Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 105. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о посебном програму образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 110 од 26. августа 2020.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се посебан програм образовања и васпитања, упутство о организацији и раду установе и одређују установе које настављају са радом у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности.

Распоред и трајање часа

Члан 2.

Школа у складу са планом и програмом наставе и учења и препорукама за организацију и реализацију наставе (у даљем тексту: Препоруке) врши распоред обавезних предмета, изборних програма и активности, односно утврђује распоред часова у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности.

Час непосредне наставе са ученицима траје 30 минута.

Организација и реализација наставе

Члан 3.

Препоруке и план реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности (у даљем тексту: План) су полазна основа за планирање, организацију и реализацију наставе и одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности, дозвољено је одступање до 20% од прописаног плана и програма наставе и учења.

Члан 5.

Препоруке и План примењују се у свим школама на територији Републике Србије, односно у срединама у којима су проглашене ванредне околности, у периоду док су проглашене ванредне околности на снази.

Члан 6.

У школској 2020/2021. години Препоруке и План примењују се у свим основним школама на територији Републике Србије.

У школској 2020/2021. години средња школа прилагођава програм наставе и учења који је прописан за конкретан образовни профил, односно смер или тип гимназије у складу са чланом 4. овог правилника.

Евиденција

Члан 7.

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима у складу са законом.

Завршне одредбе

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2020/2021. године.

Број 110-00-00233/2020-04

У Београду, 20. августа 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ

Планирање, остваривање, праћење и вредновање наставе је сложен процес, који постаје још сложенији током ванредних околности. С обзиром на то да најчешће није познато колико ће ванредне околности трајати, потребно је наставу и све њене компоненте прилагодити новонасталој ситуацији ситуацији и новом начину организације рада школе.

Нови програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања, потребама и могућностима ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на садржаје. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика и показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Због свега овога, улога наставника је кључна, јер је он тај који избором и повезивањем садржаја, избором метода учења и активности води ученике ка достизању исхода.

У ванредним околностима улога наставника још више добија на значају, јер треба обезбедити остваривање исхода у новој организацији наставе, која ће се можда и додатно мењати у току школске године: дужина трајања часа (препорука је да час траје 30 минута), настава се одвија у школи или онлајн, или комбиновано... С обзиром на различиту природу предмета, није могуће пронаћи универзални начин за превазилажење тешкоћа које доноси нови начин организације наставе. Код појединих предмета то може бити промишљен избор садржаја којим се обезбеђује остваривање исхода (нпр. у српском језику то може бити изостављање одређених дела), а код других добар избор примера и задатака (нпр. математика). Такође, избор метода и активности треба прилагодити новом начину организације наставе. У остваривању програма наставе и учења, наставе усмерене на активности ученика, могуће је користити све наставне методе и облике учењa: фронтална настава, програмирана настава, индивидуализована настава, лабораторијски рад или рад у радионицама, демонстрације, дискусија, вођен истраживачки метод, симулација, тимска настава, форум дискусије, студија случаја, тематска настава, пројектна настава, учење кроз игру, рад на референтном тексту, истраживање по кључним речима, мапа појмова, олују идеја...). Избор је одређен циљем учења, исходима, природом предмета... и веома важно – начином организације рада школе због новонастале ситуације (нпр. лабораторијски рад није могућ ако се настава организује онлајн). Важно је да комбинација изабраних метода ставља ученика у позицију субјекта који активно учествује у процесу учења, а процес учења смешта у различите и разнолике контексте. Независно од начина организације наставе активности ученика треба да буду у што већој мери истраживачке и усмерене на решавање проблема, јер су тако стечена знања трајнија и потпунија, имају већу употребну вредност, а при томе се развија и критичко мишљење, које је у данашње време веома важно.

Важан сегмент за реализацију наставе је праћење и вредновање наставе и учења, постигнућа ученика и сопствене праксе, нарочито у овим измењеним околностима, јер нпр. чак и наjискуснији наставници понекад неће моћи да предвиде какве ће ефекте дати примена одређене методе или планиране активности ученика ако час траје мање од 45 минута или ако се настава одвија онлајн. Због тога је потребно у току сваког часа пратити ефекте планираних метода, активности, материјала за учење и сл., а након сваког часа се преиспитивати да ли је нешто могло да се уради на други начин, да ли је остварен циљ, да ли су ученици достигли планиране исходе и сл. Постигнућа ученика треба континуирано пратити и давати им повратне информације и савете за даље напредовање, јер ће нова организација рада у великој мери утицати и на њих и њихов начин рада, а од наставника у доброј мери зависи како ће се ученици прилагодити новим околностима.

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

1.

Добро дошли, прваци. Упознавање с предметом, Букваром, прибором. Договор о начину рада

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

2.

Првак, Десанка Максимовић

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

3.

Радни дан – дневни распоред

обрада

4.

Мој дом/моја школа – говорна вежба

обрада

5.

Слова – знакови за гласове

обрада

6.

На игралишту – говорна вежба

обрада

7.

Речи и реченице

обрада

8.

Волим да се играм: Омиљена играчка и игра коју играм у свом дому – говорна вежба

обрада

9.

Од куће до школе – говорна вежба

обрада

10.

Гледамо и причамо: Прича по низу слика

обрада

11.

Бринемо о здрављу – говорна вежба

обрада

12.

Неко живи у селу, неко у граду – говорна вежба

утврђивање

13.

Глас и слово

обрада

14.

Шта чујемо у природи – говорна вежба

утврђивање

15.

Глас, слово, реч, реченица

обрада

16.

Глас и штампано слово Аа

обрада

17.

Гласови и штампана слова Мм

обрада

18.

Гласови и штампана слова Ии

обрада

19.

Гласови и штампана слова Аа, Мм, Ии

утврђивање

ЈЕЗИК

20.

Велико слово на почетку реченице, тачка на крају реченицe

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

21.

Глас и штампано слово Тт (запета)

обрада

22.

Читамо и пишемо научена штампана слова Аа, Мм, Ии, Тт

утврђивање

23.

Прича по низу слика

обрада

24.

Глас и штампано слово Оо

обрада

25.

Глас и штампано слово Сс

обрада

26.

Глас и штампано слово Нн

обрада

27.

Читање и писање научених слова

утврђивање

28.

Глас и штампано слово Ее

обрада

29.

Глас и штампано слово Рр

обрада

30.

Глас и штампано слово Јј

обрада

31.

Читање и писање научених слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

32.

Јоца вози тролејбус, Драган Лукић

обрада

33.

Јоца вози тролејбус, Драган Лукић, драматизација

утврђивање

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

34.

Глас и штампано слово Уу

обрада

35.

Глас и штампано слово Шш

обрада

36.

Глас и штампано слово Лл

обрада

37.

Читање и писање научених слова

утврђивање

38.

Прича по низу слика

утврђивање

39.

Глас и штампано слово Љљ

обрада

40.

Глас и штампано слово Зз

обрада

41.

Глас и штампано слово Вв

обрада

42.

Читање и писање научених слова

утврђивање

43.

Језичке игре

утврђивање

44.

Глас и штампано слово Гг

обрада

45.

Глас и штампано слово Пп

обрада

46.

Глас и штампано слово Кк

обрада

47.

Читање и писање научених слова (утврђивање)

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

48.

Ноћни ћошак, Весна Ћоровић Бутрић

обрада

49.

Ноћни ћошак, Весна Ћоровић Бутрић

утврђивање

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

50.

Глас и штампано слово Дд

обрада

51.

Глас и штампано слово Бб

обрада

52.

Читање и писање научених слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

53.

Јесења песма, Душан Радовић

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

54.

Описујемо јесен, говорна вежба

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

55.

Глас и штампано слово Њњ

обрада

56.

Глас и штампано слово Хх

обрада

57.

Читање и писање научених слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

58.

Дете, Љубивоје Ршумовић

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

59.

Глас и штампано слово Жж

обрада

60.

Глас и штампано слово Чч

обрада

61.

Глас и штампано слово Ћћ

обрада

62.

Читање и писање научених слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

63.

Први дан у школи, Бора Ољачић, драмски текст

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

64.

Глас и штампано слово Фф

обрада

65.

Глас и штампано слово Цц

обрада

66.

Читање и писање научених слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

67.

Није лако бити дете, Драгомир Ђорђевић

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

68.

Глас и штампано слово Џџ

обрада

69.

Глас и штампано слово Ђђ

обрада

70.

Читање и писање научених слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

71.

Деца су украс света, Љубивоје Ршумовић

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

72.

Научили смо азбуку

утврђивање

73.

Хвала Вуку за азбуку

обрада

74.

Изговор и писање гласова Ч, Ћ, Ђ, Џ, Р, Ј, Љ

утврђивање

ЈЕЗИК

75.

Велико слово у писању личних имена и презимена. Правилно потписивање (име, па презиме)

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

76.

Читамо и пишемо штампаним словима

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

77.

Зимска песма, Јован Јовановић Змај

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

78.

Jезичке игре

утврђивање

79.

Новогодишња прича у сликама

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

80.

Срећна Нова година, Душан Радовић

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

81.

Моје новогодишње жеље, писмено изражавање

обрада

82.

Писање новогодишње честитке

утврђивање

83.

Новогодишњи час, језичке игре

утврђивање

84.

Новогодишњи празници, говорна вежба

утврђивање

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

85.

Читање и писање

утврђивање

86.

Глас и писано слово Аа

обрада

87.

Глас и писано слово Мм

обрада

88.

Гласови и писана слова Аа, Мм

утврђивање

89.

Глас и писано слово Ии

обрада

90.

Глас и писано слово Тт

обрада

91.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

92.

Глас и писано слово Оо

обрада

93.

Глас и писано слово Сс

обрада

94.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

95.

Свети Сава и ђаци, Народна прича

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

96.

Занимљиви текстови из енциклопедија и часописа за децу о Светом Сави

утврђивање

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

97.

Читање с разумевањем и писање кратког штампаног текста по диктату

утврђивање

98.

Научили смо у првом полугодишту

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

99.

Мој први распуст, говорна вежба

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

100.

Глас и писано слово Нн

обрада

101.

Глас и писано слово Ее

обрада

102.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

103.

Глас и писано слово Рр

обрада

104.

Глас и писано слово Јј

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

105.

Зна он унапред, Гвидо Тартаља

обрада

106.

Зна он унапред, Гвидо Тартаља, драматизација

утврђивање

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

107.

Глас и писано слово Уу

обрада

108.

Глас и писано слово Шш

обрада

109.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

110.

Глас и писано слово Лл

обрада

111.

Глас и писано слово Љљ

обрада

112.

Глас и писано слово Зз

обрада

113.

Глас и писано слово Вв

обрада

114.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

ЈЕЗИК

115.

Велико слово у писању једночланих имена насеља

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

116.

Глас и писано слово Гг

обрада

117.

Глас и писано слово Пп

обрада

118.

Глас и писано слово Кк

обрада

119.

Глас и штампано слово Дд

обрада

120.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

121.

Састављање приче на основу датих речи

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

122.

Глас и писано слово Бб

обрада

123.

