Zakon

На основу члана 79. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о јавним исправама које издаје средња школа

"Службени гласник РС", број 56 од 7. августа 2019.

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци јавних исправа које издаје средња школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школа издаје ученику приликом уписа у школу ђачку књижицу, која се штампа на Обрасцу 1. величине 10 х 14 cm, на 80-грамској хартији, са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, у брошираном платненом повезу.

Члан 3.

Школа издаје ученику сведочанство за сваки завршени разред на Обрасцу 2.

Сведочанство из става 1. овог члана издајe се на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезично сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Члан 4.

Ученику који се исписује из школе издаје се исписница на Обрасцу 3. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 5.

Ученику који је савладао део наставног плана и програма полагањем испита из једног или више предмета школа издаје уверење о положеном испиту на Обрасцу 4. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм огледа за образовни профил школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил на Обрасцу 5. у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм за образовни профил заснован на стандарду квалификација, школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, на Обрасцу 6. у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 6.

Ученику који је савладао програм стручног оспособљавања школа издаје уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност на Обрасцу 7. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 7.

Ученику који је савладао наставни план и програм специјалистичког образовања школа издаје уверење о положеном специјалистичком испиту на Обрасцу 8. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 8.

Ученику који је стекао образовање за рад у трајању од две године школа издаје диплому на Обрасцу 9. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 9.

Ученику који је стекао средње образовање у трајању од три године школа издаје диплому на Обрасцу 10. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 10.

Ученику који је завршио средње образовање у трајању од четири године школа издаје диплому на Обрасцу 11. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Члан 11.

Обрасци бр. 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8. и 9. замењују се новим обрасцима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11. који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Обрасци 2–11. имају серијски број.

Члан 12.

Дупликати јавних исправа из овог правилника издају се на обрасцима прописаним овим правилником, на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 13.

Ако се приликом попуњавања јавне исправе са серијским бројем погреши, образац јавне исправе се прецртава са две паралелне дијагоналне црвене линије и записнички констатује да је образац са одређеним серијским бројем поништен.

Записник и поништени примерак обрасца јавне исправе чувају се у школи десет година.

Члан 14.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС”, бр. 31/06, 51/06, 44/13, 43/15, 48/18 и 37/19).

Ђачке књижице које су школе издале ученицима уписаним закључно са школском 2018/2019. годином остају у употреби до краја школовања тих ученика.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2019. године.

Број 110-00-245/2019-03

У Београду, 30. јула 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

 

Прилози

Образац 1 - Ђачка књижица за ученике средњих школа

Образац 2 - Сведочанство

Образац 3 - Исписница

Образац 4 - Уверење о положеном испиту

Образац 5 - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил

Образац 6 - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил

Образац 7 - Уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност

Образац 8 - Уверење о положеном специјалистичком испиту

Образац 9 - Диплома о стеченом образовању за рад у трајању од две године

Образац 10 - Диплома о стеченом средњем образовању

Образац 11 - Диплома о стеченом средњем образовању