il 1-pentil-1H-indol-3-karboksilat

1400742-17-7

83.

-

25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe;

2-(4-brom-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamin

1026511-90-9

84.

-

25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamin

1227608-02-7

85.

-

cis-CP 47497C8 homolog; Cannabicyclohexanol;

5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1R, 3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenol

70434-92-3

86.

-

1-(pentil-3-[(4-metoksi)-benzoil]indol; SR-19;

RCS-4;

Metanon, (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)-

1345966-78-0

87.

-

1-cikloheksiletil-3-(2-metoksifenilacetil)indol; SR-18; RCS-8;

Etanon, 1-[1-(2-ciкloheksiletil)-1H-indol-3-il]-2-(2-metoksifenil)-

1345970-42-4

88.

-

1-pentil-3-(2-hlorfenilacetil)indol; JWH-203;

Etanon, 2-(2-hlorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)-

864445-54-5

89.

-

hinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksilat; 5F-PB-22; 5-fluoro-PB-22; 5F-QUIPIC;

1-(5-fluoropentil)-8-hinolinil estar-1H-indol-3-karboksilna kiselina

1400742-41-7

90.

-

α-pirolidino-pentiofenon;

α-Pyrrolidinovalerophenon

α-PVP; O-2387;

(RS)-1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon

14530-33-7

91.

-

4-metiletkatinon;

4-MEC;

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-рropanone

1225617-18-4

92.

-

Pentilon;

bk-MBDP;

β-keto-metilbenzo-dioksolilpentanamin

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on

698963-77-8

93.

-

Indopan;

α-Metiltriptamin; AMT;

1H-Indol-3-etanamin, alfa-metil

299-26-3

94.

-

5-metoksi-N,N-diizopropiltriptamin;

5-MeO-DIPT;

[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil]bis(propan-2-il)amin

4021-34-5

95.

-

4-MePPP; MPPP;

MαPPP;

(RS)-1-(4-metilfenil) -2-(1-pirolidinil)-1-propanon

1313393-58-6 

96.

-

2,5-dimetoksi-4-etil-fenetilamin; 2C-E;

2-(2,5-dimetoksi-4-etilfenil)etanamin

71539-34-9

97.

-

2C-D

2-(2,5-Dimetoksi-4-metilfenil)etanamin

24333-19-5

98.

-

4-hloro-2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-C;

2-(4-hloro-2,5-dimetoksifenil)etanamin

88441-14-9

99.

-

2C-T-4 

benzenetanamin, 2,5-dimetoksi-4-[(1-metiletil)tio].

207740-25-8

100.

-

2,5-dimetoksi-fenetilamin;

2C-H;

2-(2,5-dimetoksifenil)etanamin

3600-86-0

101.

-

2,5-dimetoksi-4-nitro-fenetilamin;

2C-N

2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenil)etanamin.

261789-00-8

102.

-

CP 47497 C6 homolog

Fenol, 5-(1,1-dimetilheksil)-2-(3-hidroksicikloheksil).

1333310-58-9

103.

-

CP 47497 C9 homolog

Fenol, 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroksicikloheksil)

1333310-59-0

104.

-

Methoxetamine;

Metoksetamin;

MXE;

3-MeO-2-Oxo-PCE;

2-(etilamino)-2-(3-metoksifenil) cikloheksanon;

2-(Etilamino)-2-(3-metoksifenil)cikloheksanon

1239943-76-0

105.

-

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)-methanone;

THJ-2201;

[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanon

972102-31-2

106.

-

MT-45

1-cikloheksil-

4-(1,2-difeniletil)piperazin

52694-55-0

107.

Para-metil-4-metilaminoreks

4,4'-DMAR

4,5-dihidro-4-metil-

5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin

1445569-01-6

108.

Ethylone, Etilon

bk-MDEA; MDEC;

(RS)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on

1112937-64-0

109.

3-metil-N-metilkatinon

3-MMC

2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)-1-propanon

1246816-62-5

110.

-

5F-AMB

(S)-metil-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid)-

3-metilbutanoat

1715016-74-2

111.

-

EP; EPH; Ethylphenidate;

(RS)-etil-2-fenil-2-piperidin-2-il-acetat

57413-43-1

112.

-

MPA; Methiopropamine; Methylthienylpropamine;

1-(tiofen-2-il)-2-metilaminopropan

801156-47-8

113.

-

5-MeOIMPT

N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)

etil]-N-metilpropan-2-amin

96096-55-8

114.