Глас и писано слово Њњ

обрада

124.

Глас и писано слово Хх

обрада

125.

Глас и писано слово Жж

обрада

126.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

127.

Пролеће, Воја Царић

(за ДЗ научити песму о пролећу по збору ученика)

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

128.

Глас и писано слово Чч

обрада

129.

Глас и писано слово Ћћ

обрада

130.

Глас и писано слово Фф

обрада

131.

Глас и писано слово Цц

обрада

132.

Читање и писање научених писаних слова

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

133.

Јабука, Драган

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

134.

Глас и писано слово Џџ

обрада

135.

Глас и писано слово Ђђ

обрада

136.

Научили смо писана слова ћирилице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

137.

Буквар, Милан Шипка

обрада

138.

Ветар сејач, Мира Алечковић

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

139.

Описивање пролећа – говорна вежба

обрада

140.

Пролеће у мојој улици, парку – писмено изражавање

утврђивање

141.

Рецитовање песме о пролећу по избору ученика

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

142.

Ја сам чудо видео, народна песма

обрада

ЈЕЗИК

143.

Писање назива школе коју ученик похађа, насеља и улице у којој станује

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

144.

Китова беба, Гвидо Тартаља

обрада

145.

Читање и писање научених писаних слова

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

146.

Тужибаба, Душан Радовић

обрада

147.

Тужибаба, Душан Радовић – драматизација

утврђивање

ЈЕЗИК

148.

Правописна правила

систематизација

149.

Реченице као обавештење, питање и заповест

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

150.

Голуб и пчела, народна прича

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

151.

Голуб и пчела, народна прича. Препричавање приче по задатом плану

обрада

152.

Причање по плану: Како сам ја помогао другу

утврђивање

ЈЕЗИК

153.

Реченице као обавештење, питање и заповест

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

154.

Два друга, Лав Николајевич Толстој

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

155.

Описивање друга/другарице на основу плана

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

156.

Цртанка, Стеван Раичковић

обрада

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

157.

Разумевање прочитаног

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

158.

У гостима, Десанка Максимовић

обрада

159.

Лисица и гавран, народна басна

обрада

160.

Два јарца, Две козе Доситеј Обрадовић

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

161.

Лепо понашање (Бонтон), писмена вежба

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

162.

Басне за децу, Езоп – избор

обрада

163.

Басне за децу, Езоп – избор

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

164.

Препричавање басне по избору ученика

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

165.

Занимљиви текстови о животињама из енциклопедија и часописа за децу

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

166.

Мој љубимац, писмено изражавање

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

167.

ДЛ: Избор песама, Јован Јовановић Змај

обрада

168.

ДЛ: Избор песама,, Јован, Јовановић Змај

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

169.

Богаћење речника

утврђивање

170.

Изражајно рецитовање обрађених Змајевих песама

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

171.

Неће увек да буде први, Александар Поповић

обрада

172.

Јежева кућица, Бранко Ћопић

обрада

173.

Јежева кућица, Бранко Ћопић

обрада

174.

Јежева кућица, Бранко Ћопић

обрада

175.

Јежева кућица, Бранко Ћопић

обрада

176.

Значајне личности српског језика, књижевности и културе (систематизација) Свети Сава/Вук Караџић/Доситеј Обрадовић/Ј. Ј. Змај/Десанка Максимовић

обрада

ЈЕЗИК

177.

Употреба великог слова

провера знања

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

178.

У првом разреду сам био/ла срећaн/на, говорна вежба

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

179.

Омиљене песме и приче – изражајно читање и казивање по избору ученика

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

180.

Научили смо у првом разреду

систематизација

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Напомене: Због природе предмета наставне јединице су дате према комуникативним функцијама (КФ) које су дате у програму наставе и учења за наведене разреде. Наставници ће комуникативне функције сместити у одговарајући контекст и насловљавати наставне јединице у складу са расположивим наставним средствима. Једна иста комуникативна функција може више пута бити обрађена, уз различите језичке садржаје, Предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити проширивани у складу са расположивим наставним материјалом и контекстом.

Број часа

Наставна јединица (комуникативне функције)

Тип часа

Препоручени садржаји

1.

Упознавање (представљање именом, основни поздрави)

уводни час / обрада

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца септембра и које би ученици требало да усвоје:

Hi! Hello. Good morning/ afternoon/ evening/ night. Goodbye. Bye. I′m ..., How are you? I′m fine, thank you. What is this? This is...Red, yellow, blue, orange, green... A book, a pen, a pencil, a ruler... It’s a blue ruler!

It’s short/long/small/big/red… Count to

Let’s start. Quiet, please.

Listen to me! Look!

Look at me/the picture!

Sit down. Stand up!

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца октобра и које би ученици требало да усвоје:

Hello! My name’s... I’m.... What’s your name? This is my friend. His name’s/name is... This is Miss Ivona. She’s my teacher. Nice to see you. Nice to see you, too.

Look at me! Come in! Sit down. This is my bal / car / teddy bear... That is your pen. Here you are. Thank you. It’s a blue ruler.

How many? Тwo yellow bananas/ three blue and four orange balloons.

Come and play with me. ОК.

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца новембра и које би ученици требало да усвоје:

Речи којима се именују боје и облици – blue, green, orange, red, yellow, circle, triangle, square, rectangle;

2.

Представљање именом и основни поздрави

обрада и утврђивање

3.

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога (комуникација у учионици)

обрада и утврђивање

4.

Именовање предмета (школског прибора)

обрада

5.

Именовање предмета (школског прибора)

утврђивање

6.

Именовање боја и давање кратких усмених описа предмета)

обрада

7.

Именовање боја и давање кратких усмених описа предмета

утврђивање

8.

Бројање до 10

обрада

9.

Успостављање контакта при сусрету (са наставником, вршњаком), реаговање на налоге, именовање и давање основних описа предмета, бројање до 10

обнављање и утврђивање градива

10.

Поздрављање; комуникација у учионици; именовање и кратко описивање предмета; основне боје.

обрада

11.

Именовање и кратко описивање бића и предмета (школски прибор и омиљене играчаке); основне боје; бројеви до 10.

обрада и утврђивање

12.

Именовање и кратко описивање бића и предмета, (школски прибор и омиљене играчаке); основне боје; бројеви до 10.

обрада и утврђивање

13.

Давање и тражење основних информација о себи и другима; изражавање припадања и не припадања.

обрада и утврђивање

14.

Давање и тражење основних информација о себи и другима; изражавање припадања и не припадања.

утврђивање

15.

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; захваљивање.

обрада и утврђивање

16.

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; захваљивање.

обрада

17.

Позив и реаговање на позив за учешће

у заједничкој активности.

обрада и утврђивање

18.

Позив и реаговање на позив за учешће

у заједничкој активности.

утврђивање

19.

Давање и тражење основних информација о себи и другима; изражавање припадања и не припадања; препознавање и описивање бића и предмета; бројеви до 10 и основне боје.

обнављање и утврђивање градива

20.

Препознавање и именовање боја и облика

обрада

21.

Описивање предмета; основне боје и облици; изражавање припадања/ не припадања; бројеви до 10

обрада и утврђивање

What colour is it / this? It’s (yellow). It’s a (blue) (triangle). How many (squares)? (Five) squares. How many balls? 10 balls.

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

Основне боје

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца децембра и које би ученици требало да усвоје:

Речи којима се именују домаће животиње и појмови у вези са сеоским домаћинством – duck, goat, donkey, field, flower, sun...;

Come to my party. Cool! Super! Great! OK. All right.

Thank you/Thank you, Maria/ Thanks. You’re welcome.

Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas;

Сличности и разлике у начину прославе Божића код нас и у ВБ;

We wish you a Merry Christmas

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца јануара и које би ученици требало да усвоје:

jumper, shirt, shorts, skirt, socks, trousers;

22.

Описивање предмета и изражавање количине

утврђивање

23.

Размењивање информација које се односе на описе предмета и количине најједноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

24.

Размењивање информација које се односе на описе предмета и количине најједноставнијим језичким средствима

утврђивање

25.

Уочавање сличности и разлика у начину забаве у циљној култури и код нас

обрада и утврђивање

26.

Позив и реаговање на позив за учешће

у заједничкој активности

обрада

27.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

28.

Именовање и кратко описивање бића и предмета, омиљених играчака; основне боје; изражавање припадања/ не припадања; бројеви до 10

обрада

29.

Именовање и кратко описивање бића и предмета; основне боје; изражавање припадања/ не припадања; бројеви до 10

утврђивање

30.

Описивање живих бића, места

и појава

обрада

31.

Описивање живих бића, места

и појава

утврђивање

32.

Описивање живих бића, места

и појава и уочавање сличности и разлика у начину живота;

обрада

33.

Описивање живих бића, места

и појава и уочавање сличности и разлика у начину живота

утврђивање

34.

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; изражавање припадања/ не припадања; бројеви до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; честитање празника

обрада

35.

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; изражавање припадања/ не припадања; бројеви до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; честитање празника

утврђивање

36.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

37.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

38.

Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ не припадања;

обрада

What colour is it/are they? It’s/They’re...

Recognizing parts of a whole

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен је писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца фебруара и које би ученици требало да усвоје:

jumper, shirt, shorts, skirt, socks, trousers...

What colour is it/are they? It’s/They’re...

Recognizing parts of a whole

Talking about clothes

My jumper is green. My shoes are blue.

This is my jacket. Is that your hat? I’ve got new mittens. Have you got a scarf?

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10

Have got за изражавање припадања / поседовања

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца марта и које би ученици требало да усвоје:

Talking about parts of the body:

head, ears, eyes, arms, hands, fingers, legs, knees, feet, toes...

I’ve got one head / two arms / ten fingers...

I’ve got black hair and blue eyes.

39.

Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ не припадања;

утврђивање

40.

Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима

обрада

41.

Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима

утврђивање

42.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

43.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

44.

Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ не припадања

обрада и утврђивање

45.

Именовање и кратко описивање предмета (делова одеће); основне боје; изражавање припадања/ не припадања

утврђивање

46.

Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

47.

Описивање предмета најједноставнијим језичким средствима и уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас

обнављање и утврђивање градива

48.

Описивање живих бића; препознавање и именовање делова тела

обрада и утврђивање

49.

Описивање живих бића; препознавање и именовање делова тела

утврђивање

50.

Описивање себе најједноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

51.

Описивање себе најједноставнијим језичким средствима

обнављање и утврђивање градива

52.

Разумевање спољног изгледа других и описивање себе најједноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

53.

Разумевање спољног изгледа других и описивање себе најједноставнијим језичким средствима

утврђивање

54.

Давање кратких усмених описа о спољном изгледу и осталим најједноставнијим карактеристикама;

обрада и утврђивање

55.

Давање кратких усмених описа о спољном изгледу и осталим најједноставнијим карактеристикама

утврђивање

56.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен je писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца априла и које би ученици требало да усвоје:

Изрази и речи којe се односе на Ускрс – bunny, daffodil, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy Easter;

Do the bunny hop;

baby, brother, sister, dad, mum, grandma, grandpa, ,family;

Who’s this? It’s (my aunt). He’s /She’s … You’re … They’re… We’re … This is my /your …

Clean up. Let’s work together. Come and play with me! Come

to my birthday party.

