Zakon

На основу члана 76. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о евиденцији у средњој школи

"Службени гласник РС", број 56 од 7. августа 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци матичне књиге ученика, књиге евиденције о образовно-васпитном раду и евиденције о: успеху ученика на крају школске године, подели предмета, програма и активности на наставнике, полагању испита, издатим сведочанствима, дипломама и другим јавним исправама које води, односно издаје средња школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка образовања.

Матична књига води се на Обрасцу 1. у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 29,5 х 42 cm, на 100-грамској хартији.

Број унутрашњих листова одговара броју ученика у одељењу.

Унутрашњи лист посебан је за сваког ученика и попуњава се од уписа ученика у школу до завршетка његовог образовања.

Матичну књигу ученика за свако одељење води одељењски старешина.

Члан 3.

Књига евиденције о образовно-васпитном раду води се посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту, дневник рада, евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају школске године и евиденцију о подели предмета, програма и активности на наставнике у сваком одељењу.

Књига евиденције о образовно-васпитном раду води се за сваку школску годину на Обрасцу 2. у облику књиге са тврдим корицама величине 29 х 42 cm, на 80-грамској хартији (осим одељка: „Оцене ученика по предметима/програмима/активностима” на 100-грамској хартији) и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Када се настава изводи и на језику националне мањине, евиденција се води и на језику те мањине, осим дневника рада (разредна књига) који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Саставни део књиге евиденције о образовно-васпитном раду јесте Књига евиденције других облика образовно-васпитног рада.

Књига евиденције других облика образовно-васпитног рада садржи: списак наставника који остварују друге облике образовно-васпитног рада, списак ученика за које се организују други облици образовно-васпитног рада, евиденцију о њиховој присутности и евиденцију о часовима – садржајима рада.

Евиденција из става 5. овог члана води се на Обрасцу 3. у облику књиге са тврдим корицама 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Члан 4.

Школа води евиденцију о полагању испита.

Записник о полагању испита води се приликом полагања: поправног, разредног и допунског испита, испита по приговору или жалби, испита за ванредног ученика или ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног, испита за стручну оспособљеност, завршног или специјалистичког и матурског испита.

Уметничке школе воде записник о полагању годишњег испита када је тај испит прописан наставним планом и програмом.

Записник о полагању поправног, разредног, допунског, годишњег испита и испита по приговору или жалби води се на Обрасцу 4. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању испита за ванредног ученика или ученика који школовање завршава у року краћем од предвиђеног води се на Обрасцу 5. у облику табака величине 29,5 х 63 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању испита за стручну оспособљеност води се на Обрасцу 6. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању завршног или специјалистичког испита води се на Обрасцу 7. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању завршног испита за ученике који су уписани по програму огледа за образовни профил и по програму за образовни профил заснованом на стандарду квалификације, води се на Обрасцу 8. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању матурског испита води се на Обрасцу 9. у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању матурског испита за ученике који су уписани по програму огледа за образовни профил и по програму за образовни профил заснованом на стандарду квалификација, води се на Обрасцу 10. у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Записник о полагању испита школа води за сваког ученика појединачно и може се користити у више испитних рокова.

Подаци из записника уносе се у матичну књигу.

Члан 5.

Обрасци бр. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7. и 7а замењују се новим обрасцима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 6.

Књига евиденције о образовно-васпитном раду коју школа води у електронском облику садржи и податак о јединственом матичном броју ученика и родитеља, односно другог законског заступника, у складу са законом.

Уколико школа води књигу евиденције о образовно-васпитном раду у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог законског заступника, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика.

Захтев из става 2. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју ученика и његовог родитеља, односно другог законског заступника.

Електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које школа доставља подносиоцу захтева – родитељу, односно другом законском заступнику, на адресу електронске поште наведене у захтеву.

Члан 7.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се хоризонталном линијом, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, исправка погрешно унетих података врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.

Члан 8.

Музичка школа води дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад на одговарајућем обрасцу који је прописан правилником којим је уређен садржај и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа у основној школи и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба тог правилника.

Музичка школа води дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете на одговарајућем обрасцу који је прописан правилником којим је уређен садржај и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа у основној школи и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба тог правилника.

Члан 9.

За ученике уписане закључно са школском 2018/2019. годином школа води матичну књигу на Обрасцу број 1 прописаним Правилником о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 31/06, 51/06, 44/13, 55/14, 73/16, 48/18 и 82/18) до завршетка њиховог школовања.

У матичну књигу из става 1. овог члана, у унутрашњи лист за сваког ученика, у рубрику: „Напомена” школа уноси серијске бројеве свих издатих јавних исправа које имају серијски број.

Члан 10.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 31/06, 51/06, 44/13, 55/14, 73/16, 48/18 и 82/18).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2019. године, осим одредаба члана 9. које се примењују од дана ступања на снагу овог правилника.

Број 110-00-244/2019-03

У Београду, 30. јула 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

Прилози

Образац 1 - Матична књига средње школе

Образац 2 - Књига евиденције о образовно-васпитном раду у средњој школи

Образац 3 - Књига евиденције о других облика образовно-васпитног рада у средњој школи

Образац 4 - Записник о полагању________ испита

Образац 5 - Записник о полагању испита за ванредног ученика или ученика који школовање завршава у року краћем од предвиђеног

Образац 6 - Записник о полагању испита за стручну оспособљеност

Образац 7 - Записник о полагању завршног или специјалистичког испита

Образац 8 - Записник о полагању завршног испита

Образац 9 - Записник о полагању матурског испита

Образац 10 - Записник о полагању матурског испита