Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 6. став 5. и члана 10. став 11. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси

ПРАВИЛНИК

о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима

„Службени гласник РС“, бр. 103 од 11. децембра 2009, 104 од 28. децембра 2018, 4 од 25. јануара 2019.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником се прописују услови у погледу објеката и одговарајуће опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима.

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОДГАЈИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Услови у погледу објеката

Члан 2.

Одгајивачка организација мора да има канцеларијски простор за смештај запослених и пријем странака.

Канцеларијски простор из става 1. овог члана мора да има:

1) прикључак за електричну мрежу;

2) прикључак за интернет комуникацију;

3) телефонски прикључак;

4) санитарни чвор.

Услови у погледу опреме

Члан 3.

Основна одгајивачка организација мора да испуњава услове у погледу опреме, и то да има:

1) најмање једно возило;

2) рачунарску опрему;

3) опрему за обављање послова у сточарству, и то по врстама домаћих животиња:

(1) за говеда: уређај за утврђивање количине млека (у складу са одгајивачким програмом), канту за мерење количине помуженог млека, уређај за утврђивање квалитета сировог млека до закључења уговора са акредитованом лабораторијом за испитивање квалитета сировог млека, литинов штап за крупну стоку, пантљику за мерење, тетовир клешта;

(2) за овце и козе за производњу млека: уређај за утврђивање количине млека (у складу са одгајивачким програмом), канту за мерење количине помуженог млека, уређај за утврђивање квалитета сировог млека до закључења уговора са акредитованом лабораторијом за испитивање квалитета сировог млека, литинов штап за ситну стоку, пантљику за мерење, тетовир клешта;

(3) за овце за производњу меса: литинов штап за ситну стоку, пантљику за мерење, тетовир клешта, клешта за стављање ушних маркица;

(4) за свиње: тетовир клешта, клешта за стављање ушних маркица, вагу за утврђивање телесне масе грла;

(5) за копитаре: литинов штап за крупну стоку, пантљику за мерење, опрему за обележавање копитара.

*Службени гласник РС, број 4/2019

Члан 4.

Регионална одгајивачка организација мора да испуњава услове у погледу опреме, и то да има:

1) најмање једно возило;

2) рачунарску опрему;

3) за обављање послова у сточарству, и то по врстама домаћих животиња:

(1) за говеда и за копитаре: литинов штап за крупну стоку, пантљику за мерење;

(2) за овце и козе: литинов штап за ситну стоку, пантљику за мерење.

Члан 5.

Главна одгајивачка организација мора да испуњава услове у погледу опреме, и то да има:

1) најмање једно возило;

2) рачунарску опрему;

3) за обављање послова у сточарству, и то по врстама домаћих животиња:

(1) за говеда и копитаре: литинов штап за крупну стоку, пантљику за мерење;

(2) за овце и козе: литинов штап за ситну стоку, пантљика за мерење;

(3) за свиње: апарат за утврђивање меснатости на живим грлима;

4) софтвер за вођење матичне евиденције;

5) софтвер за процену приплодне вредности по врстама домаћих животиња.

Рачунарска опрема из става 1. тачка 2) овог члана  мора имати техничке могућности за праћење свих активности из одгајивачког програма, као и за повезивање с релевантним информационим системом у сточарству, ради праћења порекла квалитетних приплодних животиња усклађено с међународним информационим стандардима.

III. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА

1) Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање

Члан 6.

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање мора да има објекте и опрему прописане Правилником о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање („Службени гласник РС”, број 8/08) и овим правилником.

Ради обављања послова у сточарству центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање мора да има објекте за смештај приплодњака за производњу сперме за осемењавање домаћих животиња која су завршила перформанс тест.

Објекат из става 2. овог члана мора да има боксеве за индивидуални смештај приплодњака који се састоје од стајског дела и испуста ради слободног кретања приплодњака, који су опремљени хранилицама и појилицама за исхрану и напајање грла.

Ограда и зидови објекта за смештај приплодњака морају бити изграђени од чврстог материјала чија обрада онемогућава повређивање животиња.

2) Тестна станица

Члан 7.

Тестна станица мора да има објекат за смештај квалитетних мушких приплодних грла у којима се изводе испитивања њихових производних особина.

Објекат из става 1. овог члана мора да има боксове за смештај квалитетних мушких приплодних грла.

Члан 8.

