Zakon

На основу члана 38а став 7. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи

"Службени гласник РС", број 109 од 21. августа 2020.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови за остваривање наставе на даљину у основној школи, и то: циљеви, задаци, услови за остваривање, организација и начин остваривања образовно-васпитног рада, начин осигурања квалитета и вредновање постигнућа ученика који стичу основно образовање наставом на даљину.

Члан 2.

Основна школа (у даљем тексту: школа) може да организује наставу на даљину као посебан облик рада, на начин и под условима утврђеним овим правилником.

Члан 3.

Настава на даљину, у смислу овог правилника, јесте посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици стичу основно образовање и васпитање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, тако што један део прописаног плана и програма наставе и учења усвајају путем наставе коју установа основног образовања и васпитања организује користећи савремене информационо-комуникационе технологије за учење, и то у ситуацијама у којима ученик није у могућности да похађа редовну наставу, непосредно у простору школе.

Настава на даљину организује се за ученика школе и обухвата наставу и друге облике организованог рада индивидуално, у групи или одељењу.

Други облици организованог рада из става 2. овог члана су: допунска настава, додатна настава и припремна настава.

Настава на даљину може да се остварује и у складу са индивидуалним образовним планом, у складу са законом.

Члан 4.

Школа у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности, може да организује образовно-васпитни рад путем наставе на даљину и за све ученике школе у складу са посебним програмом и ресурсима школе.

Посебан програм

Члан 5.

Посебан програм из члана 4. овог правилника припрема Завод за унапређивање образовања и васпитања, на основу иницијативе министарства надлежног за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство), а у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон).

Посебан програм садржи:

– дужину трајања часа;

– препоруке за организацију наставе;

– неопходне садржаје у складу са планом наставе и учења, који обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа;

– дидактичко-методичко упутство за остваривање садржаја;

– период остваривања прописаних садржаја.

Циљ и задаци организовања наставе на даљину

Члан 6.

Циљ организације наставе на даљину је повећање обухвата деце и ученика основним образовањем и васпитањем и повећање доступности и квалитета основног образовања и васпитања.

Задаци организовања наставе на даљину су:

– обезбеђивање образовно-васпитног рада организацијом наставе на даљину;

– пружање додатне образовне подршке ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима (у даљем тексту: родитељ) у складу са њиховим потребама;

– превазилажење просторних, временских, социјалних, економских и других ограничавајућих фактора у образовно-васпитном процесу;

– развој мотивације за учење и оспособљавање ученика за самостално учење и примену знања;

– примена различитих метода и техника учења које одговарају индивидуалним карактеристикама и потенцијалима сваког појединог ученика;

– укључивање стручњака различитих профила у образовно-васпитни процес, који могу својим радом да допринесу свестраном и квалитетном образовању и васпитању ученика;

– коришћење разноврсних облика и метода наставе и учења усмерених на активно учење и ученика;

– примена различитих метода рада у сврху омогућавања веће индивидуализације наставе, било да је реч о талентованим и обдареним ученицима или о ученицима који имају сметње у развоју и тешкоће у раду;

– коришћење система за управљање учењем и других алата из спектра информационо-комуникационих технологија.

Право на наставу на даљину

Члан 7.

Родитељ има право да свом детету омогући стицање основног образовања и васпитања наставом на даљину.

Члан 8.

Право на стицање образовања наставом на даљину има ученик основне школе, који из оправданих разлога није у могућности да непосредно стиче образовање присуством у школи у коју је уписан.

Право на стицање образовања наставом на даљину има ученик који:

– је активан спортиста;

– је ученик музичке и/или балетске школе;

– живи у месту где је лоша инфраструктура, што отежава долазак у школу (нарочито у зимском периоду);

– због пословних обавеза родитеља привремено одлази у иностранство.

Настава на даљину организује се за ученика који није у могућности да непосредно стиче образовање присуством у школи по правилу за целу школску годину.

Настава на даљину може да се организује и у току школске године за период који није краћи од три недеље, у складу са потребама ученика.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности образовно-васпитни рад путем наставе на даљину може да се организује за све ученике школе у периоду у којем не постоје услови за непосредно стицање образовања у простору школе.

Члан 9.

Родитељ је дужан да писмено обавести школу у којој дете стиче основно образовање и васпитање, до краја текуће наставне године, о намери да се за његово дете следеће школске године организује настава на даљину, односно да школи поднесе захтев за одобрење стицања образовања/наставе на даљину.

