Zakon

На основу члана 38. став 7. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе

"Службени гласник РС", број 109 од 21. августа 2020.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе.

Циљ и задаци организовања наставе код куће

Члан 2.

Циљ организације наставе код куће је повећање обухвата деце основним образовањем и васпитањем и повећање доступности и квалитета основног образовања и васпитања.

Задаци организовања наставе код куће:

– обезбеђивање образовно-васпитног рада организацијом наставе код куће;

– пружање додатне образовне подршке ученицима у складу са њиховим потребама;

– пружање додатне образовне подршке и родитељима, односно другом законском заступнику (у даљем тексту: родитељ) у складу са њиховим потребама;

– превазилажење просторних, временских, социјалних, економских и других ограничавајућих фактора у образовно-васпитном процесу;

– развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и примену знања;

– увођење ученика у различите методе и технике учења које одговарају индивидуалним карактеристикама и потенцијалима сваког појединог ученика;

– коришћење различитих облика и метода наставе и учења усмерених на учење и ученика;

– примена различитих метода рада у сврху омогућавања веће индивидуализације наставе и учења, било да је реч о талентованим и обдареним ученицима или о ученицима који имају сметње у развоју и тешкоће у раду.

Образовно-васпитни рад за ученике код куће

Члан 3.

Основна школа (у даљем тексту: школа) у коју је ученик уписан може да организује наставу код куће као посебан облик рада, на начин и под условима утврђеним овим правилником.

Образовно-васпитни рад за ученике код куће организује се за ученика школе и обухвата наставу и друге облике организованог рада, по правилу индивидуално, а може бити организован и у групи или одељењу.

Право на наставу код куће

Члан 4.

Родитељ има право да свом детету омогући стицање основног образовања и васпитања код куће (у даљем тексту: образовање/настава код куће).

Члан 5.

Трошкове образовања/наставе код куће обезбеђује родитељ.

Трошкови образовања/наставе код куће обухватају:

– трошкове редовне наставе која се организује за ученика у складу са Школским програмом за одређени разред школе у коју је уписан;

– трошкове допунске, додатне и припремне наставе у складу са Школским програмом за одређени разред школе у коју је уписан;

– трошкове образаца евиденције и јавних исправа.

Члан 6.

Право на стицање образовања/наставе код куће има ученик сваког разреда, осим првог и осмог, односно завршног разреда основног образовања и васпитања, који из оправданих разлога није у могућности да непосредно стиче образовање и васпитање присуством у школи у коју је уписан.

Право на стицање образовања/наставе код куће има ученик који:

– је активан спортиста;

– је ученик музичке и балетске школе;

– живи у месту где је лоша инфраструктура, што отежава долазак у школу (нарочито у зимском периоду);

– због пословних обавеза родитеља привремено одлази у иностранство.

Образовање/настава код куће организује се по правилу за целу школску годину.

Ученик који остварује право на основу става 2. овог члана у току образовања/наставе код куће може да се укључи повремено и у непосредни рад одељења чији је ученик, а на основу Одлуке директора школе.

Образовање/настава код куће може да се организује и за период у току школске године у складу са потребама ученика.

Члан 7.

Родитељ је дужан да до краја текуће наставне године писмено обавести школу у коју је ученик уписан о намери да за своје дете од следеће школске године организује наставу код куће у целини или за период у току школске године у складу са чланом 6. овог Правилника, односно да школи поднесе захтев за одобрење стицања образовања/наставе код куће.

Уз захтев из става 1. овог члана родитељ, доставља документацију којом се доказује потреба организовања наставе код куће:

1) копију документације којом доказује да је дете активан спортиста;

2) копију документације којом доказује да је дете ученик музичке и балетске школе;

3) копију документације којом доказује да је услед неадекватне инфраструктуре у месту где живе угрожена безбедност детета на путу до школе (нарочито у зимском периоду);

4) копију документације којом доказује да дете због пословних обавеза родитеља привремено одлази у иностранство;

5) копију документације којом доказује да лице које изводи наставу испуњава услове за наставника прописане законом којим се уређују основи система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима који уређују степен и врсту образовања наставника;

6) осталу документацију којом се доказује оправданост поднетог захтева.

