Zakon

На основу члана 66. став 6. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РСˮ, брoj 87/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о начину израде и садржају Плана заштите од удеса

"Службени гласник РС", број 41 од 11. јун 2019.

I. УВОДНЕ OДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин израде и садржај Плана заштите од удеса привредног друштва и другог правног лица.

Члан 2.

Планом заштите од удеса (у даљем тексту: План) дефинише се организација рада и разрађују задаци привредног друштва, односно другог правног лица у спровођењу мера за спречавање удеса и ограничавање последица удеса на живот и здравље људи, економију, друштвену стабилност и животну средину, у складу са законом.

Обавезу израде Плана има привредно друштво, односно друго правно лице које обавља активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних супстанци у количинама прописаним правилником којим се уређују врста и количина опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса, узимајући у обзир делатност којом се бави, врсту и количину опасних супстанци и објекте које користи.

План израђују привредна друштва, односно друга правна лица која имају овлашћење за израду Плана. Привредно друштво и друго правно лице које нема овлашћење ангажује друго привредно друштво, односно друго правно лице, које има овлашћење.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) опасност oд удеса представља својство опасних супстанци или скуп одређених околности у вези са опасним супстанцама, које могу проузроковати штету по здравље људи и животну средину;

2) опасна активност представља сваку делатност у вези са неком опаснoм супстанцом, укључујући употребу, складиштење, производњу, превоз, утовар, истовар и комбинацију ових активности;

3) превенција удеса су мере и поступци на нивоу постројења, комплекса и шире заједнице, који имају за циљ спречавање настанка удеса, смањивање вероватноће настанка удеса и смањење последица на минимум;

4) повредиви објекат je место на којем људи живе, раде, окупљају се или бораве: стамбени објекти, школе, вртићи, тржни центри, управне зграде, индустријски објекти, игралишта, паркинг простори, рекреативне површине, паркови, спортски терени, реке, језера, плаже као и природна добра;

5) безбедносна зона представља простор у коме опасне супстанце, као и емитована енергија ослобођена у току удеса, нису у концентрацијама дефинисаним као концентрација од значаја (КОЗ), односно чије вредности немају штетне ефекте за људе, животиње, животну средину, материјална и културна добра;

6) комплекс привредног друштва и другог правног лица представља територију – простор, под надзором правног субјекта, на којој су опасне супстанце присутне у једном или више постројења укључујући заједничку или припадајућу инфраструктуру;

7) постројење представља техничку целину (грађевинске објекте, уређаје, опрему, инсталације, транспортна средства, складишне објекте) у којој се производе, користе или складиште опасне супстанце или се њима рукује (истоварају, утоварају, превозе);

8) радни век постројења je период експлоатације постројења, при прописаним условима рада и одржавања, који је пројектован документацијом за изградњу или реконструкцију.

II. НАЧИН ИЗРАДЕ ПЛАНА

Члан 4.

План се израђује на основу техничке документације (технолошки, машински пројекат и др.), документације која уређује област заштите од пожара прихваћене од стране надлежног органа, радних упутстава за производњу и друге делатности привредног друштва, односно другог правног лица упутстава за рад на постројењима, машинама, уређајима и опреми коју је прописао произвођач и др. Поред наведених, користе се стандарди и законска регулатива која се односи на предметну активност или опасну супстанцу, постојећа упутства за безбедност и здравље на раду и др.

III. САДРЖАЈ ПЛАНА

Члан 5.

План садржи:

1) Увод;

2) Процену опасности;

3) Поступање у случају удеса;

4) Информисање јавности;

5) Прилози Плана (графички део, пратећа документа и евиденција о удесима).

1. Увод

Члан 6.

Увод садржи опште податке и опис комплекса привредног друштва и другог правног лица.

Члан 7.