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца маја и које би ученици требало да усвоје:

Talk about food...

banana, biscuit, carrot, orange, sandwich, sweet, tomato, cake;

Let’s celebrate!

Happy birthday to you / me;

I / We like / don’t like;

I’m (hungry). Are you (cold)? Yes, I am. No, I’m not.

cold, happy, hot, hungry, sad, scared, shy, sleepy, thirsty...

57.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

58.

Описивање живих бића; представљање чланова породице и веза унутар породице

обрада и утврђивање

59.

Описивање живих бића; представљање чланова породице и веза унутар породице

утврђивање

60.

Представљање чланова породице; уочавање сличности и разлика у породичним везама између наше и циљне културе

обрада и утврђивање

61.

Представљање чланова породице; уочавање сличности и разлика у породичним везама између наше и циљне културе

утврђивање

62.

Честитање празника; позив и реаговање на позив у заједничкој активности

обрада и утврђивање

63.

Честитање празника; позив и реаговање на позив у заједничкој активности

утврђивање

64.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

65.

Изражавање допадања/ не допадања једноставним језичким средствима; исказивање осета и осећања

обрада и утврђивање

66.

Изражавање допадања/ не допадања једноставним језичким средствима; тражење и давање мишљења у вези са допадањем / недопадањем

обрада и утврђивање

67.

Честитање, упућивање честитки и реаговање на упућене честитке; описивање догађаја (прославе рођендана) најједноставнијим језичким средствима

утврђивање

68.

Описивање биљака најједноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

69.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

70.

Исказивање положаја у простору

обрада и утврђивање

71.

Разумевање једноставних обавештења о положају у простору и реаговање на њих; тражење и пружање кратких једноставних обавештења о положају у простору

обрада и утврђивање

72.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

It’s green/thin…

jar, paper tissue, plant, bean...

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

Питања са What / Who /How (old) / How many

Императив

Множина именица

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца јуна и које би ученици требало да усвоје:

Talk about my room

bed, blanket, pillow, rug, shelf…

Where is it? It’s in/on/under…

– кратку причу која се односи на тему.

Личне заменице у функцији субјекта

– I, you …

Присвојни

придеви

– my, your…

Показне

заменице

– this, that

Бројеви до 10.

Питања са Where/ What / Who /How (old) / How many

Множина именица

Предлози за место – in, on, under

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације.

МАТЕМАТИКА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ГЕОМЕТРИЈА

1.

Уводни час – упознавање с предметом, уџбеником, прибором. Договор о начину рада

обрада

2.

Горе, доле, испод, изнад, испред, иза, између; Лево, десно

обрада

3.

Горе, доле, испод, изнад, испред, иза, између; Лево, десно

утврђивање

4.

Напред, назад, нагоре, надоле, налево, надесно

обрада

5.

Напред, назад, нагоре, надоле, налево, надесно

утврђивање

6.

Са исте стране, са супротних страна; Усправно и водоравно

обрада

7.

Геометријска тела

обрада

8.

Геометријска тела

утврђивање

9.

Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла

обрада

10.

Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла

утврђивање

11.

Предмети у простору и односи међу њима

провера знања

12.

У, на, ван

обрада

13.

Праве, криве и изломљене линије; Отворене и затворене линије

обрада

14.

Праве, криве и изломљене линије; Отворене и затворене линије

утврђивање

15.

Тачка. Спајање тачака правим и кривим линијама

обрада

16.

Тачка. Спајање тачака правим и кривим линијама

утврђивање

17.

Дуж, цртање дужи

обрада

18.

Линија и област

утврђивање

19.

Линија и област

утврђивање

20.

Линија и област

утврђивање

21.

Предмети истих и различитих облика и боја

обрада

22.

Предмети истих и различитих облика и боја

утврђивање

23.

Поређење по висини и дужини

обрада

24.

Поређење предмета по ширини

обрада

25.

Поређење по висини и дужини; Поређење предмета по ширини

утврђивање

26.

Класификација предмета према својствима

утврђивање

27.

Геометрија

провера знања

БРОЈЕВИ

28.

Скуп, елемент (члан) скупа

обрада

29.

Скуп, елемент (члан) скупа

утврђивање

30.

Скупови са истим бројем елемената

обрада

31.

Скупови са истим бројем елемената

утврђивање

32.

Скупови са различитим бројем елемената

обрада

33.

Скупови са различитим бројем елемената

утврђивање

34.

Бројање

обрада

35.

Бројање

утврђивање

36.

Скупови и бројање

утврђивање

37.

Скупови и бројање

утврђивање

38.

Број 1

обрада

39.

Број 1

утврђивање

40.

Број 2

обрада

41.

Број 2

утврђивање

42.

Број 3

обрада

43.

Број 3

утврђивање

44.

Бројеви 1, 2, 3

утврђивање

45.

Број 4

обрада

46.

Број 4

утврђивање

47.

Број 5

обрада

48.

Број 5

утврђивање

49.

Бројеви 4 и 5

утврђивање

50.

Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5

утврђивање

51.

Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5

провера знања

52.

Знаци < (мање) и > (веће)

обрада

53.

Знаци < (мање) и > (веће)

утврђивање

54.

Знак плус, знак минус и знак једнако

обрада

55.

Знак плус, знак минус и знак једнако

утврђивање

56.

Сабирање – сабирци и збир

обрада

57.

Сабирање – сабирци и збир

утврђивање

58.

Одузимање – умањеник, умањилац и разлика

обрада

59.

Одузимање – умањеник, умањилац и разликa

утврђивање

60.

Сабирање и одузимање

утврђивање

61.

Нула

обрада

62.

Нула

утврђивање

63.

Број 6

обрада

64.

Број 6

утврђивање

65.

Број 7

обрада

66.

Број 7

утврђивање

67.

Бројеви 6 и 7

утврђивање

68.

Број 8

обрада

69.

Број 8

утврђивање

70.

Претходник и следбеник

обрада

71.

Претходник и следбеник

утврђивање

72.

Број 9

обрада

73.

Број 9

утврђивање

74.

Једноцифрени бројеви

обрада

75.

Једноцифрени бројеви

утврђивање

76.

Број 10

обрада

77.

Број 10

утврђивање

78.

Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање

утврђивање

79.

Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање

провера знања

80.

Десетица и јединице

обрада

81.

Десетица и јединице

утврђивање

82.

Бројевна права

обрада

83.

Бројевна права

утврђивање

84.

Редни бројеви

обрада

85.

Редни бројеви

утврђивање

86.

Десетица и јединице, бројевна права, редни бројеви

утврђивање

87.

Замена места сабирака

обрада

88.

Замена места сабирака

утврђивање

89.

Здруживање сабирака

обрада

90.

Здруживање сабирака

утврђивање

91.

Замена места и здруживање сабирака

утврђивање

92.

Веза сабирања и одузимања

обрада

93.

Веза сабирања и одузимања

утврђивање

94.

За толико већи број

обрада

95.

За толико већи број

утврђивање

96.

За толико мањи број

обрада

97.

За толико мањи број

утврђивање

98.

Сабирање и одузимање

утврђивање

99.

Одређивање непознатог броја

обрада

100.

Одређивање непознатог броја

утврђивање

101.

Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја

утврђивање

102.

Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја

провера знања

103.

Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15

обрада

104.

Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15

105.

Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20

обрада

106.

Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20

утврђивање

107.

Бројеви од 11 до 20

утврђивање

108.

Двоцифрени бројеви

обрада

109.

Двоцифрени бројеви

утврђивање

110.

Прва и друга десетица

обрада

111.

Прва и друга десетица

утврђивање

112.

Парни и непарни бројеви

обрада

113.

Парни и непарни бројеви

утврђивање

114.

Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви

утврђивање

115.

Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви

провера знањa

116.

Сабирање и одузимање бројева (10 + 3, 13 – 3)

обрада

117.

Сабирање и одузимање бројева (10 + 3, 13 – 3)

утврђивање

118.

Сабирање бројева (13 + 2)

обрада

119.

Сабирање бројева (13 + 2)

утврђивање

120.

Одузимање бројева (18 – 5)

обрада

121.

Одузимање бројева (18 – 5)

утврђивање

122.

Сабирање и одузимање

утврђивање

123.

Одузимање бројева (17 – 10, 17 – 12) (обрада)

обрада

124.

Одузимање бројева (17 – 10, 17 – 12) (утврђивање)

утврђивање

125.

Сабирање бројева (7 + 5)

обрада

126.

Сабирање бројева (7 + 5)

утврђивање

127.

Одузимање бројева (12 – 5)

обрада

128.

Одузимање бројева (12 – 5)

утврђивање

129.

Сабирање и одузимање

утврђивање

130.

Сабирање и одузимање

утврђивање

131.

Сабирање и одузимање

утврђивање

132.

Сабирање и одузимање

провера знања

133.

Десетице прве стотине, упоређивање десетица

обрада

134.

Десетице прве стотине, упоређивање десетица

утврђивање

135.

Сабирање и одузимање десетица

обрада

136.

Сабирање и одузимање десетица

утврђивање

137.

Бројеви прве стотине

обрада

138.

Бројеви прве стотине

утврђивање

139.

Упоређивање бројева прве стотине

обрада

140.

Упоређивање бројева прве стотине

утврђивање

141.

Сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине

утврђивање

142.

Сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине

провера знања

143.

Сабирање бројева (20 + 4)

обрада

144.

Сабирање бројева (20 + 4)

утврђивање

145.

Сабирање бројева (32 + 5)

обрада

146.

Сабирање бројева (32 + 5)

утврђивање

147.

Одузимање бројева (36 – 6)

обрада

148.

Одузимање бројева (36 – 6)

утврђивање

149.

Одузимање бројева (48 – 5)

обрада

150.

Одузимање бројева (48 – 5)

утврђивање

151.

Сабирање и одузимање

утврђивање

152.

Сабирање бројева (46 + 30)

обрада

153.

Сабирање брojева (46 + 30)

утврђивање

154.

Сабирање бројeва (64 + 23)

обрада

155.

Сабирање бројева (64 + 23)

утврђивање

156.

Одузимање бројева (68 – 40)

обрада

157.

Одузимање бројева (68 – 40)

утврђивање

158.

Одузимање бројева (76 – 24)

обрада

159.

Одузимање бројева (76 – 24)

утврђивање

160.

Сабирање и одузимање бројева до 100

утврђивање

161.

Сабирање и одузимање бројева до 100

утврђивање

162.

Сабирање бројева (46 + 14)

обрада

163.

Сабирање бројева (46+14)

утврђивање

164.

Сабирање и одузимање бројева до 100

утврђивање

165.

Сабирање и одузимање бројева до 100

утврђивање

166.

Сабирање и одузимање бројева до 100

утврђивање

167.

Сабирање и одузимање бројева до 100

провера знања

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

168.

Мерење дужине

обрада

169.

Мерење дужине

утврђивање

170.

