Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

Нa oснoву члaнa 195. Зaкoнa o здрaвствeнoм oсигурaњу („Службeни глaсник РС”, број 25/19),

Министaр здрaвљa дoнoси

ПРAВИЛНИК

o Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

"Службени гласник РС", бр. 70 од 2. октобра 2019, 87 од 19. јуна 2020, 102 од 24. јула 2020, 124 од 16. октобра 2020, 139 од 19. новембра 2020, 36 од 9. априла 2021, 59 од 11. јуна 2021, 115 од 21. октобра 2022, 17 од 2. марта 2023, 32 од 21. априла 2023, 54 од 30. јуна 2023.

Члaн 1.

Oвим прaвилникoм утврђуje сe Нoмeнклaтурa лабораторијских здрaвствeних услугa кoje сe oбaвљajу нa примарном, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштите, изузeв лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa кoje сe утврђуjу нoмeнклaтурoм лaбoрaтoриjских услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe.

Нoмeнклaтурa из стaвa 1. oвoг члaнa oдштaмпaнa je уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Члан 2.

Дaнoм ступања на снагу oвoг прaвилникa прeстaje дa вaжи Прaвилник o Нoмeнклaтури лабораторијских здрaвствeних услугa нa примарном, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe („Службeни глaсник РС”, бр. 34/18 и 104/18).

Члaн 3.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дaна од дана oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Број 110-00-00414/2019-05

У Београду, 18. септембра 2019. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите: „Службени гласник РС”, број 17/2023-24

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

НОМЕКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА НА ПРИМАРНОМ, СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

I – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ЗАЈЕДНИЧКЕ ОПШТЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

II – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСИХ УСЛУГА – ОПШТЕ ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ И АНАЛИЗЕ ХЕМОСТАЗЕ

III – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – БИОХЕМИЈСКЕ И ИМУНОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

IV – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ИМУНОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

V – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ИМУНОХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

VI – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – МИКРОБИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

VII – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ТОКСИКОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

VIII – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – АНАЛИЗЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИТОГЕНЕТИКЕ И МОЛЕКУЛАРНЕ ГЕНЕТИКЕ

IX – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – АНАЛИЗЕ ТИПИЗАЦИЈЕ ТКИВА

X – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ПАТОХИСТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ

I – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ЗАЈЕДНИЧКЕ ОПШТЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Ред.

бр.

Назив услуге

Садржај услуге

Ниво здравствене заштите

1.

Узорковање крви (микроузорковање)

Узимање узорка капиларне крви (микроузорковање) за одређивање биохемијских и хематолошких параметара затвореним системом за узорковање крви

примарни, секундарни, терцијарни

2.

Узорковање крви (венепункција)

Узимање узорка пуне крви (венепункција) за одређивање лабораторијских параметара затвореним системом за узорковање крви

примарни, секундарни, терцијарни

3.

Узорковање других биолошких материјала у лабораторији

Узимање узорка других биолошких материјала за одређивање лабораторијских параметара у лабораторији

примарни, секундарни, терцијарни

4.

Пријем, контрола квалитета узорка и припрема узорка за лабораторијска испитивања*

Пријем, процена квалитета узорка, центрифугирање, процена квалитета и количине добијеног биолошког материјала за лабораторијска испитивања

примарни, секундарни, терцијарни

5.

Пријем и контрола квалитета узорка и припрема узорка за замрзавање, складиштење и транспорт**

Пријем, процена квалитета узорка, центрифугирање, процена квалитета и количине добијеног биолошког материјала за лабораторијску анализу, складиштење у замрзнутом стању на одговарајућој температури и транспорт на одговарајућој температури

секундарни, терцијарни

6.

Узорковање капиларне крви комерцијалном картицом

Узорковање капиларне крви комерцијалном картицом направљеном од филтер папира (добијање осушене капи капиларне крви)

секундарни, терцијарни

* Услуга претходи и обавезни је део сваке лабораторијске анализе.

** Услуга претходи и обавезни је део сваке лабораторијске анализе код које је неопходно замрзавање, складиштење и транспорт узорка.

II – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСИХ УСЛУГА – ОПШТЕ ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ И АНАЛИЗЕ ХЕМОСТАЗЕ

Ред.

бр.

Назив услуге

Садржај услуге

Ниво здравствене заштите

1.

Адреналински тест

Примена адреналина у дефинисаној дози и очитавање 4 крвне слике са тумачењем

секундарни, терцијарни

2.

Агрегација тромбоцита комбинованим системом Kol–ADP у крви

Проточна агрегометрија (PFA–100) комбинованим системом колаген–аденозин ди–фосфата (Kol–ADP) на специфичним мембранама која мери како агрегацију тако и адхезију тромбоцита

секундарни, терцијарни

3.

Агрегација тромбоцита комбинованим системом Kol–Adr у крви

Проточна агрегометрија (PFA–100) комбинованим системом колаген–адреналин (Kol–Adr) на специфичним мембранама која мери како агрегацију тако и адхезију тромбоцита

секундарни, терцијарни

4.

Агрегација тромбоцита методом импеданце у крви

Агрегометрија методом импенданце на одговарајућем агрегометру, појединачно

секундарни, терцијарни

5.

Агрегација тромбоцита у плазми ADP–ом

Оптичка агрегометрија тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима применом аденозин ди–фосфата, ADP, на агрегометру, појединачно

секундарни, терцијарни

6.

Агрегација тромбоцита у плазми адреналином

Оптичка агрегометрија тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима применом адреналина, на агрегометру, појединачно

секундарни, терцијарни

7.

Агрегација тромбоцита у плазми арахидонском киселином

Оптичка агрегометрија тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима применом арахидонске киселине, на агрегометру, појединачно

секундарни, терцијарни

8.

Агрегација тромбоцита у плазми колагеном

Оптичка агрегометрија тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима применом колагена, на агрегометру, појединачно

секундарни, терцијарни

9.

Агрегација тромбоцита у плазми ристоцетином

Оптичка агрегометрија тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима применом ристоцетина, на агрегометру, појединачно

секундарни, терцијарни

10.

Број базофилно пунктираних еритроцита у крви

Микроскопирање и бројање базофилно пунктираних еритроцита на бојеном размазу

секундарни, терцијарни

11.

Број еритроцита (Er) у крви, микроскопија

Бројање еритроцита у крви, микроскопија

примарни, секундарни, терцијарни

12.

Број феталних еритроцита у размазу периферне крви (FMH)

Број феталних еритроцита у размазу периферне крви (FMH) одређен методом по Kleinhaner-у

терцијарни

13.

Број ретикулоцита у крви, микроскопија

Бројање ретикулоцита у крви, микроскопија

секундарни, терцијарни

14.

Броја леукоцита (Le) у крви, микроскопија

Бројање леукоцита у крви, микроскопија

примарни, секундарни, терцијарни

15.

Број тромбоцита (Tr) у крви, микроскопија

Бројање тромбоцита у крви, микроскопија

примарни, секундарни, терцијарни

16.

Број еозинофила (Ео) у крви, микроскопија

Бројање еозинофила (Ео), микроскопија

секундарни, терцијарни

17.

Heinz–ова телашца у крви, микроскопија

Микроскопирање и бројање Heinz–ових телашаца на бојеном размазу

секундарни, терцијарни

18.

Хематокрит (Hct) у крви

Одређивање хематокрита у крви микрохематокритском методом

примарни, секундарни, терцијарни

19.

Хемоглобин (Hb) у крви

Одређивање хемоглобина у крви спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

20.

Испитивање ћелија из концентрата или на citospin препарату

Припрема узорка и центрифугирање, прављење препарата и бојење, микроскопирање и процена морфологије, типа и броја ћелија у препарату

секундарни, терцијарни

21.

Испитивање функције неутрофилних гранулоцита (фагоцитни тестови)

Комбиновано испитивање функција неутрофилних гранулоцита (тест фагоцитозе латекса, фагоцитозе бактерија и гљивица са микробицидним тестом као и тест са нитро–плавом тетразолијум бојом, NBT) са тумачењем налаза

терцијарни

22.

Испитивање функције неутрофилних гранулоцита (тест „оксидативног праска”)

Испитивање функције неутрофилних гранулоцита (тест „оксидативног праска”), инкубацијом изолованих гранулоцита у медијуму са бојом и обележивачем, мерење и тумачење налаза

терцијарни

23.

Испитивање морфологије еритроцита и тромбоцита у крви, микроскопија

Испитивање морфологије еритроцита и тромбоцита на бојеном размазу, микроскопија

секундарни, терцијарни

24.

Крвна слика са C–реактивним протеином (CRP)

Одређивање крвне слике на хематолошком анализатору са имунотурбибиметријским одређивањем CRP

примарни, секундарни, терцијарни

25.

Крвна слика са петоделном леукоцитарном формулом

Одређивање крвне слике на хематолошком анализатору са петоделном диференцијацијом леукоцита

примарни, секундарни, терцијарни

26.

Крвна слика са ретиклоцитима и петоделном лукоцитарном формулом

Одређивање крвне слике са ретиколоцитима на хематолошком анализатору са петоделном диференцијацијом леукоцита

примарни, секундарни, терцијарни

27.

Крвна слика са троделном леукоцитарном формулом

Одређивање крвне слике на хематолошком анализатору са троделном диференцијацијом леукоцита

примарни, секундарни, терцијарни

28.

Леукоцитарна формула (LeF), ручно

Микроскопирање и одређивање леукоцитарне формуле на бојеном размазу

примарни, секундарни, терцијарни

29.

Леукоцитна формула (LeF), ручно, са посебном идентификацијом патолошких ћелија у крви

Микроскопирање и одређивање леукоцитарне формуле на бојеном размазу на 200 ћелија са посебном идентификацијом патолошких ћелија у крви

секундарни, терцијарни

30.

Lupus Eritematodes (LE) ћелије из крви или костне сржи

Бојење, микроскопирање и процена броја LE–ћелија на 1.000 једара на препарату размаза крви или костне сржи

секундарни, терцијарни

31.

Осмотска резистенција еритроцита

Испитивање осмотске резистенције еритроцита помоћу хипотоног раствора NaCl

секундарни, терцијарни

32.

Седиментација еритроцита (SE)

Мерење брзине таложења еритроцита у временском интервалу (SE)

примарни, секундарни, терцијарни

33.

Тест гранулоцитне резерве костне сржи (са кортикостероидима)

Одређивање гранулоцитне резерве костне сржи парентералном применом кортикостероида и очитавањем 3 крвне слике узастопно на 30 минута са одређивањем апсолутног броја неутрофила

секундарни, терцијарни

34.

Тест хемолизе еритроцита у киселом серуму (Hamov тест)

Одређивање хемолизе еритроцита у киселом серуму (Hamov тест), дефибринацијом крви, додавањем разблажене киселине, и очитавањем степена хемолизе на спектрофотометру

терцијарни

35.

Тест сукрозне лизе еритроцита, Hartmanov тест

Одређивање сукрозне лизе еритроцита (Hartmanov тест), дефибринацијом крви, додавањем раствора сукрозе и очитавањем степена хемолизе на спектрофотометру

терцијарни

36.

Активирано парцијално тромбопластинско време (аPTT) у плазми, коагулометрија

Одређивање активираног парцијалног тромбопластинског времена у плазми коагулометријски

примарни, секундарни, терцијарни

37.

Alfa–2–антиплазмин активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности alfa–2–антиплазмина у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

38.

Anti–Xa активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности anti Xa у плазми спектрофотометријски

терцијарни

39.

Антитромбин (AT) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности антитромбина (AT) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

40.

Антитромбин (AT) антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање нивоа антитромбина (AT) у плазми имуноензимском методом

терцијарни

41.

Батроксобинско време (BT) у плазми, коагулометрија

Одређивање батроксобинског времена (BT) у плазми, коагулометријском методом

терцијарни

42.

Бета тромбоглобулин (beta–TG) у плазми, ELISA

Одређивање нивоа бета–тромбоглобулина (beta–TG) у плазми ELISA методом

терцијарни

43.

C1 инхибитор у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности C1–инхибитора у плазми спектрофотометријски

терцијарни

44.

C1 инхибитор комплемента у серуму RID

Одређивање C1–инхибитора комплемента у серуму радијалном имуно дифузијом

секундарни,

терцијарни

45.

C4b везујући протеин (C4bBP) у плазми, ELISA

Одређивање протеина везивања C4 (C4 binding protein, C4bBP) ELISA методом

терцијарни

46.

D–dimer у плазми, имунопреципитација

Одређивање концентрације D–dimera латекс имунопреципитационом методом на аутоматском коагулометру

примарни, секундарни, терцијарни

47.

D–dimer у плазми, POCT

Одређивање D–dimera POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

48.

D–dimer у плазми, семикванитативно

Одређивање D–dimera семиквантнитативном методом

примарни, секундарни, терцијарни

49.

D–dimer у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање концентрације D–dimera имунотурбидиметријски

примарни, секундарни, терцијарни

50.

D–dimer у плазми, ELFA

Одређивање концентрације D–dimera ELFA методом

примарни, секундарни, терцијарни

51.

Ендогени тромбински потенцијал (ETP) у плазми, спектрофотометрија

Одређивање ендогеног потенцијала за стварање тромбина (ETP) спектрофотометријски

терцијарни

52.

Фактор FVII (проконвертин) активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора FVII (проконвертин) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

53.

Фактор FVII (проконвертин) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора FVII (проконвертин) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

54.

Фактор FVII (проконвертин) антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање антигена фактора FVII (проконвертин) у плазми имуноензимски без теста

терцијарни

55.

Фактор FVIII (antihemofilni globulin А, AHG–А) активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора FVIII (antihemofilni globulin А, AHG–А) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

56.

Фактор FVIII (antihemofilni globulin А, AHG–А) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора FVIII (antihemofilni globulin А, AHG–А) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

57.

Фактор FVIII (antihemofilni globulin А, AHG–А) антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање антигена фактора FVIII (antihemofilni globulin А, AHG–А) у плазми имуноензимским тестом

терцијарни

58.

Фактор II (протромбин) антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање антигена фактора II (протромбина) у плазми имуноензимски

секундарни, терцијарни

59.

Фактор II (протромбин) активност, у плазми коагулометрија

Одређивање активности фактора II (протромбина) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

60.

Фактор II (протромбин) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора II (протромбина) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

61.

Фактор IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

62.

Фактор IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

63.

Фактор V (proakcelerin) активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора V (proakcelerin) у плазми коагулометријским мерењем активности на аутомату

секундарни, терцијарни

64.

Фактор V (proakcelerin) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора V (proakcelerin) у плазми спектрофотометријском методом хромогених супстрата на аутомату

секундарни, терцијарни

65.

Фактор V (proakcelerin) антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање антигена фактора V (proakcelerin) у плазми имуноензимским тестом

терцијарни

66.

Фактор X (Stuart Power faktora) антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање антигена фактора X (Stuart Power faktora) у плазми имуноензимским тестом

терцијарни

67.

Фактор X (Stuart Power faktor) активност, у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора X (Stuart Power faktora) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

68.

Фактор X (Stuart Power faktor) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора X (Stuart Power faktora) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

69.

Фактор XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

70.

Фактор XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

71.

Фактор XII (Hageman) активност, у плазми, коагулометрија

Одређивање активности фактора XII (Hageman) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

72.

Фактор XII (Hageman) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора XII (Hageman) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

73.

Фактор XIII (фибрин стабилизујући фактор) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности фактора XIII (фибрин стабилизујући фактор, FSF) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

74.

Фактор XIII (фибрин стабилизујући фактор) у плазми, тест монохлорсирћетне киселине

Одређивање степена растварања угрушка третираног са 1% раствором монохлор сирћетне киселине у епрувети током 24 сата

секундарни, терцијарни

75.

Фактор XIII (фибрин стабилизујући фактор) у плазми, уреа тест

Одређивање степена растварања угрушка третираног са петомоларним 5 mol/L раствором урее у епрувети током 24 сата

секундарни, терцијарни

76.

Фактор XIII (фибрин стабилизујући фактор) у плазми, имуноензимски

Одређивање активности фактора XIII (фибрин стабилизујући фактор, FSF) у плазми имуноензимски

секундарни, терцијарни

77.

Фибриноген деградациони продукти (FDP) у плазми, латекс имунопреципитација

Одређивање фибрина и фибриноген деградационих продуката помоћу латекс имунопреципитације на картици, семиквантитативна метода

примарни, секундарни, терцијарни

78.

Фибриноген у плазми (Clauss), коагулометрија

Одређивање фибриногена у плазми Clauss–овом методом коагулометријски

примарни, секундарни, терцијарни

79.

Фибриноген у плазми, гравиметрија

Одређивање фибриногена гравиметријски након таложења са амонијум сулфатом

примарни, секундарни, терцијарни

80.

Фибриноген у плазми, коагулометрија

Одређивање фибриногена из плазме коагулометријски

примарни, секундарни, терцијарни

81.

Фибриноген у плазми, спектрофотометрија

Одређивање фибрибогена биуретском методом спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

82.

Фибриноген у плазми, имунохемија

Одређивање фибриногена имунопреципитационом или другом имунохемијском методом

примарни, секундарни, терцијарни

83.

Фибринопептид А у плазми, ELISA

Одређивање фибринопептида А у плазми ELISA методом

терцијарни

84.

Фибронектин (FN) у плазми, нефелометрија

Одређивање фибронектина (FN) у плазми нефелометријски

терцијарни

85.

Нефракционисани хепарин (UFH) у плазми, спектрофотометрија

Одређивање нефракционисаног хепарина (UFH) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

86.

Инхибитор активатора плазминогена–1 (PAI1) активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности инхибитора плазминогена–1 (PAI1) у плазми спектрофотометријски

терцијарни

87.

INR – за праћење антикоагулантне терапије у плазми

Израчунавање односа протромбинског времена болесника и протромбинског времена нормалног контролног узорка ради праћења антикоагулантне терапије

примарни, секундарни, терцијарни

88.

Каолинско време (KCT) у плазми, коагулометрија

Одређивање каолинског времена коагулације (KCT) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

89.

Комплекс активатора плазминогена–инхибитора активатора плазминогена у плазми, ELISA

Одређивање комплекса активатора плазминогена и његовог инхибитора у плазми ELISA методом

терцијарни

90.

Луми агрегација тромбоцита у плазми

Луми агрегација тромбоцита у плазми обухвата агрегометрију тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима оптичким очитавањем агрегације као и применом луминесценције за праћење ослобађања аденозин трифосфата (ATP) из тромбоцита, појединачно

терцијарни

91.

Lupus antikoagulans у плазми (LA1), коагулометрија

LA скрининг тест у плазми заснован на DRVV (разблажен отров Раселове змије) времену у присуству мале количине фосфолипида, коагулометријски

секундарни, терцијарни

92.

Lupus антикоагуланс у плазми (LА2), конфирмациони тест, коагулометрија

LA конфирмациони тест у плазми заснован на DRVV (разблажен отров Раселове змије) времену у присуству велике количине фосфолипида, коагулометријски

терцијарни

93.

LA1/LA2 однос

Израчунавање односа LA1 и LA2 у плазми

терцијарни

94.

Lupus Eritematodes (LE) ћелије из крви или костне сржи

Одређивање броја LE–ћелија бојењем, микроскопирањем и проценом на 1.000 једара препарата размаза крви или костне сржи

секундарни, терцијарни

95.

Инхибитори фактора коагулације у плазми, по епрувети

Одређивање присуства појединих инхибитора фактора коагулације у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

96.

Инхибитори на фактор VIII у плазми (Bethesda), коагулометрија

Одређивање присуства инхибитора на фактор VIII у плазми, коагулометријски (Bethesda метод)

терцијарни

97.

Инхибитори на фактор VIII (Nejmegen модификација Bethesda методе) у плазми, коагулометријски

Одређивање присуства инхибитора на фактор VIII у плазми одређивањем времена коагулације коагулометријски (Nejmegen модификација Bethesda методе)

терцијарни

98.

Инхибитори на фактор IX у плазми (Bethesda), коагулометрија

Одређивање присуства инхибитора на фактор IX у плазми коагулометријски (Bethesda метод)

терцијарни

99.

OHP тест (општи хемостатски потенцијал) у плазми, спектрофотометрија

Одређивање општег хемостатског потенцијала (OHP) у плазми, спектрофотометријски

терцијарни

100.

Плазмин–антиплазмин комплекс (PAP) у плазми, имунохемија

Одређивање плазмин–антиплазмин (PAP) комплекса у плазми ELISA методом

терцијарни

101.

Плазминогенска активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности плазминогена у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

102.

Плазминоген антиген у плазми, имунохемија

Одређивање антиген плазмимогена у плазми имунохемијски

терцијарни

103.

Протеин C GLOBAL тест у плазми, коагулометрија

Одређивање укупне активности протеина C и S у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

104.

Протеин C, активност у плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности протеина C у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

105.

Протеин C, антиген у плазми, имуноензимски

Одређивање протеина C у плазми имуноензимски

терцијарни

106.

Протеин S активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности укупног протеина S у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

107.

Протеин S антиген, слободни у плазми, имуноензимски

Одређивање слободног протеина S антигена у плазми имуноензимским тестом

терцијарни

108.

Протеин S антиген, слободни у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање слободног протеина S антигена имунотурбидиметријски

терцијарни

109.

Протеин S антиген, укупни у плазми, имуноензимски

Одређивање антигена укупног протеина S имуноензимским тестом

терцијарни

110.

Протеин S, слободни, активност у плазми, коагулометрија

Одређивање активности слободног протеина S коагулометријски

секундарни, терцијарни

111.

Протромбински фрагмент 1 + 2 у плазми (TF1 + 2), ELISA

Одређивање протромбин фрагмента 1 + 2 (TF1 + 2) у плазми ELISA методом

терцијарни

112.

Протромбинско време (PT) INR – за праћење антикоагулантне терапије у плазми, коагулометрија

Израчунавање односа протромбинског времена пацијента и протромбинског времена нормалног контролног узорка ради праћења антикоагулантне терапије

примарни, секундарни, терцијарни

113.

Протромбинско време (PT) плазми/капиларној крви, коагулометрија

Одређивање протромбинског времена (PT) у сец, % активности и односу (ратио) у плазми/капиларној крви, коагулометријски

примарни, секундарни, терцијарни

114.

Ретракција коагулума у плазми

Процена ретракције коагулума у епрувети после инкубације у воденом купатилу

секундарни, терцијарни

115.

Резистенција на активирани протеин C у плазми (APCR), коагулометрија

Одређивање резистенције на активирани протеин C коагулометријски

секундарни, терцијарни

116.

Ротациона тромбоеластографија у крви

Тромбоеластографија, стварање и понашање угрушка крви у свим фазама применом ротационог тромбоеластографа

секундарни, терцијарни

117.

Rumpel–Leede тест

Бројање клинички препознатљивих петехије на површини од око 10 cm x 2 cm испод места постављене манжетне апарата за притисак два минута након примене петоминутног дефинисаног степена васкуларне компресије

секундарни, терцијарни

118.

Silika коагулационо време у плазми, скрининг тест

Одређивање коагулационог времена у плазми применом силикатног активатора и ниске концентрације фосфолипида за скрининг на присуство lupus antikoagulansa, коагулометријски

секундарни, терцијарни

119.

Silika коагулационо време у плазми, потврдни тест

Одређивање коагулационог времена у плазми применом силикатног активатора и високе концентрације фосфолипида за потврду присуства lupus antikoagulansa, коагулометријски

секундарни, терцијарни

120.

Спонтана агрегација тромбоцита

Праћење спонтане агрегације тромбоцита у плазми богатој тромбоцитима на оптичком агрегометру

терцијарни

121.

Тест неутрализације лупус антикоагуланса лизираним тромбоцитима у плазми

Одређивање присуства лупус антикоагуланса у плазми при неутрализацији тромбоцита фосфолипидима коагулометријски

секундарни, терцијарни

122.

Ткивни активатор плазминогена (tPА) антиген у плазми, ELISA

Одређивање антигена ткивног плазминоген активатора (tPА) у плазми ELISA методом

терцијарни

123.

Тромбин–антитромбин комплекс (ТАТ) у плазми, ELISA

Одређивање тромбин–антитромбин (ТАТ) комплекса у плазми ELISA методом

терцијарни

124.

Тромбинско време (ТТ) у плазми, коагулометрија

Одређивање тромбинског времена (ТТ) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

125.

Тромбоцитни фактор 4 (PF4) у плазми, ELISA

Одређивање нивоа тромбоцитног фактора 4 (PF4) у плазми ELISA методом

терцијарни

126.

Тромбомодулин у плазми, ELISA

Одређивање нивоа тромбомодулина у плазми ELISA методом

терцијарни

127.

Тромбоспондин у плазми, ELISA

Одређивање нивоа тромбоспондина у плазми ELISA методом

терцијарни

128.

Тромботест у плазми/капиларној крви, коагулометрија

Одређивање протромбинског времена тромботестом у плазми/капиларној крви, коагулометријски

примарни, секундарни, терцијарни

129.

Von Willebrandov фактор (vWF) антиген у плазми, имунохемија

Одређивање Von Willebrandov–ог фактора (vWF) имунохемијски

секундарни, терцијарни

130.

Von Willebrandov фактор (vWF) антиген у плазми, ELISA

Одређивање Von Willebrandov–ог фактора (vWF) у плазми ELISA методом

секундарни, терцијарни

131.

Von Willebrandov фактор (vWF) мултимери у плазми, имунохемија

Одређивањe мултимерaVon Willebrandov–ог фактора (vWF) методом електрофорезе/имунофисације

терцијарни

132.

Von Willebrandov фактор (vWF), активност у плазми, коагулометрија

Одређивање Von Willebrandov–ог фактора (vWF) у плазми коагулометријски

секундарни, терцијарни

133.

Von Willebrandov фактор (vWF), активност у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање Von Willebrandov–ог фактора (vWF) у плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

134.

Време коагулације (Lee White) у плазми, коагулометрија

Одређивање времена коагулације по Lee White методи, коагулометријски

секундарни, терцијарни

135.

Време крварења (Duke)

Одређивање времена крварења (Duke) штоперицом након убода ланцетом у ресицу уха, уз упијање крви филтер папиром до заустављања крварења

примарни, секундарни, терцијарни

136.

Време крварења (Ivy)

Одређивање времена крварења (Ivy) штоперицом након засецања коже стандардизованим ножићем уз дефинисани степен васкуларне компресије помоћу апарата за притисак, уз упијање капи крви филтер папиром до заустављања крварења

терцијарни

137.

