Zakon

На основу члана 138. став 4. Закона о накнадама за коришћење јавних добара (,,Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 49/19),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца

"Службени гласник РС", број 93 од 26. децембра 2019.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује изглед, садржина и начин достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде, коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца.

Члан 2.

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе подноси се на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: ПИБ правног лица или предузетника, матични број правног лица или предузетника, пословно име правног лица или предузетника, назив и шифру претежне делатности регистроване у Агенцији за привредне регистре, назив и шифру претежне делатности од које се остварује највише прихода у претходној години, адресу седишта, име и презиме, функцију, број телефона и адресу електронске поште одговорног лица, степен негативног утицаја активности правног лица или предузетника према делатности, пословни приход правног лица или предузетника остварен у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде, величина правног лица или предузетника обрачуната у складу са прописом којима се уређује рачуноводство (велико, средње, мало и микро), јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.

Члан 3.

Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи подноси се на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац из става 1. овог члана садржи: ПИБ правног лица или предузетника, матични број правног лица или предузетника, пословно име правног лица или предузетника, назив и шифру претежне делатности, адресу седишта, име и презиме, функцију, број телефона и адресу електронске поште одговорног лица и укупну количину преузете односно испоручене робе у току месеца.

Члан 4.

Изузетно, обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине који обрачунавају и на прописани уплатни рачун јавних прихода уплате накнаду за 2019. годину подносе пријаву у складу са прописом који је важио до дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца (,,Службени гласник РСˮ, број 48/19).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00037/1/2019-09

У Београду, 26. децембра 2019. године

Министар,

Горан Триван, с.р.

Образац 1

ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ

ПИБ

 

Матични број

 

Пословно име

 

Назив и шифра претежне делатности регистроване у Агенцији за привредне регистре

 

Назив и шифра претежне делатности од које се остварује највише прихода у претходној години

 

Адреса седишта правног лица или предузетника

 

 

 

 

Одговорно лице

Име и презиме

 

Функција

 

Телефон

 

E-mail

 

Степен негативног утицаја активности правног лица или предузетника према претежној делатности

велики утицај на животну средину

средњи утицај на животну средину

мали утицај на животну средину

Пословни приход правног лица или предузетника остварен у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде

Величина правног лица или предузетника разврстана у складу са прописом којима се уређује рачуноводство:

1. велико

2. средње

3. мало

4. микро правно лице, односно предузетник

Јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.

Потпис подносиоца пријаве

Образац 2

ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНEСИ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ УПРАВИ

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ

ПИБ

 

Матични број

 

Пословно име

 

Назив и шифра претежне делатности

Адреса седишта правног лица/предузетника

 

 

 

 

 

Одговорно лице

Име и презиме

 

Функција

 

Број телефона

 

E-mail

 

УКУПНА КОЛИЧИНА ПРЕВЕЗЕНЕ РОБЕ

Укупну количину преузете односно испоручене робе у току месеца.

Потпис подносиоца пријаве