-

APDB, EMA-4;

3-desoxy-MDA;

1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)propan-2-amin

152624-03-8

115.

-

Fenazepam

7-Bromo-5-(2-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

51753-57-2

116.

-

5F-MDMB-PINACA;

5F-ADB

metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat

1715016-75-3

117.

4-CЕC;

4-hloroetkatinon;

Propiofenon

1-Propanon, 1-(4-hlorofenil)-2-(etilamino)-

14919-85-8

118.

AMB-FUBINACA;

FUB-AMB;

MMB-FUBINACA

Valin, N-[[1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-il]karbonil]-, metil estar

1715016-76-4

119.

AMB-CHMICA; МMB-CHMICA

L-Valin, N-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-il]karbonil]-, metil estar

1971007-94-9

120.

α-PHP; alpha-PHP; α-Pirolidinoheksanophenon; PV-7

1-Heksanon, 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-

13415-86-6

121.

bk-etil-k;

Epilon; N-etil-norpentilon; N-etil-pentilon; βk-Etil-K; bk‐EPDP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino);

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-pentan-1-one

727641-67-0

122.

4-Cl-PVP; Valerofenon,

1-(4-hlorofenil)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on

5881-77-6

123.

bk-MMBDB; Dibutilon

1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on

802286-83-5

124.

NEH; N-etilheksedron, Heksanofenon

2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on

802857-66-5

125.

beta-MeO-MDMA

1,3-Benzodioksol-5-etanamin, b-metoksi-N,a-dimetil-

863891-03-6

126.

4-AcO-DMT; 4-Acetoksi-N,N-dimetiltriptamin

3-[2-(Dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetat

92292-84-7

127.

4-MEAP; 4-MEAPP;

N-Ethyl-4'-metilnorpentedron

(2-(etilamino)-1-(4-metilfenil)pentan-1-on

18297-05-7

128.

TH-PVP; 3,4-tetrametilen-a-PVP;

α-PVP = A-PVP;

Alpha-Pyrrolidinopentiophenone;

α-pyrrolidinovalerophenone;
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

2-(pirolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-on

Нема за сада

129.

Cumyl-CB-PINACA; SGT-78; CUMYL-CYBINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid

1631074-54-8

130.

ADB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid

1185887-13-1

131.

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide;

CUMYL-4-CN-BINACA

1H-Indazole-3-carboxamide, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl).

1631074-54-8

132.

5-Fluoro-MDMB-PICA

L-Valine, N-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, methyl ester

1971007-88-1

133.

4-HO-MIPT;

4-hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine;

Miprocin

3-(2-[Isopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-ol;

3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol4-ol

77872-43-6

134.

1P-LSD;

1-propionyl-LSD;

1P-LAD;

1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide

N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

2137047-24-4

135.

TH-PBP;

3’,4’-tetramethylene-α-PBP

N-ethyl-1-(2-fluorophenyl)propan-2-amine;

3',4'-tetramethylene-α-Pyrrolidinobutiophenone

Нема за сада

136.

N-butylhexedrone; NBH

1-Hexanone, 2-(butylamino)-1-phenyl, hydrochloride (1:1);

2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one

18296-66-7

137.

4’-methyl-α-PiHP; 4-methyl-alpha-PiHP; 4-methyl-α-PiHP; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexiophenone; 4-methyl-α-pyrrolidinoisohexaphenone; O-2494

1-Pentanone, 4-methyl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1);

4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

850352-10-2

138.

4’-methyl-NiPP; 4’-methyl-N-isopropylpentedrone

1-Pentanone, 2-[(1-methylethyl)amino]-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1);

2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

18296-68-9

139.

N-butylpentylone; butyl-pentylone; methylenedioxybutylvalerophenone; MDBVP

1-Pentanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(butylamino)-, hydrochloride (1:1);

2-(isopropylamino)-1-(p-tolyl)pentan-1-one

17763-10-9

140.

N-ethylheptedrone; Ethylheptedrone

2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-one;

Нема за сада

141.

DMBA-CHMINACA;

ADB-CHMINACA acid; ADB-CHMINACA metabolite M2; MAB-CHMINACA metabolite M2

L-Valine, N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl;

N-[[1-(Cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-valine

1185889-12-6

142.