Новац

обрада

171.

Новац

утврђивање

172.

Новац и мерење дужине

утврђивање

173.

Новац и мерење дужине

провера знања

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК ПРЕДМЕТА

174.

Предмети у простору и односи међу њима

утврђивање

ЛИНИЈЕ

175.

Линија и област

утврђивање

БРОЈЕВИ

176.

Природни бројеви до 100

утврђивање

177.

Природни бројеви до 100

утврђивање

178.

Годишња провера знања

провера знања

179.

Научили смо у првом разреду

систематизација

180.

Научили смо у првом разреду

Научили смо у првом разреду

СВЕТ ОКО НАС

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ПОРОДИЧНИ ДОМ, ШКОЛА

1.

Уводни час – упознавање с предметом, уџбеником, прибором. Договор о начину рада

обрада

2.

Школа

обрада

3.

Школа

утврђивање

4.

Правила понашања у школи

обрада

5.

Од куће до школе

обрада

6.

Од куће до школе

утврђивање

ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

7.

Сналажење у простору

обрада

8.

Сналажење у простору

утврђивање

ПОРОДИЧНИ ДОМ, ШКОЛА

9.

Школа

систематизација/провера знања

ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ

10.

Живимо у насељу

обрада

11.

У насељу поштујемо правила понашања

обрада

12.

У насељу поштујемо правила понашања

утврђивање

13.

Насеље

систематизација/провера знања

ЈА И ДРУГИ

14.

Имам и показујем осећања

обрада

15.

Наше основне животне потребе

обрада

16.

Сличности и разлике међу нама

обрада

17.

Ја и други

утврђивање

ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ

18.

Чувајмо своје здравље

обрада

19.

Чувајмо своје здравље

утврђивање

20.

Опасности у кући

обрада

21.

Опасности у кући

утврђивање

ПОРОДИЧНИ ДОМ, ШКОЛА

22.

Породица

обрада

23.

Породица

утврђивање

24.

Мој дом

обрада

25.

Мој дом

утврђивање

26.

Празници и обичаји

обрада

27.

Празници и обичаји

утврђивање

28.

Ја, породица и дом

систематизација/провера знања

ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

29.

Сналажење у времену

обрада

30.

Сналажење у времену

утврђивање

31.

Делови дана

обрада

32.

Делови дана

утврђивање

33.

Седмица

обрада

34.

Седмица

утврђивање

35.

Сналажење у времену

систематизација/провера знања

ЧОВЕК СТВАРА

36.

Човек ради и ствара

обрада

37.

Материјали

обрада

38.

Материјали

утврђивање

39.

Својства материјала

обрада

40.

Научили смо у првом полугодишту

утврђивање

41.

Човек и материјали)

утврђивање

42.

Човек и материјали

систематизација/провера знања

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

43.

Вода

обрада

44.

Вода у природи

утврђивање

45.

Ваздух

обрада

46.

Ваздух око нас

утврђивање

47.

Земљиште

обрада

48.

Земљиште

утврђивање

49.

Сунчева светлост и топлота

обрада

50.

Сунчева светлост и топлота

утврђивање

51.

Нежива природа

систематизација/провера знања

52.

Биљке и животиње

обрада

53.

Биљке и животиње

обрада

54.

Биљке и животиње

утврђивање

55.

Биљке које човек гаји

обрада

56.

Животиње које човек гаји

обрада

57.

Биљке и животиње које човек гаји

утврђивање

58.

Делови тела биљака

обрада

59.

Сличности и разлике између биљака

обрада

60.

Биљке

утврђивање

61.

Делови тела животињa

обрада

62.

Делови тела животињa

утврђивање

63.

Делови тела човека

обрада

64.

Чула човека

обрада

65.

Човек

утврђивање

66.

Човек део природе

систематизација/провера знања

ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ

67.

Непогоде, опасности

обрада

68.

Непогоде, опасности

утврђивање

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

69.

У природи је све повезано

обрада

70.

Чувајмо природу

обрада

71.

Природа

утврђивање

72.

Научили смо у првом разреду

утврђивање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

1.

Упознавање са предметом. Шта ћемо и како радити. Слушање музике: Деца су украс света, Миња Субота

обрада

2.

Слушање музике: Шапутање, Н. Херцигоња – Д. Лукић

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

3.

Музика је свуда око нас

утврђивање

4.

Букварци, Б. Станчић

обрада

5.

Саобраћајац, Н. Хиба

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

6.

Бројалица по избору. Импровизација ритмичког аранжмана.

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

7.

Jа посејах лан, народна песма

обрада

8.

Певамо и играмо из песму Jа посејах лан

утврђивање

9.

Све је пошло наопачке, песма

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

10.

Слушање и извођење покрета уз Рођенданску песму, непознати аутор

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

11.

Извођење покрета уз Рођенданску песму и слушање музике: Учимо да бројимо, Бранко Милићевић

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

12.

Ивин воз, песма

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

13.

Певање песме и креирање покрета уз песму Ивин воз

утврђивање

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

14.

Слушање композиција Медведова женидба, Л. Димитријевић и Авантуре малога Ју Ју

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

15.

Ситна је киша падала, народна песма

обрада

16.

Певање песме Ситна је киша падала и ритам кроз игру: Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни

утврђивање

17.

Деда Мраз, обрада песме и слушање композиције Звончићи

обрада

18.

Божић, Божић благи дан, народна песма, Бројалица Божић бата

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

19.

Слушање и извођење покрета уз песму Пекарчић, Љ. Шкарица

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

20.

Химна Светом Сави

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

21.

Слушање композиције Јануарске звезде – Миодраг Илић – Бели и певање Химне Светом Сави

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

22.

Слушање композиције Деца су украс света – Миња Субота и певање песама из првог полугодишта по избору

утврђивање

23.

На крај села жута кућа, песма

обрада

24.

Моја мама дивно прича, обрада песме и слушање композиције Најлепша мама на свету, Александар Кораћ

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

25.

Слушање композиције Најлепша мама на свету, Александар Кораћ и певање песме Моја мама дивно прича

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

26.

Плива патка преко Саве, свирање на дечјим инструментима

обрада

27.

Ишо меда у дућан, бројалица и слушање композиције Заклео се бумбар, Мирко Шоуц

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

28.

Слушање композиције Заклео се бумбар – Мирко Шоуц и бројалица Ластавица

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

29.

Боц, боц иглицама, свирање на дечјим инструментима

обрада

30.

Киша пада, народна песма

обрада

31.

Певање песме Киша пада и слушање композиције Ал је леп овај свет, Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ

утврђивање

32.

Зец копа репу, Зорислава М. Васиљевић и слушање Ускршње песме по избору

обрада

33.

Певање песме Зец копа репу и слушање композиције Лептирићу шаренићу, дечја песма

утврђивање

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

34.

Слушање композиције Ерско коло

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

35.

Кад си срећан, обрада дечје песме и слушање композиције Васино коло

обрада

36.

Певање песме Авантуре малога Ју Ју и слушање композиције Ишли смо у Африку, Миња Субота и краћи квиз знања за крај школске године

утврђивање

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ

1.

Уводни час – упознавање са предметом, прибором. Шта ћемо и како радити

обрада

2.

Облици

3.

Целина–део, велико–мало

обрада

4.

Знаци споразумевања: слова, бројеви, саобраћајни знаци

обрада

5.

Високо–ниско, широко–уско, дуго–кратко

обрада

6.

Светло и сенка

обрада

7.

Светло и тамно

обрада

8.

Обојено–безбојно

обрада

9.

Меко, тврдо, глатко, храпаво, рогљасто, обло

обрада

10.

Положај облика: горе, доле; испод, између испод, у, на, испред, иза

вежбање

11.

Положај облика: усправно, положено, косо, лево, десно

обрада

12.

Кретање облика

обрада

13.

Удаљеност облика

вежбање

14.

У свету облика

вежбање

15.

Линије

обрада

16.

Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току дана

вежбање

ОБЛИКОВАЊЕ

17.

Преобликовањем до новогодишњег украса

обрада

18.

Преобликовањем до групног новогодишњег предмета

вежбање

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ

19.

Линијама градимо цртеж

вежбање

20.

Меко–тврдо, глатко–храпаво

вежбање

21.

Бојом стварамо слику

вежбање

22.

Упознавање разних материјала додиром

обрада

23.

Тактилност (предмети у врећи)

вежбање

ОБЛИКОВАЊЕ

24.

Обликовање слике мами на дар

обрада

25.

Спајање различитих материјала

вежбање

26.

Стварање нових предмета – групни рад

вежбање

27.

Обликовање

вежбање

ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕ

28.

Установе културе: биоскоп и позориште

обрада

29.

Установе културе: музеј, галерија, библиотека

обрада

30.

Правила понашања и облачења у различитим установама културе: биоскоп, музеј, галерија, позориште, библиотека

вежбање

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

31.

Традиција: празници и украшавање ускршњих јаја различитим техникама

обрада

32.

Читање визуелних информација: илустрација и стрип

обрада

33.

Читање визуелних информација: цртани и анимирани филм

обрада

34.

Читање визуелних информација: цртани и анимирани филм

обрада

35.

Невербално изражавање: Пантомима и игре

вежбање

36.

Научили смо у првом разред. Процена урађеног

систематизација

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

1.

Уводни час – упознавање са предметом. Шта ћемо и како радити

обрада

2.

Дигитални уређаји у мом дому

обрада

3.

Дигиталне играчке

утврђивање

4.

Комуникација у дигиталном свету

обрада

5.

Дигитални уређаји су свуда око нас

обрада

6.

Паметни дигитални уређаји

обрада

7.

Дигитални уређаји

утврђивање

8.

Учење у дигиталном свету (образовне игре, материјали, уџбеници...)

обрада

9.

Дигитални свет и занимања људи

обрада

10.

Учење и рад у дигиталном свету

утврђивање

11.

Стварање у дигиталном свету

обрада

12.

Стварање у дигиталном свету

утврђивање

13.

Откривање света помоћу дигиталних уређаја (обрада)

обрада

14.

Уметност у дигиталном свету 

обрада

15.

Виртуелна посета установама културе

утврђивање

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

16.

Дигитални уређаји и здравље

обрада

17.

Одговорно управљање дигиталним уређајима

18.

Новогодишње честитке, некад и сад

обрада

19.

Преношење порука некад и сад

утврђивање

20.

Заштита личних података

обрада

21.

Коме се обратити за помоћ уколико смо угрожени

обрада

22.

Како се заштити на интернету и коме се обратити за помоћ

утврђивање

23.

Планирање дневног времена коришћења дигиталних уређаја за игру и забаву

обрада

24.

Електронски отпад и безбедно одлагање

обрада

25.

Права и обавезе у дигиталном свету

обрада

26.

Лепо понашање на Интернету

обрада

27.

Права и обавезе и лепо понашање у дигиталном свету

утврђивање

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА

28.

Обављање активности одговарајућим редоследом – све има свој редослед

обрада

29.

Упутство – редослед корака (алгоритам)

обрада

30.

Корак по корак до решења (алгоритам)

утврђивање

31.

Уочавање и исправљање грешке у упутству (алгоритму)

утврђивање

32.

