Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 5. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12),

Министар саобраћаја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о категоризацији државних водних путева

"Службени гласник РС", бр. 115 од 26. децембра 2013, 68 од 25. септембра 2019, 100 од 5. септембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се категоризација државних водних путева.

Члан 2.

Категорије државних водних путева су:

Водни пут

Део водног пута

Категорија

Пловни канал Хидросистема ДТД

Бечеј–Богојево

од km 0 до km 90 + 200

III

Нови Сад – Савино село

од km 1 + 650 до km 4 + 400

од km 4 + 400 до km 39 + 100

III

Врбас–Бездан

од km 6 + 300 до km 80 + 900

II

Оџаци–Сомбор

од km 0 до km 27 + 800

III

Бачки Петровац – Каравуково

од km 0 до km 52

I

Пригревица–Бездан

од km 0 до km 31 + 700

II

Косанчић – Мали Стапар

од km 0 до km 3 + 500

II

од km 4 + 500 до km 21 + 100

I

Бездан–Баја

од km 0 до km 12 + 700

I

Банатска Паланка – Нови Бечеј

од km 0 до km 8 + 700

од km 8 + 700 до km 26

III

од km 26 до km 27 + 500

II

од km 27 + 500 до km 147 + 300

III

Кикиндски канал

од km 0 до km 32

II

Костолачки канал

од km 0 до km 1 + 700

IV

Велика Морава

од km 0 до km 18

III

*Службени гласник РС, број 100/2022

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 342-01-216/2013-06

У Београду, 20. децембра 2013. године

Министар,

Александар Антић, с.р.