Zakon

На основу члана 19. став 6. Закона о железници („Службени гласник РСˮ, број 41/18),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о обавезним елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре

"Службени гласник РС", број 8 од 8. фебруара 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују обавезни елементи уговора о коришћењу железничке инфраструктуре (у даљем тексту: уговор).

Члан 2.

Обавезни елементи уговора су:

1) преамбула;

2) уводне одредбе, са циљевима и начелима уговора, дефиницијом појмова, предметом уговора и изјавом уговорних страна о поседовању лиценце и сертификата, као и са назнаком периода важења Реда вожње и назнаком Изјаве о мрежи која се примењује у току трајања уговора;

3) одредбе о правима и обавезама управљача инфраструктуре и железничког превозника, дефинисању висине цене приступа, цене приступа услужним објектима којима управља управљач инфраструктуре и цене услуга које у њима пружа, за додатне и пратеће услуге које пружа управљач инфраструктуре, инструментима обезбеђења плаћања и поступцима у ситуацијама загушене инфраструктуре;

4) одредбе које се односе на гарантовање техничких и других услова за безбедно одвијање железничког саобраћаја;

5) одредбе о поремећају у железничком саобраћају узрокованим техничким кваром или несрећом, као и поремећају узрокованим због елементарних непогода, са мерама за отклањање последица поремећаја или више силе;

6) одредбе о обустави коришћења додељене трасе, са одредбама о обустави коришћења додељене трасе од стране управљача инфраструктуре и обустави коришћења додељене трасе од стране железничког превозника;

7) одредбе о накнади штете, са одредбама о одговорности управљача инфраструктуре за штету, одговорности железничког превозника за штету, међусобна одговорност уговорних страна за штету и ограничење висине накнаде за штете;

8) одредбе о заштити животне средине, са одредбама о обавези управљача инфраструктуре у погледу заштите животне средине и обавези железничког превозника у погледу заштите животне средине;

9) одредбе о обавези чувања тајности података, са одредбама о поверљивим информацијама, обавези управљача инфраструктуре и железничког превозника у погледу обавезе чувања тајности података и трајању и повредама обавезе чувања тајности података;

10) одредбе о трајању и раскиду уговора, са одредбама о закључењу и правном дејству уговора;

11) одредбе о обављању међународног превоза, ако се уговор односи на коришћење железничке инфраструктуре у функцији обављања међународног превоза, при чему се примењују одредбе Јединствених правила за уговор о коришћењу инфраструктуре у међународном железничком превозу (CUI), додатком Е Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) („Службени гласник РС”, број 102/07 и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 1/10, 17/15 и 7/17) или другог потврђеног међународног уговора;

12) прелазне и завршне одредбе, са одредбама о решавању спорова, меродавном праву, анексима и прилозима уговора и броју примерака уговора.

Уговор садржи и друге елементе о којима се управљач инфраструктуре и железнички превозник сагласе, у складу са законом.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00244/2018-04

У Београду, 1. фебруара 2019. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.