Zakon

На основу члана 28. став 5. и члана 41. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18),

Министар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде, обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања ових образаца

"Службени гласник РС", број 41 од 11. јуна 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују садржина и облик обрасца пријаве за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасца месечног и годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених потрошачима или стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, обрасца месечног и годишњег обрачуна обавезе плаћања накнаде, обрасца извештаја о уплати, као и начин достављања ових образаца.

Члан 2.

Обвезник накнаде за унапређење енергетске ефикасности (у даљем тексту: обвезник накнаде) подноси министарству надлежном за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство) пријаву за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности на Обрасцу О-1 – Пријава за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: назив, врсту, седиште, адресу, матични број и ПИБ обвезника накнаде, врсту и број лиценце за обављање енергетске делатности коју поседује обвезник накнаде, број, датум издавања и време важења те лиценце, име и презиме, послове које обавља и телефон одговорног лица обвезника накнаде, име и презиме, телефон и електронску адресу контакт лица обвезника накнаде, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Обвезник накнаде у Обрасцу О-1 наводи лиценце за обављање енергетске делатности које поседује, од наведених у Обрасцу О-1.

Обвезнику накнаде који поседује више лиценци за обављање енергетске делатности, наведених у Обрасцу О-1, које се све односе на исту врсту енергије/енергента, Министарство додељује јединствен евиденциони број. Обвезнику накнаде који поседује више лиценци за обављање енергетске делатности, наведених у Обрасцу О-1, које се односе на различите врсте енергије/енергенте, Министарство додељује посебан евиденциони број за сваку врсту енергије/енергента.

Члан 3.

Обвезник накнаде подноси Министарству месечни обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности на Обрасцу Е-2-М – Месечни обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту обрачуна (месечни, месечни измењени), период на који се обрачун односи, укупну количину електричне енергије испоручене крајњим купцима/потрошачима исказану на рачунима у kWh, преузету количину електричне енергије од повлашћених произвођача у kWh за коју је очитавање потрошње преко мерних уређаја извршено у извештајном месецу и за коју су издати, односно примљени рачуни до рока за састављање обрачуна, висину накнаде у РСД/kWh (0,015), обрачунату накнаду у РСД, претходно обрачунату и плаћену накнаду по месечном обрачуну, разлику за уплату по измењеном месечном обрачуну у РСД, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Годишњи обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности подноси обвезник накнаде на Обрасцу Е-2-Г – Годишњи обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 3. овог члана садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту обрачуна (годишњи, годишњи измењени), период на који се обрачун односи, укупну количину електричне енергије у kWh испоручене купцима по рачунима издатим у години за коју се саставља обрачун, преузету количину електричне енергије од повлашћених произвођача у kWh за коју је очитавање потрошње преко мерних уређаја извршено у извештајној години и за коју су издати, односно примљени рачуни до рока за састављање обрачуна, висину накнаде у РСД/kWh (0,015), износ накнаде за одговарајућу годину у РСД, плаћену накнаду по месечним/измењеним месечним обрачунима у РСД, износ накнада за уплату по годишњем обрачуну у РСД, претходно обрачунату и плаћену накнаду по годишњем обрачуну у РСД, разлику за уплату по измењеном годишњем обрачуну у РСД, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

У случају да обвезник накнаде установи да месечни обрачун из става 1. овог члана, односно годишњи обрачун из става 3. овог члана који је поднео Министарству садржи грешку, подноси измењен обрачун у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 4.

Месечни обрачун количина природног гаса и компримованог природног гаса испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности подноси обвезник накнаде на Обрасцу Г-2-М – Месечни обрачун количина природног гаса и компримованог природног гаса испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту обрачуна (месечни, месечни измењени), период на који се обрачун односи, испоручену количину природног гаса у m³ односно компримованог природног гаса у kg, висину накнаде за природни гас (0,15 РСД/m³) и за компримовани природни гас (0,21 РСД/kg), обрачунату накнаду у РСД, претходно плаћену накнаду по месечном обрачуну у РСД, разлику за уплату по измењеном месечном извештају у РСД, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Годишњи обрачун количина природног гаса и компримованог природног гаса испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности подноси обвезник накнаде на Обрасцу Г-2-Г – Годишњи обрачун количина природног гаса и компримованог природног гаса испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 3. овог члана садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту обрачуна (годишњи, годишњи измењени), период на који се обрачун односи, испоручену количину природног гаса у m³ односно компримованог природног гаса у kg, висину накнаде за природни гас (0,15 РСД/m³) и за компримовани природни гас (0,21 РСД/kg), плаћену накнаду по месечним/измењеним месечним обрачунима у РСД, износ накнаде за уплату по годишњем обрачуну у РСД, претходно обрачунату и плаћену накнаду по годишњем обрачуну у РСД, разлику за уплату по измењеном годишњем обрачуну у РСД, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

У случају да обвезник накнаде установи да месечни обрачун из става 1. овог члана, односно годишњи обрачун из става 3. овог члана који је поднео Министарству садржи грешку, подноси измењен обрачун у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 5.