MBA-CHMINACA;

AMB-CHMINACA acid; AB-CHMINACA metabolite M2; AB-CHMINACA M2

(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valine

2098550-26-4

143.

methyl N-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]phenylalaninate; 3-phenyl 2-(1-(5- fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido) propanoic acid methyl ester ;

MPhP-2201;

5F-MPhP-PICA

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)-phenylalaninate;

methyl 2‐{[1‐(5‐fluoropentyl)‐1H‐indol‐3‐yl]formamido}‐3‐phenylpropanoate

Нема за сада

144.

MDMB-4en-PINACA;

MDMB-PINACA N1-pentyl-4-en isomer; Methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate; methyl 3-methyl-N-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole3-carbonyl]valinate; 5CL-ADB-A;

methyl 3,3‐dimethyl‐2‐{[1‐(pent‐4‐en‐1‐yl)‐1H‐indazol‐3‐yl]-formamido}butanoate

Нема за сада

145.

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}butanoate; Methyl 3-methyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate; methyl (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate;

AMB-4en-PICA;

MMB-4-en-PICA; MMB-022

methyl 3-methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]-formamido}-butanoate

Нема за сада

146.

5F-AB-P7AICA

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

Нема за сада

147.

APP-BINACA

N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide

Нема за сада

148.

LYSERGIC ACID METHYL ESTER

methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate

903636-40-8

149.

4-HO-EPT;

4-hydroxy-ethyl-propyl-tryptamine

4-hydroxy-N-ethyl-N-propyltryptamine

Нема за сада

150.

4-HO-MPT;

4-hydroxy-methyl-propyl-tryptamine

3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol

763035-03-6

151.

4-HO-McPT;

4-hydroxy-N-methyl-N-cyclopropyltryptamine

3-[2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol;

Нема за сада

152.

AL-LAD;

6-allyl-6-nor-lysergic acid diethylamide; Aladdin

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

65527-61-9

153.

N-methyl-cyclazodone

4(5H)-Oxazolone, 2-(cyclopropyl-N-methyl-amino)-5-phenyl

14461-92-8

154.

para-fluoro-4-methylaminorex;

4'-fluoro-4-methylaminorex; pF-4-methylaminorex; p-F-4-methylaminorex

2-Oxazolamine, 5-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-4-methyl

1364933-64-1

155.

2-fluoroethamphetamine; 2-FEA

Benzeneethanamine, N-ethyl-2-fluoro-α-methyl

3823-29-8

156.

CUMYL-5F-P7AICA, 5-fluoro-CUMYL-P7AICA, CUMYL-5-fluoro P7AICA, 5-fluoro CUMYL-7-PAICA, SGT-263

1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide;

1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)

2171492-36-5

* Наведени CAS-бројеви односе се на butilon hidrohlorid и 4-fluormetkatinon hidrohlorid

Психотропне супстанце су и:

СТЕРЕОИЗОМЕРИ: ако нису посебно изузети, овом листом су обухваћени и сви стереоизомери психотропних супстанци из ове листе, кад год је постојање таквих стереоизомера могуће;

СОЛИ: соли свих психотропних супстанци са ове листе, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћене овом листом.

Листа 5: Психотропне супстанце које се користе у ограничене терапијске и научноистраживачке сврхе

1

2

3

4

5

Редни број

Интернационални
незаштићен назив

Други незаштићени
или тривијални називи

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

5

1.

AMINEPTIN

 

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciklohepten-5-il)amino]heptanonska kiselina

57574-09-1

2.

AMFETAMIN

 

(±)-α-metilfenetilamin

300-62-9

3.

BRALOBARBITAL

bralobarbiton

5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

561-86-4

4.

DEKSAMFETAMIN

 

(+)-α-metilfenetilamin

51-64-9

5.

DRONABINOL*

delta-9-tetrahidrokanabinol

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol и његове стереохемијске варијанте

1972-08-3

6.

ZIPEPROL

 

α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetanol

34758-83-3

7.

KETAMIN

 

2-(o-hlorfenil)-2-metilaminocikloheksanon

6740-88-1

8.

LEVAMFETAMIN

 

(-)-(R)-α-metilfenetilamin ((-) izomer amfetamina)

156-34-3

9.

 

levometamfetamin

(-)-N,α-dimetilfenetilamin ((-) izomer metamfetamina)

33817-09-3

10.

MEKLOKVALON

 

3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-kinazolinon

340-57-8

11.

METAKVALON

 

2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kinazolinon

72-44-6

12.

METAMFETAMIN

spid, ajs, met

(+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamin

537-46-2

13.