Цитолошки преглед костне сржи

Цитолошки преглед костне сржи подразумева сушење препарата аспирата сржи на ваздуху, бојење препарата May Grunwald Giemsa бојом, микроскопирање и идентификацију и квантификацију ћелија у размазима костне сржи на 500 елеменатаса једром; писање извештаја прегледа

секундарни,

терцијарни

138.

Преглед отиска биоптата костне сржи

Преглед отиска биоптата костне сржи подразумева сушење препарата на ваздуху, бојење препарата May Grunwald Giemsa бојом, микроскопирање и идентификацију и квантификацију ћелија у размазима костне сржи; писање извештаја прегледа

секундарни,

терцијарни

139.

Преглед отиска лимфне жлезде или пунктата ткива

Преглед отиска лимфног чвора или пунктата ткива танком иглом подразумева сушење препарата на ваздуху, бојење препарата May Grunwald Giemsa бојом, микроскопирање и идентификацију и квантификацију ћелија у препарату; писање извештаја прегледа

секундарни,

терцијарни

140.

Цитолошки преглед ликвора са цитоцентрифуге у хематолошких болесника

Центрифугирање ликвора на цитоспин центрифуги и слична припрема препарата, бојење и идентификација ћелија препарату седимента ликвора на микроскопу са посебном анализом ћелија пореклом из крви; писање извештаја прегледа

терцијарни

141.

Бојење костне сржи на ANAE i NASDA

Бојење костне сржи на алфа нафтил ацетат естеразу или нафтол AS-D ацетат естеразу обухвата фиксацију препарата у метанол ацетону или формалин ацетону, цитохемијско бојење препарата применом нафтил ацетата или нафтол ASD ацетата као супстрата, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија у препарату; писање извештаја прегледа

терцијарни

142.

Бојење костне сржи на ANAE са NaF

Бојење костне сржи на алфа нафтил ацетат естеразу обухвата фиксацију препарата у метанол ацетону или формалин ацетону, цитохемијско бојење препарата применом нафтил ацетата уз додавање специфичног инхибитора NaF, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија у препарату; писање извештаја прегледа

терцијарни

143.

Бојење костне сржи на двоструку естеразу (DE)

Бојење костне сржи на бутират (BE) и хлорацетат естеразу (CE) обухвата фиксацију препарата у метанол ацетону или формалин ацетону, цитохемијско бојење препарата применом бутират ацетата у апсолутном алкохолу а потом бојење са хлорацетатом у алкохолу, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија на BE ili CE у препарату; писање извештаја прегледа

терцијарни

144.

Бојење костне сржи на бутират естеразу (BE)

Бојење костне сржи на бутират (BE) естеразу обухвата фиксацију препарата у метанол ацетону или формалин ацетону, цитохемијско бојење препарата применом бутират ацетата, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија; писање извештаја прегледа

терцијарни

145.

Бојење костне сржи на хлороацетат естеразу (CE)

Бојење костне сржи на хлороацетат (CE) естеразу обухвата фиксацију препарата у метанол ацетону или формалин ацетону, цитохемијско бојење препарата применом хлороацетата, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија; писање извештаја прегледа

терцијарни

146.

Бојење костне сржи на мијелопероксидазу (POX)

Бојење костне сржи на мијелопероксидазу (POX) обухвата фиксацију препарата, цитохемијско бојење препарата уз додатак водоник пероксида, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија; писање извештаја прегледа

секундарни,

терцијарни

147.

Бојење костне сржи перјодном реакцијом по Шифу (PAS)

Бојење костне сржи перјодном реакцијом по Шифу обухвата цитохемијско бојење препарата применом перјодне киселине и Шифовог реагенса, са или без инхибиције дијастазом, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних елемената и њихова квантификација; писање извештаја прегледа

терцијарни

148.

Бојење костне сржи Sudan crnim B (SBB)

Бојење костне сржи на Sudan crno B (SBB) обухвата фиксацију препарата у парама формалина, цитохемијско бојење препарата растзвором Судан црног, испирање препарата и покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија; писање извештаја прегледа

терцијарни

149.

Бојење костне сржи на киселу фосфатазу (AcP)

Бојење костне сржи на киселу фосфатазу (AcP) цитохемијско бојење препарата применом супстрата за киселу фосфатазу у пуферу, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија; писање извештаја прегледа

терцијарни

150.

Бојење костне сржи на TRAP

Бојење костне сржи на тартарат резистентну киселу фосфатазу (TRAP) цитохемијско бојење препарата применом супстрата за киселу фосфатазу у пуферу уз додатак инхибитора, тартарата, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија, бројање процента позитивних ћелија; писање извештаја прегледа

терцијарни

151.

Бојење периферне крви или костне сржи на APL (скор)

Бојење размаза периферне крви или костне сржи за алкалну фосфатазу у леукоцитима, након фиксације препарата метанол ацетоном или формалин ацетоном, цитохемијско бојење препарата применом алфа нафтол фосфата, микроскопирање, идентификација позитивних ћелија и скорирање реакције у поједниним леукоцитима на 100 елемената на микроскопу; писање извештаја прегледа

секундарни,

терцијарни

152.

Одређивање гвожђа у костној сржи по Pearls-u

Одређивање гвожђа у костној сржи по Pearls-u обухвата цитохемијско бојење препарата применом Pearls методе са калијум фероцијанидом, покривање препарата медијумом за трајно чување и љуспицом, микроскопирање, идентификација талога гвожђа у и ван ћелија, бројање позитивних ћелија; издавање извештаја

терцијарни

153.

Хемосидерин у урину (Pearls)

Центрифугирање седимента урина и припрема препарата, бојење препарата на гвожђе по Pearls-u, микроскопирање и идентификација ћелија епитела, процена постојања хемосидерина; издавање извештаја

терцијарни

154.

Морфолошко-цитохемијска анализа костне сржи по FAB/SZO класификацији

Морфолошко-цитохемијска анализа пунктата костне сржи по Француско-Америчко-Енглеској (FAB) и класификацији Светске Здравствене Организације (SZO) уз збирну интерпретацију свих морфолошких налаза прегледа костне сржи и цитохемијских бојења

терцијарни

155.

Мултипараметарска агрегација тромбоцита из крви, појединачно

Агрегометрија импенданцом у узорцима пуне крви на мултипараметарском агрегометру применом одговарајућег агонисте (арахидонат, тромб пептид, колаген, ADP, ристоцетин), појединачно

секундарни,

терцијарни

156.

Крвна слика са петоделном леукоцитарном формулом и MDW, VCS методом

Одређивање крвне слике на хематолошком анализатору са петоделном диференцијацијом леукоцита

примарни, секундарни, терцијарни

157.

ADAMTS13 у плазми, CLIA

Одређивање активности ADAMTS13 у плазми CLIA методом

терцијарни

158.

Антитела на β2-glikoprotein I IgM klase у плазми, CLIA

Одређивање антитела на β2-glikoprotein I IgM klase у плазми CLIA методом

терцијарни

159.

Антитела на β2-glikoprotein I IgG klase у плазми, CLIA

Одређивање антитела на β2-glikoprotein I IgG klase у плазми CLIA методом

терцијарни

160.

Антитела на β2-glikoprotein I domen 1 IgG klase у плазми, CLIA

Одређивање антитела на β2-glikoprotein I domen 1 IgG klase у плазми CLIA методом

терцијарни

161.

Антитела на кардиолипин IgG класе у плазми, CLIA

Одређивање антитела на кардиолипин IgG класе у плазми CLIA методом

терцијарни

162.

Антитела на кардиолипин IgМ класе у плазми, CLIA

Одређивање антитела на кардиолипин IgМ класе у плазми CLIA методом

терцијарни

163.

Хепарин индукована антитела (HIT) у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање хепарин индукованих антитела (HIT) у плазми имунотурбидиметриjски

секундарни,

терцијарни

164.

Хепарин индукована антитела (HIT) IgG класе у плазми, CLIA

Одређивање хепарин индукованих антитела (HIT) IgG класе у плазми CLIA методом

терцијарни

165.

Von Willebrand фактор Ag у плазми, CLIA

Одређивање von Willebrand фактор Ag у плазми CLIA методом

терцијарни

166.

Von Willebrand фактор ристоцетин кофактор у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање von Willebrand faktor ристоцетин кофактор у плазми имунотурбидиметријски

секундарни,

терцијарни

167.

Von Willebrand фактор ристоцетин кофактор у плазми, CLIA

Одређивање Von Willebrand faktor ristocetin kofaktor у плазми CLIA методом

терцијарни

168.

Von Willebrand фактор колаген везујућа акативности, CLIA

Одређивање Von Willebrand faktor колаген везујућа акативности CLIA методом

терцијарни

169.

Агрегација тромбоцита из пуне крви арахидонском киселином, турбидиметрија

Испитивање агрегације тромбоцита из пуне крви са арахидонском киселином трубидиметријски

секундарни, терцијарни

170.

Агрегација тромбоцита из пуне крви ADP-ом, турбидиметрија

Испитивање агрегације тромбоцита из пуне крви са арахидонском киселином трубидиметријски

секундарни, терцијарни

171.

Амилоид–бета 42 (Аβ42) у ликвору, ECLIA

Одређивање aмилоидa–бета 42 (Аβ42) у ликвору ECLIA методом

терцијарни

172.

Протеин tau у ликвору,

ECLIA

Одређивање tau протеина у ликвору ECLIA методом

терцијарни

173.

Протеин tau, фосфорилисани, у ликвору, ECLIA

Одређивање фосфорилисаног tau протеина у ликвору ECLIA методом

терцијарни

*Службени гласник РС, број 17/2023

**Службени гласник РС, број 32/2023

***Службени гласник РС, број 54/2023

ВИСОКОСПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ХЕМАТОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ – КУЛТУРЕ ЋЕЛИЈА КОСТНЕ СРЖИ И КРВИ

1.

Деплеција Т-лимфоцита костне сржи и периферне крви (ин витро)

Узорци мононуклеарних ћелија крви или костне сржи добијени центрифугирањем на сепарационом медијуму се даље третирају овчијим еритроцитима или моноклонским антителом на Т лимфоците у ин витро условима и потом центрифугирају

терцијарни

2.

Култура матичних ћелија еритроцитне лозе (BFU-E i CFU-E) из костне сржи и периферне крви (тест заснован на серуму), појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија крви или костне сржи у сепарационом медијуму, инкубација ћелија у медијуму са хуманим серумом са и без еритропоетина и култура ћелија током 3 недеље, микроскопирање у инвертном пољу и идентификација свих форми колонија еритроидних претходника, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

3.

Култура матичних ћелија еритроцитне лозе (BFU-E i CFU-E) из костне сржи и периферне крви појединачно (тест заснован на серум-фрее систему) појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија крви или костне сржи у сепарационом медијуму, инкубација ћелија у медијуму са рекомбинантним факторима раста и еритропоетином и култура ћелија током 3 недеље, затим имунохистохемијско детектовање и идентификација еритроидних претходника микроскопирањем, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

4.

Култура матичних ћелија гранулоцитне лозе (CFU-GM i CFU-G) из костне сржи и периферне крви (класични тест заснован на серуму) појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија крви или костне сржи у сепарационом медијуму, инкубација ћелија у медијуму са хуманим серумом и култура ћелија током 2 недеље, микроскопирање у инвертном пољу и идентификација свих форми колонија гранулоцитних претходника, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

5.

Култура матичних ћелија гранулоцитне лозе (CFU-GM i CFU-G) из костне сржи и периферне крви (тест заснован на серум-фрее систему) појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија крви или костне сржи у сепарационом медијуму, инкубација ћелија у медијуму са рекомбинантним факторима раста и култура ћелија током 2 недеље, затим имунохистохемијско детектовање и идентификација гранулоцитних претходника микроскопирањем, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

6.

Култура матичних ћелија гранулоцитне лозе (CFU-GM i CFU-G) из узорка за процену квалитета калема за трансплантацију, појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија из издвојених узорка "калема" у сепарационом медијуму, њихово вишекратно испирање у медијуму, инкубација ћелија у медијуму са хуманим серумом и култура ћелија током 2 недеље, микроскопирање у инвертном пољу и идентификација свих форми колонија гранулоцитних претходника, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

7.

Култура матичних ћелија и претходника леукемије (CFU-AML) у костној сржи болесника са леукемијом, појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија из узорака костне сржи на сепарационом медијуму, њихово вишекратно испирање у медијуму, инкубација ћелија у медијуму са хуманим серумом и култура ћелија током 2 недеље, микроскопирање у инвертном пољу и идентификација свих форми колонија претходника леукемије, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

8.

Култура матичних ћелија мегакариоцитних претходника костне сржи и периферне крви (тест заснован на серум-фрее систему) појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија крви или костне сржи у сепарационом медијуму, инкубација ћелија у медијуму са рекомбинантним факторима раста и култура ћелија током 2 недеље, затим имунохистохемијско детектовање и идентификација мегакариоцитних претходника микроскопирањем, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

9.

Култура матичних ћелија, мегакариоцитних претходника костне сржи и периферне крви , појединачно

Изолација мононуклеарних ћелија крви или костне сржи у сепарационом медијуму, инкубација ћелија у медијуму са хуманим серумом и култура ћелија током 2 недеље, микроскопирање у инвертном пољу и идентификација свих форми колонија мегакариоцитних претходника, њихова квантификација и упоређивање са контролним узорцима, давање закључка и писање извештаја

терцијарни

10.

Одређивање броја живих ћелија (вијабилности) у костној сржи, појединачно

Узорцима ћелија костне сржи додаје се суправитална боја, и микроскопирањем се одређивање број обојених живих ћелија и прерачунава на укупан број узетих ћелија узорка

терцијарни

*Службени гласник РС, број 32/2023

III – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – БИОХЕМИЈСКЕ И ИМУНОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Ред.

бр.

Назив услуге

Садржај услуге

Ниво здравствене заштите

1.

11–деоксикортикостерон у дневном урину, HPLC

Одређивање 11–деоксикортикостерона у дневном урину HPLC методом

терцијарни

2.

11–деоксикортикостерон у серуму, HPLC

Одређивање 11–деоксикортикостерона у серуму HPLC методом

терцијарни

3.

11–деоксикортикостерон у серуму, RIA

Одређивање 11–деоксикортикостерона у серуму RIA методом

терцијарни

4.

11–деоксикортикостерон у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање нивоа 11–деоксикортикостерона у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

5.

11–деоксикортизол у серуму, HPLC

Одређивање 11–деоксикортизола у серуму HPLC методом

терцијарни

6.

17–бета–естрадиол у саливи, ELISA

Одређивање 17–бета–естрадиола у саливи ELISA методом

терцијарни

7.

17–хидроксикортикостероиди (17–OHCS) у амнионској течности, спектрофотометрија

Одређивање 17–хидроксикорикостероида (17– OHCS) у амнионској течности спектрофотометријски Porter–Silber методом

терцијарни

8.

17–хидроксикортикостероиди (17– OHCS) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање 17–хидроксикориткостероида (17– OHCS) у дневном урину спектрофотометријски Porter–Silber методом

терцијарни

9.

17–хидрокси–прогестерон (17–OHP) у амнионској течности, HPLC

Одређивање 17–хидрокси–прогестерона (17– OHP) у амнионској течности HPLC методом

терцијарни

10.

17–хидрокси–прогестерон (17– OHP) у серуму, ELISA

Одређивање 17–хидрокси–прогестерона (17– OHP) у серуму ELISA методом

терцијарни

11.

17–хидрокси–прогестерон (17– OHP) у серуму, HPLC

Одређивање 17–хидрокси–прогестерона (17– OHP) у серуму HPLC методом

терцијарни

12.

17–хидрокси–прогестерон (17– OHP) у серуму/плазми, RIA

Одређивање 17–хидрокси–прогестерона (17– OHP) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

13.

17–хидрокси–прогестерон у саливи, ELISA

Одређивање 17–OH–прогестерона у саливи ELISA методом

терцијарни

14.

17–кетостероиди (17–KS) у амнионској течности, спекторфотометрија

Одређивање 17–кетостерода (17–KS) у амнионској течности спектрофотометријски Zimmerman–овом методом

терцијарни

15.

17–кетостероиди (17–KS) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање 17–кетостероида (17–KS) у дневном урину спектрофотометријски Zimmerman–овом методом

терцијарни

16.

25–OH–витамин D3 (холекалциферол) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање 25–OH–витамина D3 (холекалциферола) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

секундарни, терцијарни

17.

5–хидроксииндол–3–сирћетна киселина (5–HIAA) у дневном урину, HPLC

Одређивање 5–хидроксииндол–3–сирћетне киселине (5–HIAA) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

18.

5–хидроксииндол–3–сирћетна киселина (5–HIAA) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање 5–хидроксииндол–3–сирћетне киселине (5–HIАА) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

19.

8–хидроксидеоксигуанозин (8–OHdG) у дневном урину, ELISA

Одређивање 8–хидроксидеоксигуанозина (8–OHdG) у дневном урину ELISA методом

терцијарни

20.

Ацетил карнитин у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање ацетил карнитина у семиналној течности спектрофотометријски

терцијарни

21.

Ацетил карнитин у сперматозоидима, спектрофотометрија

Одређивање ацетил карнитина у сперматозоидима спектрофотометријски

терцијарни

22.

Ацетилхолинестераза у еритроцитима, спектрофотометрија

Одређивање ацетилхолинестеразе у еритроцитима, спектрофотометријски

терцијарни

23.

Ацетосирћетна киселина у крви, спектрофотометрија

Одређивање ацетосирћетне киселине у крви, спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

24.

Ацидобазни статус (pH, pО2, pCО2) у ликвору, потенциометрија

Одређивање ацидобазног статуса (pH, pО2, pCО2) у ликвору јон селективном електродом

секундарни, терцијарни

25.

ACTH (synacthen) тест; кортизол у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање кортизола у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, 4 пута, у оквиру ACTH (synacthen) теста

терцијарни

26.

ACTH (synacthen) тест; кортизол у серуму, ELISA

Одређивање кортизола у серуму ELISA методом, 4 пута, у оквиру ACTH (synacthen) теста

терцијарни

27.

ACTH (synacthen) тест; кортизол у серуму, RIA

Одређивање кортизола у серуму RIA методом 4 пута, у оквиру ACTH (synacthen) теста

терцијарни

28.

Адалимумаб у серуму, ELISA

Одређивање адалимумаба у серуму ELISA методом

терцијарни

29.

Адренокортикотропин (адренокортикотропни хормон, ACTH) у плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање адренокортикотропина (адренокортикотропни хормон, ACTH) у плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

30.

Адренокортикотропин (адренокортикотропни хормон, ACTH) у плазми, RIA

Одређивање адренокортикотропина (адренокортикотропни хормон, ACTH) у плазми RIA методом

терцијарни

31.

Аденозин деаминаза (ADA) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање аденозин деаминазе (ADA) у серуму/плазми спектрофотометријски

терцијарни

32.

Аденозин деаминаза (ADA) у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање аденозин деаминазе (ADA) у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

33.

Адипонектин у ликвору, ELISA

Одређивање адипонектина у ликвору ELISA методом

терцијарни

34.

Адипонектин у серуму/плазми, ELISA

Одређивање адипонектина у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

35.

Адипонектин у серуму/плазми, RIA

Одређивање адипонектина у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

36.

Adis–Hamburger–ов број у дневном урину, микроскопија

Одређивање Adis–Hamburger–овог броја обухвата микроскопирање, одређивање броја ћелија и цилиндара у дневном урину

секундарни, терцијарни

37.

Адреналин (epinefrin) у дневном урину, ELISA

Одређивање адреналина (epinefrin) у дневном урину ELISA методом

терцијарни

38.

Адреналин (epinefrin) у дневном урину, HPLC

Одређивање адреналина (epinefrin) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

39.

Адреналин (epinefrin) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање адреналина (epinefrin) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

40.

Адреналин (епинефрин) у плазми, HPLC

Одређивање адреналина (епинефрина) у плазми HPLC методом

терцијарни

41.

Акрозин у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање акрозина у семиналној течности спектрофотометријски

терцијарни

42.

Акрозин у сперматозоидима, спектрофотометрија

Одређивање акрозина у сперматозоидима спектрофотометријски

терцијарни

43.

Аланин аминопептидаза (ариламидаза аминокиселина, AAP) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање аланин аминопептидазе (ариламидаза аминокиселина) (AAP) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

44.

Аланин аминотрансфераза (ALT) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање аланин аминотрансферазе (ALT) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

45.

Аланин аминотрансфераза (ALT) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање аланин аминотрансферазе (ALT) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

46.

Албумин (микроалбуминурија) у дневном урину, нефелометрија

Одређивање албумина (микроалбуминурија) у дневном урину нефелометријски

секундарни, терцијарни

47.

Албумин (микроалбуминурија) у дневном урину, имунотурбидиметрија

Одређивање албумина (микроалбуминурија) у дневном урину имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

48.

Албумин индекс у ликвору

Израчунавање индекса албумина из вредности одређених у серуму и ликвору

терцијарни

49.

Албумин у асциту, спектрофотометрија

Одређивање албумина у асциту спектрофотометријски

терцијарни

50.

Албумин у фецесу, нефелометрија

Одређивање албумима у фецесу нефелометријски

терцијарни

51.

Албумин у ликвору, нефелометрија

Одређивање албумина у ликвору нефелометријски

терцијарни

52.

Албумин у очној водици, нефелометрија

Одређивање албумина у очној водици нефелометријски

терцијарни

53.

Албумин у плеуралном пунктату, нефелометрија

Одређивање албумина у плеуралном пунктату нефелометријски

терцијарни

54.

Албумин у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање албумина у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

55.

Албумину крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање албумина у крви/серуму/плазми, POCT методом

секундарни, терцијарни

56.

Алдолаза у серуму, спектрофотометрија

Одређивање алдолазе у серуму спектрофотометријски

терцијарни

57.

Алдостерон у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање алдостерона у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

58.

Алдостерон у серуму/плазми, ELISA

Одређивање алдостерона у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

59.

Алдостерон у серуму/плазми, RIA

Одређивање алдостерона у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

60.

Алфа–1–антитрипсин у серуму, фенотипизација, изоелектрофокусирање

Фенотипизација алфа–1–антитрипсина у серуму изоелектрофокусирањем

терцијарни

61.

Алфа–1–антитрипсин у фецесу, ELISA

Одређивање алфа–1–антитрипсина у фецесу ELISA методом

терцијарни

62.

Алфа–1–антитрипсин у фецесу, нефелометрија

Одређивање алфа–1–антитрипсина у фецесу нефелометријски

терцијарни

63.

Алфа–1–антитрипсин у серуму, нефелометрија

Одређивање алфа–1–антитрипсина у серуму нефелометријски

терцијарни

64.

Алфа–1–антитрипсин у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање алфа–1–антитрипсина у серуму имунотурбидиметријски

терцијарни

65.

Алфа–1–кисели гликопротеин (orosmukoid) у серуму, нефелометрија

Одређивање алфа–1–киселог гликопротеина (orosmukoid) у серуму нефелометријски

терцијарни

66.

Алфа–1–микроглобулин у дневном урину, нефелометрија

Одређивање алфа–1–микроглобулина у дневном урину нефелометријски

терцијарни

67.

Алфа–2–макроглобулин у амнионској течности, нефелометрија

Одређивање алфа–2–макроглобулина у амнионској течности нефелометријски

терцијарни

68.

Алфа–2–макроглобулин у дневном урину, нефелометрија

Одређивање алфа–2–макроглобулина у дневном урину нефелометријски

терцијарни

69.

Алфа–2–макроглобулин у ликвору, нефелометрија

Одређивање алфа–2–макроглобулина у ликвору нефелометријски

терцијарни

70.

Алфа–2–макроглобулин у серуму, нефеломтерија

Одређивање алфа–2–макроглобулина у серуму нефелометријски

терцијарни

71.

Алфа–2–макроглобулин у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање алфа–2–макроглобулина у серуму имунотурбидиметријски

терцијарни

72.

Алфа–амилаза у дуоденалном садржају, спектрофотометрија

Одређивање алфа–амилазе у дуоденалном садржају спектрофотометријски

терцијарни

73.

Алфа–амилаза у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање алфа–амилазе у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

74.

Алфа–амилаза у перитонеалном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање алфа–амилазе у перитонеалном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

75.

Алфа–амилаза у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање алфа–амилазе у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

76.

Алфа–амилаза у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање алфа–амилазе у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

77.

Алфа–амилаза у урину, спектофотометрија

Одређивање алфа–амилазе у урину спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

78.

Алфа–фетопротеин (AFP) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање алфа–фетопротеина (AFP) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

79.

Алфа–фетопротеин (AFP) у амнионској течности, RIA

Одређивање алфа–фетопротеина (AFP) у амнионској течности RIA методом

терцијарни

80.

Алфа–фетопротеин (AFP) у ликвору, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање алфа–фетопротеина (AFP) у ликвору аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

81.

Алфа–фетопротеин (AFP) у ликвору, RIA

Одређивање алфа–фетопротеина (AFP) у ликвору RIA методом

терцијарни

82.

Алфа–фетопротеин (AFP) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање алфа–фетопротеина (AFP) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

секундарни, терцијарни

83.

Алфа–фетопротеин (AFP) у серуму/плазми, RIA

Одређивање алфа–фетопротеина (AFP) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

84.

Алфа–глукозидаза у амнионској течности, флуориметрија

Одређивање алфа–глукозидазе у амнионској течности флуориметријски

терцијарни

85.

Алфа–глукозидаза у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање алфа–глукозидазе у семиналној течности спектрофотометријски

терцијарни

86.

Алкална фосфатаза (ALP) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

87.

Алкална фосфатаза (ALP) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

88.

Алкална фосфатаза (ALP) у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP) у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

89.

Алкална фосфатаза (ALP) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

90.

Алкална фосфатаза (ALP), изоензими у серуму, електрофореза

Одређивање изоензима алкалне фосфатазе (ALP) у серуму електрофоретски

терцијарни

91.

Алкална фосфатаза (ALP), коштана (Ostase) у серуму, CLIA

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP), коштане (Ostase) у серуму CLIA методом

терцијарни

92.

Алкална фосфатаза (ALP), неутрофилна (леукоцитна ALP) у крви, микроскопија

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP), неутрофилне (леукоцитне ALP) у крви микроскопирањем

терцијарни

93.

Алкална фосфатаза (ALP), плацентална (PLAP) у серуму, EIA

Одређивање алкалне фосфатазе (ALP), плаценталне (PLAP) у серуму EIA методом

терцијарни

94.

Амфетамин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање анфетамина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

95.