Вежбање алгоритамског начина решавања проблема

утврђивање

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

33.

Права и обавезе у дигиталном свету

утврђивање

34.

Здравствене последице прекомерног или неправилно коришћење дигиталних уређаја

утврђивање

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

35.

Шта смо научили у првом разреду о дигиталном свету што нисмо знали

утврђивање

36.

Дигитални свет

систематизација

ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

1.

Добродошли, другаци! Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада

 

2.

Доживљај са летњег распуста

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

3.

Драган Лукић, Школа

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

4.

Дечје игре – прича у сликама

утврђивање

ПРОВЕРА ГРАДИВА ИЗ ПРВОГ РАЗРЕДА

5.

Иницијални тест

провера знања

ЈЕЗИК

6.

Глас и слог, самогласници и сугласници

обрада

7.

Подела речи на слогове у изговору /једноставнији случајеви/; Изговарање брзалица

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

8.

Мирослав Антић: Тајна

обрада

9.

Драган Лукић: Школа и Мирослав Антић: Тајна – рецитовање стихова

утврђивање

ЈЕЗИК

10.

Реч и реченица

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

11.

Читање и анализа домаћег задатка: Открићу вам једну тајну

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

12.

Александар Поповић: Два писма

обрада

13.

Александар Поповић: Два писма

утврђивање

ЈЕЗИК

14.

Глас, слово, слог, реч, реченица

утврђивање

15.

Обавештајне реченице. Тачка

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

16.

Ана Миловановић: Слатка математика

обрада

17.

Ана Миловановић: Слатка математика

утврђивање

ЈЕЗИК

18.

Упитне реченице. Упитник

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

19.

Јован Јовановић Змај: Хвала

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

20.

Говорна вежба: На пијаци

утврђивање

ЈЕЗИК

21.

Писање речце ли у упитним реченицама

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

22.

Загонетке лаке за ђаке другаке

обрада

ЈЕЗИК

23.

Узвичне реченице. Узвичник

oбрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

24.

Разбрајалице и питалице

oбрада

ЈЕЗИК

25.

Заповедне реченице. Узвичник

oбрада

26.

Реченице према значењу. Правописни знаци /тачка, упитник, узвичник/

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

27.

Шаљиве народне песме: Да вам певам што истина није или Мишја моба

обрада

28.

Душко Трифуновић: Два јарца

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

29.

Говорна вежба: Слатко сам се насмејао/насмејала

утврђивање

ЈЕЗИК

30.

Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња; писање тачке, упитника и узвичника

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

31.

Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче

обрада

32.

Бранко Ћопић: Огласи из ,,Шумских новина”

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

33.

Наш пројекат – Откривамо и стварамо

утврђивање

ЈЕЗИК

34.

Скраћенице

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

35.

Домаћа лектира: Избор из поезије Љубивоја Ршумовића

обрада

36.

Домаћа лектира: Избор из поезије Љубивоја Ршумовића

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

37.

Рецитовање лирских песама обрађених у поглављу Да ли ми верујете?

утврђивање

ЈЕЗИК

38.

Две тачке и запета у набрајању

обрада

ЈЕЗИК/ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

39.

Диктат

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

40.

Дејан Алексић: Једном је један дечак зевнуо

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

41.

Игром кроз знање

утврђивање

42.

Препричавање прочитаних прича из читанке

утврђивање

ЈЕЗИК

43.

Потврдне и одричне реченице

обрада

44.

Реченице према облику. Писање речи НЕ у одричним реченицама

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

45.

Тоде Николетић: Шума живот значи

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

46.

Изражајно читање драмског текста Шума живот значи по улогама

утврђивање

47.

Говорна вежба: Испричаћу вам како чувам природу

утврђивање

48.

Народне пословице

обрада

ЈЕЗИК

49.

Реченице према значењу и облику

утврђивање

50.

Реченице према значењу и облику

провера знања

51.

Именице

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

52.

Доситеј Обрадовић, Пас и његова сенка

обрада

53.

Домаћа лектира: Народне умотворине /пословице, брзалице, питалице, разбрајалице, загонетке/

обрада

54.

Домаћа лектира: Народне умотворине /пословице, брзалице, питалице, разбрајалице, загонетке/

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

55.

Наш пројекат – Азбука на наш начин

утврђивање

56.

Учимо штампана слова латинице К, М, Т

обрада

57.

Учимо штампана слова латинице И, Н, Њ

обрада

58.

Учимо штампана слова латинице С, Ш

обрада

ЈЕЗИК

59.

Властите и заједничке именице

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

60.

Научили смо слова латинице К, М, Т, И, Н, Њ, С, Ш

утврђивање

ЈЕЗИК

61.

Род и број именица

обрада

62.

Властите и заједничке именице. Разликовање рода и броја именица

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

63.

Душан Радовић: Лепо је све што је мало

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

64.

Учимо штампана слова латинице У, В

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

65.

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду

обрада

66.

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

67.

Учимо штампана слова латинице П, Р

обрада

68.

Научили смо слова латинице У, В, П, Р

утврђивање

ЈЕЗИК

69.

Писање назива држава, градова и села једночланих и вишечланих и вишечланих географских назива

Обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

70.

Учимо штампана слова латинице Л, Љ

обрада

71.

Учимо штампана слова латинице Ц, Ч, Ћ

обрада

ЈЕЗИК

72.

Именице

провера знања

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

73.

Научили смо слова латинице Л, Љ, Ц, Ч, Ћ

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА/ЈЕЗИК

74.

Пишемо штампана слова латинице – диктат

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

75.

Домаћа лектира: Бајке Десанке Максимовић /Сликарка Зима/

обрада

76.

Домаћа лектира: Бајке Десанке Максимовић /Божић Батини цртежи/

обрада

77.

Домаћа лектира: Бајке Десанке Максимовић /Прстен на морском дну, Како су пужу украли кућу/

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

78.

Наш пројекат – Бајколики свет

утврђивање

79.

Учимо штампана слова латинице Б, Г

обрада

80.

Учимо штампана слова латинице З, Ж

обрада

81.

Научили смо слова латинице Б, Г, З, Ж

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

82.

Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Девојчица са шибицама

обрада

83.

Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Девојчица са шибицама

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА/ЈЕЗИК

84.

Наш пројекат – Новогодишње честитке и поруке

утврђивање

85.

Креативне слагалице – игром кроз знање

утврђивање

ЈЕЗИК

86.

Придеви

обрада

87.

Придеви

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

88.

Војислав Илић: Први снег

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

89.

Учимо штампана слова латинице Д, Џ, Ђ

обрада

90.

Правилно изговарамо и пишемо Ч,Ћ, Џ, Ђ

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

91.

Драган Лукић: Равнотежа

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

92.

Учимо штампана слова латинице Ф, Х

обрада

93.

Научили смо слова латинице Д, Џ, Ђ, Ф, Х

утврђивање

ЈЕЗИК

94.

Полугодишњи тест

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА/ЈЕЗИК

95.

Научили смо штампана слова латинице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

96.

Народна прича Свети Сава и отац са малим дјететом или народна прича Свети Сава, отац и син

обрада

97.

Народна прича Свети Сава и отац са малим дјететом или народна прича Свети Сава, отац и син

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

98.

Говорна вежба: У сусрет распусту

утврђивање

99.

Креативне слагалице – игром кроз знање

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

100.

Љубивоје Ршумовић: Телефонијада, Вук и овца

обрада

ЈЕЗИК

101.

Бројеви. Основни бројеви

обрада

102.

Писање бројева словима

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

103.

Учимо писана слова латинице К, М

обрада

104.

Учимо писана слова латинице И, Т

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

105.

Бранко Стевановић: Прича из ормана

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

106.

Учимо писана слова латинице Н, Њ

обрада

107.

Научили смо писана слова латинице К, М, И, Т, Н, Њ

утврђивање

108.

Читање и анализа састава: Мој љубимац

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

109.

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила или Санак иде низ улицу

обрада

ЈЕЗИК

110.

Редни бројеви

обрада

111.

Писање датума

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

112.

Душан Радовић: Мама

обрада

ЈЕЗИК

113.

Бројеви

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

114.

Б. Ћопић: Болесник на три спрата

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

115.

Учимо писана слова У, В

обрада

116.

Учимо писана слова С, Ш

обрада

ЈЕЗИК

117.

Именице, придеви, бројеви

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

118.

Никола Тесла: Прича о детињству

обрада

119.

Григор Витез: Дохвати ми, тата, Мјесец

обрада

ЈЕЗИК

120.

Глаголи

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

121.

Учимо писана слова П, Р

обрада

122.

Научили смо писана слова У, В, С, Ш, П, Р

утврђивање

123.

Пишемо писаним словима латинице

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

124.

Народна басна: Коњ и магарац

обрада

125.

Народна басна: Коњ и магарац

утврђивање

126.

Доситеј Обрадовић: Коњ и магаре

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

127.

Препричавање басне Коњ и магаре

утврђивање

ЈЕЗИК

128.

Разликовање основних глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена

обрада

129.

Разликовање потврдних и одричних глаголских облика

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

130.

Народна прича: Седам прутова

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

131.

Учимо писана слова латинице Л, Љ

обрада

132.

Учимо писана слова латинице Ц, Ч, Ћ

обрада

133.

Научили смо писана слова латинице Л, Љ, Ц, Ч, Ћ

утврђивање

ЈЕЗИК

134.

Глаголи. Прошло, садашње, будуће време

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

135.

Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

136.

Говорна вежба: Како да свитац нађе пријатеље? Стрип

утврђивање

ЈЕЗИК

137.

Диктат за примену правописних правила

провера знања

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

138.

Учимо писана слова Б, Г

обрада

139.

Учимо писана слова З, Ж

обрада

140.

Научили смо писана слова Б, Г, З, Ж

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

141.

Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка

обрада

142.

Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка

утврђивање

143.

Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Царево ново одело

обрада

КЊИЖЕВНОСТ / ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

144.

Гледање цртаних филмова снимљених према Андерсеновим бајкама

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

145.

Креативне слагалице – игром кроз знање

утврђивање

146.

Учимо писана слова латинице Д, Џ, Ђ

обрада

147.

Учимо писана слова Ф, Х

обрада

148.

Научили смо писана слова Д, Џ, Ђ, Ф, Х

утврђивање

149.

Буди писац – прича у сликама

утврђивање

150.

Научили смо писана слова латинице

утврђивање

ЈЕЗИК/ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

151.

Диктат

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

152.

Домаћа лектира: Д. Ђорђевић: Успон једног лава, Рецепт за деду

обрада

153.

Домаћа лектира: Драгољуб Ђорђевић – избор из поезије

обрада

154.

Домаћа лектира: Драгољуб Ђорђевић – избор из поезије

утврђивање

155.

Народна басна: Бик и зец

обрада

156.

Народна басна: Бик и зец

утврђивање

157.

М. Стефановић: Златне рибице не праве штету

обрада

158.

М. Стефановић: Златне рибице не праве штету

утврђивање

159.

Гроздана Олујић, Шаренорепац

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

160.