METAMFETAMIN RACEMAT

 

(±)-N,α-dimetilfenetilamin

7632-10-2

14.

METILFENIDAT

 

metil α-fenil-2-piperidin acetat

113-45-1

15.

PROPILHEKSEDRIN

 

(±)-1-cikloheksil-N-metilpropan-2-amin

3595-11-7

16.

SEKOBARBITAL

sekobarbiton

5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-73-3

17.

FENCIKLIDIN

PCP

1-(1-fenilcikloheksil)piperidin

77-10-1

18.

FENETILIN

 

7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin

3736-08-1

19.

FENMETRAZIN

 

3-metil-2-fenilmorfolin

134-49-6

20.

4-FLUOROAMFETAMIN

4-FA, 4-FMP, P-FMP, fluks

(RS)-1-(4-fluorfenil)propan-2-amin

459-02-9

21.

 

2-CB

4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

66142-81-2

22.

1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine;

Diphenidine;

Piperidine, 1-(1,2-diphenylethyl).

36794-52-2

23.

Bisfluoromodafinil; CRL-40,940; flmodafinil; fluoromodafinil; lauflumide

Acetamide, 2-[[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-

90280-13-0

24.

alpha-methylephedrine;

α-methylephedrine

3-(methylamino)-2-phenyl-2-butanol;

100054-40-8

25.

N-methylephedrine;

Methylephedrine

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol;

17605-71-9

26.

CLOBROMAZOLAM

phenazolam;

BRN 4550445

4H-[1,2,4]Triazolo-[4,3-a][1,4]-benzodiazepine,8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl

87213-50-1

* НАПОМЕНA: Интернационални незаштићени назив се односи само на једну од стереохемијских варијанти Δ-9-tetrahidrokanabinol-a, наиме на: (-)-trans-Δ-9-tetrahidrokanabinol.

Психотропне супстанце су и:

СТЕРЕОИЗОМЕРИ: Уколико нису посебно изузети, овом листом су обухваћени и сви стереоизомери психотропних супстанци из ове листе, кад год је постојање таквих стереоизомера могуће;

СОЛИ: Соли свих психотропних супстанци са ове листе, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћене овом листом.

Листа 6: Психотропне супстанце које се користе у терапијске и научноистраживачке сврхе

Редни број

Интернационални
незаштићен назив

Други незаштићени
или тривијални називи

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

5

1.

AMOBARBITAL

amobarbiton

5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

57-43-2

2.

BUPRENORFIN

 

21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavin

52485-79-7  

3.

BUTALBITAL

butalbiton

5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

77-26-9

4.

GLUTETIMID

 

3-etil-3-fenil-piperidin-2,6-dion

77-21-4

5.

KATIN

(+)-norpseudoefedrin

(1S,2S)-2-amino-1-fenilpropan-1-ol

492-39-7

6.

PENTAZOCIN

 

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol

359-83-1

7.

PENTOBARBITAL

pentobarbiton

5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

76-74-4

8.

FLUNITRAZEPAM

 

5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-62-4

9.

CIKLOBARBITAL

ciklobarbiton

5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

52-31-3

Психотропне супстанце су и:

СТЕРЕОИЗОМЕРИ: Уколико нису посебно изузети, овом листом су обухваћени и сви стереоизомери психотропних супстанци из ове листе, кад год је постојање таквих стереоизомера могуће;

СОЛИ: Соли свих психотропних супстанци са ове листе, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћене овом листом.

Листа 7: Психотропне супстанце које се користе у терапијске и научноистраживачке сврхе

1

2

3

4

5

Редни број

Интернационални
незаштићен назив

Други незаштићени
или тривијални називи

Хемијски назив или опис

CAS број

1

2

3

4

5

1.

ALOBARBITAL

alobarbiton

5,5-dialilbarbiturna kiselina

52-43-7

2.

ALPRAZOLAM

 

8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

28981-97-7

3.

AMINOREKS

 

2-amino-5-fenil-2-oksazolin

2207-50-3

4.

AMFEPRAMON

dietilpropion

2-(dietilamino)propiofenon

90-84-6

5.

BARBITAL

barbiton

5,5-dietilbarbiturna kiselina

57-44-3

6.

BENZFETAMIN

 

N-benzil-N,α-dimetilfenetilamin

156-08-1

7.

BROMAZEPAM

 

7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1812-30-2

8.

BROTIZOLAM

 

2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

57801-81-7  

9.

