Zakon

На основу члана 11. став 16. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину

"Службени гласник РС", број 65 од 13. септембра 2019.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови за доделу стипендија, критеријуми за утврђивање редоследа, начин остваривања права на стипендију, начин вођења евиденције о одобреним стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину.

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ ЗАНИМАЊА ОД НАРОЧИТОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДРЕЂЕНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Услови за остваривање права

Члан 2.

Право на стипендију за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину, имају студенти друге и треће године студија високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, са остварених најмање 60 ЕСП бодова, положеним свим испитима из претходних година студија (основне академске студије) који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену најмање 7,50 и имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Критеријуми за утврђивање редоследа

Члан 3.

Редослед студената за доделу стипендије за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину, утврђује се на основу:

1) успеха оствареног током прве, односно претходних година студија,

2) резултата психолошке процене коју спроводи Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Студенти који испуњавају услове из члана 2. овог правилника упућују се у Националну службу ради психолошке процене способности за рад са ученицима.

Студенти који на основу процене Националне службе у потпуности или у већој мери задовољавају захтеве за обављање недостајућих занимања се даље, у оквиру сваке од области у којој недостају занимања, рангирају на основу просека оствареног у претходним годинама студија.

Рангирање се врши на основу достављене комплетне документације.

III. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ ЗАНИМАЊА ОД НАРОЧИТОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДРЕЂЕНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Члан 4.

Право на стипендију за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину остварује студент на основу конкурса који расписује Министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом.

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове за доделу стипендија, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, начин спровођења конкурса, број стипендија које се додељују, место одржавања психолошке процене, висину стипендије, потребна документа и рокове за пријављивање на конкурс и одлучивање о додели стипендија.

Члан 5.

Студенти који конкуришу за стипендије за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину, подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом Министарству, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Министарства.

Документацију из става 1. овог члана студенти су обавезни да доставе и електронским путем, на адресу електронске поште, назначене у конкурсу.

Члан 6.

Министарство, након провере документације о испуњености услова пријављених студената, упућује захтев Националној служби ради организовања психолошке процене.

Психолошка процена кандидата организује се у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Резултате тестирања Национална служба доставља Министарству.

Члан 7.

Предлог ранг листе о додели стипендија за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину, утврђује Комисија на основу успеха оствареног у току претходних година студија и резултата психолошке процене, за сваку од области у којој постоје недостајућа занимања.

Комисију из става 1. овог члана именује министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар).

Комисија утврђује предлог ранг листе из става 1. овог члана у року од 30 дана од дана достављања резултата психолошке процене за студенте.

Члан 8.

Студент има право приговора на предлог ранг листе у року од осам дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет страници Министарства.

Студент подноси приговор Министарству.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 9.

Комисија, из члана 7. овог правилника, разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу са предлогом студената за доделу стипендија за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора из члана 8. овог правилника.

Члан 10.

Одлуку о додели стипендија за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску годину доноси министар за сваку школску годину, у року од 15 дана од дана објављивања коначне ранг листе на званичној интернет страници Министарства.

Одлука из става 1. овог члана коначна је.

Члан 11.

На основу коначне одлуке о додели стипендије, студент који се образује за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину, закључује са Министарством уговор, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Члан 12.

Стипендија за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину додељује се у складу са обавезама студента утврђених уговором.

Стипендија се исплаћује се у 12 једнаких месечних рата, у месечном новчаном износу, који утврђује министар за сваку школску годину, у складу са законом.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА О ОДОБРЕНИМ СТИПЕНДИЈАМА

Члан 13.

Министарство води евиденцију о одобреним стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину.

Евиденција се води посебно за сваку школску годину.

Евиденција се води на српском језику, ћириличним писмом.

Члан 14.

У евиденцију из члана 13. овог правилника уносе се подаци на основу личних исправа и остале конкурсне документације.

Евиденција се води и у електронској форми, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-262/2019-05

У Београду, 3. септембра 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.