Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 68а став 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme – IBDP)

"Службени гласник РС", бр. 93 од 26. децембра 2019, 7 од 29. јануара 2020.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се програм интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme – IBDP), као општеобразовни, међународно верификован програм Организације за програм интернационалне матуре (International Baccalaureate Organization), који се реализује током средњег образовања и васпитања као посебан доуниверзитетски програм образовања и васпитања у трајању од најмање две године и то: програми и испити, оцењивање, издавање јавних исправа, услови за наставнике, финансирање програма интернационалне матуре као и друга питања од значаја за остваривање образовно-васпитног рада по програму интернационалне матуре.

Организација образовно-васпитног рада

Члан 2.

Образовно-васпитни рад по програму интернационалне матуре обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се остварује програм интернационалне матуре и постижу прописани циљеви, исходи, стандарди постигнућа и компетенције које прописује Организација за програм интернационалне матуре.

Средње образовање и васпитање по посебном програму интернационалне матуре изводи се у гимназијама које су акредитоване за остваривање наставе и учења по програму интернационалне матуре.

Одлуку о увођењу програма интернационалне матуре у гимназији доноси министар надлежан за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: министар).

Програм интернационалне матуре реализује се у складу са планом и програмом наставе и учења за сваки предмет, према листи програма интернационалне матуре коју доноси министар сваке друге године по прибављеној анализи Завода за вредновање образовања и васпитања.

Настава се изводи у трећем и четвртом разреду гимназије, за ученике који су се изјаснили за овај вид наставе.

Настава се изводи у одељењу до 20 ученика.

Изузетно, број ученика у одељењу може да буде мањи, односно већи уз сагласност министра.

План и програм наставе и учења остварује се у оквиру дневног распореда часова редовне наставе.

Ако ученик који је уписан у одељење гимназије која остварује образовно – васпитни рад по програму интернационалне матуре, одустане од даљег школовања по програму интернационалне матуре, подноси захтев школи ради завршетка започетог школовања у складу са законом којим се уређује средње образовање и васпитање.

*Службени гласник РС, број 7/2020

Упис ученика

*Службени гласник РС, број 7/2020

Члан 2а

Кандидат се уписује у одељење гимназије која остварује наставни план и програм по програму интернационалне матуре, према редоследу који се утврђује на основу:

1) општег успеха првог и другог разреда гимназије,

2) успеха на посебном испиту за проверу изузетних склоности и способности.

На посебном испиту за проверу изузетних склоности и способности проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и васпитању које су неопходна за похађање програма интернационалне матуре а испит се полаже у гимназији која остварује образовно васпитни рад по програму интернационалне матуре.

Успех на посебном испиту за проверу изузетних склоности и способности исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског језика и књижевности, тесту из математике и тесту из енглеског језика.

На основу успеха на посебном испиту за проверу изузетних склоности и способности кандидат може да освоји највише 60 бодова, односно највише по 20 бодова на сваком тесту.

Општи успех првог и другог разреда гимназије исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају првог и другог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха првог и другог разреда гимназије кандидат може да оствари највише 40 бодова.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама из ст. 4. и 6. овог члана.

*Службени гласник РС, број 7/2020

Програм интернационалне матуре

Члан 3.

Програм интернационалне матуре садржи план и програм наставе и учења и састоји се од два дела:

Први део програма интернационалне матуре чине предмети и активности које чине Језгро програма и то:

– Теорија знања (TOK);

– Креативност, активизам и услуге (CAS);

Истраживачки есеј (EE).

Други део програма интернационалне матуре чине предмети који су организовани у шест група и то:

1. Предмети у оквиру групе Језик и књижевност:

1.1. Књижевност

1.2. Језик и књижевност

1.3. Књижевност и употреба језика

2. Предмети у оквиру групе Стицање језика:

2.1. Други страни језик – почетни курс;

2.2. Други страни језик – продужени курс;

2.3. Латински или старогрчки.

3. Предмети у оквиру групе Појединац и друштво:

3.1. Пословни менаџмент;

3.2. Економија;

3.3. Географија;

3.4. Глобална политика;

3.5. Историја;

3.6. Информационе технологије у глобалном друштву;

3.7. Филозофија;

3.8. Психологија;

3.9. Социјална и културна антропологија;

3.10. Светске религије.

4. Предмети у оквиру групе Наука:

4.1. Биологија;

4.2. Рачунарске науке;

4.3. Хемија;

4.4. Технологија дизајна;

4.5. Физика;

4.6. Спорт, вежбе и здравствене науке;

4.7. Систем заштите животне средине и друштво.

5. Предмети у оквиру групе Математика:

5.1. Математика.

6. Предмети у оквиру групе Уметност:

6.1. Плес;

6.2. Музика;

6.3. Филм;

6.4. Позориште;

6.5. Визуелна уметност.

План и програм наставе разликује се по обиму и нивоу знања која се стичу. За сваки наставни предмет постоји програм на високом и на стандардном нивоу. Ученик бира најмање три, а највише четири предмета на високом нивоу (240 сати наставе) док остале предмете ученик похађа на стандардном нивоу (150 сати наставе). Први део програма интернационалне матуре који чини Језгро програма је обавезан за све ученике.

Ученик може похађати наставу и полагати испите на српском и енглеском језику.

*Службени гласник РС, број 7/2020

Оцењивање ученика

Члан 4.

Ученик се оцењује у складу са програмом интернационалне матуре који се остварује.

На крају друге године програма интернационалне матуре ученик полаже писмене испите из свих  наставних предмета прописаних програмом интернационалне матуре.