Општи подаци обухватају:

1) Назив привредног друштва и другог правног лица;

2) ПИБ;

3) Матични број;

4) Шифру делатности;

5) Адресу седишта привредног друштва;

6) Адресу комплекса привредног друштва за који се ради План;

7) Податке о одговорном лицу у правном лицу (име и презиме, функција, телефон, мејл адреса);

8) Податке о одговорном лицу/лицима која воде и/или су одговорна за производни процес и делове производног процеса на комплексу привредног друштва и другог правног лица (име и презиме, функција, телефон, мејл адреса);

9) Укупан број запослених и број запослених по сменама у комплексу привредног друштва за који се ради План;

10) Податке о прибављеним сагласностима и мишљењима надлежних органа са аспекта заштите од пожара и експлозија, заштите животне средине и безбедности и здравља на раду;

11) Податке о овлашћењу за израду Плана заштите од удеса и Одлуци о именовању тима стручњака за израду Плана заштите од удеса (коју доноси одговорно лице у правном лицу).

Члан 8.

Опис комплекса привредног друштва и другог правног лица садржи:

1) Податке о делатности, посебно са аспекта одвијања опасних активности, намени и капацитету објеката;

2) Податке о структури, броју запослених, укупно и по технолошким целинама, (заједно са организационом шемом);

3) Попис опасних супстанци које су присутне или могу бити присутне у било ком тренутку на комплексу (Образац 1);

4) Безбедносне листе усклађене са важећом законском регулативом која се односи на хемикалије и на садржај безбедносног листа, о свим опасним супстанцама;

5) Приказ свих супстанци и њихових количина на основу којих се одређује обавеза израде Плана, а налазе се у постројењу или на комплексу;

6) Особине опасних супстанци које настају у удесу као продукти експлозије, сагоревања, разградње и као продукти међусобног реаговања материја у удесу и начин и услове настанка, количине које настају, физичко-хемијске, токсиколошке и еко-токсиколошке особине и могући утицај на живот и здравље људи и животну средину;

7) Податке о примењеној технологији (приказују се и користе у мери која је од значаја за дефинисање сценарија), који обухватају:

(1) технолошке целине (јединице за производњу, типове производње, складишта и начини интерног транспорта);

(2) максимални инсталисани капацитет производње и складиштења опасних супстанци у оквиру приказане технологије;

(3) дијаграм тока процеса (опис и графички приказ хемијско-технолошких операција процеса производње од припреме улазних сировина до готовог производа);

(4) граничне вредности температуре, притиска у процесу производње (подаци о свим вредностима повишених или снижених температура у процесу производње, критичне температуре, критични притисци, критична влажност ваздуха) и граничне вредности удела одређених супстанци у растворима или смешама које могу изазвати удес.

8) Податке о карактеристикама постројења, уређаја и опреме (приказују се на основу оверене техничке документације и користе само у обиму који је од значаја за израду сценарија настанка удеса):

(1) тип и намену опреме;

(2) систем и карактеристике одушно-сигурносних вентила, проветравање међу коморама, карактеристике судова под притиском и судова који могу да дођу у стање повишеног притиска ослобађањем гасова, дилатацијом материјала, систем за проветравање и вентилацију;

(3) системи детекције и системи дојаве пожара и експлозије.

9) Карактеристике локације и окружења:

(1) педолошке, геолошке, хидролошке и сеизмолошке карактеристике локације и окружења на којој се одвијају опасне активности;

(2) општи климатски услови ширег подручја и микроклиматски услови комплекса на коме се одвијају опасне активности;

(3) природне вредности, заштићена природна добра;

(4) ситуациони план – просторни распоред објеката за производњу и складиштење (сировине, репроматеријал, готови производи и отпад), енергетска постројења, пратећи објекти (управна зграда, објекти за одмор и исхрану радника и др.), транспортни путеви унутар локације;

(5) ситуациони приказ повредивих објеката на удаљености не мањој од 1.000 m од границе локације, (просветне, здравствене, државне институције, културна добра, електроенергетска постројења, спортске хале, тржни центри, производња и складиштење воде и хране, транспорт робе и превоз путника, места на којима се окупља већи број људи и др.);

(6) насељеност и густина становања на удаљености не мањој од 1000 m од границе локације.