BUTOBARBITAL

butobarbiton

5-butil-5-etilbarbiturna kiselina

77-28-1

10.

VINILBITAL

vinilbiton

5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

2430-49-1

11.

 

GHB

γ-hidroksibuterna kiselina

591-81-1

12.

DELORAZEPAM

 

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2894-67-9

13.

DIAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

439-14-5

14.

ESTAZOLAM

 

8-hlor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

29975-16-4

15.

ETILAMFETAMIN

N-etilamfetamin

N-etil-α-metilfenetilamin

457-87-4

16.

ETIL LOFLAZEPAT

 

etil 7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilat

29177-84-2

17.

ETINAMAT

 

1-etinilcikloheksanolkarbamat

126-52-3

18.

ETHLORVINOL

 

1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol

113-18-8

19.

ZOLPIDEM

 

N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]piridin-3-acetamid

82626-48-0

20.

KAMAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat

36104-80-0

21.

KETAZOLAM

 

11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

27223-35-4

22.

KLOBAZAM

 

7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

22316-47-8

23.

KLOKSAZOLAM

 

10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-oksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24166-13-0

24.

KLONAZEPAM

 

5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1622-61-3

25.

KLORAZEPAT

 

7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina

23887-31-2

26.

KLOTIAZEPAM

 

5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

33671-46-4

27.

LEFETAMIN

SPA

(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

7262-75-1

28.

LOPRAZOLAM

 

6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil) metilen]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on

61197-73-7

29.

LORAZEPAM

 

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-49-1

30.

LORMETAZEPAM

 

7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

848-75-9

31.

MAZINDOL

 

5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

22232-71-9

32.

MEDAZEPAM

 

7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin

2898-12-6

33.

MEZOKARB

 

3-(α-metilfenetil)-N-(fenilkarbamoil)sidnon imin

34262-84-5

34.

MEPROBAMAT

 

2-metil-2-propil-1,3-propandioldikarbamat

57-53-4

35.

METILFENOBARBITAL

metilfenobarbiton

5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

115-38-8

36.

METIPRILON

 

3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

125-64-4

37.

MEFENOREKS

 

N-(3-hlorpropil)-α-metilfenetilamin

17243-57-1

38.

MIDAZOLAM

 

8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin

59467-70-8

39.

NIMETAZEPAM

 

1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2011-67-8

40.

NITRAZEPAM

 

1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

146-22-5

41.

NORDAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

1088-11-5

42.

OKSAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

604-75-1

43.

OKSAZOLAM

 

10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

24143-17-7

44.

PEMOLIN

 

2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

2152-34-3

45.

PINAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

52463-83-9

46.

PIPRADROL

 

1,1-difenil-1-(2-piperidil)metanol

467-60-7

47.

PIROVALERON

 

4’-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

3563-49-3

48.

PRAZEPAM

 

7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

2955-38-6

49.

SEKBUTABARBITAL

butabarbital, sekbutabarbiton

5-sek-butil-5-etilbarbiturna kiselina

125-40-6

50.

TEMAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

846-50-4

51.

TETRAZEPAM

 

7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

10379-14-3

52.

TRIAZOLAM

 

8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

28911-01-5

53.

FENDIMETRAZIN

 

(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

634-03-7

54.

FENKAMFAMIN

 

N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

1209-98-9

55.

FENOBARBITAL

fenobarbiton

5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina

50-06-6

56.

FENPROPOREKS

 

(±)-3-[(α-metilfenetil)amino]propionitril

16397-28-7

57.

FENTERMIN

 

α,α-dimetilfenetilamin

122-09-8

58.

FLUDIAZEPAM

 

7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

3900-31-0

59.

FLURAZEPAM

 

7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

17617-23-1

60.

HALAZEPAM

 

7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

23092-17-3

61.

HALOKSAZOLAM

 

10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

59128-97-1

62.

HLORDIAZEPOKSID

 

7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksid

58-25-3

63.

BACLOFEN

4-chlorophenibut;

4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid;
β-(4-chlorophenyl)-γ-aminobutyric acid;

1134-47-0

64.

TIANEPTINE

Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino

72797-41-2

Психотропне супстанце су и:

СТЕРЕОИЗОМЕРИ: Уколико нису посебно изузети, овом листом су обухваћени и сви стереоизомери психотропних супстанци из ове листе, кад год је постојање таквих стереоизомера могуће;

СОЛИ: Соли свих психотропних супстанци са ове листе, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћене овом листом.