Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 16. став 2. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај

"Службени гласник РС", број 90 од 20. децембра 2019, 87 од 19. јуна 2020 - др. правилник

Члан 1.

Престао је да важи (види члан 19. Правилника - 87/2020-26)

Члан 2.

Угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, ради евидентирања, подноси пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази (у даљем тексту: пријава).

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно.

Угоститељ подноси пријаву посебно за сваки објекат за смештај из става 1. овог члана.

Угоститељ подноси пријаву у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Садржина пријаве дата је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

У случају промене података из пријаве угоститељ подноси нову пријаву.

У случају промене угоститеља из члана 2. став 1. овог правилника нови угоститељ пре почетка рада у том објекту подноси пријаву.

Члан 4.

Престао је да важи (види члан 19. Правилника - 87/2020-26)

Члан 5.

Престао је да важи ранији став 1. (види члан 19. Правилника - 87/2020-26)

Некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма и некатегорисани објекат за смештај ловног туризма из члана 2. став 1. овог правилника евидентира се код јединице локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Престао је да важи ранији став 3. (види члан 19. Правилника - 87/2020-26)

Евиденција из става 2. овог члана садржана је у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Престали су да важе ранији став 1. и 2. (види члан 19. Правилника - 87/2020-26)

Податке о угоститељском објекту за смештај из члана 5. став 2. овог правилника јединица локалне самоуправе уноси у евиденцију, на основу података из пријаве.

Члан 7.

У случају да пријава не садржи све прописане податке или су подаци нетачни надлежни орган јединице локалне самоуправе не уводи угоститељски објекат у евиденцију, до отклањања уочених недостатака.

У случају да се пријава односи на угоститељски објекат за смештај који није у функцији или не постоји, надлежни орган јединице локалне самоуправе не уводи угоститељски објекат у евиденцију, до испуњења услова.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе без одлагања о томе обавештава угоститеља.

Чл. 8 до 10.

Престали су да важе (види члан 19. Правилника - 87/2020-26)

Број 110-00-110/2019-08

У Београду, 12. децембрa 2019. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

Прилог

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Прилози 1, 2, 3 и 4. престали су да  важе даном ступања на снагу Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података ("Службени гласник РС", број 87/2020) односно 27. јуна 2020. године (види члан 19. Правилника - 87/2020-26).

Прилог 5 - Евиденција јединице локалне самоуправе за некатегорисани објекат