10) Подаци о удесима који су се догодили на комплексу привредног друштва и другог правног лица од његовог оснивања:

(1) подаци о месту и времену удеса: адреса постројења, објекат у оквиру постројења, дан и време настанка удеса;

(2) узроци удеса;

(3) подаци о типу удеса (експлозија, пожар, испуштање опасних супстанци и др.);

(4) подаци о врсти и количини опасних супстанци које су учествовале у удесу;

(5) обим последица у постројењу односно комплексу (смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања и хоспитализација лица из састава постројења и из састава интервентних снага локалне заједнице и др.);

(6) обим последица лица изван постројења односно изван комплекса (евентуални смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања, хоспитализација и др.);

(7) оштећење објеката у постројењу;

(8) оштећење објеката изван постројења;

(9) обим последица по животињски и биљни свет у околини;

(10) утицај на инфраструктуру (водовод, електричну мрежу, гасовод, саобраћај, телефонске везе и сл.);

(11) загађења земљишта, водотокова и подземних вода;

(12) процењена висина материјалне штете и

(13) реализоване мере одговора на удес.

Образац 1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

2. Процена опасности

Члан 9.

Процена опасности израђује се ради сагледавања процене угрожености живота, здравља људи, економије и екологије и друштвене стабилности, од последица удеса изазваним активностима са опасним супстанцама и садржи:

1) Идентификацију опасности;

2) Мере превенције;

3) Снаге и средства за заштиту, спасавање, умањење и отклањање последица од удеса.

a) Идентификација опасности

Члан 10.

Идентификација опасности обухвата идентификацију критичних тачака, односно места у процесу или на постројењу (где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима на било који начин рукује), која представљају најслабије тачке или могуће изворе опасности са аспекта настајања удеса, са посебним освртом на анализу људског фактора као могућег узрока удеса.

Идентификацијом критичних тачака у процесу или на постројењу привредног друштва, односно другог правног лица, проверавају се сви поступци одвијања технолошког процеса и сви делови постројења, уређаја, средстава транспорта и опреме, уочавају се и дефинишу критична места на постројењима, уређајима, опреми и интерној саобраћајној инфраструктури, као и узроци који могу да изазову поремећаје или отказе који доводе до удеса. То обухвата анализу:

1) Техничко-технолошких специфичности и недостатака у производњи и складиштењу;

2) Саобраћајних средстава и инфраструктуре унутар привредног друштва и другог правног лица (провера прилаза, улаза, излаза, паркинг простора, техничке исправности путева и пруга, расхладни и електроенергетски системи и инфраструктура, водоводна и канализациона мрежа и др.);

3) Специфичности физичко-хемијских особина опасних супстанци;

4) Могућих отказа компоненти и материјала услед дотрајалости опреме и прекида снабдевања енергентима;

5) Спољашњих извора опасности: екстремне временске појаве (велика количина падавина, град, олујни ветар, снежне мећаве, наноси и поледица, топли талас, хладни талас, суша) земљотреси, одрони, клизишта и ерозије, поплаве, пожари и експлозије, пожари на отвореном, активности привредног друштва и других правних лица у окружењу;

6) Анализу претходних удеса (узроке и недостатке који су довели до настанка удеса).

За сваку потврђену идентификовану критичну тачку, на основу претходно наведених параметара, потребно је израдити упутства за превентивно поступање.

Члан 11.

За критичне тачке чијом анализом се долази до најтежих последица обавезно се израђује сценарио. Сценарио треба да садржи:

1) Приказ могућег развоја догађаја;

2) Анализу повредивости;

3) Одређивање могућег нивоа удеса.

Приказ могућег развоја догађаја

Члан 12.

Приказ могућег развоја догађаја обухвата сагледавање могућег узрока, обима и насталих последица по живот и здравље људи, животиња, животну средину, материјална и културна добра и др.