Препричавање краћих и једноставнијих текстова из читанке, цртаних филмова, позоришних представа

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

161.

Гвидо Тартаља: Оцене

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

162.

Драмско извођење текста Оцене

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

163.

Весна Видојевић Гајевић: Бркљача

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

164.

Читање састава: Моја бака / Мој дека

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

165.

Градимир Стојковић: Деда Милоје

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

166.

Говорна вежба: Моја породица

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

167.

Бајка о трешњи Д. Максимовић

обрада

168.

Траве говоре бакиним гласом Д. Максимовић

обрада

169.

Александар Сергејевич Пушкин, Бајка о рибару и рибици – читање у наставцима

обрада

170.

Александар Сергејевич Пушкин, Бајка о рибару и рибици – читање у наставцима

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛУРА

171.

Александар Сергејевич Пушкин, Бајка о рибару и рибици –драматизација текста

утврђивање

ЈЕЗИК

172.

Систематизација градива из граматике и правописа

обрада

173.

Годишњи тест

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

174.

Јован Јовановић Змај: Пролећница

обрада

175.

Феликс Салтен, Бамби

обрада

176.

Феликс Салтен, Бамби

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ/ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

177.

Гледање Дизнијевог цртаног филма Бамби

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

178.

Изражајно рецитовање песама научених у другом разреду

утврђивање

179.

Креативне слагалице – игром кроз знање

утврђивање

180.

Говорна вежба: Шта смо све прочитали и научили у другом разреду?

утврђивање

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Напомене: Због природе предмета наставне јединице су дате према комуникативним функцијама (КФ) које су дате у програму наставе и учења за наведене разреде. Наставници ће комуникативне функције сместити у одговарајући контекст и насловљавати наставне јединице у складу са расположивим наставним средствима. Једна иста комуникативна функција може више пута бити обрађена, уз различите језичке садржаје, Предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити проширивани у складу са расположивим наставним материјалом и контекстом.

Број часа

Наставна јединица (комуникативне функције)

Тип часа

Препоручени садржаји

1.

Поздрављање, представљање себе и других, успостављање контакта при сусрету и усмено изражавање прикладних поздрава приликом растанка.

уводни час/ обнављање градива из претходног разреда

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца септембра и које би ученици требало да усвоје:

Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. Thanks, same to you! My name’s Maria /I’m Maria. What’s your name? This is my friend Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona.

Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say hello/goodbye to your friend. What’s this/that? It’s a/an… It’s a pencil. What colour is it? It’s grey. The crayon is grey. An apple, an orange…

How many balls? 10 balls. How many apples?

Can /May I have an apple, please? Yes, here you are. Thank you/Thank you, Maria /Thanks. You’re welcome.

I’m hungry. Do you want an apple? Yes, please. No, thank you. I’m so happy! Thank you!

Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may.

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца октобра и које би ученици требало да усвоје:

Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. Thanks, same to you! My name’s Maria /I’m Maria. What’s your name? This is my friend...What’s his / her name / favourite toy...This is my pencil / book... This is my train(red train)...

Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. What’s this/that? It’s a/an… It’s a pencil – case. What colour is it? It’s grey. The crayon is blue. An apple, a lemon…

How many balls? 10 balls. How many apples?

2.

Представљање себе идругих и разумевање и давање једноставних упутстава и налога (комуникација у учионици)

обрада и утврђивање

3.

Именовање и описивање предмета и биљака (школског прибора, омиљене играчке, плодова воћа, поврћа )

обрада

4.

Именовање и описивање предмета и биљака (школског прибора, омиљене играчке, плодова воћа, поврћа )

обрада и утврђивање

5.

Изражавање количине и бројева (бројеви до 10 и питања са How many)

обнављање и обрада

6.

Изражавање количине и бројева (бројеви до 10 и питања са How many)

утврђивање

7.

Исказивање молбе и захвалности

обрада

8.

Исказивање молбе и захвалности и исказивање потреба, осета и осећања

утврђивање и обрада

9.

Успостављање контакта при сусрету, описивање предмета, биљака, изражавање количине, исказивање, захвалности, потреба, именовање и давање основних описа предмета

обнављање и утврђивање градива

10.

Комуникација у учионици; поздрављање; давање основних информација о себи и другима; именовање предмета из школског окружења.

обрада

11.

Комуникација у учионици; поздрављање; давање основних информација о себи; именовање предмета из школског окружења; боје; основни бројеви до 20.

обрада и утврђивање

12.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности / неприпадности.

обрада

13.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности / неприпадности

обрада и утврђивање

14.

Изражавање количине и бројева (бројеви до 20 и питања са How many)

обнављање и обрада

15.

Изражавање количине и бројева (бројеви до 20 и питања са How many)

утврђивање

16.

Исказивање молбе и захвалности и исказивање потреба, осета и осећања

обрада

17.

Исказивање молбе и захвалности и исказивање потреба, осета и осећања; давање једноставног, усменог одговора на исказану молбу.

утврђивање и обрада

18.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; описивање појава најједноставнијим језичким средствима.

обрада и утврђивање

Can /May I have an apple, please? Yes, here you are. Thank you/Thanks. You’re welcome.

I’m hungry. Do you want an apple? Yes, please. No, thank you. I’m so happy! Thank you!

Let’s play football / the memory game / go to the park / sing. It’s time for lunch/school! Come and play with me!

Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may.

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца новембра и које би ученици требало да усвоје:

Речи којима се именују чланови породице и просторије у кући – mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma, kitchen, living room, bathroom…

This is my (mum). She’s in the kitchen. He’s in the hall.

Who’s this / that? It’s my father. Is this your family? She’s not my sister, she’s my friend. This is my friend... What’s his / her name / favourite toy...?

What’s this/that? It’s a/an…

Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may

Питања са Who / What / How (old)/ Where

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

Речи које садрже гласове / dʒ /, /k/, /l/ и повезивање са словима j, k, l – jug, juice, kangaroo, key, lion, lollipop;

19.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; основни бројеви; описивање појава најједноставнијим језичким средствима.

обнављање и утврђивање градива

20.

Представљање себе и других (чланови породице)

обрада

21.

Представљање другог (друга, члана породице) једноставним језичким средствима; размена информација личне природе

утврђивање

22.

Представљање другог (друга, члана породице) једноставним језичким средствима; размена информација личне природе

обрада и утврђивање

23.

Описивање места и положаја у простору

обрада и утврђивање

24.

Описивање места и тражење / давање информације (обавештења) о положају у простору

обрада и утврђивање

25.

Описивање места и тражење / давање информације (обавештења) о положају у простору

утврђивање

26.

Разумевање и саопштавање једноставних исказа који се односе на изражавање бројева

обрада и утврђивање

27.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

28.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности / неприпадности

обрада

29.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности / неприпадности

утврђивање

30.

Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих; упућивање и прихватање / одбијање позива на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза

обрада

31.

Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих; упућивање и прихватање / одбијање позива на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза

утврђивање

32.

Исказивање потреба, осета, осећања; саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа

обрада

33.

Исказивање потреба, осета, осећања; саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа

утврђивање

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца децембра и које би ученици требало да усвоје:

Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas;

Сличности и разлике у начину прославе Божића код нас и у ВБ;

We wish you a Merry Christmas;

Who’s this / that? It’s my father. Is this your family? She’s not my sister, she’s my friend. This is my friend...What’s his / her name / favourite toy...This is my pencil / book... This is my train (red train)...

Are you ready? Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. What’s this/that? It’s a/an…

How many balls? 10 balls.

I’m so happy / sad! Are you hot/cold?

Happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold...

Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

34.

Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се честита празник; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки

обрада

35.

Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се честита празник; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки

утврђивање

36.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

37.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

38.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности / неприпадности

обрада

39.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности / неприпадности

утврђивање

40.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; препознавање, именовање чиме се ко бави (шта је чије занимање)

обрада

41.

Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; препознавање, именовање чиме се ко бави (шта је чије занимање); уочавање сличности и разлика у занимању у циљној култури и код нас

обрада и утврђивање

42.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

43.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

44.

Описивање живих бића једноставним језичким средствима; изражавање потреба, осета и осећања једноставним језичким средствима и реаговање на њих

обрада и утврђивање

45.

Описивање живих бића једноставним језичким средствима; изражавање потреба, осета и осећања једноставним језичким средствима и реаговање на њих

утврђивање

46.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

47.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

48.

Описивање живих бића (животиња) и места једноставним језичким средствима;

обрада и утврђивање

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца јануара и које би ученици требало да усвоје:

Are they (teachers)? Yes, they are. / No, they aren’t;

This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr Jones. He’s a doctor. (pupil, teacher, waiter, vet, builder)

Who’s this / that? It’s my father. Is this your family? She’s not my sister, she’s my friend. This is my friend...

Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

Речи које садрже гласове /s/, /t/, /ʌ / и повезивање са словима s, t, u – sofa, sock, towel, turtle, umbrella, up;

речи којима се именујe рачунарска опрема – monitor, speaker, printer, tower, mouse

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

49.

Описивање живих бића и места једноставним језичким средствима;

утврђивање

50.

Изражавање способности

обрада и утврђивање

51.

Изражавање способности

утврђивање

52.

Давање информације о својим способностима и тражење информације о туђим способностима;

обрада и утврђивање

53.

Давање информације о својим способностима и тражење информације о туђим способностима;

утврђивање

54.

Изражавање способности (својих и туђих); изражавање и прихватање захвалности једноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

55.

Изражавање способности (својих и туђих); изражавање и прихватање захвалности једноставнијим језичким средствима

утврђивање

56.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

57.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

58.

Описивање живих бића и премета једноставним језичким средствима; препознавање чиме се неко бави (занимања)

обрада и утврђивање

59.

Описивање живих бића и премета једноставним језичким средствима; препознавање и именовање занимања

утврђивање

60.

Честитање празника, рођендана; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки

обрада и утврђивање

61.

Честитање празника, рођендана; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки

утврђивање

62.

Уочавање и описивање сличности и разлика у начину празновања најједноставнијим језичким средствима

обрада и утврђивање

63.

Уочавање и описивање сличности и разлика у начину празновања најједноставнијим језичким средствима

утврђивање

64.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

65.

Именовање и описивање предмета једноставним језичким средствима (одевни предмети – одећа, обућа); изражавање припадања и поседовања

обрада и утврђивање

66.

Именовање и описивање предмета једноставним језичким средствима (одевни предмети – одећа, обућа); изражавање припадања и поседовања

утврђивање

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца фебруара и које би ученици требало да усвоје:

She’s got a small nose and big blue eyes.

I’ve got two hands and two feet.

Has he got four legs? No, he hasn’t, he’s got two legs.

head, eyes, ears, nose, mouth, arm, leg

Are you cold / happy / hungry / sad...?

Yes, I am. No. I’m not.

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца марта и које би ученици требало да усвоје:

Bird, bear, hippo, crocodile, tiger...

What are they? They’re (bears). They’re at the zoo.

It’s got (two heads). I’ve got (two eyes).

head, eyes, ears, nose, mouth, arm, leg

A blue ball / a red kite ...