Амикацин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање амикацина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

96.

Амилоид А (амилоид А протеин, серум, SAA) у серуму, нефелометрија

Одређивање амилоида А у серуму нефелометријски

терцијарни

97.

Амилоид–бета 42 (Аβ42) у ликвору, ELISA

Одређивање Амилоид–бета 42 (Аβ42) у ликвору ELISA методом

терцијарни

98.

Амилоид–бета 42 (Аβ42) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање Амилоид–бета 42 (Аβ42) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

99.

Аминокиселине, ацилкарнитини и органске киселине из осушене капи капиларне крви, LC–MS/MS

Одређивање аминокиселина, ацилкарнитина и органских киселина из осушене капи капиларне крви методом течне хроматографије са тандем масеним детектором (LC–MS/MS) у циљу откривања урођених болести метаболизма новорођенчади (фенилкетонурија, болест „јаворовог сирупа”, дефицит ацил–коензима А дехидрогиназе масних киселина средњег и дугог ланца, дефицит–3 хидроксиацил–коензим А дехидрогиназе масних киселина дугог ланца, дефицит ацил–коензим А дехидрогиназе масних киселина веома дугог ланца, дефицит карнитин–палмитоил – трансферазе – 1 и 2, дефицит карнитин ацил карнитин трансферазе, глутарна ацидурија, изовалеријанска ацидурија)

терцијарни

100.

Амиодарон у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање амиодарона у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

101.

Амонијум јон у плазми, спектрофотометрија

Одређивање амонијум јона спектрофотометријски

терцијарни

102.

Андростенедион у саливи, HPLC

Одређивање андростенедиона у саливи HPLC методом

терцијарни

103.

Андростенедион у серуму, HPLC

Одређивање андростенедиона у серуму HPLC методом

терцијарни

104.

Андростенедион у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање андростенедиона у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

105.

Андростенедион у серуму/плазми, RIA

Одређивање андростенедиона у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

106.

Андростерон у дневном урину, HPLC

Одређивање андростерона у дневном урину HPLC методом

терцијарни

107.

Ангиопоетин 2 у саливи, ELISA

Одређивање ангиопоетина 2 у саливи ELISA методом

терцијарни

108.

Ангиотензин I–конвертујући ензим (ACE) у саливи, ELISA

Одређивање ангиотензина I–конвертујућег ензима (ACE) у саливи ELISA методом

терцијарни

109.

Ангиотензин I–конвертујући ензим (ACE) у саливи, спектрофотометрија

Одређивање ангиотензина I–конвертујућег ензима (ACE) у саливи спектрофотометријски

терцијарни

110.

Ангиотензин I–конвертујући ензим (ACE) у серуму, RIA

Одређивање ангиотензин I–конвертујућег ензима (ACE) у серуму RIA методом

терцијарни

111.

Ангиотензин I–конвертујући ензим (ACE) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање активности ангиотензина I–конвертујућег ензима (ACE) у серуму спектрофотометријски

терцијарни

112.

Anti–adalimumab антитела у серуму, ELISA

Одређивање anti–adalimumab антитела у серуму ELISA методом

терцијарни

113.

Anti–infliximab антитела у серуму, ELISA

Одређивање anti–infliximab антитела у серуму ELISA методом

терцијарни

114.

Антидиуретични хормон (ADH) у плазми, HPLC

Одређивање антидиуретичног хормона (ADH) у плазми HPLC методом

терцијарни

115.

Антидиуретични хормон (ADH) у серуму/плазми, RIA

Одређивање антидиуретичног хормона (ADH) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

116.

Anti–Dnase B (ADNase B) у серуму, нефелометрија

 Одређивање anti–Dnase B

(ADNase B) у серуму нефелометријски

терцијарни

117.

Антифосфолипидна антитела IgG класе у серуму, ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на кардиолипин, фосфадидилсерин, фосфатидилинозитол, бета–2–гликопротеин I у серуму ELISA методом

терцијарни

118.

Антифосфолипидна антитела IgM класе у серуму, ELISA

Одређивање концентрације IgM антитела на кардиолипин, фосфадидилсерин, фосфатидилинозитол, бета–2–гликопротеин I у серуму ELISA методом

терцијарни

119.

Антиген карцинома скванозних ћелија (SCC) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање антигена карцинома скванозних ћелија (SCC) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

120.

Антимилеријан хормон у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање антимилеријан хормона у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

121.

Антимилеријан хормон у серуму/плазми, ELISA

Одређивање антимилеријан хормона у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

122.

Антиоксидативни капацитет, укупни у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање укупног антиоксидативног капацитета у серуму/плазми спектрофотометријски

терцијарни

123.

Антистрептолизинска реакција (ASL) у серуму, нефелометрија

Одређивање антистрептолизинске реакције (ASL) у серуму нефелометријски

терцијарни

124.

Антистрептолизинска реакција (ASL) у серуму, турбидиметрија

Одређивање антистрептолизинске реакције (ASL) у серуму турбидиметријски

терцијарни

125.

Антитела на тиреоглобулин (anti–TG) у серуму, RIA

Одређивање анти–тиреоглобулинских аутоантитела (anti–TG) у серуму RIA методом

терцијарни

126.

Антитела на тиреоглобулин (anti–Tg), CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање анти–тиреоглобулинских антитела (anti–Tg) аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

секундарни, терцијарни

127.

Антитела на тиреоидну пероксидазу (anti–TPO) антитела IgG класе у серуму/плазми, ELISA

Одређивање IgG антитела на тиреоидну пероксидазу (anti–TPO) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

128.

Антитела на тиреоидну пероксидазу (anti–TPO) антитела IgG класе у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IgG антитела на тиреоидну пероксидазу (anti–TPO) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

129.

Антитела на TCH рецептор (antiTHSR) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање антитела на TSH рецептор у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE методом

терцијарни

130.

Антитела на TSH рецептор (antiTHSR) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање антитела на TSH рецептор у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

131.

Apo B/Apo А1, индекс у серуму

Израчунавање Apo B/Apo А1 индекса у серуму

секундарни, терцијарни

132.

Аполипопротеин (а) ((apo (а)) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање аполипопротеина (а) ((apo(а)) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

133.

Аполипопротеин А1 (ApoА1) у серуму/плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање аполипопротеина А1 (ApoА1) у серуму/плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

134.

Аполипопротеин А1 (ApoА1)у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање аполипопротеина А1 (ApoА1) у серуму/ плазми нефелометријски

терцијарни

135.

Аполипопротеин А2 (ApoА2) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање аполипопротеина А2 (ApoА2) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

136.

Аполипопротеин B (ApoB) у серуму/плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање аполипопротеина B (ApoB) у серуму/плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

137.

Аполипопротеин B (ApoB) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање аполипопротеина B (ApoB) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

138.

Аполипопротеин B–48 (ApoB –48) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање аполипопротеина B–48 (ApoB–48) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

139.

Аполипопротеин Е (ApoE) у серуму/плазму, нефелометрија

Одређивање аполипопротеина Е (АpoЕ) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

140.

Аргинински тест; хормон раста у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA, 5 пута у оквиру аргининског теста

терцијарни

141.

Аргинински тест; хормон раста у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста у серуму ELISA методом, 5 пута у оквиру аргининског теста

терцијарни

142.

Аргинински тест; хормон раста у серуму, RIA

Одређивање хормона раста у серуму RIA методом 5 пута у оквиру аргининског теста

терцијарни

143.

Асиметрични диметил–аргинин (ADMA) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање асиметричног диметил–аргинина (ADMA) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

144.

Аспарт аминотрансфераза (AST) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање аспарт аминотрансфераза (AST) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

145.

Аспартат аминотрансфераза (AST) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање аспартат аминотрансферазе (AST) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

146.

Атерогени индекс (логаритам односа триглицериди/HDL–холестерол) у серуму

Израчунавање атерогеног индекса (логаритам односа триглицериди/HDL–холестерол) у серуму

секундарни, терцијарни

147.

Aутоантитела на оксидовани LDL у серуму, ELISA

Одређивање аутоантитела на оксидовани LDL у серуму ELISA методом

терцијарни

148.

Азот–моноксид у издахнутом ваздуху, CMIA

Одређивање азот–моноксида у издахнутом ваздуху хемилуминесцентним имуноодређивањем (CMIA) на анализатору

терцијарни

149.

Азот–оксид анјон (NО) у саливи, ELISA

Одређивање азот–оксид анјона (NО) у саливи ELISA методом

терцијарни

150.

Азот–оксид анјон (NО) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање азот–оксид анјона (NО) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

151.

Азот–оксид синтаза (NOS) у серуму, ELISA

Одређивање азот–оксид синтазе (NOS) у серуму ELISA методом

терцијарни

152.

Бакар у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање бакра у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

153.

Бакар у серуму, спектрофотометрија

Одређивање бакра у серуму спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

154.

Барбитурати у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање барбитурата у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

155.

Бензодиазепин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање бензодиазепина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

156.

Бензодиазепин у урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање бензодиазепина у урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

157.

Бета–2–микроглобулин у дневном урину, нефелометрија

Одређивање бета–2–микроглобулина у дневном урину нефелометријски

терцијарни

158.

Бета–2–микроглобулин у ликвору, нефелометрија

Одређивање бета–2–микроглобулина у ликвору нефелометријски

терцијарни

159.

Бета–2–микроглобулин у плеуралном пунктату, нефелометрија

Одређивање бета–2–микроглобулина у плеуралном пунктату нефелометријски

терцијарни

160.

Бета–2–микроглобулин у серуму , CMIA/ECLIA/CLIA

Одређивање бета–2–микроглобулина у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA методом

секундарни, терцијарни

161.

Бета–2–микроглобулин у серуму, нефелометрија

Одређивање бета–2–микроглобулина у серуму нефелометријски

терцијарни

162.

Бета–2–микроглобулин у серуму, имунутурбидиметрија

Одређивање бета–2–микроглобулина у серуму имунотурбидиметријски

терцијарни

163.

Beta–crosslaps (деградациони продукт C–терминалног телопептида колагена) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање Beta–crosslaps (деградационог продукта C–терминалног телопептида) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

164.

Бета–дефензин 2 у фецесу, ELISA

Одређивање бета–дефензина 2 у фецесу ELISA методом

терцијарни

165.

Бета–глукозидаза у крви, спектрофлуориметрија

Одређивање бета–глукозидазе у крви спектрофлуориметријски

терцијарни

166.

Бета–глукуронидаза у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање бета–глукуронидазе у дневном урину (фенолфталеин–моно–бета–глукуронска киселина) спектрофотометријски

терцијарни

167.

Бета–глукуронидаза у ликвору, флуориметрија

Одређивање активности бета–глукуронидазе у ликвору флуориметријском методом (4–метил–умбелиферил–бета–D–глукуронид)

терцијарни

168.

Бета–глукуронидаза у серуму, спектрофлуориметрија

Одређивање бета–глукозидазе у серуму спектрофлуориметријски

терцијарни

169.

Бета–хориогонадотропин (beta–hCG) у ликвору, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање бета–хориогонадотропина (beta–hCG) у ликвору аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

170.

Бета–хориогонадотропин, слободан (free beta–hCG, fβhCG) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног бета–хориогонадотропина (beta–hCG, fβhCG) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

171.

Бета–хориогонадотропин, укупан (free beta–hCG, fβhCG) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног бета–хориогонадотропина (beta–hCG, fβhCG) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

172.

Бета–хориогонадотропин, укупан (beta–hCG, fβhCG) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног бета–хориогонадотропина, (beta–hCG, fβhCG) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

173.

Бета–хориогонадотропин, укупан (beta–hCG, fβhCG) у серуму/плазми, RIA

Одређивање укупног бета–хориогонадотропина, (beta–hCG, fβhCG) у серуму/плазми RIA методом

секундарни, терцијарни

174.

Бета–оксибутерна киселина у крви, спектрофотометрија

Одређивање бета–оксибутерне киселине у крви спектрофотометријски

терцијарни

175.

Beta–trace протеин (BTP) у саливи, нефелометрија

Одређивање beta–trace протеина (BTP) у саливи нефелометријски

терцијарни

176.

Beta–trace протеин (BTP) у серуму, нефелометрија

одређивање beta–trace протеина (BTP) у серуму нефелометријски

терцијарни

177.

Beta–trace–протеин (BTP) у ликвору, нефелометрија

Одређивање beta–trace–протеина (простагландин D синтаза, липокалин–тип, BTP) у ликвору нефелометријски

терцијарни

178.

Bi–инсулин у серуму, RIA

Одређивање Bi–инсулина у серуму RIA методом

терцијарни

179.

Бикарбонати (угљен–диоксид, укупан) у дуоденалном садржају, волуметрија

Одређивање садржаја бикарбоната (угљен–диоксида, укупног) у дуоденалном садржају (метода по Scribneru)

терцијарни

180.

Бикарбонати (угљен–диоксид, укупан) у крви/серуму/плазми, потенциометрија

Одређивање бикарбоната (угљен–диоксид, укупан) у крви/серуму/плазми јонселективном електродом

секундарни, терцијарни

181.

Бикарбонати (угљен–диоксид, укупан) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање бикарбоната у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

182.

Бикарбонати (угљен–диоксид, укупан) у перитонеалном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање бикарбоната (угљен–диоксид, укупан) у перитонеалном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

183.

Бикарбонати (угљен–диоксид, укупан) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање бикарбоната у серуму/плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

184.

Билирубин (директан) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање билирубина (директан) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

185.

Билирубин (директан) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање билирубина (директан) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

186.

Билирубин (укупан) (Liley крива–дијаграм) у амнионској течности, спектрофотометрија

Одређивање укупног билирубина у амнионској течности спектрофотометријски (Liley крива–дијаграм)

терцијарни

187.

Билирубин (укупан) у фецесу, квалитативно

Доказна реакција укупног билирубина у фецесу са меркурихлоридом

терцијарни

188.

Билирубин (укупан) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање билирубина (укупан) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

189.

Билирубин (укупан) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање билирубина (укупан) у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

190.

Билирубин (укупан) у жучи, спектрофотометрија

Одређивање укупног билирубина у жучи спектрофотометријски

терцијарни

191.

BNP (B–тип натриуретског пептида) у крви, POCT

Имунохемијско одређивање BNP–а (B–тип натриуретског пептида) у крви POCT методом

секундарни, терцијарни

192.

BNP (B–тип натриуретског пептида) у серуму/плазми, POCT

Имунохемијско одређивање BNP–а (B–тип натриуретског пептида) у серуму/плазми POCT методом

секундарни, терцијарни

193.

BNP (B–тип натриуретског пептида) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање BNP (B–тип натриуретског пептида) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

194.

Број полигоналних ћелија у амнионској течности, микроскопија

Микроскопирање седимента амнионске течности (бојење са Nil blau –сулфатом)

терцијарни

195.

Број сперматозоида, микроскопија

Микроскопирање–бројање сперматозоида у комори

терцијарни

196.

C1–инхибитор комплемента у серуму, ELISA

Одређивање C1–инхибитора комплемента у серуму ELISA методом

терцијарни

197.

C1–инхибитор комплемента у серуму, нефелометрија

Одређивање C1–инхибитор комплемента у серуму нефелометријски

терцијарни

198.

C1–инхибитор комплемента у серуму, спектрофотометрија

Одређивање C1–инхибитор комплемента у серуму спектрофотометријски

терцијарни

199.

C4–везујући протеин (C4bP) у плазми, ELISA

Одређивање C4–везујућег протеина (C4bP) у плазми ELISA методом

терцијарни

200.

CD–40 протеин у плазми (CD40 ligand/TNFSF5, CD154), ELISA

Одређивање CD–40 протеина (CD40 ligand/TNFSF5, CD154) у плазми ELISA методом

терцијарни

201.

Целокупни хемијски преглед урина на аутомату

Одређивање релативне густине урина и хемијски преглед урина очитавањем тест трака на аутомату

примарни, секундарни, терцијарни

202.

Целокупни хемијски преглед, релативна густина и седимент урина на аутомату

Целокупни хемијски преглед са релативном густином урина и анализа седимента урина на аутомату

примарни, секундарни, терцијарни

203.

Целокупни преглед урина, визуелно

Одређивање релативне густине урина и семиквантитативни хемијски преглед урина помоћу тест траке

примарни, секундарни, терцијарни

204.

Церулоплазмин у дневном урину, нефелометрија

Одређивање церулоплазмина у дневном урину нефелометријски

терцијарни

205.

Церулоплазмин у серуму, нефелометрија

Одређивање церулоплазмина у серуму нефелометријски

терцијарни

206.

Церулоплазмин у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање церулоплазмина у серуму имунотурбидиметријски

терцијарни

207.

Церулоплазмин у серуму, спектрофотометрија

Одређивање церулоплазмина у серуму спектрофотометријски

терцијарни

208.

Циклоспорин А у крви, CMIA/ECLIA/CLIA

Одређивање циклоспорина А у крви аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA методом

терцијарни

209.

Циклоспорин А у крви, LC–MS/MS

Одређивање циклоспорина А у крви LC–MS/MS методом

терцијарни

210.

Цинк у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање цинка у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

211.

Цинк у ликвору, спектрофотометрија

Одређивање цинка у ликвору спектрофотометријском методом

терцијарни

212.

Цинк у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање цинка у семиналној течности спектрофотометријски

терцијарни

213.

Цинк у серуму, спектрофотометрија

Одређивање цинка у серуму спектрофотометријски

терцијарни

214.

Цинк/фруктоза однос у семиналној течности, спектрофотометрија

Израчунавање односа вредности нивоа цинка/фруктозе у семиналној течности

терцијарни

215.

Цистатин C у ликвору, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање цистатина C у ликвору аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

216.

Цистатин C у ликвору, нефелометрија

Одређивање цистатина C у ликвору нефелометријски

терцијарни

217.

Цистатин C у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање цистатина C у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

218.

Цистатин C у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA

Одређивање цистатина C у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA методом

терцијарни

219.

Цистатин C у серуму/плазми, ELISA

Одређивање цистатина C у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

220.

Цистин у урину, квалитативно

Квалитативно доказивање цистина у урину нитропрусидом

секундарни, терцијарни

221.

Цитолошко испитивање синовијалне течности, микроскопија

Микроскопирање–одређивање броја леукоцита и леукоцитарне формуле у синовијалној течности

терцијарни

222.

Цитрати (лимунска киселина) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање цитрата (лимунска киселина) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

223.

C–пептид у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање C–пептида у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

224.

C–пептид у серуму, ELISA

Одређивање C–пептида у серуму ELISA методом

терцијарни

225.

C–пептид у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање C–пептида у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

226.

C–пептид у серуму/плазми, RIA

Одређивање C–пептида у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

227.

C–реактивни протеин (CRP) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање C–реактивног протеина (CRP) у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

228.

C–реактивни протеин (CRP) у ликвору, нефелометрија

Одређивање нивоа C–реактивног протеина (CRP) у ликвору нефелометријски

терцијарни

229.

C–реактивни протеин (CRP) у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање C–реактивног протеина (CRP) у серуму имунотурбидиметријски

примарни, секундарни, терцијарни

230.

C–реактивни протеин (CRP) у серуму, нефелометрија

Одређивање C–реактивног протеина (CRP) у серуму нефелометријски

терцијарни

231.

C–реактивни протеин, високо осетљиви (hsCRP) у ликвору, имунотурбидиметрија

Одређивање C–реактивног протеина, високо осетљиви (hsCRP) у ликвору имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

232.

C–реактивни протеин, високо осетљиви (hsCRP) у ликвору, нефелометрија

Одређивање C–реактивног протеина, високо осетљиви (hsCRP) у ликвору нефелометријски

терцијарни

233.

C–реактивни протеин, високо осетљиви (hsCRP) у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање C–реактивног протеина, високо осетљиви (hsCRP) у серуму имунотурбидиметријски

примарни, секундарни, терцијарни

234.

C–реактивни протеин, високо осетљиви (hsCRP) у серуму, нефелометрија

Одређивање C–реактивног протеина, високо осетљиви (hsCRP) у серуму нефелометријски

терцијарни

235.

Cyfra 21–1 (цитокератин 19 фрагменти) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање Cyfra 21–1 (цитокератин 19 фрагменти) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

236.

Ћелије, број у ликвору, микроскопија

Микроскопирање (бројање у комори) ћелија у ликвору

терцијарни

237.

Дехидроепиандростерон (DHEA) у амнионској течности, HPLC

Одређивање дехидроепиандрострона (DHEA) у амнионској течности HPLC методом

терцијарни

238.

Дехидроепиандростерон (DHEA) у дневном урину, HPLC

Одређивање дехидеоепиандростерона (DHEA) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

239.

Дехидроепиандростерон (DHEA) у серуму, HPLC

Одређивање дехидроепиандростерона (DHEA) у серуму HPLC методом

терцијарни

240.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

241.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у амнионској течности, HPLC

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у амнионској течности HPLC методом

терцијарни

242.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

243.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у дневном урину, HPLC

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

244.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у саливи, ELISA

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у саливи ELISA методом

терцијарни

245.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у серуму, HPLC

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у серуму HPLC методом

терцијарни

246.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

247.

Дехидроепиандростерон–сулфат (DHEA–S) у серуму/плазми, RIA

Одређивање дехидроепиандростерон–сулфата (DHEA–S) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

248.

Дексаметазонски тест (кратки); DHEA–S, андростендион, тестостерон, кортизол у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање DHEA–S, андростендиона, тестостерона, кортизола у серуму аутоматозованим имуноодређивањем (CMIA/CLIA/ECLIA), 2 пута, у оквиру дексаметазонског теста

терцијарни

249.

Дексаметазонски тест (кратки); DHEA–S, андростендион, тестостерон, кортизол у серуму, ELISA

Одређивање DHEA–S, андростендиона, тестостерона, кортизола у серуму ELISA методом, 2 пута, у оквиру дексаметазонског теста

терцијарни

250.

Дексаметазонски тест (кратки); DHEA–S, андростендион, тестостерон, кортизол у серуму, RIA

Одређивање DHEA–S, андростендиона, тестостерона, кортизола у серуму RIA методом 2 пута, у оквиру дексаметазонског теста

терцијарни

251.

Дексаметазонски тест (кратки); кортизол у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање кортизола у серуму аутоматизованим имуноодређивањем (CMIA/CLIA/ECLIA), 2 пута, у оквиру дексаметазонског теста

терцијарни

252.

Дексаметазонски тест (кратки); кортизол у серуму, ELISA

Одређивање кортизола у серуму ELISA методом, 2 пута, у оквиру дексаметазонског теста

терцијарни

253.

Дексаметазонски тест (кратки); кортизол у серуму, RIA

Одређивање кортизола у серуму RIA методом 2 пута, у оквиру дексаметазонског теста

терцијарни

254.

Делта–аминолевулинска киселина у дневном урину, HPLC

Одређивање делта–аминолевулинске киселине у дневном урину HPLC методом

терцијарни

255.

Делта–аминолевулинска киселина у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање делта–аминолевулинске киселине у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

256.

Деоксипиридинолин у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање деоксипиридинолина у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

257.

Деоксипиридинолин у дневном урину, HPLC

Одређивање деоксипиридинолина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

258.

Дигитоксин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање дигитоксина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

259.

Дигоксин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање дигоксина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

260.

Дихидротестостерон (DHT) у дневном урину, HPLC

Одређивање дихидротестостерона (DHT) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

261.

Дихидротестостерон (DHT) у серуму, ELISA

Одређивање дихидротестостерона (DHT) у серуму ELISA методом

терцијарни

262.

Директан размаз синовијалне течности

Размаз синовијалне течности обојен по Gram–у

терцијарни

263.

Дизопирамид у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање дизопирамида у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

264.

D–ксилоза у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање D–ксилозе у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

265.

D–лактат у плазми, спектрофотометрија

Одређивање нивоа D–лактата у плазми спектрофотометријски

терцијарни

266.

Дневни (полу)профил хормона раста; хормон раста у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA, 3 пута, у оквиру дневног (полу)профила hGH

терцијарни

267.

Дневни (полу)профил хормона раста; хормон раста у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста у серуму ELISA методом, 3 пута, у оквиру дневног (полу)профила hGH

терцијарни

268.

Дневни (полу)профил хормона раста; хормон раста у серуму, RIA

Одређивање хормона раста у серуму RIA методом 3 пута, у оквиру дневног (полу)профила hGH

терцијарни

269.

Дневни (полу)профил пролактина; пролактин у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање пролактина у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA, 3 пута, у оквиру дневног (полу)профила пролактина

терцијарни

270.

Дневни (полу)профил пролактина; пролактин у серуму, ELISA

Одређивање пролактина у серуму ELISA метоодм, 3 пута, у оквиру дневног (полу)профила пролактина

терцијарни

271.

Дневни (полу)профил пролактина; пролактин у серуму, RIA

Одређивање пролактина у серуму RIA методом 3 пута, у оквиру дневног (полу)профила пролактина

терцијарни

272.

Дневни ритам секреције кортизола; кортизол у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање кортизола у серуму аутоматозованим имуноодређивањем (CMIA/CLIA/ECLIA), 3 пута, у оквиру дневног ритма секреције кортизола

терцијарни

273.

Дневни ритам секреције кортизола; кортизол у серуму, ELISA

Одређивање кортизола у серуму ELISA методом, 3 пута, у оквиру дневног ритма секреције кортизола

терцијарни

274.

Дневни ритам секреције кортизола; кортизол у серуму, RIA

Одређивање кортизола у серуму RIA методом 3 пута, у оквиру дневног ритма секреције кортизола

терцијарни

275.

Допамин у дневном урину ELISA

Одређивање допамина у дневном урину ELISA методом

терцијарни

276.

Допамин у плазми ELISA

Одређивање допамина у плазми ELISA методом

терцијарни

277.

Допамин у дневном урину, HPLC

Одређивање допамина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

278.

Допамин у плазми, HPLC

Одређивање допамина у плазми HPLC методом

терцијарни

279.

Допамински тест (инфузија); хормон раста и пролактин у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста и пролактина у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA, 6 пута, у оквиру допаминског теста (инфузија)

терцијарни

280.

Допамински тест (инфузија); хормон раста и пролактин у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста и пролактина у серуму ELISA методом, 6 пута, у оквиру допаминског теста (инфузија)

терцијарни

281.

Допамински тест (инфузија); хормон раста и пролактин у серуму, RIA

Одређивање хормона раста и пролактина у серуму RIA методом 6 пута, у оквиру допаминског теста (инфузија)

терцијарни

282.