Сценарио мора да одговара сложености и намени објекта, постројења, сложености производних процеса, степену опасних активности правног лица и могућим последицама, као и ефектима који могу настати (експлозија, пожар, испуштање и ширење гасова, пара, течности, аеросола и прашине, продирања и распростирања опасних супстанци у земљиште, површинске и подземне воде).

За приказ могућег развоја догађаја користе се следеће методе:

1) Анализа могућих отказа делова опреме и уређаја или система у целини (хлађење, загревање, контрола процеса, електроенергетског система, инсталација и безбедносних система, транспорт опасних материја и сл.) и развоја догађаја;

2) Анализа развоја догађаја од узрока удеса (иницијалног догађаја) до главног догађаја;

3) Анализа грешака од главног догађаја до његовог узрока (иницијалног догађаја).

Анализа повредивости

Члан 13.

У анализи повредивости се идентификују и наводe:

1) Радна места и број радника који се налазе на непосредном извршењу послова у постројењу односно комплексу, као и број људи који се могу затећи у постројењу – објекту, у предвиђеним зонама удеса (неопходно је распоред радника приказати графички на ситуационом плану постројења, односно објекта у оквиру комплекса).

2) Број људи изван комплекса и број животиња, на удаљености не мањој од 1.000 m. Утврђује се и обавезно наводи број људи који могу бити изложени утицају удеса: у стамбеним објектима (спратност, број становника у њима, густина становања, удаљеност од места могућег удеса и други важни подаци).

3) Повредиве групе у оквиру предшколских установа, школа, здравствених установа, јавних објеката и други важни подаци.

4) Oбјекти у којима је у одређеним деловима дана повећано присуство људи као што су: пословни објекти, тржни центри, спортски и рекреативни простори, угоститељски и други објекти. Сви повредиви објекти приказују се графички на одговарајућој карти или ситуационом плану на којима се јасно виде и адекватно су обележени.

5) Грађевински објекти (производни, пратећи и помоћни објекти на комплексу и изван њега), инфраструктурни објекти, природнa и културнa добра која трпе последице удеса, пољопривреде, флоре и фауне, површинских и подземних вода, заштићенa природнa добра, заштићена културна добра. Посебно се наводе објекти који су од значаја за домино ефекат (складишта, производна постројења опасних супстанци у оквиру и ван комплекса).

Одређивање могућег нивоа удеса

Члан 14.

Могући ниво удеса одређује се на основу предвиђеног сценарија и анализе повредивости, а изражава се као I, II, III, IV или V ниво удеса:

1) I ниво удеса – објекта постројења – негативне последице удеса су ограничене на део објекта – постројења или цео објекат – постројење на комплексу привредног друштва и другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини;

2) II ниво удеса – објекта, постројења и комплекса – негативне последице удеса могу захватити део објекта – постројења или цео комплекс привредног друштва и другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини изван комплекса;

3) III ниво удеса – ниво јединице локалне самоуправе – негативне последице удеса могу се пренети изван граница опасног објекта – постројења и комплекса привредног друштва и другог правног лица и очекују се последице на делу или целој територији јединице локалне самоуправе, односно града;

4) IV ниво удеса – национални ниво – негативне последице удеса на објекту – постројењу и комплексу привредног друштва и другог правног лица, могу се проширити на део територије и целу територију Републике Србије;

5) V ниво удеса – међународни ниво – негативне последице удеса на објекту – постројењу и комплексу привредног друштва и другог правног лица, могу се проширити ван територије Републике Србије.

б) Мере превенције

Члан 15.

Мере превенције се предузимају ради спречавања или смањења вероватноће настанка удеса као и умањења његових последица.