Члан 8.

Директор школе после поднетог захтева родитеља, прибавља мишљење стручне комисије (у даљем тексту: комисија).

Чланове комисије именује директор школе. Комисија се састоји од три члана и по правилу су то: наставник разредне наставе/предметне наставе, одељенски старешина и стручни сарадник.

Комисија, након увида у захтев, даје мишљење о оправданости захтева, имајући у виду најбољи интерес ученика.

Комисија доставља своје мишљење о оправданости захтева родитеља за стицање наставе код куће, у року од седам дана од дана подношења захтева.

Директор школе доноси одлуку о одобравању стицања основног образовања и васпитања код куће.

Одлуком о стицању основног образовања и васпитања код куће утврђује се који разред ученик завршава, као и време и начин полагања испита у складу са планом и програмом наставе и учења.

Одлука из става 6. овог члана доставља се у писменом облику родитељу ученика у року од три дана од њеног доношења.

Облици рада и организација наставе код куће

Члан 9.

Начин остваривања и организовања образовања/наставе код куће обезбеђује родитељ у сарадњи са наставником који изводи наставу.

Наставу код куће може да изводи лице које испуњава услове за наставника из члана 7. став 2. тачка 5. овог правилника и које није запослено као наставник у школи у коју је ученик уписан.

Лице које изводи наставу дужно је да води евиденцију о остваривању наставе код куће и да до 5. у месецу достави мишљење о праћењу и напредовању, за претходни месец, школи у коју је ученик уписан.

Остваривање наставе код куће

Члан 10.

Стицање образовања код куће треба да обезбеди остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.

Образовање код куће може да се остварује и у складу са индивидуалним образовним планом, у складу са законом.

Члан 11.

Школа, чији ученик стиче образовање код куће може да омогући ученику по потреби консултације са наставником уочи полагања разредног испита, а најкасније десет дана пре полагања.

Консултацијама, може да присуствује и наставник који је реализовао наставу код куће.

Члан 12.

Ученик у току једног циклуса основног образовања и васпитања може да заврши највише два разреда стицањем образовања код куће полагањем разредних испита у складу са планом и програмом наставе и учења.

Школа у коју је ученик уписан дужна је да организује полагање разредних испита из свих предмета у складу са планом и програмом наставе и учења.

Разредни испит из става 1. овог члана може да полаже ученик који је савладао план и програм наставе и учења и похађао најмање две трећине укупног годишњег броја часова за одређени предмет.

Наставник који изводи наставу дужан је да достави, пре полагања разредног испита, евиденцију о остваривању плана и програма наставе и учења.

Директор школе образује комисију пред којом ученик полаже разредни испит, у складу са Законом.

Начин и време полагања разредног испита уређује се општим актом школе у коју је ученик уписан.

Ученик који не положи разредни испит из одређеног предмета, има право да поново полаже испит у року прописаним општим актом школе.

Ученик из става 5. овог члана који не положи разредни испит у поновљеном испитном року у наредној школској години понавља разред и наставља образовање и васпитање у школи.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика који остварује образовно-васпитни рад код куће

Члан 13.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика који стиче образовање код куће остварује се у складу са прописима којим се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

Евиденција

Члан 14.

Наставник који изводи наставу дужан је да води евиденцију о остваривању образовања/наставе код куће у дневнику образовно-васпитног рада који се води на обрасцу прописаним Правилником којим се уређује садржај и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа, а у складу са својим задужењима у оквиру наставе код куће.

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима који остварују образовно-васпитни рад код куће у складу са законом.

Завршна одредба

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2020/2021. године.

Број 110-00-202/2020-07

У Београду, 28. јула 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.