Double test (PAPP–А/beta–hCG, слободан) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање односа PAPP–А (Pregnancy–Associated Plasma Protein А) и слободног бета–хуманог хориогонадотропина (PAPP–А/free beta–hCG) у серуму из вредности одређених аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

283.

Еластаза у семиналној течности, ELISA

Одређивање еластазе у семиналној течности ELISA методом

терцијарни

284.

Еритропоетин (EPO) у серуму/плазми, CLIA

Одређивање еритропоетина (EPO) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

терцијарни

285.

Еритропоетин (EPO) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање еритропоетина (EPO) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем ELISA методом

терцијарни

286.

Еритропоетин (EPO) у серуму/плазми, RIA

Одређивање еритропоетина (EPO) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

287.

Естрадиол (Е2), укупан у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног естрадиола (Е2) амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

288.

Естрадиол (Е2), укупан у амнионској течности, HPLC

Одређивање укупног естрадиола (Е2) амнионској течности HPLC методом

терцијарни

289.

Естрадиол (Е2), укупан у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање естрадиола (Е2) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

290.

Естрадиол (Е2), укупан у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног естрадиола (Е2) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

291.

Естрадиол (Е2), укупан у серуму/плазми, RIA

Одређивање укупног естрадиола (Е2) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

292.

Естриол (Е3), укупан у дневном урину, ELISA

Одређивање укупног естриола (Е3) у дневном урину ELISA методом

терцијарни

293.

Естриол (Е3), укупан у саливи, ELISA

Одређивање укупног естриола (Е3) у саливи ELISA методом

терцијарни

294.

Естриол (Е3), укупан у серуму/плазми ELISA

Одређивање укупног естриола (Е3) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

295.

Естриол (nЕ3), слободан у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног естриола (nЕ3) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

296.

Естриол (nЕ3), слободан у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивањеслободног естриола (nЕ3) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

297.

Естриол (nЕ3), слободан у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног естриола (nЕ3) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

298.

Етосуксимид у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање етосуксимида у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

299.

Еверолимус у плазми, CMIA/ECLIA

Одређивање еверолимуса аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA методом

терцијарни

300.

Еверолимус у плазми,

LC–MS/MS

Одређивање еверолимуса LC–MS/MS методом

терцијарни

301.

Фенилаланин у урину, квалитативно

Квалитативно доказивање фенилаланина у урину нинхидринском реакцијом

секундарни, терцијарни

302.

Фенил–пирогрожђана киселина у урину, квалитативно

Квалитативно доказивање фенил–пирогрожђане киселине у урину ферихлоридом

секундарни, терцијарни

303.

Фенитоин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање фенитоина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

304.

Фенобарбитон у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање фенобарбитона у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

305.

Феритин у серуму, нефелометрија

Одређивање феритина у серуму нефелометријски

терцијарни

306.

Феритин у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање нивоа феритина у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом

секундарни, терцијарни

307.

Феритин у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање феритина у серуму имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

308.

Фетуин А (alfa–2 HS гликопротеин, AHSG) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање фетуина А (alfa–2 HS гликопротеин, AHSG) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

309.

Фибронектин (FN) у асциту, нефелометрија

Одређивање фибронектина (FN) у асциту нефелометријски

терцијарни

310.

Фибронектин (FN) у очној водици, нефелометрија

Одређивање фибронектина (FN) у очној водици инефелометријски

терцијарни

311.

Фибронектин (FN) у серуму, нефелометрија

Одређивање фибронектина (FN) у серуму нефелометријски

терцијарни

312.

Физички преглед синовијалне течности, визуелно

Одређивање изгледа, боје и вискозности муцина синовијалне течности

терцијарни

313.

Флудрокортизонски тест; алдостерон у серуму/плазми, CLIA

Одређивање алдостерона у серуму/плазми аутоматозованим имуноодређивањем (CLIA), 3 пута, у оквиру флудрокртизонског теста

терцијарни

314.

Флудрокортизонски тест; алдостерон у серуму/плазми, ELISA

Одређивање алдостерона у серуму/плазми ELISA методом, 3 пута, у оквиру флудрокртизонског теста

терцијарни

315.

Флудрокортизонски тест; алдостерон у серуму/плазми, RIA

Одређивање алдостерона у серуму/плазми RIA методом 3 пута, у оквиру флудрокртизонског теста

терцијарни

316.

Фоликулостимулирајући хормон (фолитропин, FSH) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (фолитропин, FSH) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

317.

Фоликулостимулирајући хормон (фолитропин, FSH) у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (фолитропин, FSH) у дневном урину CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

318.

Фоликулостимулирајући хормон (фолитропин, FSH) у семиналној течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (фолитропин, FSH) у семиналној течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

319.

Фоликулостимулирајући хормон (фолитропин, FSH) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (фолитропин, FSH) у серуму/плазми CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

320.

Фоликулостимулирајући хормон (фолитропин, FSH) у серуму/плазми, RIA

Одређивање фоликулостимулирајућег хормона (фолитропин, FSH) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

321.

Фолна киселина (RBC фолат) у еритроцитима, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање фолне киселине (RBC фолат) у крви аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом

терцијарни

322.

Фолна киселина (RBC фолат) у еритроцитима, RIA

Одређивање фолне киселине (RBC фолат) у крви RIA методом

терцијарни

323.

Фолна киселина у серуму/плазми, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање фолне киселине у у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA

терцијарни

324.

Фолна киселина у серуму/плазми, RIA

Одређивање фолне киселине у у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

325.

Фосфат неоргански у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање неорганског фосфора у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

326.

Фосфат неоргански у урину, спектрофотометрија

Одређивање неорганског фосфора у урину спектрофотометријски

терцијарни

327.

Фосфат, неоргански у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање неорганског фосфата у крви/серуму/плазми, POCT

примарни, секундарни, терцијарни

328.

Фосфат, неоргански у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање неорганског фосфата у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

329.

Фосфолипаза (s–PLA2) у синовијалној течности, ELISA

Одређивање концентрације фосфолипазе (s–PLA2) у синовијалној течности ELISA методом

терцијарни

330.

Фосфолипиди у жучи, спектрофотометрија

Одређивање фосфолипида у жучи спектрофотометријски

терцијарни

331.

Фруктоза (левулоза) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање фруктозе (левулоза) у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

332.

Фруктоза (левулоза) у плазми, спектрофотометрија

Одређивање фруктозе (левулозе) у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

333.

Фруктоза (левулоза) у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање фруктозе (левулоза) у семиналној течности спектрофотометријски кинетичком методом (хексокиназа)

терцијарни

334.

Фруктозамин у серуму, спектрофотометрија

Одређивање фруктозамина у серуму спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

335.

Галактоза у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање галактозе у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

336.

Галактоза у крви, спектрофотометрија

Одређивање галактозе у крви спектрофотометријски

терцијарни

337.

Галактоза у серуму, спектрофотометрија

Одређивање галактозе у серуму спектрофотометријски

терцијарни

338.

Гама–глутамил трансфераза (gama–GT) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање гама–глутамил трансферазу (gama–GT) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

339.

Гама–глутамил трансфераза (gama–GT) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање гама–глутамил трансферазе (gama–GT) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

340.

Гама–глутамилтрансфераза (gama–GT) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање гама–глутамилтрансферазе (gama–GT) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

341.

Гастрин I (G17) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање гастрина I (G17) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

342.

Гастрин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање гастрина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом методом

терцијарни

343.

Гастрин у серуму/плазми, RIA

Одређивање гастрина у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

344.

Гентамицин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање гентамицина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

345.

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) тест; хормон раста у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA, 6 пута у оквиру GHRH теста

терцијарни

346.

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) тест; хормон раста у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста у серуму ELISA методом, 6 пута у оквиру GHRH теста

терцијарни

347.

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) тест; хормон раста у серуму, RIA

Одређивање хормона раста у серуму RIA методом 6 пута у оквиру GHRH теста

терцијарни

348.

Гликозаминогликани (GAG) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање гликозаминогликана (GAG) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

349.

Глукагонски тест; хормон раста и кортизол у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA, 5 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

350.

Глукагонски тест; хормон раста и кортизол у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму ELISA методом, 5 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

351.

Глукагонски тест; инсулин и C–пептид у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање инсулина и C–пептида у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA, 4 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

352.

Глукагонски тест; инсулин и C–пептид у серуму, ELISA

Одређивање инсулина и C–пептида у серуму ELISA методом, 4 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

353.

Глукагонски тест; инсулин и C–пептид у серуму, RIA

Одређивање инсулина и C–пептида у серуму RIA методом 4 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

354.

Глукагонски тест; хормон раста и кортизол у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA методом 5 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

355.

Глукагонски тест; хормон раста и кортизол у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму ELISA методом 5 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

356.

Глукагонски тест; хормон раста и кортизол у серуму, RIA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму RIA методом 5 пута у оквиру глукагонског теста

терцијарни

357.

Глукагону сличан пептид–2 (GLP–2) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање глукагону сличног пептида–2 (GLP–2) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

358.

Глукоза у амнионској течности, спектрофотометрија

Одређивање глукозе у амнионској течности спектрофотометријски

терцијарни

359.

Глукоза у асциту, спектрофотометрија

Одређивање глукозе у асциту спектрофотометријски

терцијарни

360.

Глукоза у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање глукозе у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

361.

Глукоза у капиларној крви, POCT

Одређивање глукоза у капиларној крви POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

362.

Глукоза у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање глукозе у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

363.

Глукоза у ликвору, спекторфотометрија

Одређивање глукозе у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

364.

Глукоза у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање глукозе у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

365.

Глукоза у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање глукозе у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

366.

Глукоза у синовијалној течности, спектрофотометрија

Одређивање глукозе у синовијалној течности спектрофотометријски

терцијарни

367.

Глукоза у урину, квалитативно

Доказивање глукозе у урину – доказна реакција по Benedict–у

примарни, секундарни, терцијарни

368.

Глукоза–6–фосфатдехидрогеназа

(G–6–PDH) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање глукозо–6–фосфатдехидрогеназе (G–6–PDH) у серуму спектрофотометријски

терцијарни

369.

Глутамат дехидрогеназа (GLDH) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање глутамат дехидрогеназе (GLDH) у серуму спектрофотометријски

терцијарни

370.

Глутамин у плазми, HPLC

Одређивање глутамина у плазми HPLC методом

терцијарни

371.

Глутатион пероксидаза

(GSH–Ph) у крви, спектрофотометрија

Одређивање глутатион пероксидазе

(GSH–Ph) у крви спектрофотометријски

терцијарни

372.

Глутатион редуктаза (GR) у крви/серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање глутатион редуктазе (GR) у крви/серуму/плазми, спектрофотометријски

терцијарни

373.

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) тест, FSH и LH у серуму, RIA

Одређивање FSH и LH у серуму RIA методом 3 пута, у оквиру GnRH теста

терцијарни

374.

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) тест; FSH и LH у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање FSH и LH у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, 3 пута, у оквиру GnRH теста

терцијарни

375.

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) тест; FSH и LH у серуму, ELISA

Одређивање FSH и LH у серуму ELISA методом, 3 пута, у оквиру GnRH теста

терцијарни

376.

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) тест; TSH у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање TSH у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, 3 пута, у оквиру GnRH теста

терцијарни

377.

GnRH (Gonadotropin –releasing hormone) тест; TSH у серуму, ELISA)

Одређивање TSH у серуму ELISA методом, 3 пута, у оквиру GnRH теста

терцијарни

378.

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) тест; TSH у серуму, RIA)

Одређивање TSH у серуму RIA методом 3 пута, у оквиру GnRH теста

терцијарни

379.

Гвожђе у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање гвожђа у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

380.

Гвожђе у ликвору, спекторфотометрија

Одређивање гвожђа у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

381.

Гвожђе у серуму, спектрофотометрија

Одређивање гвожђа у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

382.

Хаптоглобин у серуму, нефелометрија

Одређивање хаптоглобина у серуму нефелометријски

терцијарни

383.

Хаптоглобин у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање хаптоглобина у серуму имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

384.

hCG (human chorionic gonadotropin) тест; тестостерон у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање тестостерона у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, 2 пута, у оквиру hCG теста

секундарни, терцијарни

385.

hCG (human chorionic gonadotropin) тест; тестостерон у серуму, ELISA

Одређивање тестостерона у серуму ELISA методом, 2 пута, у оквиру hCG теста

терцијарни

386.

hCG (human chorionic gonadotropin) тест; тестостерон у серуму, RIA

Одређивање тестостерона у серуму RIA методом 2 пута, у оквиру hCG теста

терцијарни

387.

hCG (human chorionic gonadotropin) тест; тестостерон, прогестерон, естрадиол, SHBG (sex hormone–binding globulin), андростенедион у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање тестостерона, прогестерона, естрадиола, SHBG (sex hormone–binding globulin), андростенедиона у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, 2 пута, у оквиру hCG теста

терцијарни

388.

hCG (human chorionic gonadotropin) тест; тестостерон, прогестерон, естрадиол, SHBG (sex hormone–binding globulin), андростенедион

у серуму, ELISA

Одређивање тестостерона, прогестерона, естензимола, SHBG (sex hormone–binding globulin), андростенедиона у серуму ензимоимунолошком методом (ELISA), 2 пута, у оквиру hCG теста

терцијарни

389.

hCG (human chorionis gonadotropin) тест; тестостерон, прогестерон, естрадиол, SHBG (sex hormone–binding globulin), андростенедион у серуму, RIA

Одређивање тестостерона, прогестерона, естрадиола, SHBG (sex hormone–binding globulin), андростенедиона у серуму RIA методом 2 пута, у оквиру hCG теста

терцијарни

390.

HDL–холестерол у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање HDL–холестерола у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

391.

HDL3–холестерол у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање HDL3–холестерола у серуму спектрофотометријски

терцијарни

392.

HDL–холестерол у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање HDL–холестерола у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

393.

HE4 (Human epididymis gene product) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање HE4 (Human epididymis gene product) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

394.

HE4 (Human epididymis gene product) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање HE4 (Human epididymis gene product) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

395.

Хексозаминидаза у плазми, флуориметрија

Одређивање хексозаминидазе у плазми флуориметријски

терцијарни

396.

Хемоглобин (крв) у дуоденалном садржају, квалитативно

Доказивање хемоглобина (крв) у дуоденалном садржају пероксидазном реакцијом

секундарни, терцијарни

397.

Хемоглобин (крв) у фецесу, ензимски

Утврђивање крви у фецесу – доказном ензимском реакцијом

примарни, секундарни, терцијарни

398.

Хемоглобин (крв) у фецесу, имунохемијски

Доказивање хемоглобина у фецесу имунохемијски

примарни, секундарни, терцијарни

399.

Хемоглобин (крв) у урину, квалитативно

Доказивање хемоглобина у урину – доказна реакција по Eshich–Thevenon–у

примарни, секундарни, терцијарни

400.

Хемоглобин (крв) у желудачном садржају, квалитативно

Доказивање хемоглобина (крви) у желудачном садржају применом доказне реакције (аминопирин)

секундарни, терцијарни

401.

Хемоглобин А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви HPLC

Одређивање хемоглобина А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви HPLC методом

примарни, секундарни, терцијарни

402.

Хемоглобин А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви, ензимски

Одређивање хемоглобина А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви ензимском методом

примарни, секундарни, терцијарни

403.

Хемоглобин А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви, имунотурбидиметрија

Одређивање хемоглобина А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви имунотурбидиметријском методом

примарни, секундарни, терцијарни

404.

Хемоглобин А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви, капиларна електрофореза

Одређивање хемоглобина А1c (гликохемоглобин, HbА1c) у крви капиларном електрофорезом

терцијарни

405.

Хемопексин у серуму, нефелометрија

Одређивање хемопексина у серуму нефелометријски

терцијарни

406.

HER–2/n протеин (ERBB2, херстатин) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање HER–2/n протеина (ERBB2, херстатин) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

407.

HER–2/n протеин (ERBBБ2, херстатин) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање HER–2/n протеина (ERBB2, херстатин) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

408.

HER–2/n протеин (ERBB2, херстатин) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање HER–2/n протеина (ERBB2, херстатин) у серуму/плазми ELISA методoм

терцијарни

409.

Хидроксипролин у дневном урину, HPLC

Одређивање хидроксипролина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

410.

Хијалуронска киселина у серуму, ELISA

Одређивање хијалуронске киселине у серуму ELISA методом

терцијарни

411.

Хиломикрони у серуму, фрижидерски тест

Доказивање хиломикрона у серуму након стајања на +4 °Ц

секундарни, терцијарни

412.

Химотрипсин у дуоденалном садржају, спектрофотометрија

Одређивање химотрипсина у дуоденалном садржају спектрофотометријски

терцијарни

413.

Химотрипсин у фецесу, ELISA

Одређивање химотрипсина у фецесу ELISA методом

терцијарни

414.

Хистамин у крви, флуориметрија

Одређивање хистамина у крви флуориметријски

терцијарни

415.

Хистамин у плазми, HPLC

Одређивање хистамина у плазми HPLC методом

терцијарни

416.

Хистидин у урину, квалитативно

Доказивање хистидина у урину диазо реакцијом

секундарни, терцијарни

417.

Хитотриозидаза у плазми, спектрофлуорометрија

Одређивање хитотриозидазе у плазми спектрофлуорометријски

терцијарни

418.

Хлориди у дневном урину, потенциометрија

Одређивање хлорида у дневном урину јон–селективном електродом

примарни,

секундарни, терцијарни

419.

Хлориди у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање хлорида у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

420.

Хлориди у ликвору, потенциометрија

Одређивање хлорида у ликвору јон–селективном електродом

терцијарни

421.

Хлориди у серуму/плазми, потенциометрија

Одређивање хлорида у серуму/плазми јон–селективном електродом

примарни, секундарни, терцијарни

422.

Хлориди у зноју, потенциометрија

Одређивање хлорида у зноју мерењем јон–селективном електродом

терцијарни

423.

Холестерол (укупан) у асциту, спектрофотометрија

Одређивање укупног холестерола у асциту спектрофотометријски

терцијарни

424.

Холестерол (укупан) у дуоденалном садржају, спектрофотометрија

Одређивање укупног холестерола у дуоденалном садржају спектрофотометријски

терцијарни

425.

Холестерол (укупан) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање холестерола (укупан) у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

426.

Холестерол (укупан) у ликвору, спектофотометрија

Одређивање укупног холестерола у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

427.

Холестерол (укупан) у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање укупног холестерола у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

428.

Холестерол (укупан) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање холестерола (укупан) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

429.

Холестерол (укупан) у жучи, спектрофотометрија

Одређивање укупног холестерола у жучи спектрофотометријски

терцијарни

430.

Холестерол (укупан)/HDL–холестерол однос у серуму, спектрофотометрија

Израчунавање односа холестерол (укупан)/HDL –холестерол однос у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

431.

Холестерол, „non” HDL–холестерол у серуму/плазми, израчунавање

Израчунавање односа холестерол, „non” HDL –холестерол у серуму/плазми

примарни, секундарни, терцијарни

432.

Холинестераза (CHE) дибукаински број у серуму

Одређивање холинестеразе (CHE)–дибукаинског броја у серуму

секундарни, терцијарни

433.

Холинестераза (CHE) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање холинестеразе (CHE) у серуму спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

434.

Холотранскобаламин (holoTC) у плазми, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање холотранскобаламина аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом

терцијарни

435.

HOMA индекс (базални); инсулин у плазми (CMIA/CLIA/ECLIA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање (базално) HOMA индекса из инсулина у плазми аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски

терцијарни

436.

HOMA индекс (базални); инсулин у плазми (ELISA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање (базалног) HOMA индекса из инсулина у плазми ELISA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски

терцијарни

437.

HOMA индекс (базални); инсулин у плазми (RIA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање (базалног) HOMA индекса из инсулина у плазми RIA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски

терцијарни

438.

HOMA индекс у току OGT теста; инсулин у плазми (CMIA/CLIA/ECLIA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање HOMA индекса из инсулина у плазми аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски, 4 пута, у оквиру OGT теста

терцијарни

439.

HOMA индекс у току OGT теста; инсулин у плазми (CMIA/CLIA/ECLIA) и глукоза у плазми спектрофотометрија

Одређивање HOMA индекса из инсулина у плазми аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски, 2 пута,

у оквиру OGT теста

терцијарни

440.

HOMA индекс у току OGT теста; инсулин у плазми (ELISA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање HOMA индекса из инсулина у плазми ELISA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски, 4 пута,

у оквиру OGT теста

терцијарни

441.

HOMA индекс у току OGT теста; инсулин у плазми (ELISA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање HOMA индекса из инсулина у плазми ELISA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски, 2 пута,

у оквиру OGT теста

терцијарни

442.

HOMA индекс у току OGT теста; инсулин у плазми (RIA) и глукоза у плазми, спектрофотометрија

Одређивање HOMA индекса из инсулина у плазми RIA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски, 4 пута,

у оквиру OGT теста

терцијарни

443.

HOMA индекс у току OGT теста; инсулин у плазми (RIA) и глукоза у плазми спектрофотометрија

Одређивање HOMA индекса из инсулина у плазми RIA методом и глукозе у плазми спектрофотометријски, 2 пута,

у оквиру OGT теста

терцијарни

444.

Хомоцистеин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање хомоцистеина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

445.

Хомоцистеин у серуму/плазми, HPLC

Одређивање хомоцистеина у серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

446.

Хомоцистин у урину, квалитативно

Доказивање хомоцистина у урину нитропрусидом квалитативном методом

терцијарни

447.

Хомованилинска киселина (HVA) у дневном урину, HPLC

Одређивање хомованилинске киселине (HVA) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

448.

Хормон раста (соматотропин, GH, STH) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање хормона раста (соматотропин, GH, STH) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

449.

Хормон раста (соматотропин, GH, STH) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање хромона раста (соматотропин, GH, STH) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

450.

Хормон раста (соматотропин, GH, STH) у серуму/плазми, RIA

Одређивање хормона раста (соматотропин, GH, STH) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

451.

HOS–тест–хипоосмотски тест у сперматозоидима, микроскопија

Микроскопирање – HOS – тест хипоосмотски тест

терцијарни

452.

Хромогранин А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у дневном урину, ELISA

Одређивање хромогранина А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у дневном урину ELISA методом

терцијарни

453.

Хромогранин А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у саливи, ELISA

Хетерогено имуноензимско одређивање (ELISA) хромогранина А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA)

у саливи

терцијарни

454.

Хромогранин А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање хромогранина А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

455.

Хромогранин А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање хромогранина А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

456.

Хромогранин А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у серуму/плазми, RIA

Одређивање хромогранина А (питуитарни секреторни протеин I, SP–I, CHGA) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

457.

Идентификација олигоклонских и моноклонских тешких и лаких ланаца у ликвору, електрофореза

Идентификација олигоклонских и моноклонских тешких и лаких ланаца у ликвору електрофоретским раздвајањем на агарозном гелу са претходним уконцентрисавањем

терцијарни

458.

Идентификација типа протеинурије у дневном урину, електрофореза

Идентификација типа протеинурије у дневном урину, на основу молекуларних маса, електрофоретским раздвајањем на агарозном гелу

терцијарни

459.

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)) у дневноm урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IGF 1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

460.

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IGF 1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

461.

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање IGF 1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

462.

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у саливи, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IGF 1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у саливи аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

463.

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IGF 1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у серуму/плазми CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

464.

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у серуму/плазми, RIA

Одређивање IGF 1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

465.

IGFBP–1 (Insulin–like growth factor binding protein 1) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IGFBP 1 (Insulin–like growth factor binding protein 1) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

466.

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 12) у амнионској течности, ELISA

Одређивање (ELISA) IGFBP 2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) у амнионској течности ELISA методом

терцијарни

467.

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) у саливи, ELISA

Одређивање IGFBP 2 (Insulin–like growth factor binding protein 2)

у саливи ELISA методом

терцијарни

468.

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) у серуму, ELISA

Одређивање IGFBP 2 (Insulin–like growth factor binding protein 2)

у серуму ELISA методом

терцијарни

469.

IGFBP–3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) у плазми, ELISA

Одређивање IGFBP 3 (Insulin–like growth factor binding protein 3)

у плазми ELISA методом

терцијарни

470.

IGFBP–3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање IGFBP 3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

471.

IgG индекс у ликвору

Израчунавање IgG индекса у ликвору из одређених вредности албумина и IgG

у серуму и ликвору

терцијарни

472.

Имуноелектрофореза протеина у дневном урину

Електрофоретско раздвајање протеина у дневном урину на агарозном гелу са претходним уконцентрисавањем

терцијарни

473.

Имуноелектрофореза протеина у ликвору

Електрофоретско растављање протеина у ликвору на агарозном гелу са претходним уконцентрисавањем

терцијарни

474.

Имуноглобулин (IgG) индекс

Израчунавање односа (IgG ликвор/IgG серум)/(албумин у серуму/албумин

у ликвору)

терцијарни

475.

Имуноглобулин А (IgА Secretory, s–IgА) секреторни

у саливи, ELISA

Одређивање секреторног имуноглобулина А (IgА Secretory, s–IgА) у саливи

ELISA методом

терцијарни

476.

Имуноглобулин А (IgА Secretory, s–IgА) секреторни у саливи, нефелометрија

Одређивање секреторног имуноглобулина А (IgА Secretory, s–IgА)

у саливи нефелометријски

терцијарни

477.

Имуноглобулин А (IgA) у дневном урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA) у дневном урину нефелометријски

терцијарни

478.

Имуноглобулин А (IgA) у ликвору, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA) у ликвору нефелометријски

терцијарни

479.

Имуноглобулин А (IgA) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA) у очној водици нефелометријски

терцијарни

480.

Имуноглобулин А (IgA) у серуму/плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA) имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

481.

Имуноглобулин А (IgA), субкласа у серуму/плазми, RID

Одређивање субкласе имуноглобулина А (IgA, субкласа) у серуму/плазми радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

482.

Имуноглобулин А (IgA) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

483.

Имуноглобулин А (IgA) у синовијалној течности, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA) у синовијалној течности нефелометријски

терцијарни

484.

Имуноглобулин А (IgA) у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина А (IgA)

у урину нефелометријски

терцијарни

485.

Имуноглобулин А (IgA), субкласа у ликвору, нефелометрија

Одређивање субкласе имуноглобулина А (IgA) у ликвору нефелометријски

терцијарни

486.

Имуноглобулин А (IgA), субкласа у серуму/плазми, ELISA

Одређивање субкласе имуноглобулина А (IgA, субкласа) у серуму/плазми

ELISA методом

терцијарни

487.

