Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 56. Закона о туризму („Службени гласник РС”, брoj 17/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце

"Службени гласник РС", бр. 81 од 15. новембра 2019, 137 од 13. новембра 2020, 62 од 17. јуна 2021, 74 од 23. јула 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начин промене категорије лиценце, садржина захтева за издавање и обнављање лиценце, као и услови и начин издавања свечане форме лиценце.

Члан 2.

Организатор путовања може да обавља послове организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у земљи и у иностранству и организовања, реализовања и продаје путовања ученика и студената у иностранство ради учења страног језика или стручног усавршавања са могућношћу обављања привремених и повремених послова, ако поседује лиценцу.

Члан 3.

Лиценца се рангира у различите категорије у зависности од места реализовања туристичких путовања, и то:

1) категорија А која се издаје за обављање послова организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у земљи и иностранству;

2) категорија Б која се издаје за обављање послова организовања туристичких путовања у земљи.

Организатор путовања са категоријом Б, поред послова из става 1. тачка 2) овог члана, може да пружи и услугу која обухвата највише једно ноћење, у временском трајању не дужем од 48 сати, у државама са којима се Република Србија граничи.

Организатор путовања стиче право на категорију лиценце из става 1. овог члана, за коју испуњава услове.

*Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 4.

Организатор путовања обавља послове организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у категорији која му је издата и за коју испуњава услове.

У случају да организатор путовања промени обављање послова организовања, реализовања и продаје туристичких путовања, у зависности од места реализације, стиче право на издавање нове одговарајуће лиценце, са прописаном висином гаранције путовања и прописаним депозитом.

У случају из става 2. овог члана организатор путовања са лиценцом категорије Б пре отпочињања обављања послова реализовања и продаје туристичких путовања у иностранству прибавља нову лиценцу категорије А.

*Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 5.

Захтев за издавање лиценце који подноси привредно друштво, друго правног лице или предузетник (у даљем тексту: субјект) нарочито садржи:

1) податак о матичном броју и пословном имену, односно називу субјекта коме се издаје лиценца;

2) податак о категорији лиценце за коју се захтев подноси;

3) потпис и податке о лицу које је овлашћено за подношење пријаве;

4) податке о руководиоцу (за домаће физичко лице су лично име, јединствени матични број грађана и др., а за странца се уписује лично име, број пасоша и држава издавања, а ако је издата лична карта за странца уписује се и лични број странца и др.);

5) уговор о гаранцији путовања, односно важеће гаранције за случај инсолвентности и ради накнаде штете, са прописаним лимитом покрића, у зависности од категорије лиценце, и то са најмањим износом лимита покрића у зависности од висине промета, и то:

(1) банкарска гаранција (матични број и пословно име банке и примаоца банкарске гаранције, број и датум банкарске гаранције, износ укупног лимита покрића, који не може бити мањи од прописаног лимита у зависности од категорије лиценце, као и висине промета, време трајања, доказ о испуњености прописаних услова у погледу чланства за примаоца гаранције) или

(2) уговор о осигурању (матични број и пословно име осигуравача или уговарача осигурања, број и датум закључења уговора, скаденца, подаци о реосигурању уколико постоји, износ укупног лимита покрића, који не може бити мањи од прописаног лимита у зависности од категорије лиценце, као и висине промета, време трајања полисе);

6) податак о пословном имену и матичном броју банке код које субјект има динарски рачун, на коме се налази депозит;

7) потврду банке о депозиту која није старија од пет дана од дана подношења захтева и која садржи податак о износу динарских средства на рачуну и њиховој противвредности изражену у еврима, обрачунату по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања потврде, који не може бити мањи од прописаног износа у зависности од категорије лиценце;

8) оверену изјаву одговорног лица о висини промета, односно планираној висини промета, са исказаним најмањим износом лимита покрића у зависности од категорије лиценце, која није старија од пет радних дана од дана подношења захтева;

9) извод из регистра у којем је правно лице регистровано, уколико није регистровано у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;

10) одговарајући доказ да субјект, у сваком простору, односно месту пословања у коме обавља делатност туристичке агенције, има запослено најмање једно лице са пуним радним временом, у својству руководиоца;

11) доказ из ког се може утврдити да лице из тачке 10) овог става поседује активно знање страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР;

12) оверену копију или оверени препис дипломе – потврде надлежне школске установе код које је лице из тачке 10) овог става има најмање вишу стручну спрему, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године;

13) доказ из ког се може утврдити да лице из тачке 10) овог става има радно искуство у туристичкој делатности од минимум три године за рад код организатора туристичког путовања – оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац;

14) потврду надлежног суда да одговорном лицу субјекта није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности;

15) потврду надлежног Привредног суда да се субјект не налази у поступку стечаја, уколико се захтев не односи на предузетнике;

16) потврду надлежног регистра да се субјект не налази у поступку ликвидације, за оне субјекте који нису регистровани у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;

17) потврду надлежног суда или другог државног органа да субјекту није изречена заштитна мера забране обављања делатности;

18) опште услове путовања у штампаној форми, који се јавно објављују на сајту Регистра туризма;

19) доказ о уплати накнаде за издавање лиценце.