Обрачун количина деривата нафте стављених у промет на територији Републике Србије, односно увезених на територију Републике Србије, које су основица за обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности, подноси обвезник накнаде на обрасцу Н-3 – Извештај о обрачуну количина деривата нафте који су основица за обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту извештаја (месечни, годишњи), период на који се извештај односи, почетно стање резерви (први дан у периоду) за безоловни моторни бензин у L, за гасна уља у L, уља за ложење у kg и за ТНГ у kg, произведене количине деривата нафте (у периоду), стање резерви на крају периода, губитак, испоручено за извоз, количину за обрачун накнаде при стављању у промет, увезене количине за које је у извештајном периоду плаћена накнада, количину за обрачун накнаде, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Члан 6.

Обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте подноси обвезник накнаде на Обрасцу Н-4 – Извештај о обрачуну накнаде за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту извештаја (месечни, годишњи), период (година, месец) на који се извештај односи, висину накнаде за безоловни моторни бензин (0,15 РСД/L), за гасна уља (0,15 РСД/L), уља за ложење (0,15 РСД/kg) и за ТНГ (0,15 РСД/kg), количину за обрачун накнаде при стављању у промет, обрачунат износ накнаде при стављању у промет у РСД, количину за обрачун накнаде при увозу, обрачунат износ накнаде при увозу у РСД, укупну количину за обрачун накнаде у РСД, укупно обрачунат износ накнаде у РСД, укупно обрачунато за период у РСД, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Члан 7.

Обвезник накнаде доставља Министарству извештај са подацима о извршеној уплати накнаде за унапређење енергетске ефикасности.

Извештај о уплати из става 1. овог члана доставља се на Обрасцу Е-5 – Извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за електричну енергију, Обрасцу Г-5 – Извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за природни гас и компримовани природни гас, Обрасцу Н-5-М – Месечни извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте и на Обрасцу Н-5-Г – Годишњи извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте.

Образац Е-5 садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту извештаја (месечни, годишњи), период на који се извештај односи, износе уплаћене накнаде по месецима, датум уплате, назив банке код које је уплата извршена, збир уплата, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Образац Г-5 садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, врсту извештаја (месечни, годишњи), период на који се извештај односи, износе уплаћене накнаде по месецима, датум уплате, назив банке код које је уплата извршена, збир уплата, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Образац Н-5-М садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, период на који се извештај односи (година, месец), износ уплаћене накнаде, датум уплате, назив банке код које је уплата извршена, збир уплата, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Образац Н-5-Г садржи: назив и евиденциони број обвезника накнаде, име и презиме одговорног лица обвезника накнаде, годину на коју се извештај односи, износ уплаћене накнаде по месецима, збир уплата, место и датум попуњавања обрасца и потпис одговорног лица обвезника накнаде.

Обрасци из става 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 8.

Прописно попуњене одговарајуће обрасце из овог правилника обвезник накнаде доставља Министарству у законом прописаном року у писаној форми поштом и у електронској форми на електронску адресу објављену на интернет страници Министарства.

У случају да након достављања Обрасца О-1 наступи промена података који су у њему наведени, обвезник накнаде доставља Образац О-1 са тачним подацима у најкраћем року, а најдуже у року од 15 дана од настанка промене.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2019. године.

Број 110-00-00038/2019-06

У Београду, 4. јуна 2019. године

Министар,

Александар Антић, с.р.

Прилози

Образац О-1 – Пријава за евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Образац Е-2-М – Месечни обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Образац Е-2-Г – Годишњи обрачун количина електричне енергије испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Образац Г-2-М – Месечни обрачун количина природног гаса и компримованог природног гаса испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Образац Г-2-Г – Годишњи обрачун количина природног гаса и компримованог природног гаса испоручених потрошачима и обрачун обавезе плаћања накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Образац Н-3 – Извештај о обрачуну количина деривата нафте који су основица за обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Образац Н-4 – Извештај о обрачуну за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте

Образац Е-5 – Извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за електричну енергију

Образац Г-5 – Извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за природни гас и компримовани природни гас

Образац Н-5-М – Месечни извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте

Образац Н-5-Г – Годишњи извештај о уплатама накнаде за унапређење енергетске ефикасности за деривате нафте