Имуноглобулин А секреторни (IgA Secretory, s–IgA) у фецесу, ELISA

Одређивање секреторног имуноглобулина А (IgA Secretory, s–IgA) у фецесу

ELISA методом

терцијарни

488.

Имуноглобулин А секреторни (IgA Secretory, s–IgA)

у саливи, RID

Одређивање секреторног имуноглобулина А (IgA Secretory, s–IgA) у саливи радијалном имунодифузијом

секундарни,

терцијарни

489.

Имуноглобулин Е (IgE) у дневном урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина Е у дневном урину нефелометријски

терцијарни

490.

Имуноглобулин Е (IgE) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина Е (IgE) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

491.

Имуноглобулин G (IgG) у дневном урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

у дневном урину нефелометријски

терцијарни

492.

Имуноглобулин G (IgG) у ликвору, нефелометрија

Одређивање нивоа имуноглобулина G (IgG) у ликвору нефелометријски

терцијарни

493.

Имуноглобулин G (IgG) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

у очној водици нефелометријски

терцијарни

494.

Имуноглобулин G (IgG) у серуму/плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

у серуму/плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

495.

Имуноглобулин G (IgG) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

496.

Имуноглобулин G (IgG) у синовијалној течности, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

у синовијалној течности нефелометријски

терцијарни

497.

Имуноглобулин G (IgG) у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G (IgG)

у урину нефелометријски

терцијарни

498.

Имуноглобулин G1 (IgG1) у ликвору, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G1 (IgG1)

у ликвору нефелометријски

терцијарни

499.

Имуноглобулин G1 (IgG1) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G1 (IgG1)

у очној водици нефелометријски

терцијарни

500.

Имуноглобулин G1 (IgG1), субкласа у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање субкласе имуноглобулина G1 (IgG1) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

501.

Имуноглобулин G1 (IgG1), субкласа у серуму/плазми, RID

Одређивање субкласе имуноглобулина G1 (IgG1) у серуму/плазми радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

502.

Имуноглобулин G1 (IgG1), у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G1 (IgG1) у урину нефелометријски

терцијарни

503.

Имуноглобулин G2 (IgG2) у ликвору, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G2 (IgG2) у ликвору нефелометријски

терцијарни

504.

Имуноглобулин G2 (IgG2) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G2 (IgG2) у очној водици нефелометријски

терцијарни

505.

Имуноглобулин G2 (IgG2), субкласа у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање субкласе имуноглобулина G2 (IgG2) у серуму/плазми инефелометријски

терцијарни

506.

Имуноглобулин G2 (IgG2), субкласа у серуму/плазми, RID

Одређивање субкласе имуноглобулина G2 (IgG2) у серуму/плазми радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

507.

Имуноглобулин G2 (IgG2), у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G2 (IgG2)

у урину нефелометријски

терцијарни

508.

Имуноглобулин G3 (IgG3) у ликвору, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G3 (IgG3)

у ликвору нефелометријски

терцијарни

509.

Имуноглобулин G3 (IgG3) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G3 (IgG3)

у очној водици нефелометријски

терцијарни

510.

Имуноглобулин G3 (IgG3), субкласа у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивањее субкласе имуноглобулина G3 (IgG3) у серуму/плазми инефелометријски

терцијарни

511.

Имуноглобулин G3 (IgG3), субкласа у серуму/плазми, RID

Одређивањее субкласе имуноглобулина G3 (IgG3) у серуму/плазми радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

512.

Имуноглобулин G3 (IgG3),

у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G3 (IgG3)

у урину нефелометријски

терцијарни

513.

Имуноглобулин G4 (IgG4)

у ликвору, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G4 (IgG4)

у ликвору нефелометријски

терцијарни

514.

Имуноглобулин G4 (IgG4) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G4 (IgG4)

у очној водици нефелометријски

терцијарни

515.

Имуноглобулин G4 (IgG4), субкласа у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање субкласе имуноглобулина G4 (IgG4) у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

516.

Имуноглобулин G4 (IgG4), субкласа у серуму/плазми, RID

Одређивање субкласе имуноглобулина G4 (IgG4) у серуму/плазми радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

517.

Имуноглобулин G4 (IgG4),

у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина G4 (IgG4)

у урину нефелометријски

терцијарни

518.

Имуноглобулин М (IgM)

у дневном урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина М (IgM)

у дневном урину нефелометријски

терцијарни

519.

Имуноглобулин М (IgM)

у ликвору, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина М (IgM)

у ликвору нефелометријски

терцијарни

520.

Имуноглобулин М (IgM) у очној водици, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина М (IgM)

у очној водици нефелометријски

терцијарни

521.

Имуноглобулин М (IgM)

у саливи, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина М (IgM)

у саливи нефелометријски

терцијарни

522.

Имуноглобулин М (IgM)

у серуму/плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање концентрације имуноглобулина М (IgM) у серуму/плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

523.

Имуноглобулин М (IgM) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина М (IgM)

у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

524.

Имуноглобулин М (IgM)

у урину, нефелометрија

Одређивање имуноглобулина М (IgM)

у урину нефелометријски

терцијарни

525.

Имунокомплекси (CIC) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање имунокомплекса (CIC)

у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

526.

Инфликсимаб у серуму, ELISA

Одређивање инфликсимаба у серуму ELISA методом

терцијарни

527.

Инхибин А у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање инхибина А у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

528.

Инхибин А у серуму/плазми, ELISA

Одређивање инхибина А у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

529.

Инхибин Б у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање инхибина Б у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

530.

Инхибин Б у серуму/плазми, ELISA

Одређивање инхибина Б у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

531.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста и кортизол у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму аутоматозованим имуноодређивањем (CLIA/ECLIA),

уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

532.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста и кортизол у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму ELISA методом, уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

533.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста и кортизол у серуму, RIA

Одређивање хормона раста и кортизола у серуму RIA методом уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

534.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста у серуму аутоматозованим имуноодређивањем (CLIA/ECLIA), уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

535.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста у серуму ELISA методом, уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

536.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста у серуму, RIA

Одређивање хормона раста у серуму RIA методом уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

537.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста, пролактин и кортизол у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста, пролактина и кортизола у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA методом, уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

538.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста, пролактин и кортизол у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста, пролактина и кортизола у серуму ELISA методом, уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

539.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); хормон раста, пролактин и кортизол у серуму, RIA

Одређивање хормона раста, пролактина и кортизола у серуму RIA методом уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

540.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); кортизол у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање кортизола у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

541.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); кортизол у серуму, ELISA

Одређивање кортизола у серуму ELISA методом, уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

542.

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, IТТ); кортизол у серуму, RIA

Одређивање кортизола у серуму RIA методом уз одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски,

5 пута, у оквиру IТТ

терцијарни

543.

Инсулин у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање инсулина у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

544.

Инсулин у серуму/плазми, ELISA

Одређивање инсулина у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

545.

Инсулин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање инсулина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

546.

Инсулин у серуму/плазми, RIA

Одређивање инсулина у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

547.

Интерлеукин–6 у серуму/плазми, ECLIA

Одређивање интерлеукина–6 у серуму/плазми ECLIA методом

секундарни, терцијарни

548.

Интерлеукин–6 у серуму/плазми, ELISA

Одређивање интерлеукина–6 у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

549.

Интравенски тест оптерећења глукозом (IVGTT); инсулин и C–пептид у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање инсулина и C–пептида у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом 10 пута, + 7 пута глукоза у серуму спектрофотометријски, у оквиру IVGTT

терцијарни

550.

Интравенски тест оптерећења глукозом (IVGTT); инсулин и C–пептид у серуму, ELISA

Одређивање инсулина и C–пептида у серуму ELISA методом 10 пута + 7 пута одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски, у оквиру IVGTT

терцијарни

551.

Интравенски тест оптерећења глукозом (IVGTT); инсулин и C–пептид у серуму, RIA

Одређивање инсулина и C–пептида у серуму радиоимунолошком методом (RIA) 10 пута + 7 пута одређивање глукозе у серуму спектрофотометријски

у оквиру IVGTT

терцијарни

552.

Иохексол клиренс

у серуму, HPLC

Одређивање иохексола

у серуму HPLC методом

терцијарни

553.

Изглед плеуралног пунктата, визуелно

Органолептички преглед

плеуралног пунктата

терцијарни

554.

Калцидиол (25–хидрокси–холекалциферол, 25 HCC) у плазми, HPLC

Одређивање калцидиола (25–хидрокси–холекалциферола, 25 HCC)

у плазми HPLC методом

терцијарни

555.

Калцијум у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање калцијума у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

556.

Калцијум у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање калцијума у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

557.

Калцијум у ликвору, спектрофотометрија

Одређивање калцијума у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

558.

Калцијум у плеуралном пунктату,

спектрофотометрија

Одређивање калцијума у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

559.

Калцијум у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање калцијума у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

560.

Калцијум у урину, спектофотометрија

Спектрофотометријско одређивање калцијума у урину

секундарни, терцијарни

561.

Калцијум, јонизовани у плазми, потенциометрија

Одређивање јонизованог калцијума у плазми јон–селективном електродом

терцијарни

562.

Калцијумски (инфузија) тест; гастрин у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање гастрина у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом,

4 пута, у оквиру калцијумског теста

терцијарни

563.

Калцијумски (инфузија) тест; гастрин у серуму, ELISA

Одређивање гастрина у серуму ELISA методом, 4 пута,

у оквиру калцијумског теста

терцијарни

564.

Калцијумски (инфузија) тест; гастрин у серуму, RIA

Одређивање гастрина у серуму RIA методом, 4 пута,

у оквиру калцијумског теста

терцијарни

565.

Калцијумски (инфузија) тест; кацитонин (CT) у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање калцитонина (CT) у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA методом, 4 пута,

у оквиру калцијумског теста

терцијарни

566.

Калцијумски (инфузија) тест; кацитонин (CT) у серуму, ELISA

Одређивање калцитонина (CT) у серуму ELISA методом, 4 пута,

у оквиру калцијумског теста

терцијарни

567.

Калцијумски (инфузија) тест; кацитонин (CT) у серуму, RIA

Одређивање калцитонина (CT) у серуму RIA методом 4 пута,

у оквиру калцијумског теста

терцијарни

568.

Калцитонин (CT) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање калцитонина (CT) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

569.

Калцитонин (CT) у серуму/плазми, RIA

Одређивање калцитонина (CT) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

570.

Калијум у дневном урину, потенциометрија

Одређивање калијума у дневном урину јон–селективном електродом

секундарни, терцијарни

571.

Калијум у еритроцитима, пламена фотометрија

Одређивање калијума у еритроцитима пламеном фотометријом

терцијарни

572.

Калијум у еритроцитима, потенциометрија

Одређивање калијума у еритроцитима јон селективном електродом

терцијарни

573.

Калијум у фецесу, потенциометрија

Одређивање калијума у фецесу мерењем јон–селективном електродом

терцијарни

574.

Калијум у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање калијума у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

575.

Калијум у ликвору, потенциометрија

Одређивање калијума у ликвору јон–селективном електродом

терцијарни

576.

Калијум у серуму/плазми, потенциометрија

Одређивање калијума у серуму/плазми јон селективном електродом

примарни, секундарни, терцијарни

577.

Калијум у серуму/плазми, пламена фотометрија

Одређивање калијума у серуму/плазми пламеном фотометријом

примарни, секундарни, терцијарни

578.

Калијум у зноју, потенциометрија

Одређивање калијума у зноју мерењем јон–селективном електродом

терцијарни

579.

Калпротектин (MRP8/14) у фецесу, ELISA

Одређивање концентрације калпротектина (MRP8/14) у фецесу ELISA методом

терцијарни

580.

Каптоприлски тест; директни ренин у плазми (DR) и алдостерон и серуму/плазми, CLIA

Одређивање директног ренина у плазми (DR) и алдостерона у серуму/плазми аутоматозованим имуноодређивањем

CLIA методом, 3 пута,

у оквиру каптоприлског теста

терцијарни

581.

Каптоприлски тест; ренинска активност у плазми (PRA) и алдостерон и серуму/плазми, ELISA

Одређивање ренинске активности у плазми (PRA) и алдостерона у серуму/плазми ELISA методом, 3 пута,

у оквиру каптоприлског теста

терцијарни

582.

Каптоприлски тест; ренинска активност у плазми (PRA) и алдостерон у серуму/плазми, RIA

Одређивање ренинске активности у плазми (PRA) и алдостерона у серуму/плазми RIA методом, 3 пута,

у оквиру каптоприлског теста

терцијарни

583.

Карбамазепин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карбамазепина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

584.

Карбонилне групе у плазми, ELISA

Одређивање карбонилних група у плазми ELISA методом

терцијарни

585.

Карциноембриони антиген (CEA) у ликвору, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карциноембрионог антигена (CEA) у ликвору аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

586.

Карциноембриони антиген (CEA) у семиналној течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карциноембрионог антигена (CEA) у семиналној течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

587.

Карциноембриони антиген (CEA) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карциноембрионог антигена (CEA) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

588.

Карциноембриони антиген (CEA) у серуму/плазми, RIA

Одређивање карциноембрионог антигена (CEA) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

589.

Карцинома антиген CA 125 (CA 125) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карцинома антигена CA 125 у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

590.

Карцинома антиген CA 125 (CA 125) у серуму/плазми, RIA

Одређивање карцинома антигена CA 125 у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

591.

Карцинома антиген CA 15–3 (CA 15–3) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карцинома антигена CA 15–3 у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

592.

Карцинома антиген CA 15–3 (CA 15–3) у серуму/плазми, RIA

Одређивање карцинома антигена CA 15–3 у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

593.

Карцинома антиген CA 19–9 (CA 19–9) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање карцинома антигена CA 19–9 у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

594.

Карцинома антиген CA 19–9 (CA 19–9) у серуму/плазми, RIA

Одређивање карцинома антигена CA 19–9 у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

595.

Карцинома антиген CA 72–4 (CA 72–4) у серуму/плазми, ECLIA

Одређивање карцинома антигена CA 72–4 (CA 72–4) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем ECLIA методом

секундарни, терцијарни

596.

Карцинома антиген CA 72–4 (CA 72–4) у серуму/плазми, RIA

Карцинома антиген CA 72–4 (CA 72–4) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

597.

Карнитин у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање карнитина у семиналној течности спектрофотометријски

терцијарни

598.

Катехоламини (епинефрин, норепинефрин, допамин) у дневном урину, ELISA

Одређивање катехоламина (епинефрин, норепинефрин, допамин)

у дневном урину ELISA методом

терцијарни

599.

Катехоламини (епинефрин, норепинефрин, допамин) у дневном урину, HPLC

Одређивање катехоламина (епинефрин, норепинефрин, допамин)

у дневном урину HPLC методом

терцијарни

600.

Катехоламини (епинефрин, норепинефрин, допамин) у плазми, HPLC

Одређивање катехоламина (епинефрин, норепинефрин, допамин)

у плазми HPLC методом

терцијарни

601.

Катепсин B у дневном урину, ELISA

Одређивање катепсина B у дневном урину ELISA методом

терцијарни

602.

Катепсин B у плазми, ELISA

Одређивање катепсина B у плазми ELISA методом

терцијарни

603.

Катепсин B у саливи, ELISA

Одређивање катепсина B у саливи ELISA методом

терцијарни

604.

Кетонска тела (ацетон) у урину, квалитативно

Доказивање кетонских тела у урину – доказна реакција по Rother–у

примарни, секундарни, терцијарни

605.

KIM–1 (Kidney Injury Molecule –1) у урину, ELISA

Одређивање KIM–1 (Kidney Injury Molecule–1) у урину ELISA методом

терцијарни

606.

Кинидин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање нивоа кинидина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

607.

Кисела фосфатаза (AcP) укупна у серуму, спектрофотометрија

Одређивање киселе фосфатазе (AcP) у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

608.

Кисела фосфатаза (AcP), простатична (простатична кисела фосфатаза, PAP) у семиналној течности, спектрофотометрија

Одређивање простатичне киселе фосфатазе (AcP) (простатична кисела фосфатаза, PAP) у семиналној течности спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

609.

Кисела фосфатаза (AcP), простатична (простатична кисела фосфатаза, PAP) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање простатичне киселe фосфатазe, (PAP) у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

610.

Киселост желудачног садржаја, потенциометрија

Мерење киселости желудачног садржаја јон–селективном електродом

терцијарни

611.

Клементсов тест пене (L/S однос, тест пене) у амнионској течности, визуелно

Клементсов тест пене (L/S однос, тест пене), органолептички преглед амнионске течности

терцијарни

612.

Кломифенски тест; FSH и LH у серуму, CMIA/CLIA/ECLIA

Одређивање FSH и LH у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/ECLIA методом, 3 пута,

у оквиру кломифенског теста

терцијарни

613.

Кломифенски тест; FSH и LH у серуму, ELISA

Одређивање FSH и LH у серуму ELISA методом, 3 пута,

у оквиру кломифенског теста

терцијарни

614.

Кломифенски тест; FSH и LH у серуму, RIA

Одређивање FSH и LH у серуму RIA методом 3 пута,

у оквиру кломифенског теста

терцијарни

615.

Клонидински тест; хормон раста у серуму, CLIA/ECLIA

Одређивање хормона раста у серуму аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA методом, 5 пута, у оквиру клонидинског теста

терцијарни

616.

Клонидински тест; хормон раста у серуму, ELISA

Одређивање хормона раста у серуму ELISA методом, 5 пута,

у оквиру клонидинског теста

терцијарни

617.

Клонидински тест; хормон раста у серуму, RIA

Одређивање хормона раста у серуму RIA методом 5 пута,

у оквиру клонидинског теста

терцијарни

618.

Комплекс еластаза – алфа–1 антитрипсин у плазми, ELISA

Одређивање комплекса еластазе и алфа–1 антитрипсина у плазми ALISA методом

терцијарни

619.

Комплемент C2c

у серуму, RID

Одређивање комплемента C2c у серуму радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

620.

Комплемент C3c

у ликвору, нефелометрија

Одређивање комплемента C3c у ликвору имунохемијски нефелометријски

терцијарни

621.

Комплемент C3c у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање C3c у серуму иимунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

622.

Комплемент C3c

у серуму, RID

Одређивање C3c у серуму радијалном имунодифузијом

секундарни, терцијарни

623.

Комплемент C3c

у серуму, нефелометрија

Одређивање C3c

у серуму нефелометријски

терцијарни

624.

Комплемент C3c у синовијалној течности, нефелометрија

Одређивање комплемента C3c у синовијалној течности нефелометријски

секундарни, терцијарни

625.

Комплемент C4 у ликвору, нефелометрија

Одређивање комплемента C4 у ликвору нефелометријски

терцијарни

626.

Комплемент C4 у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање C4 у серуму имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

627.

Комплемент C4 у серуму, RID

Одређивање C4 у серуму радијалном имунодуфизијом

секундарни, терцијарни

628.

Комплемент C4 у серуму, нефелометрија

Одређивање C4 у серуму нефелометријски

терцијарни

629.

Комплемент C4 у синовијалној течности, нефелометрија

Одређивање комплемента C4 у синовијалној течности нефелометријски

терцијарни

630.

Комплемент компонента C5а у плазми, ELISA

Одређивање C5а у плазми ELISA методом

терцијарни

631.

Комплемент фактор Н у серуму, RID

Одређивање фактора Н комплемента у серуму радијалном имунодифизујом

секундарни, терцијарни

632.

Комплемент фактор I у серуму, RID

Одређивање фактора I комплемента у серуму радијалном имунодифизујом

секундарни, терцијарни

633.

Конзистенција семиналне течности, визуелно

Одређивање конзистенције семиналне течности визуелно

терцијарни

634.

Копептин (C–терминални провазопресин) у серуму, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање копептина (C–терминални провазопресин) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

635.

Копропорфирин у урину, спектрофотометрија

Одређивање копропорфирина у урину спектрофотометријски

терцијарни

636.

Кортикостерон

у плазми, ELISA

Одређивање кортикостерона

ELISA методом

терцијарни

637.

Кортикостерон

у саливи, ELISA

Одређивање кортикостерона

у саливи ELISA методом

терцијарни

638.

Кортикостерон

у серуму, HPLC

Одређивање корикостерона

у серуму HPLC методом

терцијарни

639.

Кортикотропин ослобађајући хормон (CRH) тест; ACTH у плазми и кортизол у серуму/плазми, ELISA

Одређивање ACTH у плазми и кортизола у серуму/плазми ELISA методом,

4 пута, у оквиру CRH теста

терцијарни

640.

Кортикотропин ослобађајући хормон (CRH) тест; ACTH у плазми и кортизол у серуму/плазми, RIA

Одређивање ACTH у плазми и кортизола у серуму/плазми RIA методом 4 пута, у оквиру CRH теста

терцијарни

641.

Кортикотропин ослобађајући хормон (CRH) тест; ACTH у плазми и кортизол у серуму/плазми, CLIA/ECLIA

Одређивање ACTH у плазми и кортизола у серуму/плазми аутоматозованим имуноодређивањем CLIA/ECLIA методом, 4 пута, у оквиру CRH теста

терцијарни

642.

Кортизол у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање кортизола у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

643.

Кортизол у дневном урину, ELISA

Одређивање кортизола у дневном урину ELISA методом

терцијарни

644.

Кортизол у дневном урину, HPLC

Одређивање кортизола у дневном урину HPLC методом

терцијарни

645.

Кортизол у серуму/плазми, ELISA

Одређивање кортизола у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

646.

Кортизол у саливи, HPLC

Одређивање кортизола у саливи HPLC методом

терцијарни

647.

Кортизол у саливи, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање кортизола у саливи аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

648.

Кортизол у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање кортизола у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

649.

Кортизол у серуму/плазми, RIA

Одређивање кортизола у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

650.

Кортизол, слободан у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног кортизола у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

651.

Кортизол, слободан у амнионској течности, HPLC

Одређивање слободног кортизола у амнионској течности HPLC методом

терцијарни

652.

Кортизол, слободан

у серуму, HPLC

Одређивање слободног кортизола у серуму HPLC методом

терцијарни

653.

Кортизон у дневном урину, HPLC

Одређивање кортизона у дневном урину HPLC методом

терцијарни

654.

Коштани сиалопротеин (Bone Sialo Protein, BSP) у урину, ELISA

Одређивање коштаног сиалопротеина (Bone Sialo Protein, BSP) у урину ELISA методом

терцијарни

655.

Креатин киназа (CK) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање креатин киназе (CK) у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

656.

Креатин киназа (CK) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање креатин киназе (CK) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

657.

Креатин киназа (CK) у сперматозоидима спектрофотометрија

Одређивање креатин киназе (CK) у сперматозоидима спектрофотометријски

терцијарни

658.

Креатин киназа CK–MB (изоензим креатин киназе, CK–2) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање креатин киназе CK–MB (изоензим креатин киназе, CK–2) у серуму спектрофотометријски

терцијарни

659.

Креатин киназа CK–MB у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање креатин киназе CK–MB у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

660.

Креатин киназа, изоензими ((CK–1(CK–BB), CK–2(CK–MB) и CK–3(CK–ММ)) у серуму, електрофореза

Одређивање изоензима ((CK–1(CK–BB), CK–2(CK–MB) и CK–3(CK–ММ)) у серуму методом електрофорезе

терцијарни

661.

Креатин киназа, изоензими у сперматозоидима, електрофореза

Електрофоретско раздвајање изоензима креатин киназе у сперматозоидима на агарозном гелу

терцијарни

662.

Креатин киназа, изоформе ММ (ММ1, М2 и М3) МB (МB1 и МB2) у серуму, електрофореза

Одређивање изоформи ММ (ММ1, М2 и М3) МB (МB1 и МB2) креатин киназе у серуму методом електрофорезе

терцијарни

663.

Креатинин клиренс у дневном урину

Израчунавање клиренса креатинина у дневном урину из вредности креатинина у серуму и урину

примарни, секундарни, терцијарни

664.

Креатинин у амнионској течности, спектрофотометрија

Одређивање креатинина у амнионској течности спектрофотометријски

терцијарни

665.

Креатинин у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање креатинина у дневном урину спектрофотометријском кинетичком методом (Jaffe)

примарни, секундарни, терцијарни

666.

Креатинин у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање креатинина у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

667.

Креатинин у перитонеалном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање креатинина у перитонеалном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

668.

Креатинин у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање креатинина у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

669.

Креатинин у серуму,

ензимска метода

Одређивање креатинина у серуму, спектрофотометријском ензимском методом

примарни, секундарни, терцијарни

670.

Креатинин у серуму, спектрофотометрија

Одређивање креатинина у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

671.

Криоглобулини у серуму

Доказивање криоглобулина у серуму преципитацијом на +4 степена Целсиуса

секундарни, терцијарни

672.

L/S однос (лецитин/сфингомијелин однос) у амнионској течности

Израчунавање односа лецитин/сфингомијелин (L/S однос) у амнионској течности

терцијарни

673.

Лаки ланци имуноглобулина (Bence–Jones) у дневном урину, електрофореза

Електрофоретско раздвајање лаких ланаца имуноглобулина (Bence–Jones) на агарозном гелу у дневном урину са претходним уконцентрисавањем и идентификација методом имунофиксације

терцијарни

674.

Лаки ланци имуноглобулина (Bence–Jones) у урину, квалитативно

Одређивање лаких ланаца имуноглобулина Bence–Jones у урину доказном реакцијом по Bradshaw–у

примарни, секундарни, терцијарни

675.

Лаки ланци имуноглобулина Kappa–тип (Kappa лаки ланци) у дневном урину, електрофореза

Одређивање лаких ланаца имуноглобулина Kappa–типа (Kappa лаки ланци) у дневном урину нефелометријски имунохемијском реакцијом на аутомату

терцијарни

676.

Лаки ланци имуноглобулина Kappa–тип (Kappa лаки ланци) у серуму, нефелометрија

Одређивање нивоа лаких ланаца имуноглобулина Kappa–типа у серуму нефелометријски

терцијарни

677.

Лаки ланци имуноглобулина Lambda–тип (Lambda лаки ланци) у дневном урину, електрофореза

Одређивање лаких ланаца имуноглобулина Lambda–типа (Lambda лаки ланци) у дневном урину нефелометријски имунохемијском реакцијом на аутомату

терцијарни

678.

Лаки ланци имуноглобулина Lambda–тип (Lambda лаки ланци) у серуму, нефелометрија

Одређивање нивоа лаких ланаца имуноглобулина Lambda–типа у серуму нефелометријски

терцијарни

679.