Успех ученика из наставних предмета прописаних програмом интернационалне матуре исказује се бројчаним оценама, осим предмета Теорија знања и Истраживачки есеј, чије се оцене исказују оценама од Е (најнижа) до А (највиша). Одличан успех (5) је оцена А, врло добар успех (4) је оцена Б, добар успех (3) је оцена Ц и довољан успех (2) су оцене Д и Е.

Бројчану скалу оцењивања ученика из наставних предмета прописаних програмом интернационалне матуре чине оцене у распону од 1 (најнижа) до 7 (највиша). Одличан успех (5) су оцене 6 и 7, врло добар успех (4) је оцена 5, добар успех (3) је оцена 4, довољан успех (2) је оцена 3, а недовољан успех (1) су оцене 2 и 1.

Ученик може бити награђен са највише три додатна бода за остварене комбиноване резултате из Истраживачког есеја и Теорије знања у складу са програмом интернационалне матуре.

Диплому интернационалне матуре стиче ученик који је остварио најмање 24 бода.

Ученик може остварити највише 45 бодова.

Владање ученика оцењује се бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.

Закључна оцена из владања јесте бројчана, и то: примерено (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и улази у општи успех ученика.

Општи успех ученика утврђује се у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 7/2020

Право на полагање интернационалне матуре и опште матуре

Члан 5.

Ученик који је завршио четврти разред средње школе по интернационалном програму може да полаже интернационалну матуру.

Интернационална матура се полаже у складу са прописаним програмом интернационалне матуре.

Ученици који похађају програм интернационалне матуре у гимназијама, након завршеног четвртог разреда средњег образовања и васпитања, могу полагати општу матуру у складу са законом којим се уређује средње образовање и васпитање.

Уџбеници

Члан 6.

У остваривању циљева и задатака програма интернационалне матуре користе се уџбеници и наставна средства које прописује Организација за програм интернационалне матуре.

Услови за наставника који обавља образовно-васпитни рад по програму интернационалне матуре

Члан 7.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада по програму интернационалне матуре у гимназији може да изводи наставник који испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује врста стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији и који поседује уверења и потврде којима доказује стално стручно усавршавање по програму који прописује Организација за програм интернационалне матуре.

За остваривање програма интернационалне матуре школа додатно ангажује координатора, библиотекара и администратора програма интернационалне матуре из реда запослених наставника и стручних сарадника у гимназији која остварује програм интернационалне матуре.

Координатор је лице запослено у својству наставника или стручног сарадника у гимназији која остварује програм интернационалне матуре, које у целини организује и прати извођење образовно-васпитног рада по програму интернационалне матуре.

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада координатора је 20 часова радног времена.

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, ради остваривања програма интернационалне матуре норма непосредног рада библиотекара je 14 часова радног времена а администратора осам часова радног времена.

Гимназија која остварује програм интернационалне матуре која не може да обезбеди стручно лице из реда запослених у гимназији ради реализације наставе и других облика образовно-васпитног рада за предмете у оквиру групе 3. предмета „Појединац и друштво” и у оквиру групе 6. предмета „Уметност” из члана 3. овог правилника по програму интернационалне матуре, додатно ангажује наставнике у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 7/2020

Евиденције и јавне исправе

*Службени гласник РС, број 7/2020

Члан 7а

Гимназија која остварује програм интернационалне матуре води евиденцију о ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима обухваћеним програмом интернационалне матуре.

Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и начин њиховог вођења, попуњавања и издавања, уређују се законом и правилником којим се прописује садржај, начин вођења и обрасци матичне књиге ученика, књиге евиденције о образовно-васпитном раду и евиденције о: успеху ученика на крају школске године, подели предмета, програма и активности на наставнике, полагању испита, затим издатим сведочанствима, дипломама и другим јавним исправама које води, односно издаје средња школа.

На основу података унетих у евиденцију, школа издаје јавне исправе.

Врсту, назив, садржај и изглед образаца јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања и издавања, уређују се законом и правилником којим се прописују обрасци јавних исправа које издаје средња школа.

*Службени гласник РС, број 7/2020

 

Јавна исправа интернационалне матуре и наставак школовања

Члан 8.

Након положене интернационалне матуре ученику се издаје јавна исправа о завршеном средњем образовању – International Baccalaurate Diploma Programme – IBDP, која је изједначена са јавном исправом о општој матури.

На основу положене интернационалне матуре, ученик може да се упише у високошколску установу под условима који су прописани законом којим се уређује високо образовање.

Ималац јавне исправе из става 1. овог члана, са потврдом министарства надлежног за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) да је у току поступак признавања јавне исправе, или доказом да је предат захтев за признавање јавне исправе, може се пријавити за упис у прву годину и у првом уписном року.

Ималац јавне исправе из става 1. овог члана, у првом уписном року доставља високошколској установи потврду гимназије да је положио све испите предвиђене програмом за стицање интернационалне матуре.

Имаоца јавне исправе из става 1. овог члана који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о признавању његове средњошколске јавне исправе.

*Службени гласник РС, број 7/2020

Финансирање програма интернационалне матуре

Члан 9.

Средства за акредитацију и остваривање програма интернационалне матуре обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Прелазна одредба

Члан 10.

Гимназије које су на основу одлуке министра о увођењу програма интернационалне матуре, започеле реализацију програма интернационалне матуре или предузимају мере и активности у циљу акредитације за остваривање програма интернационалне матуре, настављају рад у складу са овим правилником.

Завршна одредба

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00366/2019-04

У Београду, 23. децембра 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.