Мере превенције чине:

1) Мере које су предвиђене и/или реализоване просторним планирањем, пројектовањем и изградњом објекта постројења – комплекса;

2) Мере које су предвиђене и/или реализоване избором технологије производње, технолошке опреме, опреме за управљање процесима и друге техничке опреме, а које обезбеђују већи степен заштите животне средине и мањи ризик од удеса;

3) Мере које су предвиђене избором техничко-технолошких решења које доприносе безбедном транспорту опасних материја;

4) Мере које обезбеђују квалитетно и правовремено одржавање техничко-технолошког нивоа објекта – постројења;

5) Мере које су предвиђене за постизање потребног нивоа знања и нивоа радне и технолошке дисциплине и оспособљавање и опремање људских капацитета за реаговање у случају удеса (видови обуке, вежби и проверa знања из области одговора на удес и реаговања, као и специфичности предвиђене Планом);

6) Мере које су предвиђене у систему безбедности: надзор, управљање техничким системима безбедности и заштите, детекција и идентификација опасности и одржавање комуникационих путева и пролаза у објектима, постројењима и погонима.

Технички системи заштите

Члан 16.

У погледу техничких система заштите, потребно је навести следеће податке:

1) За системе вођења процеса и провере исправности уређаја и опреме:

(1) податке о систему вођења процеса (аутоматско, полуаутоматско или ручно вођење процеса и др.);

(2) начин провере система рада, провере уређаја и опреме у току редовне производње и у случају отказа или ванредних услова рада.

2) За средства везе, средства надзора, индикаторe, детекторe, јављачe:

(1) тип и основне карактеристике система веза;

(2) систем надзора процеса производње и других активности унутар комплекса;

(3) локација, број места детекције, намена, типови, начин рада, осетљивости и поузданости детектора и јављача опасних концентрација супстанци или граничних вредности притисака и температура;

(4) могући откази наведених уређаја и алтернативни надзор.

3) За средства за алармирање и узбуњивање:

(1) тип средстава за алармирање и узбуњивање и лице одговорно за исправност, одржавање и активирање у случају удеса.

Опрема и средства заштите у одговору на удес

Члан 17.

У погледу опреме и средстава заштите у одговору на удес, потребно је навести следеће податке:

1) опрема противпожарне заштите и системи за дојаву и гашење пожара;

2) опрема индивидуалне и колективне техничке заштите:

(1) специјална заштитна опрема за људе који учествују у гашењу пожара, заштитна изолациона одела;

(2) средстава индивидуалне заштите и место чувања (број и тип средстава, намена, ефикасност и време заштите);

3) рад система вентилације у редовним условима и условима удеса;

4) средства прве помоћи и медицинске заштите и средства личне и узајамне (намена средства, тип, број средстава и место где се налази, средства за пренос и транспорт повређених и др.);

5) средства за заустављање даљег тока хемијског удеса и ширења негативних ефеката (средства за претакање, апсорпцију, неутрализацију, деконтаминацију и др.);

6) заштитни системи за спречавање разливања опасних материја (танкване, базени, канали, баријере, заштитни зидови, поткопи, насипи и др.).

Опрему и средства из тач. 2), 4) и 5) овог члана, потребно је представити на ситуационом плану.

в) Снаге и средства за заштиту и спасавање, умањење и отклањање последица од удеса

Члан 18.

Приказ снага и средстава за заштиту и спасавањe, умањење и отклањање последица од удеса обухвата:

1) расположивe људскe ресурсe (сагледати и приказати постојећу и дефинисати потребну структуру људства, њихову обученост и опремљеност за спровођење мера заштите и спасавања, отклањања последица од удеса и организацију наставка рада и опоравка);

2) расположивa материјалнa средстава и опрему за заштиту и спасавање (сагледати и приказати постојеће стање расположивих и потребних материјалних средстава и опреме за заштиту и спасавање – количину, врсту и исправност);

3) потребу за ангажовањем интервентних служби изван постројења/комплекса;

4) потребу за пружањем помоћи од стране локалне заједнице у одговору на удес унутар постројења;

5) организацију и начин наставка рада и опоравка од удеса.

Мере отклањања последица удеса

Члан 19.