Објекат за смештај квалитетних мушких приплодних грла мора да:

1) је израђен од чврстог материјала;

2) има подове и зидове од глатких површина и од водоотпорног материјала, који се може лако чистити и дезинфиковати;

3) има природну и вештачку осветљеност;

4) има хранилице и појилице за исхрану и напајање квалитетних мушких приплодних грла;

5) омогућава једнаке услове за све животиње у тесту – у погледу смештаја и приступа храни и води.

Члан 9.

Тестна станица мора да има одговарајућу опрему која је неопходна за извођење тестова, и то:

1) литинов штап;

2) пантљику;

3) вагу за мерење телесне масе;

4) рачунарску опрему којом се обезбеђује чување података најмање пет година од завршетка теста.

3) Лабораторија за испитивање квалитета млека

Члан 10.

Лабораторија за испитивање квалитета млека мора да има следеће радне просторије, и то за:

1) преузимање и исправно чување узорака;

2) смештај уређаја и инструмената за испитивање квалитета млека;

3) смештај хемикалија, лабораторијске опреме и посуђа;

4) прање и сушење лабораторијског посуђа и опреме;

5) обраду резултата и припрему извештаја.

Члан 11.

Просторије из члана 10. овог правилника морају: 

1) да су изграђене од чврстог материјала;

2) да имају подове и зидове од глатких површина и водоотпорног материјала који се може лако чистити и дезинфиковати;

3) да имају водовод и канализацију;

4) да су прикључене на електричну мрежу.

Члан 12.

Лабораторија за испитивање квалитета млека мора да има мерне уређаје који су атестирани и имају следивост до државног еталона, као и инструменте и другу опрему за узорковање и испитивање квалитета сировог млека, и то:

1) инструмент за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја соматских ћелија у млеку;

2)  уређај за омекшавање воде;

3) возило за транспорт узорака са термоизолационим расхладним уређајем;

4) одговарајуће флашице и гајбице за транспорт узорака млека;

5) Кјелдахл систем за одређивање протеина;

6) бутирометар за одређивање масти;

7) расхладни уређај за чување узорака;

8) аналитичку вагу;

9) техничку вагу;

10) пХ метар;

11) водено купатило;

12) одговарајућу ситну лабораторијску опрему која је неопходна за анализу сировог млека (микропипете, термометре, магнетску мешалицу и друго).

Мерни уређаји из става 1. овог члана морају да испуњавају услове прописане посебним прописом о мерилима.

Члан 13.

Лабораторија мора имати писана упутства за спровођење испитивања и за употребу и рад свих мерних уређаја и инструмената који се користе за припрему узорака и испитивање и бити акредитована у складу са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 за испитивање квалитета млека.

4) Лабораторија за молекуларно-генетске тестове

Члан 14.

Лабораторија за молекуларно-генетске тестове мора да има следеће радне просторије, и то за:

1) преузимање, припрему и исправно чување узорака;

2) смештај уређаја и инструмената за испитивање;

3) обраду резултата и припрему извештаја.

Просторије из става 1. овог члана морају да испуњавају услове из члана 11. овог правилника. 

Члан 15.

Лабораторија за молекуларно-генетске тестове мора располагати мерним уређајима који су атестирани и имају следивост до државног еталона, као и инструментима и другом опремом за молекуларно-генетске тестове, као што су:

1) системи за хоризонталну електрофорезу (кадице, калупи, чешљеви, исправљачи);

2) микрофуга (по потреби и микрофуга са хлађењем);

3) центрифуга;

4) водено купатило;

5) магнетна мешалица;

6) ПЦР апарат;

7) вага (прецизна са две децимале);

8) вортекс;

9) систем за очитавање гелова;

10) фрижидер;

11) замрзивач.

Мерни уређаји из става 1. овог члана морају да испуњавају услове прописане посебним прописом о мерилима.

Члан 16.

Лабораторија за молекуларно-генетске тестове мора имати писана упутства за спровођење испитивања и за употребу и рад свих мерних уређаја и инструмената који се користе за припрему узорака и испитивање.

5) Организација за сакупљање, добијање и пресађивање ембриона

Члан 17.

Организација за сакупљање, добијање и пресађивање ембриона мора да има следеће објекте, и то за:

1) узимање и обраду јајних ћелија и ембриона;

2) смештај, исхрану и негу квалитетних приплодних женских грла;

3) карантин квалитетних приплодних женских грла.