Лаки ланци Kappa/Lambda индекс у серуму, нефелометрија

Израчунавање односа лаких ланаца Кappa/Lambda у серуму

терцијарни

680.

Лаки ланци Kappa/Lambda однос (имуноглобулини лаки ланци однос) у дневном урину

Израчунавање односа Kappa/Lambda лаких ланаца (имуноглобулини лаки ланци однос) у дневном урину

терцијарни

681.

Лаки ланци Kappa–тип, слободни у серуму, ELISA

Одређивање слободних лаких ланаца Kappa–тип у серуму ELISA методом

терцијарни

682.

Лаки ланци Kappa–тип, слободни у серуму, нефелометрија

Одређивање слободних лаких ланаца Kappa–типа у серуму нефелометријски

терцијарни

683.

Лаки ланци Lambda–тип, слободни у серуму, ELISA

Одређивање слободних лаких ланаца Lambda–тип у серуму ELISA методом

терцијарни

684.

Лаки ланци Lambda–тип, слободни у серуму, нефелометрија

Одређивање слободних лаких ланаца Lambda–типа у серуму нефелометријски

терцијарни

685.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у асциту, спектрофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у асциту спектрофотометријски

терцијарни

686.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у дневном урину спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

687.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

688.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у ликвору, спектофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

689.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у перитонеалном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у перитонеалном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

690.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

691.

Лактат дехидрогеназа (LDH) у синовијалној течности, спектрофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у синовијалној течности спектрофотометријски

терцијарни

692.

Лактат дехидрогеназа, изоензими (LDH фракције 1–5) у серуму, електрофореза

Одређивање изоензима лактат дехидрогеназе (LDH фракције 1–5) у серуму методом електрофорезе

терцијарни

693.

Лактат дехидрогеназа, изоензими 1–5 и C4 (LDH 1–5 и C4) у семиналној течности, електрофореза

Електрофоретско раздвајање изоензима лактат дехидрогеназе 1–5 и C4 (LDH 1–5 и C4) у семиналној течности

терцијарни

694.

Лактат дехидрохеназа (LDH) у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање лактат дехидрогеназе (LDH) у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

695.

Лактат у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање лактата у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

696.

Лактат у ликвору, POCT

Одређивање лактата у ликвору POCT

терцијарни

697.

Лактат у ликвору, спектофотометрија

Одређивање лактата у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

698.

Ламотригин у серуму, HPLC

Одређивање ламотригина

у серуму HPLC методом

терцијарни

699.

LDL–холестерол у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање LDL –холестерола у серуму/плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

700.

LDL–холестерол у серуму/плазми, израчунавање

Израчунавање LDL–холестерол у серуму/плазми

примарни, секундарни, терцијарни

701.

L–DOPA у серуму, HPLC

Одређивање L–DOPA у серуму HPLC методом

терцијарни

702.

Лецитин у амнионској течности, спектрофотометрија

Одређивање лецитина у амнионској течности спектрофотометријски

терцијарни

703.

Лептин (OB) у плазми, ELISA

Одређивање лептина (OB) у плазми ELISA методом

терцијарни

704.

Лептин рецептор (ObsR)

у серуму/плазми, ELISA

Одређивање лептин рецептора (ObsR) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

705.

Лептин у серуму, ELISA

Одређивање лептина у серуму ELISA методом

терцијарни

706.

Лептин у серуму/плазми, RIA

Одређивање лептина у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

707.

Леуцинаминопептидаза (LAP) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање леуцинаминопептидазе (LAP) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

708.

Леуцинаминопептидаза (LAP) у урину, спектрофотометрија

Одређивање леуцин аминопептидазе (LAP) у урину спектрофотометријски

терцијарни

709.

Леукоцити, број у семиналној течности, микроскопија

Микроскопирање – бројање леукоцита у семиналној течности у комори

терцијарни

710.

Леукоцитна еластаза у плазми, ELISA

Одређивање леукоцитне еластазе у плазми ELISA методом

терцијарни

711.

Левитирацетам у серуму, HPLC

Одређивање левитирацетама у серуму HPLC методом

терцијарни

712.

Лидокаин (ксилокаин) у серуму, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање лидокаина аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

713.

Ликвефакција семиналне течности, визуелно

Органолептички преглед ликвефакције семиналне течности

терцијарни

714.

Липаза у дуоденалном садржају, ELISA

Одређивање липазе у дуоденалном садржају ELISA методом

терцијарни

715.

Липаза у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање липазе у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

716.

Липаза у серуму, спектрофотометрија

Одређивање липазе у серуму спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

717.

Липопротеин (а) ((Lp(а)) у серуму/плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање липопротеина (а) ((Lp(а)) у серуму/плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

718.

Липопротеин (а) ((Lp(а)) у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање липопротеина (а) ((Lp(а))

у серуму/плазми нефелометријски

терцијарни

719.

Липопротеин липаза (LPL) у плазми, ELISA

Одређивање липопротеин липазе (LPL)

у плазми ELISA методом

терцијарни

720.

Липопротеини, фракције у серуму, електрофореза

Одређивање фракција липопротеиниа

у серуму методом електрофорезе

терцијарни

721.

Липопротеинска фосфолипаза А2 (LP–PLA2) у серуму, ELISA

Одређивање липопротеинске фосфолипазе А2 (LP–PLA2) у серуму ELISA методом

терцијарни

722.

Литијум у ликвору, потенциометрија

Одређивање литијума у ликвору јонселективном електродом

терцијарни

723.

Литијум у ликвору,

пламена фотометрија

Одређивање литијума у ликвору пламеном фотометријом

секундарни, терцијарни

724.

Литијум у серуму,

пламена фотометрија

Одређивање литијума у серуму

пламеном фотометријом

секундарни, терцијарни

725.

Литијум у серуму, спектрофотометрија

Одређивање литијума у серуму спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

726.

Литијум у урину, потенциометрија

Одређивање литијума у урину јонселективном електродом

терцијарни

727.

Лизозим (мурамидаза) у дневном урину, турбидиметрија

Одређивање лизозима (мурамидаза) у дневном урину турбидиметријски

терцијарни

728.

Лизозим (мурамидаза) у ликвору, нефелометрија

Одређивање лизозима (мурамидаза) у ликвору нефелометријски

терцијарни

729.

Лизозим (мурамидазе) у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање лизозима (мурамидазе) у плазми имунотурбидиметријски

терцијарни

730.

L–лактат у плазми, спектрофотометрија

Одређивање L–лактата у плазми спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

731.

Л–лактат у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање Л–лактата у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

732.

Лутеинизирајући хормон (лутропин, LH) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање лутеинизирајућег хормона (лутропин, LH) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

733.

Лутеинизирајући хормон (лутропин, LH) у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање лутеинизирајућег хормона (лутропин, LH) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

734.

Лутеинизирајући хормон (лутропин, LH) у семиналној течности, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање лутеинизирајућег хормона (лутропин, LH) у семиналној течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

735.

Лутеинизирајући хормон (лутропин, LH) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање лутеинизирајућег хормона (лутропин, LH) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

736.

Лутеинизирајући хормон (лутропин, LH) у серуму/плазми, RIA

Одређивање лутеинизирајућег хормона (лутропин, LH) у серуму/плазми

RIA методом

терцијарни

737.

Магнезијум у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање магнезијума у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

738.

Магнезијум у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање магнезијума у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

739.

Магнезијум у ликвору, спектофотометрија

Одређивање магнезијума у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

740.

Магнезијум у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање магнезијума у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

741.

Магнезијум, јонизовани у плазми, потенциометрија

Одређивање јонизованог магнезијума

у плазми јон селективном електродом

терцијарни

742.

Макроскопски налаз амнионске течности, визуелно

Органолептички преглед амнионске течности

терцијарни

743.

Макроскопски налаз дуоденалног садржаја, визуелно

Органолептички преглед дуоденалног садржаја

терцијарни

744.

Макроскопски налаз фецеса

Органолептички преглед (боја, изглед, конзистенција) фецеса

терцијарни

745.

Макроскопски налаз ликвора, визуелно

Одређивање излгеда ликвора пре и после центрифугирања визуелном проценом

терцијарни

746.

Макроскопски налаз семиналне течности, визуелно

Одређивање изгледа семиналне течности визуелно, боја

терцијарни

747.

Макроскопски налаз у плеуралног пунктата, визуелно

Органолептички преглед плеуралног пунктата

терцијарни

748.

Макроскопски налаз желудачног садржаја, визуелно

Органолептички преглед желудачног садржаја

терцијарни

749.

Макроскопски преглед жучног камена, визуелно

Одређивање изгледа жучног камена, облик величина, боја

терцијарни

750.

Макроскопски преглед бубрежног камена, визуелно

Одређивање изгледа бубрежног камена, облик величина, боја

терцијарни

751.

Макроскопски преглед пулверизата бубрежног камена, визуелно

Одређивање изгледа пулверизата бубрежног камена, тврдоћа, боја итд.

терцијарни

752.

Макроскопски преглед пулверизата жучног камена, визуелно

Одређивање изгледа пулверизата жучног камена, тврдоћа, боја итд.

терцијарни

753.

Мале густе LDL (Low Density Lipoprotein) (sdLDL) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање LDL (Low Density Lipoprotein) мале густе (sdLDL) у серуму спектрофотометријски

терцијарни

754.

Малондиалдехид (MDA) у плазми, HPLC

Одређивање малондиалдехида (MDA)

у плазми HPLC методом

терцијарни

755.

Малондиалдехид (MDA) у плазми, спектрофотометрија

Одређивање малондиалдехида (MDA)

у плазми спектрофотометријски

терцијарни

756.

MAR–тест – мешани антиглобулински тест у семиналној течности, микроскопија

MAR–тест – мешани антиглобулински тест, микроскопирање семиналне течности

терцијарни

757.

Масна кап у урину, микроскопија

Микроскопирање – доказна бојена реакција

секундарни, терцијарни

758.

Масти у фецесу, микроскопија

Микроскопирање масти у фецесу

примарни, секундарни, терцијарни

759.

Масти, укупне у фецесу, волуметрија

Одређивање укупних масти у фецесу титриметријски (тимол плаво)

терцијарни

760.

Меланин у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање меланина у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

761.

Меланин у урину, квалитативно

Доказна реакција меланина у урину – Thormählens тест са нитроферицијанидом

секундарни, терцијарни

762.

Мерење запремине желудачног садржаја

Мерење запремине желудачног садржаја

терцијарни

763.

Мерење запремине 24 h–урина, дневног урина, волуметрија

Мерење запремине 24 h–урина – укупна диуреза

примарни, секундарни, терцијарни

764.

Мерење запремине дуоденалног садржаја

Мерење запремине дуоденалног садржаја

терцијарни

765.

Метанефрин у дневном урину, HPLC

Одређивање метанефрина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

766.

Метанефрин у плазми, ELISA

Одређивање метанефрина у плазми ELISA методом

терцијарни

767.

Метхемоглобин (MetHb) у плазми, спектрофотометрија

Одређивање метхемоглобина (MetHb) у плазми спектрофотометријски

терцијарни

768.

Метотрексат у серуму/плазми, аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање метотрексата у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

769.

Мијелобазични протеин (MBP) у ликвору, нефелометрија

Одређивање мијелобазичног протеина (MBP) у ликвору инефелометријски

терцијарни

770.

Мијелопероксидаза (MPO) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање активности мијелопероксидазе (MPO) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

771.

Микофенолна киселина (MPA) у плазми, EIA

Одређивање микофенолне киселине у плазми EIA одређивањем

терцијарни

772.

Микофенолна киселина (MPA) у плазми, HPLC

Одређивање микофенолне киселине у плазми HPLC методом

терцијарни

773.

Микофенолна киселина (MPA) у плазми, LC–MS/MS

Одређивање микофенолне киселине у плазми LC–MS/MS методом

терцијарни

774.

Миоглобин (Mb) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање миоглобина (Mb) у крви//серуму/плазми POCT методом

секундарни, терцијарни

775.

Миоглобин (Mb) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање миоглобина (Mb) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

776.

Миоглобин (Mb) у урину, спектрофотометрија

Одређивање миоглобина у урину спектрофотометријски са калијумперид–цијанидом

терцијарни

777.

Мокраћна киселина у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање мокраћне киселине у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

778.

Мокраћна киселина у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање мокраћне киселине у крви/серуму/плазми, POCTметодом

примарни, секундарни, терцијарни

779.

Мокраћна киселина у ликвору, спектрофотометрија

Одређивање мокраћне киселине у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

780.

Мокраћна киселина

у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање мокраћне киселине у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

781.

Мокраћни камен–састојци, квалитативно

Анализа састојака мокраћног камена доказним реакцијама (калцијум–фосфат, калцијум, оксалат, амонијум, урат итд.)

секундарни, терцијарни

782.

N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, хексозаминидаза) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, хексозаминидаза) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

783.

N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, хексозаминидаза) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, хексозаминидаза) у серуму спектрофотометријски

терцијарни

784.

N–acetilprokainamid (NAPA) у серуму, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање N–acetilprokainamida (NAPA) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

785.

Натријум у амнионској течности, потенциометрија

Одређивање натријума у амнионској течности мерењем јон – селективном електродом

терцијарни

786.

Натријум у дневном урину, потенциометрија

Одређивање натријума у дневном урину јон–селективном електродом на аутомату

секундарни, терцијарни

787.

Натријум у еритроцитима, потенциометрија

Одређивање натријума у еритроцитима јон–селективном електродом

терцијарни

788.

Натријум у еритроцитима, пламена фотометрија

Одређивање натријума у еритроцитима пламеном фотометријом

терцијарни

789.

Натријум у фецесу, потенциометрија

Одређивање нивоа натријума у фецесу мерењем јон–селективном електродом

терцијарни

790.

Натријум у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање натријума у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

791.

Натријум у ликвору, потенциометрија

Одређивање натријума у ликвору јон–селективном електродом

терцијарни

792.

Натријум у серуму/плазми, потенциометрија

Одређивање натријума у серуму/плазми јон–селективном електродом

примарни, секундарни, терцијарни

793.

Натријум у серуму/плазми, пламена фотометрија

Одређивање натријума у серуму/плазми пламеном фотометријом

примарни, секундарни, терцијарни

794.

Натријум у зноју, потенциометрија

Одређивање натријума у зноју мерењем јон–селективном електродом

терцијарни

795.

Несварена мишићна влакна у фецесу, микроскопија

Микроскопирање несварених мишићних влакана у фецесу

примарни, секундарни, терцијарни

796.

Неуроспецифична енолаза (NSE) у ликвору, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање неуроспецифичне енолазе (NSE) у ликвору аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

797.

Неуроспецифична енолаза (NSE) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање неуроспецифичне енолазе (NSE) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

798.

NGAL (липокалин удружен са неутрофилном желатиназом, Neutrophil gelatinase –associated lipocalin) у крви, POCT

Имунохемијско одређивање липокалина удруженог са неутрофилном желатиназом (neutrophil gelatinase–associated lipocalin, NGAL) у крви POCT методом

терцијарни

799.

NGAL (липокалин удружен са неутрофилном желатиназом, Neutrophil gelatinase –associated lipocalin) у плазми – POCT

Имунохемијско одређивање липокалина удруженог са неутрофилном желатиназом (neutrophil gelatinase–associated lipocalin, NGAL) у плазми POCT методом

терцијарни

800.

NGAL (липокалин удружен са неутрофилном желатиназом, Neutrophil gelatinase –associated lipocalin) у серуму/плазми/урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање липокалина удруженог са неутрофилном желатиназом (neutrophil gelatinase–associated lipocalin, NGAL) у серуму плазми/урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

801.

NGAL (липокалин удружен са неутрофилном желатиназом, Neutrophil gelatinase–associated lipocalin) у урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање липокалина удруженог са неутрофилном желатиназом (neutrophil gelatinase–associated lipocalin, NGAL) у урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

802.

Норадреналин (норепинефрин) у дневном урину, ELISA

Одређивање норадреналина (норепинефрин) у дневном урину ELISA методом

терцијарни

803.

Норадреналин (норепинефрин) у дневном урину, HPLC

Одређивање норадреналина (норепинефрин) у дневном урину HPLC методом

терцијарни

804.

Норадреналин (норепинефрин) у плазми, HPLC

Одређивање норадреналина (норепинефрин) у плазми HPLC методом

терцијарни

805.

Норадреналин (норепинефрин) у плазми, ELISA

Одређивање норадреналина (норепинефрин) у плазми ELISA методом

терцијарни

806.

Норметанефрин у дневном урину, HPLC

Одређивање норметанефрина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

807.

Норметанефрин у плазми, ELISA

Одређивање норметанефрина у плазми ELISA методом

терцијарни

808.

N–телопептид колагена тип I (cross–linked N–telopeptides type I collagen, NTx) у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање N–телопептид колагена тип I (cross–linked N–telopeptides type I collagen, NTx) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

809.

NT–proBNP (N–terminal pro –brain natriuretic peptide) у серуму, CMIA/ECLIA/CLIA/

TRACE

Одређивање NT–proBNP (амино терминалног про Б–типа натриуретског пептида) у серуму CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

810.

NT–proCNP (terminal pro C – type natriuretic peptide, terminalni pro C –тип натриуретског пептида)

у плазми, ELISA

Одређивање NT–proCNP (амино терминалног про C–типа натриуретског пептида) у плазми ELISA методом

терцијарни

811.

Одређивање ацидобазног статуса у крви

Мерење ацидобазног статуса

у крви (pH, pО2, pCО2)

секундарни, терцијарни

812.

Оксалати у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање оксалата у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

813.

Оксалати у серуму, спектрофотометрија

Одређивање оксалата у серуму спектрофотометријски

терцијарни

814.

Оксидативни капацитет (PerOx) у плазми, ELISA

Одређивање оксидативног капацитета (PerOx) у плазми ELISA методом

терцијарни

815.

Оксидовани LDL–холестерол (oks LDL) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање оксидованог LDL (low density lipoprotein) –холестерола (oks LDL) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

816.

Окситоцин у серуму/плазми, ELISA

Одређивање окситоцина у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

817.

Окситоциназа у плазми, спектрофотометрија

Одређивање окситоциназе у плазми спектрофотометријски

терцијарни

818.

Оланзапин у серуму/плазми, HPLC

Одређивање оланзапина у серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

819.

Оротска киселина у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање оротске киселине у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

820.

Осмолалитет у дневном урину, криоскопија

Одређивање осмолалитета у дневном урину мерењем снижења тачке мржњења

секундарни, терцијарни

821.

Осмолалитет у фецесу, криоскопија

Одређивање осмолалитета у фецесу мерењем снижења тачке мржњења

терцијарни

822.

Осмолалитет у ликвору, криоскопија

Одређивање осмолалитета у ликвору мерењем снижења тачке мржњења

терцијарни

823.

Осмолалитет у серуму, криоскопија

Одређивање осмолалитета у серуму мерењем снижења тачке мржњења

секундарни, терцијарни

824.

Остеокалцин (Bone Gla Protein, BGP, N–Mid остеокалцин) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање остеокалцина (Bone Gla Protein, BGP, N–Mid остеокалцин) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

825.

Остеопонтин (OPN) у дневном урину, ELISA

Одређивање остеопонтина (OPN) у дневном урину ELISA методом

терцијарни

826.

Остеопонтин (OPN) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање остеопонтина (OPN) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

827.

Остеопротегерин (OPG) у саливи, ELISA

Одређивање остеопротегерина (OPG) у саливи ELISA методом

терцијарни

828.

Остеопротегерин (OPG) у серуму/плазми, ELISA

Одређивање остеопротегерина (OPG) у серуму ELISA методом

терцијарни

829.

Остеопротегерин (OPG) у серуму/плазми, RIA

Одређивање остеопротегерина (OPG) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

830.

Остеопротегерин (OPG) у урину, ELISA

Одређивање остеопротегерина (OPG) у урину ELISA методом

терцијарни

831.

P1NP–укупни (укупни амино терминални пропептид проколагена тип 1)

у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног амино терминалног пропептида проколагена тип 1 (P1NP–укупни) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

832.

p2 про простатични специфични антиген (p2PSA) у серуму/плазми, CLIA

Одређивање p2 про простатичног специфичног антигена (p2PSA) у серуму/плазми CLIA методом

терцијарни

833.

p–аминобензојева киселина (PABA) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање p–аминобензојеве киселине (PABA) у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

834.

Pandy тест у ликвору, квалитативно

Доказивање присуства глобулина

у ликвору

терцијарни

835.

Панкреасна амилаза у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање активности панкреасне амилазе у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

836.

Панкреасна амилаза

у фецесу ELISA

Одређивање панкреасне амилазе у фецесу ELISA методом

терцијарни

837.

Панкреасна еластаза (PMN еластаза) у фецесу, ELISA

Одређивање панкреасне еластазе (PMN еластаза) у фецесу ELISA методом

терцијарни

838.

Панкреасна еластаза у серуму/плазми, ELISA

Одређивање панкреасне еластазе у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

839.

PAPP–А (Pregnancy–Associated Plasma Protein А) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање PAPP–А (Pregnancy–Associated Plasma Protein А) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

840.

Парапротеин (моноклонски протеин, М компонента) у серуму, електрофореза на гелу

Одређивање парапротеина (моноклонски протеин, М компоненте) након електрофоретског раздвајања протеина серума на агарозном или целулозном ацетатном гелу

терцијарни

841.

Парапротеин (моноклонски протеин, М компонента) у серуму, капиларна електрофореза

Одређивање парапротеина (моноклонски протеин, М компоненте) у серуму након електрофоретског раздвајања протеина капиларном електрофорезом

терцијарни

842.

Паратхормон (паратироидни хормон, PTH) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање паратхормона (паратироидни хормон, PTH) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

843.

Паратхормон (паратироидни хормон, PTH) у серуму/плазми, RIA

Одређивање паратхормона (паратироидни хормон, PTH) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

844.

pCO2 (парцијални притисак угљен–диоксида) у крви

Мерење парцијалног притиска угљен–диоксида (pCO2) у крви јон–селективном електродом

секундарни, терцијарни

845.

Пенетрак – тест – тест пенетрације у сперматозоидима, микроскопија

Микроскопирање – Пенетрак – тест – тест пенетрације сперматозоида

терцијарни

846.

PENTADA индекс ((укупни холестерол, триглицериди, аполипопротеин Б, аполипопротеин А, липопротеин(а)) у серуму

Израчунавање PENTADA индекса из липидних параметара ((укупни холестерол, триглицериди, аполипопротеин Б, аполипопротеин А, липопротеин(а))

у серуму

терцијарни

847.

Пепсиноген I (PG I) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање активности пепсиногена I (PG I) у серуму/плазми CMIA или ELISA методом

терцијарни

848.

Пепсиноген II (PG II) у серму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање активности пепсиногена II (PG II) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

терцијарни

849.

Пепсиноген I (PG I) у серму/плазми, ELISA

Одређивање активности пепсиногена I

(PG I) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

850.

Пепсиноген II (PG II) у серму/плазми, ELISA

Одређивање активности пепсиногена II

(PG II) у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

851.

pH дуоденалног садржаја

Мерење pH дуоденалног садржаја на

pH–метру или индикаторском траком

терцијарни

852.

pH фецеса

Одређивање pH фецеса мерењем на

pH–метру или индикаторском траком

терцијарни

853.

pH крви

Мерење pH крви јон–селективном електродом

секундарни, терцијарни

854.

pH плеуралног пунктата

Одређивање киселости плеуралног пунктата на pH–метру или

индикаторском траком

терцијарни

855.

pH семиналне течности

Одређивање киселости семиналне течности на pH–метру или индикаторском траком

терцијарни

856.

pH урина

Одређивање киселости урина на

pH – метру или индикаторском траком

примарни, секундарни, терцијарни

857.

pH желудачног садржаја

Мерење pH желудачног садржаја на

pH – метру или индикаторском траком

терцијарни

858.

Пиридинолин, укупан у дневном урину, HPLC

Одређивање укупног пиридинолина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

859.

Пируват киназа тип М2 (Тумор М2–PK) у фецесу, ELISA

Одређивање пируват киназе тип М2 (Тумор М2–PK) у фецесу ELISA методом

терцијарни

860.

Пируват у крви, спектрофотометрија

Одређивање пирувата у крви спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

861.

Пируват у ликвору, спектрофотометрија

Одређивање пирувата у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

862.

Плацентални фактор раста (Placentа Growth Factor, PGF) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање плаценталног фактора раста (PGF) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

863.

Покретљивост сперматозоида, микроскопија

Микроскопирање – покретљивост сперматозоида

терцијарни

864.

Порфирин у урину, квалитативно

Доказивање порфирина у урину

секундарни, терцијарни

865.

Порфобилиноген (PBG) у урину, квалитативно

Доказивање порфобилиногена (PBG) у урину Watson – Schwartz реакцијом

секундарни, терцијарни

866.

Преалбумин у ликвору, нефелометрија

Одређивање преалбумина у ликвору нефелометријски

терцијарни

867.

Преалбумин у серуму/плазми, нефелометрија

Одређивање преалбумина у серуму нефелометријски

терцијарни

868.

Пресепсин (sCD14–SТ) у плазми/крви, CLIA

Одређивање концентрације пресепсина (sCD14–SТ) у плазми/крви CLIA методом

секундарни, терцијарни

869.

Примидон у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање примидона у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

870.

Про–адреномедулин (pro–ADM) у серуму, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање про–адреномедулина (pro–ADM) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

871.

Pro–ANP (atrial natriuretic peptid, атријални натриуретски пептид) у серуму, ELISA

Одређивање атријалног натриуретског пептида (atrial natriuretic peptid, pro–ANP) у серуму ELISA методом

терцијарни

872.

Процена зрелости плућа фетуса у амнионској течности, турбидиметрија

Процена зрелости плућа фетуса у амнионској течности турбидиметријском методом

терцијарни

873.

Прогестерон (P4) у амнионској течности, Прогестерон (P4) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање прогестерона (P 4) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

874.

Прогестерон (P4) у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање прогестерона (P4) у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

875.

Прогестерон (P4) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање прогестерона (P4) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

876.

Прогестерон (P4) у серуму/плазми, RIA

Одређивање прогестерона (P4) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

877.

Прогестерон у саливи, ELISA

Одређивање прогестерона у саливи

ELISA методом

терцијарни

878.

Pro–GRP (Gastrin Releasing Peptide) у серуму, ELISA

Одређивање pro–GRP (Gastrin Releasing Peptide) у серуму ELISA методом

терцијарни

879.