Мере отклањања последица имају за циљ санирање последица удеса, организацију постудесног мониторинга, опоравка и стварање услова за нормализацију рада и живота на локацији – простору захваћеном удесом, праћење постудесне ситуације и предузимање превентивних мера, уклањања опасности од поновног настанка удеса.

Мере за отклањање последица од удеса чине:

1) Циљеви и обим санације (приоритети, начин – метод, сакупљање, одлагање, деконтаминација расутих опасних материја – отпада);

2) Снаге и средства за санацију (екипе и задаци, потребно време – рок, потребна средства);

3) Снаге и средства за спровођење ремедијације;

4) Програм постудесног мониторинга животне средине (биомониторинг ваздуха, воде и земљишта), обухвата и утицај на здравље људи и животиња, а реализује се дефинисањем носиоца, садржаја, извештавања и временским периодима;

5) Организација наставка рада и опоравка од удеса (задаци, носиоци, екипе, потребна материјална средства и планирано време);

6) Планирана финансијска средства;

7) Преглед правних лица овлашћених за санацију, ремедијацију и мониторинг животне средине.

3. Поступање у случају удеса

Члан 20.

За сваки сценарио из Плана заштите од удеса потребно је предвидети поступање у случају удеса, са подацима о томе: „Kо ради?ˮ и „Шта ради?ˮ у случају удеса, од момента уочавања удеса до завршетка удеса, начин обавештавања и узбуњивања као и начин и средства комуникације, односно:

1) Начин узбуњивања и ангажовања лица која учествују у одговору на удес (звучни, телефонски или други) као и лица која су надлежна и одговорна за узбуњивање и ангажовање других лица.

2) Руковођење и координација међу лицима која учествују у одговору на удес (средства комуникације, начин комуникације и правила понашања):

(1) Приказује се преглед свих планираних учесника у одговору на удес из састава привредног друштва, органа надлежне службе, органа аутономне покрајине, града и јединица локалне самоуправе, којима се доставља обавештење о удесу;

(2) Дају се подаци о организацијама оспособљеним за одговор на удес и овлашћеним за пружање помоћи. Назив установе, адреса и телефони за:

− полицију;

− надлежне ватрогасно спасилачке јединице, професионалне ватрогасне јединице, добровољна ватрогасна друштва;

− медицинску помоћ (домови здравља, хитне службе, специјализоване установе за трауме, опекотине, контролу тровања и др.);

− припаднике цивилне заштите (повереници и заменици повереника из правног лица и јединице локалне самоуправе);

− комуналне структуре;

− детекцију (специјализоване лабораторије за контролу ваздуха, воде и земљишта);

− санацију (специјализоване екипе из састава других оператера и специјализоване екипе за поступање са опасним отпадом);

− специјализоване овлашћене лабораторије за контролу ваздуха, воде и земљишта (мониторинг).

3) Екипе за одговор на удес и начин ангажовања за:

(1) заустављање процеса производње;

(2) гашење почетних пожара и за заустављање почетних удеса;

(3) хлађење судова са запаљивим материјама;

(4) спасавање;

(5) обавештавање и узбуњивање;

(6) транспорт и збрињавање повређених;

(7) детекцију и контролу загађености;

(8) деконтаминацију људи, опреме и простора;

(9) информисање и контакт са јавношћу.

4) Графички део за поступање у случају удеса:

(1) центри опасности;

(2) максимално процењена зона опасности;

(3) преглед праваца по којима се спроводи интерни транспорт опасних материја;

(4) ознаке приступних путева за интервенцију (приоритетних и алтернативних праваца);

(5) приказ објеката смештаја снага заштите и спасавања;

(6) приказ објеката опреме за заштиту и спасавање;

(7) путеви за евакуацију (правци кретања);

(8) објекти и средства за пружање прве медицинске помоћи и здравственог збрињавања;

(9) објекти и средства за деконтаминацију;

(10) објекти збрињавања – смештаја угрожених људи, животиња и материјалних и културних добара и

(11) простори и објекти за дислокацију материјалних добара.