Члан 18.

Објекат за узимање и обраду јајних ћелија и ембриона мора да има следеће просторије, и то:

1) лабораторију за обраду јајних ћелија и ембриона;

2) простор за чување и отпрему јајних ћелија и ембриона;

3) просторију за чување лекова, медицинских средстава, потребних реагенаса и потрошног материјала;

4) простор за запослене;

5) санитарне просторије;

6) остале помоћне објекте који осигуравају ваљано држање приплодних животиња.

Просторије из става 1. овог члана морају да испуњавају услове из члана 11. овог правилника.

Члан 19.

Објекат за смештај, исхрану и негу квалитетних приплодних женских грла и карантин квалитетних приплодних женских грла мора да испуњава услове из члана 8. тач. 1) до 4) овог правилника.

Члан 20.

Организација за сакупљање, добијање и пресађивање ембриона мора да има следећу опрему, и то:

1) стереомикроскоп;

2) грејну плочу за петри шоље;

3) апарат за замрзавање ембриона;

4) водено купатило;

5) стерилизатор за суву стерилизацију;

6) катетере за испирање донора и пренос ембриона;

7) конусне чаше, шприцеве, игле, петри шоље и сл.

6) Центар за селекцију пчелињих матица

Члан 21.

Центар за селекцију пчелињих матица мора да има одговарајућу природну површину за гајење и праћење родоначелничких линија, смештај одгајивачких друштава и оплодњака.

За потребе пресађивања и манипулацију са пчелињим приплодним материјалом центар за селекцију пчелињих матица мора да има објекат са:

1) опремом за пресађивање (изолатор за матицу, одгајивачке рамове, матичне основе, игле за пресађивање);

2) рачунарском опремом за електронску обраду података;

3) опремом за грејање и овлаживање ваздуха ради одржавања потребних микроклиматских услова.

7) Инкубаторска станица

Члан 22.

Инкубаторска станица мора да има следеће просторије, и то за:

1) пријем јаја за насад са комором за фумигацију јаја;

2) лежионике (предвалионике);

3) изводионике (валионике);

4) вађење, класирање и лагеровање изведених пилића;

5) прање и дезинфекцију опреме.

Инкубаторска станица која користи тип инкубатора са лежиоником и изводиоником у једном уређају може да има једну просторију за смештај инкубатора.

Члан 23.

Просторије из члана 22. овог правилника међусобно су повезане пролазима у правцу производње (уложено јаје-произведено пиле). Од улаза у просторију за пријем јаја, пролаз води у просторију за лежионике, а из ове просторије у просторију за изводионике која има и улазна врата. Просторија за изводионике повезана је пролазом са просторијом за прање и дезинфекцију опреме.

Просторије за инкубирање мора да има уређаје за грејање који омогућавају одржавање потребне температуре и који испуњавају зоохигијенске услове у погледу чишћења, прања и дезинфекције.

Просторија лежионика има вентилацију која обезбеђује најмање 15, а просторија за изводионике најмање 30 измена ваздуха на сат.

Члан 24.

Инкубаторска станица мора да има уређај за спаљивање или одговарајуће место (јаму) за нешкодљиво уклањање отпадака од инкубирања (љуске од јаја, јаја са угинулим заметком, угинулу живину и др.)

Инкубаторска станица у процесу производње користи јаја из контролисаних јата живине.

Члан 25.

Живина произведена у инкубатору пакује се и транспортује у одговарајућој опреми, као што су:

1) картонска кутија,

2) пластична кутија;

3) пластични контејнер опште намене.

Опрема из става 1. тачка 1) овог члана, не враћа се у инкубаторску станицу на поновно коришћење.

Опрема из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, после прања и дезинфекције може се поново користити.

Опрема за транспорт мора имати декларацију која садржи: ознаку произвођача живине, његову адресу, врсту, расу и тип, односно назив хибрида живине, њену производну намену и датум производње живине у инкубатору.

Опрема за транспорт једнодневног подмлатка живине мора да буде у складу са врстом живине, дужином транспорта, временским условима и другим чиниоцима који могу да утичу на транспорт.

Живина произведена у инкубатору транспортује се средствима и чува у просторијама у којима је обезбеђен уређај за грејање и вентилацију.

8) Одгајивалиште матица риба, млађи и оплођене икре

Члан 26.