Прокаинамид у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање прокаинамида у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

880.

Прокалцитонин (PCT) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE/ELFA

Одређивање прокалцитонина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE/ELFA методом

секундарни, терцијарни

881.

Пролактин (PRL) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање пролактина (PRL) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

882.

Пролактин (PRL) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање пролактина (PRL) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

883.

Пролактин (PRL) у серуму/плазми, RIA

Одређивање пролактина (PRL)

у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

884.

Простатични специфични антиген, слободан (fPSA) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног простатичног специфичног антигена (fPSA)

у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

885.

Простатични специфични антиген, слободан (fPSA) у серуму/плазми, RIA

Одређивање слободног простатичног антигена (fPSA) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

886.

Простатични специфични антиген, укупан (PSA) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног простатичног специфичног антигена (PSA) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

887.

Простатични специфични антиген, укупан (PSA) у серуму/плазми, RIA

Одређивање укупног специфичног антигена (PSA) у серуму/плазми

RIA методом

терцијарни

888.

Протеин А (SP–А) у амнионској течности, ELISA

Одређивање протеина А (SP–А) у амнионској течности ELISA методом

терцијарни

889.

Протеин Д (SP–D) у амнионској течности, ELISA

Одређивање протеина Д (SP–D) у амнионској течности ELISA методом

терцијарни

890.

Протеин S–100 у ликвору, ECLIA

Одређивање протеин S–100 у ликвору аутоматизованим имуноодређивањем ECLIA методом

терцијарни

891.

Протеин С–100 у серуму/плазми, ECLIA

Одређивање протеин С–100 у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем ECLIA методом

терцијарни

892.

Протеин tau у ликвору, ELISA

Одређивање протеина tau у ликвору ELISA методом

терцијарни

893.

Протеин tau у серуму/плазми, ELISA

Одређивање протеина tau у серуму/плазм ELISA методом

терцијарни

894.

Протеин tau, фосфорилисани у ликвору, ELISA

Одређивање фосфорилисаног tau протеина у ликвору ELISA методом

терцијарни

895.

Протеин tau, фосфорилисани у серуму/плазми, ELISA

Одређивање фосфорилисаног tau протеина у серуму/плазми ELISA методом

терцијарни

896.

Протеини (фракције протеина) у ликвору, електрофореза

Електрофоретско раздвајање протеина у ликвору

терцијарни

897.

Протеини (фракције протеина) у серуму, електрофореза

Електрофоретско раздвајање протеина у серуму

терцијарни

898.

Протеини (фракције протеина) у серуму, имуноелектрофореза

Имуноелектрофоретско раздвајање протеина у серуму на агарозном гелу

терцијарни

899.

Протеини (фракције протеина) у серуму, капиларна електрофореза

Електрофоретско раздвајање протеина у серуму капиларном електрофорезом

терцијарни

900.

Протеини (фракције протеина) у урину, електрофореза

Електрофоретско раздвајање протеина урина на гелу агарозе

терцијарни

901.

Протеини (укупни) у амнионској течности, спектрофотометрија

Одређивање укупних протеина у амнионској течности спектрофотометријски

терцијарни

902.

Протеини (укупни) у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање укупних протеина у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

903.

Протеини (укупни) у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање протеина (укупни) у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

904.

Протеини (укупни) у ликвору, спектрофотометријом

Одређивање укупних протеина у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

905.

Протеини (укупни) у перитонеалном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање укупних протеина у перитонеалном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

906.

Протеини (укупни) у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање укупних протеина у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

907.

Протеини (укупни) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање протеина (укупни) у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

908.

Протеини (укупни) у синовијалној течности, спектрофотометрија

Одређивање укупних протеина у синовијалној течности спектрофотометријски

терцијарни

909.

Протеини у дневном урину, SDS–PAGE електрофореза

Раздвајање протеина у дневном урину на полиакриламид гелу SDS–PAGE електрофорезом

терцијарни

910.

Протеини у ликвору, имуноелектрофореза

Имуноелектрофоретско раздвајање протеина у ликвору на агарозном гелу

терцијарни

911.

Протеини у урину, имуноелектрофореза

Имуноелектрофоретско раздвајање протеина урина на агарозном гелу

терцијарни

912.

Протеини у урину, квалитативно са сулфосалицилном киселином

Доказивање протеина у урину доказном реакцијом са сулфосалицилном киселином

примарни, секундарни, терцијарни

913.

Протеини у урину, SDS–PAGE електрофореза

Раздвајање протеина у урину на полиакриламид гелу SDS–PAGE електрофорезом

терцијарни

914.

Протеини у урину, загревањем

Доказивање протеина у урину доказном реакцијом загревањем у киселој средини

примарни, секундарни, терцијарни

915.

Протеини–идентификација моноклонских тешких и лаких ланаца у серуму, имунофиксација

Идентификација моноклонских тешких и лаких ланаца у серуму методом имунофиксације

терцијарни

916.

Протеини–идентификација везаних и слободних моноклонских лаких ланаца у серуму, имунофиксација

Идентификација везаних и слободних моноклонских лаких ланаца у серуму методом имунофиксације

терцијарни

917.

Релаксин у дневном урину, ELISA

Одређивање релаксина у дневном урину ELISA методом

терцијарни

918.

Релаксин у семиналној течности, ELISA

Одређивање релаксина у семиналној течности ELISA методом

терцијарни

919.

Релативна густина дневног урина, рефрактометрија

Одређивање релативне густине дневног урина на рефрактометру или уринометром

примарни, секундарни, терцијарни

920.

Релативна густина дуоденалног садржаја, рефрактометрија

Мерење релативне густине дуоденалног садржаја рефрактометром

терцијарни

921.

Релативна густина плеуралног пунктата, рефрактометрија

Мерење релативне густине плеуралног пунктата рефрактометром

терцијарни

922.

Релативна густина урина, рефрактометрија

Одређивање густине урина рефрактометром

примарни, секундарни, терцијарни

923.

Релативна густина желудачног садржаја, рефрактометрија

Мерење релативне густине желудачног садржаја рефрактометром

терцијарни

924.

Ренин (директни) у плазми, CLIA

Одређивање ренина (директни) у плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA

терцијарни

925.

Ренин (директни) у плазми, ELISA

Одређивање ренина (директни) у плазми ензимоимунолошком методом ELISA

терцијарни

926.

Ренин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање ренина у серуму/плазми CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом методом

терцијарни

927.

Ретинол везујући протеин (Retinol Binding Protein, RbP)

у дневном урину, нефелометрија

Одређивање ретинол везујућег протеина (Retinol Binding Protein, RbP) у дневном урину нефелометријски

терцијарни

928.

Ретинол везујући протеин (Retinol Binding Protein, RbP)

у серуму, нефелометрија

Одређивање нивоа ретинол везујућег протеина (RbP) у серуму нефелометријски

терцијарни

929.

Реуматоидни фактор (RF) у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање нивоа реуматоидног фактора (RF) у серуму имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

930.

Реуматоидни фактор (RF) у серуму, нефелометрија

Нефелометријско одређивање нивоа реуматоидног фактора (RF)

у серуму нефелометријски

терцијарни

931.

Реуматоидни фактор (RF) у синовијалној течности, нефелометрија

Одређивање реуматоидног фактора (RF)

у синовијалној течности нефелометријски

терцијарни

932.

Реуматоидни фактор IgA класе (RF–IgA) у серуму, ELISA

Одређивање концентрације реуматоидног фактора IgA класе (RF–IgA)

у серуму ELISA методом

терцијарни

933.

Реуматоидни фактор IgG класе (RF–IgG) у серуму; ELISA

Одређивање концентрације реуматоидног фактора IgG класе (RF–IgG)

у серуму ELISA методом

терцијарни

934.

Реуматоидни фактор IgM класе (RF–IgM) у серуму, ELISA

Одређивање концентрације реуматоидног фактора IgM класе (RF–IgM)

у серуму ELISA методом

терцијарни

935.

Резистин (адипозни ткивни специфични секреторни фактор) у дневном урину, ELISA

Одређивање резистина (адипозни ткивни специфични секреторни фактор)

у дневном урину ELISA методом

терцијарни

936.

Ривалта у плеуралном пунктату, квалитативно

Доказна реакција на протеине

у плеуралном пунктату

терцијарни

937.

Салицилати (ацетилсалицилна киселина) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање салицилата (ацетилсалицилна киселина) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

938.

Седимент дуоденалног садржаја, микроскопија

Микроскопирање седимента дуоденалног садржаја

терцијарни

939.

Седимент перитонеалног пунктата, микроскопија

Микроскопирање седимента перитонеалног пунктата

терцијарни

940.

Седимент плеуралног пунктата, микроскопија

Микроскопирање седимента плеуралног пунктата

терцијарни

941.

Седимент синовијалне течности, микроскопија

Микроскопирање седимента синовијалне течности

терцијарни

942.

Седимент урина, микроскопија

Микроскопирање седимента урина

примарни, секундарни, терцијарни

943.

Седимент, диференцијално бројање у ликвору

Микроскопирање (бојење седимента по Pappenheim–у)

терцијарни

944.

Секретински тест у дуоденалном садржају

Извођење секретинског теста са дуоденалним садржајем (pH, мерење запремине, бикарбонати, алфа–амилаза, хемоглобин, седимент – испитивање функције панкреаса)

терцијарни

945.

Серотонин у дневном урину, HPLC

Одређивање серотонина у дневном урину HPLC методом

терцијарни

946.

Серотонин у крви, HPLC

Одређивање серотонина у крви HPLC методом

терцијарни

947.

Серотонин у серуму, HPLC

Одређивање серотонина у серуму HPLC методом

терцијарни

948.

sFlt–1 (Soluble fms – like tyrosine kinase –1) у серуму, ECLIA/TRACE

Одређивање sFlt–1 (Soluble fms – like tyrosine kinase –1) ECLIA/TRACE методом

терцијарни

949.

Сиролимус у крви, CMIA/ECLIA

Одређивање сиролимуса у крви аутоматизованим одређивањем CMIA/ECLIA методом

терцијарни

950.

Сиролимус у крви,

LC–MS/MS

Одређивање сиролимуса у крви LC–MS/MS методом

терцијарни

951.

Скроб у фецесу, микроскопија

Микроскопирање скроба у фецесу

примарни, секундарни, терцијарни

952.

Слободне (неестерификоване) масне киселине (NEFA, FFA) у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање слободних (неестерификованих) масних киселина (NEFA, FFA) у серуму/плазми спектрофотометријски

терцијарни

953.

Солубилни трансферински рецептор (sТfR) у серуму, имунотурбидиметрија

Одређивање солубилног трансферинског рецептора (sТfR) у серуму имунотурбидиметријски

терцијарни

954.

Солубилни трансферински рецептор (sТfR) у серуму, нефелометрија

Одређивање солубилног трансферинског рецептора (sТfR) у серуму нефелометријски

терцијарни

955.

Спермоцитограм сперматозоида, микроскопија

Микроскопирање – спермоцитограм

терцијарни

956.

Српасте ћелије (sickle cell, HbS) у крви, HPLC

Одређивање броја српастих ћелија (sickle cell, HbS) у крви HPLC методом

терцијарни

957.

Стеркобилин у фецесу, квалитативно

Доказивање стеркобилина у фецесу реакцијом са цинкацетатом

терцијарни

958.

Стеркобилиноген у фецесу, квалитативно

Доказивање стеркобилиногена у фецесу реакцијом са p–диметиламино–бензалдехидом

терцијарни

959.

Стероид везујући глобулин (sex hormone–binding globulin, SHBG) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање стероид везујућег глобулина (sex hormone–binding globulin, SHBG) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

960.

Стероид везујући глобулин (sex hormone–binding globulin, SHBG) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање стероид везујућег глобулина (sex hormone–binding globulin, SHBG) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

961.

Стероид везујући глобулин (sex hormone–binding globulin, SHBG) у серуму/плазми, RIA

Одређивање стероид везујућег глобулина (sex hormone–binding globulin, SHBG) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

962.

Стрептомицин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање стрептомицина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

963.

Султиам у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање султиама у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

964.

Супероксид дисмутаза (SOD) у крви, спектрофотометрија

Одређивање супероксид дизмутазе (SOD) у крви спектрофотометријски

терцијарни

965.

Супстанца P у саливи, ELISA

Одређивање супстанце P у саливи ELISA методом

терцијарни

966.

SWIM–UP тест испирање сперматозоида, микроскопија

SWIM–UP тест – микроскопирање – испирање сперматозоида

терцијарни

967.

Такролимус у крви, CMIA/ECLIA

Одређивање такролимуса у крви аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA методом

терцијарни

968.

Такролимус у крви, LC–S/MS

Одређивање такролимуса у крви

LC–MS/MS методом

терцијарни

969.

Тартарат резистентна кисела фосфатаза (TRAP 5b, коштани изоензим) у серуму, ELISA

Одређивање тартарат резистентне киселе фосфатазе (TRAP 5b, коштани изоензим)

у серуму ELISA методом

терцијарни

970.

Теофилин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање теофилина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

971.

Тест са домперидоном и метоклопрамидом у серуму, RIA

Тест са домперидоном и метоклопрамидом изводи се RIA методом пролактина (LTH), 2 пута у серуму

терцијарни

972.

Тест са инфузијом аргинина (и.в. инфузија аргинина)

у серуму, RIA

Тест са инфузијом аргинина (и.в. инфузија аргинина) изводи се RIA методом хормона раста (HGH), 6 пута у серуму

терцијарни

973.

Тестостерон у саливи, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тестостерона у саливи аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

974.

Тестостерон у саливи, HPLC

Одређивање тестостерона

у саливи HPLC методом

терцијарни

975.

Тестостерон, слободан

у серуму, ELISA

Одређивање слободног тестостерона

у серуму ELISA методом

терцијарни

976.

Тестостерон, слободан у серуму, HPLC

Одређивање слободног тестостерона

у серуму HPLC методом

терцијарни

977.

Тестостерон, укупан у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног тестостерона

у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

978.

Тестостерон, укупан у дневном урину, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног тестостерона

у дневном урину аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

979.

Тестостерон, укупан у дневном урину, HPLC

Одређивање укупног тестостерона

у дневном урину HPLC методом

терцијарни

980.

Тестостерон, укупан у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног тестостерона

у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

981.

Тестостерон, укупан

у серуму/плазми, RIA

Одређивање укупног тестостерона

у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

982.

TETRADA индекс (укупни холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, липопротеин А) у серуму

Израчунавање TETRADA индекса у серуму из липидних параметара (укупни холестерол, триглицериди, HDL – холестерол, липопротеин А)

терцијарни

983.

TGF beta 1 (transforming growth factor beta –1) у плазми, ELISA

Одређивање TGFb1 (transforming growth factor beta – 1) у плазми ELISA методом

терцијарни

984.

TIBC (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање TIBC (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

985.

Тиол (SH) групе протеина у плазми, спектрофотометрија

Одређивање Тиол (SH) група протеина у плазми спектрофотометријски

терцијарни

986.

Тиреостимулирајући хормон (тиротропин, TSH) из осушене капи капиларне крви, DELFIA/ELISA

Одређивање тиреостимулирајућег хормона (тиротропин, TSH) из осушене капи капиларне крви методом DELFIA/ELISA

терцијарни

987.

Тиреостимулирајући хормон (тиротропин, TSH) у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тиреостимулирајућег хормона (тиротропин, TSH) у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

988.

Тиреостимулирајући хормон (тиротропин, TSH) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тиреостимулирајућег хормона (тиротропин, TSH) у серуму/плазми CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

989.

Тиреостимулирајући хормон (тиротропин, TSH) у серуму/плазми, RIA

Одређивање тиреостимулирајућег хормона (тиротропин, TSH) у серуму/плазми

RIA методом

терцијарни

990.

Тироглобулин (Tg) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тироглобулина (Tg) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

991.

Тироксин везујући глобулин (TBG) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тироксин везујућег глобулина (TBG) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

992.

Тироксин везујући глобулин (TBG) у серуму/плазми, RIA

Одређивање тироксин везујућег глобулина (TBG) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

993.

Тироксин везујући капацитет (Т–Uptake, TBI) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тироксин везујућег капацитета (Т–Uptake, TBI) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

994.

Тироксин, слободан (fТ4) индекс (fТ4I) у серуму

Израчунавање индекса слободног тироксина (fТ4I) у серуму

секундарни, терцијарни

995.

Тироксин, слободан (fТ4) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног тироксина (fТ4)

у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

996.

Тироксин, слободан (fТ4)

у серуму/плазми, RIA

Одређивање слободног тироксина (fТ4)

у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

997.

Тироксин, укупан (Т4)

у амнионској течности, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног тироксина (Т4)

у амнионској течности аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

998.

Тироксин, укупан (Т4) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног тироксина (Т4)

у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

999.

Тироксин, укупан (Т4) у серуму/плазми, RIA

Одређивање укупног тироксина (Т4)

у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

1000.

Тирозин у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање тирозина у дневном урину спектрофотометријски

терцијарни

1001.

Тирозин у ликвору, спектрофотометрија

Одређивање тирозина у ликвору спектрофотометријски

терцијарни

1002.

Тирозин у плазми, спектрофотометрија

Одређивање тирозина у плазми спектрофотометријски

терцијарни

1003.

Тирозин у урину, квалитативно

Квалитативно доказивање тирозина

у урину са нитрозонафтолом

секундарни, терцијарни

1004.

TNF–alfa (tumor necrosis factor alfa, ТNFSF1А, TNF–alfa) у серуму, ELISA

Одређивање фактора некрозе тумора–алфа (tumor necrosis factor alfa, ТNFSF1А, TNF–alfa) у серуму ELISA методом

терцијарни

1005.

TNF–алфа–рецептор I (tumor necrosis factor alpha receptors, sТNFR I, TNF–alfa, R–I) у серуму, ELISA

Одређивање фактора некрозе тумора–алфа–рецептор I (TNF–алфа, R–I) у серуму ELISA методом

терцијарни

1006.

TNF–алфа –рецептор II (tumor necrosis factor alpha receptors, sTNF R II, TNF–алфа, R–II) у серуму, ELISA

Одређивање фактора некрозе тумора–алфа–рецептор II (TNF–алфа, R–II) у серуму ELISA методом

терцијарни

1007.

Тобрамицин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање тобрамицина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

1008.

TRACP 5b (Bone TRAP, TRAP 5) у плазми, ELISA

Одређивање TRACP 5b (Bone TRAP, TRAP 5) у плазми ELISA методом

терцијарни

1009.

Трансферин (сидерофилин, Tf) у дневном урину, нефелометрија

Одређивање трансферина (сидерофилин, Tf) у дневном урину нефелометријски

терцијарни

1010.

Трансферин (сидерофилин, Tf) у очној водици, нефелометрија

Одређивање трансферина (сидерофилин, Tf) у очној водици нефелометријски

терцијарни

1011.

Трансферин (сидерофилин, Tf) у семиналној течности, нефелометрија

Одређивање трансферина (сидерофилин, Tf) у семиналној течности нефелометријски

терцијарни

1012.

Трансферин (сидерофилин, Tf) у серуму, имунотрубидиметрија

Одређивање трансферина (сидерофилин, Tf) у серуму имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

1013.

Трансферин (сидерофилин, Tf) у серуму, нефелометрија

Одређивање трансферина (сидерофилин, Tf) у серуму нефелометријски

терцијарни

1014.

Триглицериди у асциту, спектрофотометрија

Одређивање триглицерида у асциту спектрофотометријски

терцијарни

1015.

Триглицериди у плеуралном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање триглицерида у плеуралном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

1016.

Триглицериди у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање триглицерида у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

1017.

Триглицеридиу крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање триглицерида у крви/серуму/плазми, POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

1018.

Тријодтиронин, слободан (fТ3) у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање слободног тријодтиронина (fТ3) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

1019.

Тријодтиронин, слободан (fТ3) у серуму/плазми, RIA

Одређивање слободног тријодтиронина (fТ3) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

1020.

Тријодтиронин, укупан (Т3)

у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање укупног тријодтиронина (Т3) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

1021.

Тријодтиронин, укупан (Т3)

у серуму/плазми, RIA

Одређивање укупног тријодтиронина (Т3) у серуму/плазми RIA методом

терцијарни

1022.

Трилептал у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање трилептала у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

1023.

Triple test ((AFP/beta–hCG/некоњуговани естриол (nЕ3)) у серуму, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање односа алфа–фетопротеина (AFP), бета–хорио гонадотропина (beta–hCG) и некоњугованог естриола (nЕ3)

у серуму из вредности одређених аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

1024.

Трипсин у дуоденалном садржају, спектрофотометрија

Одређивање трипсина у дуоденалном садржају спектрофотометријски

терцијарни

1025.

Трипсин у фецесу, ELISA

Одређивање трипсина у фецесу ELISA методом

терцијарни

1026.

Тромбоксан B2 у дневном урину, ELISA

Одређивање тромбоксана B2 у дневном урину ELISA методом

терцијарни

1027.

Тромбоксан B2 у саливи, ELISA

Одређивање тромбоксана B2 у саливи ELISA методом

терцијарни

1028.

Тропонин I у серуму/плазми, CMIA/CLIA/LOCI

Одређивање тропонина I у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/CLIA/LOCI

секундарни, терцијарни

1029.

Тропонин Т у серуму/плазми, ECLIA

Одређивање тропонина Т у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем (ECLIA)

секундарни, терцијарни

1030.

Тропонин T/I у крви, POCT

Имунохемијско одређивање тропонина I

у крви – POCT методом

секундарни, терцијарни

1031.

UIBC (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму, спектрофотометрија

Одређивање UIBC (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

1032.

Уреа клиренс, израчунавање

Израчунавање клиренса урее након одређивања урее у серуму и дневном урину

секундарни, терцијарни

1033.

Уреа у дневном урину, спектрофотометрија

Одређивање урее у дневном урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

1034.

Уреа у крви/серуму/плазми, POCT

Одређивање урее у крви/серуму/плазми POCT методом

примарни, секундарни, терцијарни

1035.

Уреа у перитонеалном пунктату, спектрофотометрија

Одређивање урее у перитонеалном пунктату спектрофотометријски

терцијарни

1036.

Уреа у серуму/плазми, спектрофотометрија

Одређивање урее у серуму/плазми спектрофотометријски

примарни, секундарни, терцијарни

1037.

Уробилиноген у урину, квалитативно

Доказивање уробилиногена у урину – доказна реакција по Erlich–у

примарни, секундарни, терцијарни

1038.

Уропорфирин у урину, спектрофотометрија

Одређивање нивоа уропорфирина у урину спектрофотометријски

секундарни, терцијарни

1039.

Валпроинска киселина у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање валпроинске киселине у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

1040.

Ванкомицин у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање ванкомицина у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

терцијарни

1041.

Вазопресин у серуму, ELISA

Одређивање вазопресина у серуму ELISA методом

терцијарни

1042.

Виталност сперматозоида, микроскопија

Микроскопирање – виталност сперматозоида

терцијарни

1043.

Витамин А (ретинол) у серуму/плазми, HPLC

Одређивање витамина А (ретинол) у серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

1044.

Витамин B1 (тиамин) у крви/серуму/плазми, HPLC

Одређивање витамина B1 (тиамин) у крви/серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

1045.

Витамин B12 (кобаламин, цијанкобаламин) у крви, HPLC

Одређивање витамина B12 (кобаламин, цијанкобаламин) у крви HPLC методом

терцијарни

1046.

Витамин B12 (кобаламин, цијанкобаламин)

у серуму/плазми, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Одређивање витамина B12 (кобаламин, цијанкобаламин) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE методом

секундарни, терцијарни

1047.

Витамин B2 (рибофлавин)

у серуму, HPLC

Одређивање витамина B2 (рибофлавин) у серуму HPLC методом

терцијарни

1048.

Витамин B6 (пиридоксал фосфат, PLP)

у серуму/плазми, HPLC

Одређивање нивоа витамина B6 (пиридоксал фосфата, PLP)

у серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

1049.

Витамин C (аскорбинска киселина) у серуму/плазми, HPLC

Одређивање витамина C (аскорбинска киселина) у серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

1050.

Витамин D (1,25–дихидрокси (калциферол и 25–OH–витамин D3 (холекалциферол)) у серуму/плазми, HPLC

Одређивање витамина D (1,25–дихидрокси (калциферол и 25–OH–витамин D3 (холекалциферол)) у серуму/плазми

HPLC методом

терцијарни

1051.

Витамин D везујући протеин (витамин D биндинг протеин, VDBP) у серуму, ELISA

Одређивање витамин D везујућег протеина (VDBP) у серуму ELISA методом

терцијарни

1052.

Витамин E (алфа–токоферол) у серуму/плазми, HPLC

Одређивање витамина Е (алфа–токоферол) у серуму/плазми HPLC методом

терцијарни

1053.

Витамин К у серуму, HPLC

Одређивање витамина К у серуму HPLC методом

терцијарни

1054.

Запремина ејакулата у семиналној течности, волуметрија

Одређивање запремине ејакулата мерењем

терцијарни

1055.

Жучне киселине, укупне у фецесу, спектрофотометрија

Одређивање укупних жучних киселина у фецесу спектрофотометријски

терцијарни

1056.

Жучне киселине, укупне у серуму, спектрофотометрија

Одређивање укупних жучних киселина у серуму спектрофотометријском UV–кинетичком методом

терцијарни

1057.

Жучне киселине, укупне у жучи, спектрофотометрија

Одређивање укупних жучних киселина у жучи спектрофотометријски

терцијарни

1058.

Жучни камен–састојци, квалитативно

Анализа састојака жучног камена доказним реакцијама (холестерол, калцијум, фосфати, карбонати, билирубин, биливердин итд.)

секундарни, терцијарни

1059.

Хепцидин-25 у серуму/плазми, ЕLISА

Одређивање хепцидина 25 (биоактивног) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем ЕLISА методом

терцијарни

1060.

Солубилни рецептор урокиназног активатора плазминогена (suPAR) у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање кoнцeнтрaциje солубилног рецептора урокиназног активатора плазминогена (suPAR) у плазми имунотурбидиметријском методом

терцијарни

1061.

Одређивање концентрације имунореактивног трипсиногена (ИРТ) из капиларног узорка осушене крви на папиру методом флуориметрије

Услуга се спроводи у циљу раног откривања цистичне фиброзе одређивањем имунореактивног трипсиногена (ИРТ) из капиларног узорка осушене крви.

Из овог узорка се методом флуориметрије одређује концентрација ИРТ, а узорци у којима се утврди патолошко повећање овог биохемијског маркера се даље упућују на генетско испитивање.