4. Информисање јавности

Члан 21.

Информисање јавности обухвата начин и поступке упознавања јавности са врстом и природом настале опасности, предузетим мерама за спречавање ширења удеса, мерама заштите и спасавања од последица удеса и мерама отклањања последица од удеса.

За информисање јавности одређује се лице из правног лица, овлашћено за информисање и комуникацију са јавношћу.

Евидентирање, регистровање и извештавање о удесу

Члан 22.

О удесу који се догодио, надлежном органу доставља се верификован извештај од стране одговорног лица у правном лицу, најкасније 60 дана након удеса, који садржи следеће:

1) податке о месту и времену удеса: адреса постројења, објекат у оквиру постројења, дан и време настанка удеса;

2) узроке удеса;

3) податке о типу удеса (експлозија, пожар, испуштање опасне материје и др.);

4) податке о врсти и количини опасних материја које су учествовале у удесу;

5) обим последица по живот и здравље људи у постројењу односно комплексу (смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања и хоспитализација из састава правног лица; обим последица по живот и здравље људи из састава свих интервентних снага);

6) обим последица лица изван постројења односно изван комплекса (евентуални смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања, хоспитализација и др.);

7) оштећења објеката и инфраструктуре (водовод, електрична мрежа, гасовод, саобраћај, телефонске везе и сл.) у постројењу/комплексу и изван њега;

8) обим последица по животињски и биљни свет;

9) загађење земљишта, водотокова и подземних вода;

10) процењену висину материјалне штете;

11) реализоване мере одговора на удес.

Aжурирање Плана

Члан 23.

Након достављања података о удесу и враћања постројења у функционално стање, а најкасније у року од 180 дана од дана удеса, потребно је извршити ажурирање Плана заштите од удеса, у складу са новим околностима.

Члан 24.

Привредно друштво и друго правно лице дужно је да врши тестирање Плана заштите од удеса најмање једанпут у периоду од три године.

Тестирање и провера употребе Плана врши се за свако Планом предвиђено упутство за поступање у погледу провере одступања резултата тестирања у односу на прописано.

Тестирање се спроводи као контролно (провера ажурности) и као вежба (практична применљивост).

Тестирање се спроводи комисијски, уз обавезно вођење записника о резултатима тестирања, а привредно друштво, односно друго правно лице на основу резултата тестирања, по потреби ажурира План заштите од удеса.

Члан 25.

Одговорност за усвајање, ажурирање и тестирање Плана сносе правно лицe и одговорно лице у правном лицу.

Лица која воде и/или су одговорна за производни процес и делове производног процеса (складиштење, руковање, промет, безбедност и здравље на раду и безбедност објеката, заштиту животне средине, заштиту од пожара, заштиту на раду), одговорна су за тестирање плана у делу своје надлежности.

Члан 26.

План оверава привредно друштво, односно друго правно лице на које се План односи. Уколико привредно друштво, односно друго правно лице на које се План односи нема овлашћење за израду Плана заштите од удеса, План оверава и привредно друштво, односно друго правно лице које је План израдило.

План потписују и одговорно лице у правном лицу и лице којe води и/или је одговорно за производни процес и делове производног процеса.

Оверен и потписан План доставља се надлежном органу у електронској форми.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник РСˮ, брoj 82/12).

Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

01 број 5379/19-4

У Београду, 7. јуна 2019. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.

Образац 1

ПОПИС ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ

Ред. бр.

Хемијски назив

CAS/UN

Назив по међународно признатој номенклатури IUPAC

Тривијални – уобичајени назив

Максималне количине које су присутне или могу бити присутне у било ком тренутку на комплексу (t)

Примедба

 

 

 

 

 

 

 

Напомена за Образац 1:

У случајевима коришћења трговачких назива за супстанце које се јављају као смеше, потребно је дати њихов састав укључујући садржај активне материје.