Родитељ у захтеву, поред осталог наводи и дужину трајања организације наставе на даљину.

Уз захтев родитељ, доставља документацију којом се доказује потреба организовања наставе на даљину:

1) копију документације којом доказује да је дете активан спортиста;

2) копију документације којом доказује да је дете ученик музичке и/или балетске школе;

3) копију документације којом доказује да је услед неадекватне инфраструктуре у месту где живе угрожена безбедност детета на путу до школе (нарочито у зимском периоду);

4) копију документације којом доказује да дете због пословних обавеза родитеља привремено одлази у иностранство;

5) осталу документацију којом се доказује оправданост поднетог захтева, као и доказе о постојању услова за остваривање наставе на даљину (расположиви ресурси – рачунар, лаптоп и друго).

Члан 10.

Директор школе после поднетог захтева родитеља, прибавља мишљење стручне комисије (у даљем тексту: комисија).

Чланове комисије именује директор школе. Комисија се састоји од три члана и по правилу је чине: одељењски старешина, стручни сарадник и секретар.

Подршку раду комисије, нарочито у процени расположивих ресурса, пружа лице које поседује одговарајуће образовање, знања и вештине у области информационо-комуникационих технологија.

Комисија, након увида у захтев, даје мишљење о оправданости захтева, имајући у виду најбољи интерес ученика.

Комисија доставља своје мишљење о оправданости захтева родитеља за стицање наставе на даљину, у року од седам дана од дана подношења захтева.

Директор школе доноси одлуку о стицању основног образовања и васпитања наставом на даљину.

Одлуком о стицању основног образовања и васпитања наставом на даљину утврђује се који разред ученик завршава, као и време и начин полагања испита у складу са планом и програмом наставе и учења.

Одлука из става 6. овог члана доставља се у писменом облику родитељу ученика у року од три дана од њеног доношења.

Члан 11.

Одељењски старешина у сарадњи са члановима стручног већа за разредну наставу, односно одељењски старешина у сарадњи са члановима стручног већа за области предмета припрема план активности за остваривање наставе на даљину за ученика.

План активности садржи:

– план наставе и учења;

– преглед расположивих ресурса;

– распоред образовно-васпитних активности на недељном нивоу;

– начин праћења и вредновања постигнућа ученика;

– начин праћења остваривања плана активности.

Одељењски старешина/наставник разредне наставе на основу праћења и вредновања постигнућа ученика сачињава извештај о чему обавештава одељењско веће на крају класификационог периода.

Члан 12.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности одлуку о остваривању образовно-васпитног рада путем наставе на даљину доноси министар надлежан за послове образовања и васпитања.

Школа у складу са одлуком из става 1. овог члана и чланом 5. овог правилника припрема план активности.

Члан 13.

Приликом израде плана активности школа посебно узима у обзир, сопствене ресурсе и ресурсе ученика.

План активности у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности је саставни део Годишњег плана рада школе.

План активности садржи:

– план наставе и учења;

– преглед расположивих ресурса;

– распоред образовно-васпитних активности на недељном нивоу;

– начин праћења и вредновања постигнућа ученика;

– начин праћења остваривања плана активности.

Саставни део плана активности из става 3. овог члана је и начин остваривања наставе путем учења на даљину за ученике који не располажу потребним материјалним ресурсима.

Саставни део плана активности из става 3. овог члана је и начин пружања додатне подршке за ученике којима је то потребно.

Члан 14.

Начин остваривања и организовања образовања/наставе на даљину обезбеђује школа у сарадњи са родитељем.

Наставу на даљину изводи наставник школе у коју је ученик уписан.

Наставник из става 2. овог члана који изводи наставу дужан је да води евиденцију у складу са Правилником којим се уређује садржај и начин вођења евиденције и издавање јавних исправа.

Члан 15.

Ученик који стиче образовање наставом на даљину може да се укључи повремено и у непосредни рад одељења чији је ученик, а на основу одлуке директора школе.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика који остварује образовно-васпитни наставом на даљину

Члан 16.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика који стиче образовање на даљину остварује се у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

Евиденција

Члан 17.

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима који остварују образовно-васпитни рад путем наставе на даљину у складу са законом.

Завршна одредба

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2020/2021. године.

Број 110-00-203/2020-07

У Београду, 3. августа 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.