Одгајивалиште матица риба, млађи и оплођене икре мора да има следеће објекте, и то за:

1) матичњаке по врстама риба;

2) вештачко мрешћење риба – мрестилиште (зидани или монтажни објекат);

3) растилишта по врстама риба.

Члан 27.

Одгајивалиште матица риба, млађи и оплођене икре мора да има следећу опрему, и то за:

1) припрему воде за контролисано упуштање и испуштање воде из објекта;

2) спречавање пролаза рибе, рибље млађи и икре у мрестилиште, као и из мрестилишта у реципијент;

3) мрест (столови за мрест);

4) инкубацију икре (инкубаторе);

5) гајење најмлађих узрасних категорија риба (лежнице).

IV. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА

Члан 28.

Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање може да обавља послове гајења потребног броја приплодњака за добијање и промет сперме, ради спровођења главног одгајивачког програма, ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства.

Члан 29.

Тестна станица може да врши контролу производних способности домаћих животиња, ради спровођења одгајивачког програма и друга тестирања у складу са Законом о сточарству, ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства, или ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена (струковне студије – бацхелор), односно на основним студијама у трајању од најмање две односно три године из области сточарства.

Члан 30.

Лабораторија за испитивање квалитета млека може да врши испитивање квалитета млека домаћих животиња, ради спровођења одгајивачког програма, ако има:

1) запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства, са најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима;

2) запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области ветеринарства или области технологије или области хемије, са најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима;

3) запослено најмање једно лице – техничара сточарског смера, ветеринарског или хемијског техничара, оспособљеног за рад на одговарајућим пословима.

Члан 31.

Лабораторија за молекуларно-генетске тестове може да врши молекуларно-генетске тестове, ради спровођења одгајивачког програма, ако има:

1) запослено најмање једно лице са научним степеном доктора биолошких наука или биотехничких наука из области сточарства или ветеринарских наука, са најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима;

2) запослено најмање једно лице – техничара, одговарајућег биотехничког смера, оспособљеног за рад на одговарајућим пословима.

Члан 32.

Организација за сакупљање, добијање и пресађивање ембриона може да врши послове сабирања, добијања и пресађивања ембриона, ради спровођења одгајивачког програма, ако има:

1) запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (специјалистичке академске студије – контрола репродукције и здравља стада) из области ветеринарства;

2) запослено најмање једно лице – ветеринарског техничара, односно пољопривредног техничара сточарског смера.

Члан 33.

Центар за селекцију пчелињих матица може да врши мерења, тестирања, оцењивања особина и контролисану оплодњу матица мајки за потребе селекцијског програма из пчеларства, као и гајење и промет приплодног материјала пчела у складу са одгајивачким програмом, ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства.

Члан 34.

Инкубаторска станица може да врши производњу живине у инкубатору, ради спровођења одгајивачког програма, ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства, или ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена (струковне студије – бацхелор), односно на основним студијама у трајању од најмање две односно три године из области сточарства, или које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области ветеринарства, са радним искуством од најмање једне године на пословима у живинарству, одговорног за вођење технолошког процеса у производњи живине у инкубатору.

Члан 35.

Одгајалиште матица риба, млађи и оплођене икре може да врши гајење и промет приплодног материјала за ову врсту и расу домаћих животиња, ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области сточарства, или ако има запослено најмање једно лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена (струковне студије – бацхелор), односно на основним студијама у трајању од најмање две односно три године из области сточарства, или које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области биологије.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 112, 113, 115, 116. и 117. Правилника о начину испитивања својстава приплодне стоке и о условима производње и транспорта живине („Службени гласник РС”, број 21/96).

Члан 37.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00189/2009-09

У Београду, 27. октобра 2009 године

Министар,

др Саша Драгин, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима: "Службени гласник РС", број 104/2018-137

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. фебруара 2019. године.

Правилник о изменама Правилника о условима у погледу објеката и опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним овлашћењима, као и о условима у погледу стручног кадра које морају испуњавати организације са посебним овлашћењима: "Службени гласник РС", број 4/2019-41

Члан 2.

Основна одгајивачка организација уговор са акредитованом лабораторијом за испитивање квалитета сировог млека из члана 3. тачка 3) подтач. (1) и (2) овог правилника закључује најкасније до 1. јануара 2020. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.