I can/can’t sing. I can draw, but I can’t read. Can you swim? Yes, I can. No, I can’t.

A bird can fly. I can’t fly.

Thank you / Thank you, Maria / Thanks. You’re welcome.

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

Модални глагол can за изражавање способности.

67.

Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култура и код нас

обрада и утврђивање

68.

Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култура и код нас

утврђивање

69.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

70.

Разумевање једноставних исказа којима се изражава допадање/недопадање; тражење и давање једноставних информација којима се изражава допадање/недопадање;

обрада и утврђивање

71.

Разумевање једноставних исказа којима се изражава допадање/недопадање; тражење и давање једноставних информација којима се изражава допадање/недопадање;

утврђивање

72.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен је писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца априла и које би ученици требало да усвоје:

Речи којима се именују занимања – pupil, teacher, waiter, vet, builder...

Are they (teachers)? Yes, they are. / No, they aren’t;

This is my birthday cake. Look! Seven candles. We play games. We decorate the room with balloons. Happy birthday.

Изрази и речи којe се односе на Ускрс – bunny, daffodil, Easter egg, chocolate egg, chick, Happy Easter;

What’s this? It’s a (keyboard).

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

Модални глагол can за изражавање способности.

Речи које садрже гласове /s/, /t/, /ʌ/ и повезивање са словима s, t, u – sofa, sock, towel, turtle, umbrella, up;

Речи којима се именујe рачунарска опрема – monitor, speaker, printer, tower, mouse

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца маја и које би ученици требало да усвоје:

I’ve got а jumper. I’ve got a (red) (hat).

jumper, shirt, jacket, hat, belt

She’s wearing a hat.

I’m wearing boots.

He’s wearing trousers.

He’s wearing school uniform.

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

Модални глагол can за изражавање способности.

Речи које садрже гласове /v/, /w/, /ks / и повезивање са словима v, w, x – violin, vase, woman, wall, box, fox

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца јуна и које би ученици требало да усвоје:

Talking about likes and dislikes

I like / don’t like …

Do you like orange juice? Yes, I do. / No, I don’t. I like fish and chips, but I don’t like chicken or rice. Do you like games? I love my family.

Питања са Who / What / How (old)

Основни бројеви (1 – 20)

Показне заменице – this, that

The Present Simple Tense (be)

Модални глагол can за изражавање способности.

Речи које садрже гласове /v/, /w/, /ks / и повезивање са словима v, w, x – violin, vase, woman, wall, box, fox

Rечи које садрже гласове /j/, /z/ и повезивање са словима y, z – yo – yo, yogurt, zebra, zoo

* Програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе је растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, тако да је ово драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у учионици и

ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим ситуацијама усмене комуникације. Читање и писање су необавезне активности у другом разреду, јер се латиничко писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, а иницијално писање и читање се може понудити као опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати).

МАТЕМАТИКА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ПРВОГ РАЗРЕДА

1.

Уводни час – упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада

утврђивање

2.

Сабирање и одузимање до 20

утврђивање

3.

Сабирање и одузимање до 100

утврђивање

4.

Положаји предмета и односи међу њима

утврђивање

5.

Линије

утврђивање

6.

Иницијални тест

провера знања

БРОЈЕВИ

7.

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (36 + 7)

обрада

8.

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (36 + 7)

утврђивање

9.

Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8)

обрада

10.

Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8)

утврђивање

11.

Сабирање и одузимање

утврђивање

12.

Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28)

обрада

13.

Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28)

утврђивање

14.

Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27)

обрада

15.

Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27)

утврђивање

16.

Сабирање и одузимање

утврђивање

17.

Сабирање и одузимање

утврђивање

18.

Сабирање и одузимање

провера знања

19.

Замена места сабирака

обрада

20.

Здруживање сабирака

обрада

21.

Замена места и здруживање сабирака

утврђивање

22.

Сабирање броја са збиром или разликом бројева

oбрада

23.

Сабирање броја са збиром или разликом бројева

утврђивање

24.

Нула као сабирак и умањилац

обрада

25.

Одузимање збира или разлике од броја

обрада

26.

Одузимање збира или разлике од броја

утврђивање

27.

Одузимање броја од збира или разлике

обрада

28.

Сабирање и одузимање збира или разлике бројем. Сабирање или одузимање броја од збира или разлике

утврђивање

29.

Сабирање и одузимање збира или разлике бројем. Сабирање или одузимање броја од збира или разлике

утврђивање

30.

Својства сабирања и одузимања

провера знања

31.

Веза сабирања и одузимања

обрада

32.

Веза сабирања и одузимања

утврђивање

33.

Одређивање непознатог сабирка

обрада

34.

Одређивање непознатог сабирка

утврђивање

35.

Одређивање непознатог умањеника

обрада

36.

Одређивање непознатог умањеника

Утврђивање

37.

Одређивање непознатог умањиоца

Обрада

38.

Одређивање непознатог умањиоца

Утврђивање

39.

Одређивање непознатог броја

Обрада

40.

Одређивање непознатог броја

Утврђивање

41.

Римске цифре. Писање бројева римским цифрама

Обрада

42.

Римске цифре. Писање бројева римским цифрама

Обрада

43.

Римске цифре. Писање бројева римским цифрама

Утврђивање

44.

Римске цифре. Писање бројева римским цифрама

Утврђивање

45.

Римске цифре, Писање бројева римским цифрама

провера знања

ГЕОМЕТРИЈА

46.

Геометрија – линије

Обрада

47.

Геометрија – линије

Утврђивање

48.

Дуж. Поређење дужи

Обрада

49.

Дуж. Поређење дужи

Утврђивање

50.

Права и полуправа

Обрада

51.

Права и полуправа

Утврђивање

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

52.

Јединице мере за дужину

Обрада

53.

Јединице мере за дужину

утврђивање

ГЕОМЕТРИЈА

54.

Графичко надовезивање дужи

обрада

55.

Графичко надовезивање дужи

утврђивање

56.

Дужина дужи и изломљене линије

обрада

57.

Дужина дужи и изломљене линије

утврђивање

58.

Обим геометријских фигура

обрада

59.

Обим геометријских фигура

утврђивање

60.

Геометрија – линије

утврђивање

61.

Геометрија – линије

провера знања

БРОЈЕВИ

62.

Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ

обрада

63.

Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ

утврђивање

64.

Множење броја 2 и бројем 2

обрада

65.

Множење броја 2 и бројем 2

утврђивање

66.

Множење броја 10 и бројем 10

обрада

67.

Множење броја 10 и бројем 10

утврђивање

68.

Множење броја 5 и бројем 5

обрада

69.

Множење броја 5 и бројем 5

утврђивање

70.

Множење бројевима 2, 5 и 10

утврђивање

71.

Множење броја 3 и бројем 3

обрада

72.

Множење броја 3 и бројем 3

утврђивање

73.

Множење броја 4 и бројем 4

обрада

74.

Множење броја 4 и бројем 4

утврђивање

75.

Нула и један као чиниоци

обрада

76.

Замена места чинилаца

обрада

77.

Замена места чинилаца

утврђивање

78.

Множење бројевима 0,1,2, 3, 4,5 и 10. Замена места чинилаца

обрада

79.

Множење бројевима 0,1,2, 3, 4,5 и 10. Замена места чинилаца

утврђивање

80.

Множење бројевима 0,1,2, 3, 4,5 и 10. Замена места чинилаца

провера знања

81.

За толико већи и толико пута већи број

обрада

82.

За толико већи и толико пута већи број

утврђивање

83.

Множење броја 6 и бројем 6

обрада

84.

Множење броја 6 и бројем 6

утврђивање

85.

Множење броја 7 и бројем 7

обрада

86.

Множење броја 7 и бројем 7

утврђивање

87.

Множење бројевима 6 и 7

утврђивање

88.

Множење збира једноцифреним бројем

обрада

89.

Множење збира једноцифреним бројем

утврђивање

90.

Множење разлике једноцифреним бројем

обрада

91.

Множење разлике једноцифреним бројем

утврђивање

92.

Множење збира и разлике једноцифреним бројем

утврђивање

93.

Множење броја 8 и бројем 8

обрада

94.

Множење броја 8 и бројем 8

утврђивање

95.

Множење броја 9 и бројем 9

обрада

96.

Множење броја 9 и бројем 9

утврђивање

97.

Множење

утврђивање

98.

Множење

утврђивање

99.

Множење једноцифреног броја и десетице

обрада

100.

Множење једноцифреног броја и десетице

утврђивање

101.

Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем

обрада

102.

Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем

утврђивање

103.

Множење једноцифреног броја и десетице. Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем

утврђивање

104.

Здруживање чинилаца

обрада

105.

Здруживање чинилаца

утврђивање

106.

Редослед рачунских радњи (множење)

обрада

107.

Редослед рачунских радњи (множење)

утврђивање

108.

Здруживање чинилаца Редослед рачунских радњи

утврђивање

109.

Редослед рачунских радњи

провера знања

110.

Дељење. Дељеник, делилац, количник

обрада

111.

Веза множења и дељења

обрада

112.

Веза множења и дељења

утврђивање

113.

Дељење бројем 2

обрада

114.

Дељење бројем 2

утврђивање

115.

Дељење бројем 5

обрада

116.

Дељење бројем 5

обрада

117.

Дељење бројем 10

обрада

118.

Дељење бројем 10

утврђивање

119.

Дељење бројевима 2, 5 и 10

утврђивање

120.

Дељење бројевима 3 и 4

обрада

121.

Дељење бројевима 3 и 4

утврђивање

122.

Дељење бројевима 6 и 7

обрада

123.

Дељење бројевима 6 и 7

утврђивање

124.

За толико мањи и толико пута мањи број

обрада

125.

За толико мањи и толико пута мањи број

утврђивање

126.

Дељење бројевима 3, 4, 6, 7; За толико мањи и толико пута мањи број

утврђивање

127.

Дељење бројевима 8 и 9

обрада

128.

Дељење бројевима 8 и 9

утврђивање

129.

Број један као делилац и нула као дељеник

обрада

130.

Број један као делилац и нула као дељеник

утврђивање

131.

Дељивост бројева Садржалац

обрада

132.

Дељивост бројева Садржалац

обрада

133.

Дељење

утврђивање

134.

Дељење

провера знања

135.

Дељење збира једноцифреним бројем

обрада

136.

Дељење збира једноцифреним бројем

утврђивање

137.

Дељење разлике једноцифреним бројем

обрада

138.

Дељење разлике једноцифреним бројем

утврђивање

139.

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

утврђивање

140.

Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

обрада

141.

Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

утврђивање

142.

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем. Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

утврђивање

143.

Одређивање непознатог чиниоца

обрада

144.

Одређивање непознатог чиниоца

утврђивање

145.

Одређивање непознатог дељеника

обрада

146.

Одређивање непознатог дељеника

утврђивање

147.

Одређивање непознатог делиоца

обрада

148.

Одређивање непознатог делиоца

утврђивање

149.

Одређивање непознатог броја

утврђивање

150.

Одређивање непознатог броја

провера знања

151.

Редослед рачунских радњи (дељење)

обрада

152.