Уколико лице из става 1. тачка 10) овог члана није стекло неопходну стручну спрему или неопходно радно искуство у Републици Србији из става 1. тач. 12) и 13) овог члана, као доказ о испуњености ових услова подноси се друга одговарајућа документација.

Као доказ о испуњености услова из става 1. тачка 11) овог члана подноси се потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика сваке школске године са доказом о положеним испитима; диплома о завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику или уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца.

Брисан је ранији став 4. (види члан 2. Правилника - 62/2021-91).

*Службени гласник РС, број 62/2021

**Службени гласник РС, број 74/2021

Члан 6.

У периоду важења лиценце организатор путовања може поднети захтев за издавање нове лиценце са промењеном категоријом, на начин и под условима прописаним овим правилником.

Уз захтев за издавање нове лиценце са промењеном категоријом организатор путовања подноси документацију из члана 5. став 1. овог правилника за оне податке који се мењају.

Документација из става 2. овог члана нарочито садржи доказ из члана 5. став 1. тач. 5)–8) овог правилника.

У случају из става 1. овог члана организатор путовања уз захтев за издавање лиценце са новом категоријом подноси и захтев за престанак важења претходно издате лиценце.

Организатор путовања за све време трајања лиценце стара се да не премаши висину промета за који је обезбеђена гаранција путовања са прописаним лимитом покрића.

*Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 7.

Лиценца се може обновити на начин и под условима под којима се издаје.

Захтев за обнављање лиценце организатор путовања подноси најкасније 35 дана пре истека рока важења лиценце.

Ако је истовремено са обновом лиценце потребно извршити промену неког од података који су регистровани приликом издавања лиценце, уз захтев за обнову лиценце, подноси се документација из члана 6. став 1. овог правилника за податке који се мењају и писана изјава одговорног лица носиоца лиценце, да носилац лиценце у моменту подношења захтева, испуњава услове за лиценцу организатора путовања.

*Службени гласник РС, број 62/2021

Члан 8.

Свечана форма лиценце издаје се на захтев организатора путовања, ако му је издата лиценца у форми решења.

Захтев из става 1. овог члана може се поднети истовремено са захтевом за издавање лиценце или након доношења решења о лиценци и обавезно садржи и доказ о уплати накнаде за издавање свечане форме лиценце.

Члан 9.

Поступци издавања, односно обнављања лиценце, који нису окончани до дана почетка примене овог правилника, окончаће се по одредбама овог правилника.

Члан 10.

Организатор путовања коме је издата лиценца по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка примене овог правилника, ускладиће своје пословање са одредбама овог правилника у року од 30 дана, од дана почетка примене овог правилника.

У случају да организатор путовања не поступи у року из става 1. овог члана Регистратор туризма поступа у складу са чланом 62. став 3. Закона о туризму.

Члан 11.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце, за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству („Службени гласник РС”, бр. 55/12 и 4/16).

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

Број 110-00-00094/2019-08

У Београду, 5. новембра 2019. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце: „Службени гласник РС”, број 62/2021-91

Члан 5.

Лиценце издате по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка ступања на снагу овог правилника, важиће до престанка испуњења услова под којима су издате у погледу рока важења лиценце и издате гаранције путовања.

Изузетно, организатор путовања из става 1. овог члана може, од дана ступања на снагу овог правилника, да усклади своје пословање са одредбама овог правилника.

Организатор путовања коме је издата лиценца на основу банкарске гаранције, по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка примене овог правилника, ускладиће своје пословање у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника, у делу прописаних услова за примаоца банкарске гаранције.

Организатор путовања коме је издата лиценца и који до дана ступања на снагу овог правилника није обезбедио прописану гаранцију путовања, ускладиће своје пословање са одредбама овог правилника у року од 30 дана, од дана ступања на снагу овог правилника.

У случају да организатор путовања не поступи у року из става 4. oвог члана регистратор туризма поступа у складу са чланом 62. став 3. Закона о туризму.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о измени Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце: „Службени гласник РС”, број 74/2021-43

Члан 2.

Лиценце издате по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка ступања на снагу овог правилника, важиће до престанка испуњења услова под којима су издате у погледу рока важења лиценце и издате гаранције путовања.

Изузетно, организатор путовања из става 1. овог члана може, од дана ступања на снагу овог правилника, да усклади своје пословање са одредбама овог правилника.

Организатор путовања коме је издата лиценца на основу банкарске гаранције, по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка примене овог правилника, ускладиће своје пословање најкасније до 31. децембра 2021. године, у делу прописаних услова за примаоца банкарске гаранције.

Организатор путовања коме је издата лиценца и који до дана ступања на снагу овог правилника није обезбедио прописану гаранцију путовања, ускладиће своје пословање са одредбама овог правилника најкасније до 31. децембра 2021. године.

У случају да организатор путовања не поступи у року из става 1. oвог члана регистратор туризма поступа у складу са чланом 62. став 3. Закона о туризму.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.