терцијарни

1062.

Одређивање концентрације РАР (Pancreatic Associated Protein) из осушеног узорка капиларне крви на филтер папиру, методом флуориметрије

Биохемијско одређивање РАР (Panncreatic Associated Protein) из капиларне капи крви методом флуориметрије

Терцијарни

1063.

CA 50, серуму, CLIA

Одређивање CA 50 у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1064.

CA 242, серуму, CLIA

Одређивање CA 242 у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1065.

Хијалуронска киселина у серуму, CLIA

Одређивање хијалуронске у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1066.

Ламинин у серуму, CLIA

Одређивање ламинина у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1067.

Холиглицин у серуму, CLIA

Одређивање холиглицина у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1068.

Проколаген тип III-N-терминални пептид у серуму, CLIA

Одређивање колаген тип III-N-пептида у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1069.

Колаген тип IV (C IV) у серуму, CLIA

Одређивање колаген тип IV (C IV) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1070.

IGF-1 (Insulin like growthfactor 1) у амнионској течности, имунохроматографија

Доказивање IGF-1 (insulin like growth factor 1) у амнинонској течности имунохроматографском методом

секундарни, терцијарни

1071.

IGFBP-1 (фосфорилисани) (phIGFBP-1) у амнионској течности, имунохроматографија

Доказивање фосфорилисаног IGFBP-1 (phIGFBP-1) (insulin-like growth factor binding protein-1) у амнинонској течности имунохроматографском методом

секундарни, терцијарни

1072.

Проинсулин у серуму, CLIA

Одређивање концентрације проинсулина у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1073.

Ангиотензин-I у плазми, CLIA

Одређивање концентрације aнгиотензинa-I у плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1074.

Ангиотензин-II у плазми, CLIA

Одређивање концентрације aнгиотензинa-II у плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1075.

Липопротеинска фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) у серуму/плазми, CLIA

Одређивање концентрације/активности липопротеинске фосфолипазе А2(Lp-PLA2) у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1076.

Протеин који везује масне киселине (срчана изоформа)(H-FABP, heart-type fatty acid binding protein) у серуму/плазми, CLIA

Одређивање концентрације протеина који везује масне киселине (срчана изоформа)-H-FABP у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1077.

17–хидрокси–прогестерон (17– OHP) у серуму, CLIA

Одређивање 17–хидрокси–прогестерона (17– OHP) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1078.

Тестостерон слободан у серуму, CLIA

Одређивање слободног тестостерона у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1079.

Ткивни полипептидни антиген (ТPA) у серуму, CLIA

Одређивање ткивног полипептидног антигена (TPA) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1080.

Простатична кисела фосфатаза (PAP) у серуму, CLIA

Одређивање простатичне киселе фосфатазе (PAP) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1081.

Антитела на ћелије Langerhans-ових острваца панкреаса (ICA) у серуму/плазми, CLIA

Одређивање антитела на ћелије Langerhans-ових острваца панкреаса (ICA) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1082.

Aнтитела на инсулин (IAA) у серуму, CLIA

Одређивање антитела на инсулин у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1083.

Антитела на глутамат декарбоксилазу 65 (GAD65) у серуму, CLIA

Одређивање антитела на глутамат декарбоксилазу 65 (GAD65) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1084.

Антитела на тирозин фосфатазу (IA2) у серуму, CLIA

Одређивање антитела на тирозин фосфатазу (IA2) у серуму аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1085.

Изомер тријодтиронина (3,5,3′ тријодтиронин, rT3) у серуму, CLIA

Одређивање изомера тријодтиронина (3,5,3′ тријодтиронин, rT3) у серуму, аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1086.

Антинуклеусна антитела (ANA screen) IgG класе у серуму/плазми, CLIA

Одређивање антинуклеусних антитела (ANA screen) IgG класе у серуму/плазми аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1087.

Антитела на екстрактибилне нуклеусне антигене (ENA screen) у серуму/плазми, CLIA

Одређивање концентрације антитела на екстрактибилне нуклеусне антигене (ENA screen) у серуму/плазми, аутоматизованим имуноодређивањем CLIA методом

секундарни, терцијарни

1088.

Анализа квалитета сперме на аутомату

Анализа квалитета сперме на аутомату

секундарни, терцијарни

1089.

Цефтазидим у серуму/плазми, EIA

Одређивање концентрације цефтазидима аутоматизованим енузимским имуно одређивањем

терцијарни

1090.

Линезолид у серуму/плазми, EIA

Одређивање концентрације линезолида аутоматизованим енузимским имуно одређивањем

терцијарни

1091.

Ципрофлоксацин у серуму/плазми, EIA

Одређивање концентрације ципрофлоксацина аутоматизованим енузимским имуно одређивањем

терцијарни

1092.

Пиперацилин у серуму/плазми, EIA

Одређивање концентрације пиперацилина аутоматизованим енузимским имуно одређивањем

терцијарни

1093.

Хомоцистеин у плазми, имунотурбидиметрија

Одређивање хомоцистеина у плазми имунотурбидиметријски

секундарни, терцијарни

*Службени гласник РС, број 87/2020

**Службени гласник РС, број 102/2020

***Службени гласник РС, број 124/2020

****Службени гласник РС, број 59/2021

*****Службени гласник РС, број 115/2022

*6Службени гласник РС, број 17/2023

*7Службени гласник РС, број 32/2023

*8Службени гласник РС, број 54/2023

IV – НОМЕНКЛАТУРА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УСЛУГА – ИМУНОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ИМУНОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ (АУТОИМУНОСТ) У СЕРУМУ

Ред. бр.

Назив услуге

Садржај услуге

Ниво здравствене заштите

1.

Антиадренална антитела IgG у

серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антиадреналних антитела IgG у серуму на криостатским пресецима надбубрега примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

2.

Антиендомизијална антитела

IgA класе (AEMA–IgA) у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антиендомизијалних антитела IgA класе (АЕМА–IgA) у серуму на криостатским пресецима једњака примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

3.

Антиендомизијална антитела

IgG класе (АЕМА–IgG) у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антиендомизијалних антитела IgG класе (АЕМА–IgG) у серуму на криостатским пресецима једњака примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

4.

Антиендотелна антитела IgG у

серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра антиендотелних антитела IgG на ендотелним ћелијама методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

5.

Антиглаткомишићна антитела

(AGMA–IgG) у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра антиглаткомишићних антитела (AGMA–IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива глодара методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

6.

Anti–Hu антитела, антитела на нуклеусе неурона (ANNA–1) IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра anti–Hu антитела, антитела на нуклеусе неурона (ANNA–1) IgG у серуму на антигену Пуркинијевих ћелија коришћећењм церебелума примата и мијентеричног плексуса желуца миша методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

7.

Антикератинска антитела (АКА– IgG) у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антикератинских антитела (АКА–IgG)

у серуму на криостатским пресецима једњака пацова методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

8.

Антимикрозомална антитела

(анти Мz–IgG) у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антимикрозомалних антитела (анти Мz–IgG) у серуму на криостатским пресецима тироидне жлезде примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

9.

Антимитохондријска антитела

(АМА–IgG) у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антимитохондријских антитела (АМА–IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива глодара методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

10.

Антинеутрофилна

цитоплазматска антитела

(ANCA) и антинуклеусна

(ANA) IgG у серуму – IIF,

етанол, формалин, HEp–2

Одређивање присуства, типа и титра

антинеутрофилних цитоплазматских антитела (ANCA односно ANA–IgG)

у серуму на цитоплазматске антигене неутрофила на неутрофилима фиксираним у етанолу, формалину

односно HEp–2 ћелијама методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

11.

Антинеутрофилна

цитоплазматска антитела

(ANCA) и антинуклеусна

(ANA) IgG у серуму – IIF,

етанол, формалин, HEp–2, јетра примата

Одређивање присуства, типа и титра

антинеутрофилних цитоплазматских антитела (ANCA односно ANA–IgG)

у серуму на цитоплазматске антигене неутрофила на неутрофилима фиксираним у етанолу, формалину односно HEp–2 ћелијама односно јетри примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

12.

Антинеутрофилна цитоплазматска антитела (ANCA), протеиназа 3 (PR3),

мијелопероксидаза (MPO) (ANCA, PR3, МPO) IgGу серуму – IIF

Одређиваје присуства и концентрације антитела на цитоплазму неутрофила фиксираних у етанолу, формалину и изоловане антигене гранула неутрофила протеиназу 3 (PR3) и мијелопероксидазу (MPO) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

13.

Антинеутрофилна

цитоплазматска антитела

(ANCA–IgG) у серуму – IIF,

етанол

Одређивање присуства, типа и титра

антинеутрофилних цитоплазматских антитела (ANCA–IgG) у серуму на цитоплазматске антигене неутрофила на цитоспину хуманих неутрофила О Rh позитивних фиксираних у етанолу

методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

14.

Антинеутрофилна

цитоплазматска антитела

(ANCA–IgG) у серуму – IIF,

етанол, формалин

Одређивање присуства, типа и титра

антинеутрофилних цитоплазматских антитела (ANCA–IgG) у серуму на цитоплазматске антигене неутрофила на цитоспину хуманих неутрофила О Rh позитивних фиксираних у етанолу

односно формалину методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

15.

Антинеутрофилна

цитоплазматска антитела

(ANCA–IgG) у серуму – IIF,

формалин

Одређивање присуства, типа и титра

антинеутрофилних цитоплазматских антитела (ANCA–IgG) у серуму на цитоплазматске антигене неутрофила на цитоспину хуманих неутрофила О Rh позитивних фиксираних у формалину методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

16.

Антинеутрофилна

цитоплазматска антитела

(ANCA–IgG) у серуму – IIF,

метанол

Одређивање присуства, типа и титра

антинеутрофилних цитоплазматских антитела (ANCA–IgG) у серуму на цитоплазматске антигене неутрофила на цитоспину хуманих неутрофила О Rh позитивних фиксираних у метанолу методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

17.

Антинуклеусна антитела (АNА

screen) IgG класе у серуму

– ELISA

Одређивање присуства IgG антинуклеусних антитела на мешавину једарних антигена (ANA screen) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

секундарни,

терцијарни

18.

Антинуклеусна антитела (ANA) IgG у серуму, комбиновани криостатски пресеци ткива глодара – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних антитела (ANA–IgG) у серуму на комбинованим криостатским пресецима ткива глодара (јетра, бубрег, желудац) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

19.

Антинуклеусна антитела (ANA) IgG у серуму, криостатски пресеци ткива глодара – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних антитела (ANA–IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива глодара (јетра или бубрег) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

20.

Антинуклеусна антитела на HEp–2 ћелијама (20–10) IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних антитела у серуму на једарне, мембранске и цитоплазматске антигене на HEp–2 ћелијском супстрату са већим бројем деоба (20–10) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

21.

Антинуклеусна антитела на HEp–2 ћелијама IgG у

серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних антитела IgG у серуму на једарне, мембранске и цитоплазматске антигене на HEp–2 ћелијском супстрату методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

22.

Антинуклеусна антитела на HEp–2 ћелијама јетре примата и антигенима једра и цитоплазме IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних антитела IgG на низ једарних и цитоплазматских антигена на комбинацији HEp–2 ћелија, ткива јетре примата и изолованих антигена једра и цитоплазме методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

23.

Антинуклеусна антитела на HEp–2 ћелијама обогаћеним Rо антигеном IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних антитела у серуму IgG на једарне, мембранске и цитоплазматске антигене на HEp–2 ћелијском супстрату обогаћеним Rо антигеном методоминдиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

24.

Антинуклеусна,

антиглаткомишићна антитела (ANA, AGMA – IgG) у серуму, комбиновани пресеци ткива глодара – IIF

Детекција присуства и титра антинуклеусних, антиглаткомишићних антитела (ANA, AGMA – IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива

глодара (јетра, желудац) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

25.

Антинуклеусна,

антимитохондријална антитела (АNА, АМА–IgG) у серуму

(криостатски пресеци ткива глодара) – IIF

Детекција присуства и титра антинуклеусних, антимитохондријалних антитела (АNА, АМА) ИgG у серуму на криостатским пресецима ткива глодара (јетра, бубрег) методом индиректне

имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

26.

Антинуклеусна,

антимитохондријална антитела (АNА, АМА–IgG) у серуму (криостатски пресеци ткива примата) – IIF

Детекција присуства и титра антинуклеусних, антимитохондријалних антитела (ANA, AGMA – IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива примата (јетра, бубрег) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

27.

Антинуклеусна,

антимитохондријална,

антиглаткомишићна,

антипаријетална антитела (ANA, АМА, AGMA, АPА– IgG) у

серуму (комбиновани

криостатски пресеци ткива глодара) – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних, антимитохондријалних,

антиглаткомишићних, антипаријеталних антитела (АNА, АМА, АGМА, APA – IgG) у серуму на комбинованим криостатским пресецима ткива глодара (јетра, бубрег, желудац) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

28.

Антинуклеусна,

антимитохондријална,

антиглаткомишићна,

антипаријетална антитела (ANA, АМА, AGMA, АPА–IgG) у серуму (комбиновани криостатски пресеци ткива примата) – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних, нтимитохондријалних,

антиглаткомишићних, антипаријеталних антитела (АNА, АМА, АGМА, АPА – IgG) у серуму на комбинованим криостатским пресецима ткива

примата (јетра, бубрег, желудац) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

29.

Антинуклеусна,

антипаријетална антитела (ANA, APA– IgG) у серуму

(комбиновани пресеци ткива примата) – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних, антипаријеталних антитела (ANA, АPА– IgG) у серуму на комбинованим криостатским пресецима ткива примата (јетра, желудац) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

30.

Антинуклеусна,

антипаријетална антитела (ANA, АPA– IgG) у серуму

(криостатски пресеци ткива глодара) – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антинуклеусних, антипаријеталних антитела (ANA, APA–IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива глодара (јетра, желудац) методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

31.

Антиоваријална антитела IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антиоваријалних антитела IgG у серуму на криостатским пресецима оваријума примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

32.

Антипаријетална антитела (APA– IgG) у серуму (криостатски пресеци ткива глодара) – IIF

Одређивање присуства и титра антипаријеталних антитела (APA– IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива глодара (желудац) методом

индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

33.

Антипаријетална антитела (APA– IgG) у серуму (криостатски пресеци ткива примата) – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антипаријеталних антитела (APA–IgG) у серуму на криостатским пресецима ткива примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

34.

Антиретикулинска антитела IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра

антиретикулинских антитела IgG у серуму на ретикулин на ткиву јетре и бубрега глодара методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

35.

Anti–Ri антитела,

антинуклеусна неуронална антитела (АNNА–2) IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра анти–Ри антитела, антинуклеусних неуроналних антитела (ANNA – 2) IgG у серуму на нуклеусне антигене Пуркинијевих ћелија коришћењем церебелума примата и мијентеричног плексуса желуца методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

36.

Антисрчана антитела IgG

у серуму – IIF

Детекција присуства и титра аутоантитела IgG у серуму методом индиректне имунофлуоресценције на ткиву срца примата (IIF)

терцијарни

37.

Антитела на „heat shock”

proteine (anti–HSP) IgG

класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на „heat shock” proteine (anti–HSP)

у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

38.

Антитела на „Smith” (anti–Sm) антиген IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на „Smith” антиген (anti–Sm) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

39.

Антитела на „Smith” и

рибонуклеопротеинске

антигене (anti–Sm/RNP) IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на „Smith” и рибонуклеопротеинске антигене (anti–Sm/RNP) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

40.

Антитела на 21–хидроксилазу (анти–21–ОH) у серуму – RIA

Одређивање антитела на 21–хидроксилазу (анти–21–ОH) у серуму радиоимуно одређивањем (RIA)

терцијарни

41.

Антитела на алфа–фодрин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на алфа–фодрин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

42.

Антитела на анексин V IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на анексин V у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

43.

Антитела на анексин V IgM класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgM антитела на анексин V у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

44.

Антитела на антигене алвеола IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG у серуму на антигене алвеола примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

45.

Антитела на антигене цитосола јетре (LC1) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на антигене цитосола јетре (LC1) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

46.

Антитела на антигене

хипоталамуса IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG на антигене хипоталамуса у серуму методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

на ткиву примата

терцијарни

47.

Антитела на антигене јетре IgG класе у серуму – имуноблотинг

Детекција присуства и концентрације антитела специфичних за више антигена јетре IgG класе одеређених

имуноблотинг техником

терцијарни

48.

Антитела на антигене неурона IgG у серуму – имуноблотинг

Одређивање присуства и концентрације антитела на више антигена неурона IgG

у серуму, одређених

имуноблотинг техником

терцијарни

49.

Антитела на антигене

плаценте IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG у серуму на антигене плаценте примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

50.

Антитела на антигене

прелазног епитела IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG на антигене прелазног епитела у серуму методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

на бешици пацова

терцијарни

51.

Антитела на антигене ретине IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG у серуму на антигене ретине примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

52.

Антитела на B рецептор

ламина (anti–LBR) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на B рецептор ламина (anti–LBR) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

53.

Антитела на бактерицидни

протеин (anti–BPI) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на бактерицидни протеин (anti–BPI) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

54.

Антитела на бета–2–

гликопротеин I (анти–бета–2–GPI screen) IgG, IgА, IgM

у серуму – ELISA

Одређивање присуства IgG, IgM и IgА антитела на бета–2–гликопротеин I (анти–бета–2–GPI) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

секундарни,

терцијарни

55.

Антитела на бета–2–

гликопротеин I (анти–бета–2–GPI) IgА класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgА антитела на бета–2–гликопротеин I (анти–бета–2–GPI) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

56.

Антитела на бета–2–

гликопротеин I (анти–бета–2–GPI) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на бета–2–гликопротеин I (анти–бета–2– GPI) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

57.

Антитела на бета–2–

гликопротеин I (анти–бета–2– GPI) IgM класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgM антитела на бета–2–гликопротеин I (анти–бета–2–GPI) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

58.

Антитела на булозни пемфигоид 1 антиген (анти–BPAg1) антитела IgG у серуму – имуноблотинг

Одређивање присуства и концентрације IgG антитела на булозни пемфигоид 1 антиген (анти–BPAg1) имуноблотинг техником

терцијарни

59.

Антитела на булозни пемфигоид 2 антиген (анти– BPAg2) антитела IgG у серуму – имуноблотинг

Одређивање присуства и концентрације IgG антитела на булозни пемфигоид 2 антиген (BPAg2) имуноблотинг техником

терцијарни

60.

Антитела на C1q компоненту

комплемента (анти– C1q) IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на C1q компоненту комплемента (анти– C1q) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

61.

Антитела на центромерне А, B, C антигене IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на А, B или C центромерни антиген у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

62.

Антитела на цикличне

цитрулинисане пептиде (анти–CCP) IgG/IgM/IgА класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG, IgM или IgА антитела на цикличне цитрулинисане пептиде (анти–CCP) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

63.

Антитела на цикличне

цитрулинисане пептиде (анти–CCP) у серуму – CMIA, ECLIA, FPIA/MEIA

Одређивање нивоа анти–цикличних цитрулинисаних пептида (анти–CCP) у серуму, хемилуминесцентним имуно одређивањима на микро честицама (CMIA), електрохемијским луминисцентним имуно одређивањима

(ECLIA), флоуресцентним поларизационим одређивањима (FPIA/MEIA)

терцијарни

64.

Антитела на цитоплазматски

антиген јетре IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства, типа и титра антитела IgG на цитоплазматски антиген јетре методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

65.

Антитела на цитрулинисане пептиде (ACPA) IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на цитрулинисане пептиде (ACPA) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

66.

Антитела на деаминирани

глијадин протеин (анти–DGP) IgG или IgА класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG или IgА антитела надеаминирани глијадин протеин (анти–DGP) методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

67.

Антитела на декарбоксилазу

глутаминске киселине и тирозин фосфатазу IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање присуства IgG антитела на

декарбоксилазу глутаминске киселине и тирозин фосфатазу у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

68.

Антитела на декарбоксилазу

глутаминске киселине IgG

класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на декарбоксилазу глутаминске киселине у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

69.

Антитела на декарбоксилазу

глутаминске киселине IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG у серуму на декарбоксилазу глутаминске киселине коришћењем церебелума и панкреаса примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

70.

Антитела на дезмоглеин–1

IgG класе у серуму –

имуноблотинг

Одређивање присуства и концентрације IgG антитела на дезмоглеин–1 имуноблотинг техником

терцијарни

71.

Антитела на дезмоглеин–3

IgG класе у серуму –

имуноблотинг

Одређивање присуства и концентрације IgG антитела на дезмоглеин–3 имуноблотинг техником

терцијарни

72.

Антитела на дезмозоме IgА

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgА на дезмозоме у серуму методом индиректне имунофлуоресценције (IIF) на једњаку примата

терцијарни

73.

Антитела на дезмозоме IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG на дезмозоме у серуму методом индиректне имунофлуоресценције (IIF) на једњаку примата

терцијарни

74.

Антитела на дволанчану

дезоксирибонуклеинску

киселину (anti–dsDNK

антитела) IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела на дволанчану дезоксирибонуклеинску киселину (anti–dsDNK) IgG у серуму на Crithidia lucilae субстрату методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

75.

Антитела на дволанчану

дезоксирибонуклеинску

киселину (anti–dsDNK) IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на дволанчану дезоксирибонуклеинску киселину (anti–dsDNK) у серуму методом

хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

76.

Антитела на дволанчану

дезоксирибонуклеинску

киселину (anti–dsDNK) IgG класе високог авидитета

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела високог авидитета на дволанчану дезоксирибонуклеинску киселину (anti–dsDNK) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

77.

Антитела на екстрактибилне

нуклеусне антигене (ЕNА

screen) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање присуства IgG аутоантитела на мешавину екстрактибилних нуклеусних антигена (ENA) методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

секундарни,

терцијарни

78.

Антитела на екстрактибилни

нуклеусни антиген Lа/SS– B IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на екстрактибилни нуклеусни антиген Lа/SS–B антиген у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

79.

Антитела на екстрактибилни

нуклеусни антиген Rо/SS–А IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на екстрактибилни нуклеусни антиген Rо/SS–А у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

80.

Антитела на екстрактибилни

нуклеусни антиген Rо–52 IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на антитела на екстрактибилни нуклеусни антиген Rо–52 у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

81.

Антитела на екстрактибилни

нуклеусни антиген Rо–60 IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на екстрактибилни нуклеусни антиген Rо–60 у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

82.

Антитела на еластазу IgG

класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на еластазу у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

83.

Антитела на ендомизијум и глијадин IgА у серуму – IIF

Одређивање присуства и концентрације антитела IgА на ендомизијум и глијадин методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

84.

Антитела на епидермалну

базалну мембрану IgА

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgА на антигене епидермалне базалне мембране у серуму методом индиректне

имунофлуоресценције (IIF)

на једњаку примата

терцијарни

85.

Антитела на епидермалну

базалну мембрану IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG на антигене епидермалне базалне мембране у серуму методом индиректне

имунофлуоресценције (IIF)

на једњаку примата

терцијарни

86.

Антитела на F актин IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG на F актин методом индиректне

имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

87.

Антитела на фибриларин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на фибриларин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

88.

Антитела на фосфатидилинозитол

IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на фосфатидилинозитол у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

89.

Антитела на фосфатидилсерин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на фосфатидилсерин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

90.

Антитела на

фосфатидилсерин/протромбин (anti–PS/PT) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на фосфатидилисерин/протромбин (анти–PS/PT) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

91.

Антитела на фосфатидилсерин/протромбин (anti–PS/PT) IgM класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgM антитела на фосфатидилисерим/протромбин (anti–PS/PT) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

92.

Антитела на ганглиозиде IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG на ганглиозиде у серуму методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

на ткиву примата

терцијарни

93.

Антитела на глијадин IgА класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgА антитела на глијадин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

94.

Антитела на глијадин IgG и IgА класе у серуму – ELISA

Одређивање присуства IgG и IgА антитела на глијадин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

секундарни,

терцијарни

95.

Антитела на глијадин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на глијадин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

96.

Антитела на гликопротеин 2 (GP2) IgG или IgА класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG или IgА антитела на гликопротеин 2 (GP2) методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

97.

Антитела на гликопротеин 210 (anti–gp210) IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на гликопротеин 210 (anti–gp210) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

98.

Антитела на гломеруларну

базалну мембрану (anti – GBM) IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на антигене гломеруларне базалне мембране (anti – GBM) у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

99.

Антитела на гломеруларну

базалну мембрану (anti – GBM) IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела на гломеруларну базалну мембрану (anti–GBM) IgG у серуму на антигене гломеруларне базалне мембране примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

100.

Антитела на хистоне IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на хистоне у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

101.

Антитела на инсулин IgG

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на инсулин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

102.

Антитела на инсулин

у серуму – RIA

Одређивање анти–инсулинских антитела у серуму радиоимуно одређивањем (RIA)

терцијарни

103.

Антитела на једноланчану

дезоксирибонуклеинску

киселину (anti–ssDNA) IgG

класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на једноланчану дезоксирибонуклеинску киселину (anti–ssDNA) у серуму методом

хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

104.

Антитела на каналиће

паротидне жлезде IgG

у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG у серуму на криостатским пресецима паротидне жлезде примата методом индиректне имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

105.

Антитела на кардиолипин IgА класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgА антитела на кардиолипин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

106.

Антитела на кардиолипин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на кардиолипин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

107.

Антитела на кардиолипин IgG, IgM, IgА класе

у серуму – ELISA

Одређивање присуства IgG, IgM и IgА антитела на кардиолипин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

секундарни,

терцијарни

108.

Антитела на кардиолипин IgM класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgM антитела на кардиолипин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

109.

Антитела на катепсин G IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на катепсин G у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

110.

Антитела на колаген тип VII IgG класе у серуму – имуноблотинг

Одређивање присуства и концентрације IgG антитела на колаген тип VII имуноблотинг техником

терцијарни

111.

Антитела на Кu протеин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на Кu протеин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

112.

Антитела на лактоферин IgG класе у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на лактоферин у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

терцијарни

113.

Антитела на лимфоцитне

антигене IgG у серуму – IIF

Одређивање присуства и титра антитела IgG специфичних за хумане лимфоците нулте крвне групе методом индиректне

имунофлуоресценције (IIF)

терцијарни

114.

Антитела на лизозим IgG класе

у серуму – ELISA

Одређивање концентрације IgG антитела на лизозим у серуму методом хетерогеног имуноензимског одређивања (ELISA)

т