Редослед рачунских радњи (дељење)

утврђивање

153.

Разломци

обрада

154.

Разломци

утврђивање

155.

Редослед рачунских радњи. Разломци

утврђивање

156.

Редослед рачунских радњи. Разломци

утврђивање

157.

Редослед рачунских радњи. Разломци

провера знања

ГЕОМЕТРИЈА

158.

Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи

обрада

159.

Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи

утврђивање

160.

Симетричне фигуре; Подударност фигура

обрада

161.

Симетричне фигуре; Подударност фигура

утврђивање

162.

Геометрија – цртање

утврђивање

163.

Геометрија – цртање

провера знања

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

164.

Мере за време – час и минут

обрада

165.

Мере за време – час и минут

утврђивање

166.

Мере за време – дан, седмица, месец и година

обрада

167.

Мере за време – дан, седмица, месец и година

утврђивање

168.

Мере за време

утврђивање

169.

Мере за време

провера знања

УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ РАЗРЕДА

170.

Сабирање и одузимање до 100

утврђивање

171.

Текстуални задаци – сабирање и одузимање

утврђивање

172.

Множење и дељење до 100

утврђивање

173.

Текстуални задаци – множење и дељење

утврђивање

174.

Разломци

утврђивање

175.

Геометрија – линије

утврђивање

176.

Геометрија – цртање

утврђивање

177.

Мерење и мере

утврђивање

178.

Годишња провера знања

провера знања

179.

Анализа годишње провере знања

утврђивање

180.

Математички квиз. Анализа успеха на крају другог разреда

утврђивање

СВЕТ ОКО НАС

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ДРУГИ И ЈА

1.

Поново у школи! Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада

2.

С вршњацима ван школе

обрада

3.

Поштујемо симболе наше домовине

обрада

4.

Школа и симболи наше домовине

утврђивање

5.

Породица и родбина

обрада

6.

Моје потребе, моје жеље

обрада

7.

Породица и родбина, моје потребе и жеље

утврђивање

8.

Чувамо здравље

обрада

9.

Здрава исхрана

oбрада

10.

Чувамо здравље и здрава исхрана

утврђивање

11.

Школа, симболи наше државе, породица, здравље

утврђивање

12.

Други и ја

систематизација

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

13.

Насеља

обрада

14.

Како су повезани село и град

обрада

15.

У насељу поштујемо суграђане

обрада

16.

Насеља

утврђивање

17.

Занимања људи у селу и граду

обрада

18.

Саобраћај

обрада

19.

Занимања и саобраћај

утврђивање

20.

Понашамо се безбедно и културно у саобраћају

обрада

21.

Понашање у превозним средствима

обрада

22.

Саобраћај и понашање у саобраћају

утврђивање

23.

Како се сналазимо у насељу

обрада

24.

Изглед нашег насеља и околине

утврђивање

25.

Сналажење и изглед нашег насеља и околине

утврђивање

26.

Воде у насељу и околини

обрада

27.

Воде у насељу и околини

утврђивање

28.

Култура живљења

систематизација

КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ

29.

Кретање

обрада

30.

Кретање

утврђивање

31.

Шта утиче на кретање тела

обрада

32.

Кретање и утицај на кретање тела

утврђивање

33.

Дан

обрада

34.

Мерење времена и часовник

обрада

35.

Колико је сати и минута

обрада

36.

Преподневно и послеподневно мерење времена

обрада

37.

Мерење времена и часовник

утврђивање

38.

Седмица

обрада

39.

Месец и година

обрада

40.

Седмица, месец и година

утврђивање

41.

Календар празника

обрада

42.

Годишња доба

обрада

43.

Временска лента

обрада

44.

Празници и годишња доба

утврђивање

45.

Кретање и орјентација у времену

систематизација

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

46.

Природа

обрада

47.

Шта је заједничко свим живим бићима

обрада

48.

Природа и жива бића

утврђивање

49.

Жива бића дишу

обрада

50.

Жива бића се хране

обрада

51.

Жива бића дишу и хране се

утврђивање

52.

Остављање потомства, раст и развој живих бића

обрада

53.

Жива бића

утврђивање

54.

Биљке у мојој околини

обрада

55.

Животиње у мојој околини

обрада

56.

Биљке и животиње у мојој околини

утврђивање

57.

Сваки део тела има своју улогу

обрада

58.

Значај биљака и животиња за човека

обрада

59.

Значај биљака и животиња за човека

утврђивање

60.

Промене које доносе годишња доба

обрада

61.

Промене које доносе годишња доба

утврђивање

62.

Непогоде и опасности

обрада

63.

Чувамо природу

обрада

64.

Разноврсност природе

утврђивање

65.

Разноврсност природе

систематизација

ЧОВЕК СТВАРА

66.

Човек ствара

oбрада

67.

Материјали

oбрада

68.

Употреба различитих материјала

обрада

69.

Нова намена предмета

обрада

70.

Човек ствара, материјали

утврђивање

71.

Човек ствара

систематизација

72.

Научили смо до сада

утврђивање

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

1.

Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада Слушам, певам, свирам, стварам

утврђивање

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

2.

Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић

обрада

3.

Семафор, непознати аутор, Зоран Христић

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

4.

Кад ђак зна шта хоће, М. Субота

обрада

5.

Колико је сати, Миодраг Бркић

обрада

МУЗИЧКО СЗВАРАЛАШТВО

6.

Висина тона, Обрада модела Сол ми дај

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

7.

Телефонијада, Миња Субота

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

8.

Кад си срећан, песма из Шведске

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

9.

Сада знаш – Школска табла

систематизација

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

10.

Јесен, Станко Коруновић

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

11.

Дуње ранке, народна песма из Срема

обрада

12.

Оживеле играчке, музичка прича; Модел Ми идемо преко поља, народна песма

обрада

13.

Распевани кишобран

систематизација

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

14.

Блистај, блистај, звездо мала, песма из Француске

обрада

15.

Новогодишња честитка, Јован Адамов, Перо Зубац

обрада

16.

Ој бадњаче, бадњаче, народна песма

обрада

17.

Дошла ми бака, народна песма

обрада

18.

Химна Светом Сави

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

19.

Снег засипа, Станко Коруновић

обрада

20.

Ала веје, веје, Станко Коруновић

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

21.

Пахуљица чаробница

систематизација

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

22.

Честитка мајчици, Ј. Каплан

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/

23.

Фалила ми се, народна

обрада

24.

Пролећна песма, Станко Коруновић

обрада

25.

Кукавица, Владимир Томерлин

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

26.

Пролећно коло, народна песма

обрада

27.

Ресаво водо ладна, народна песма

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

28.

Људи ликујте, народна песма

обрада

29.

Лазара мајка учила, народна песма

обрада

30.

Синоћ мајка, народна песма

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

31.

Жабице

систематизација

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ/ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

32.

Лаку ноћ, А. Кораћ, В. Андрић / Док месец сја, Ж. Б. Лили

обрада

33.

Зелени се јагодо, народна песма

обрада

34.

Седи Ћира на врх сламе, народна песма

обрада

35.

Зелена песма, Драгана Михајловић Бокан

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ/МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

36.

Извођење научених песама и игара

систематизација

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

1.

Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором Договор о начину рада

 

ОБЛИЦИ

2.

Облици и простор

обрада

3.

Светлост и облици

обрада

4.

Светлост и облици

утврђивање

5.

Светлост и сенка

обрада

6.

Светлост и сенка

утврђивање

7.

Контраст

обрада

8.

Контраст

обрада

9.

Ликовни контрасти

обрада

10.

Ликовни контрасти

обрада

11.

Контрасти: велико−мало, прав−крив, једноставно−сложено

обрада

12.

Контрасти: велико−мало, прав−крив, једноставно−сложено

обрада

13.

Једнобојно−вишебојно

обрада

14.

Једнобојно−вишебојно

обрада

15.

Испупчено−удубљено; глатко−храпаво

обрада

16.

Испупчено−удубљено; глатко−храпаво

обрада

17.

Контрасти – супротности

систематизација

18.

Контрасти – супротности

систематизација

19.

Ликовна композиција

обрада

20.

Ликовна композиција

обрада

21.

Композиција од употребних предмета

утврђивање

22.

Композиција од употребних предмета

утврђивање

23.

Везивање, спајање, преплитање, уплитање

обрада

24.

Везивање, спајање, преплитање, уплитање

обрада

25.

Стварамо нову целину преобликовањем

утврђивање

26.

Стварамо нову целину преобликовањем

утврђивање

27.

Стварамо ново од старог – правимо накит од новина

утврђивање

28.

Стварамо ново од старог – правимо накит од новина

утврђивање

29.

Однос садржаја и форме

обрада

30.

Однос садржаја и форме

обрада

31.

Необична паковања

обрада

32.

Необична паковања

обрада

ПРОСТОР

33.

Простори око нас

обрада

34.

Простори око нас

обрада

35.

Сценски простор

обрада

36.

Сценски простор

обрада

37.

Луткарска представа

обрада

38.

Луткарска представа

обрада

39.

Правимо амбијент, костиме и маске за заједничку прославу

систематизација

40.

Правимо амбијент, костиме и маске за заједничку прославу

систематизација

41.

Кретање, кретање у природи

обрада

42.

Кретање, кретање у природи

обрада

43.

Кретање облика у простору

утврђивање

44.

Кретање облика у простору

утврђивање

45.

Говор тела

систематизација

46.

Говор тела

систематизација

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

47.

Знаци

обрада

48.

Знаци

обрада

49.

Симболи

обрада

50.

Симболи

обрада

51.

Печат

обрада

52.

Печат

обрада

53.

Писмо

обрада

54.

Писмо

обрада

55.

Слова можемо писати, цртати, сликати, обликовати

утврђивање

56.

Слова можемо писати, цртати, сликати, обликовати

утврђивање

57.

Приче у сликама, стрип

обрада

58.

Приче у сликама, стрип

обрада

59.

Честитка

обрада

60.

Честитка

обрада

ЛИКОВНЕ ИГРЕ

61.

Играмо се бојама

обрада

62.

Играмо се бојама

обрада

63.

Замишљања

обрада

64.

Замишљања

обрада

65.

Маштам – стварам

утврђивање

66.

Маштам – стварам

утврђивање

67.

У непознатој земљи

утврђивање

68.

У непознатој земљи

утврђивање

69.

Наше ликовно стваралаштво у другом разреду

систематизација

70.

Наше ликовно стваралаштво у другом разреду

систематизација

71.

Наше ликовно стваралаштво у другом разреду

систематизација

72.

Наше ликовно стваралаштво у другом разреду

систематизација

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

1.

Добро дошли, трећаци!

Уводни час, договор о начину рада

2.

Говорна вежба: Доживљај са летњег распуста

обрада

ЈЕЗИК

3.

Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из правописа

обнављање

4.

Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из граматике

обнављање

КЊИЖЕВНОСТ

5.

Душан Костић: Септембар

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

6.

Говорна вежба: Септембар у мом крају

обрада

ЈЕЗИК

7.

Врсте реченица по значењу, обнављање знања из другог разреда

обнављање

КЊИЖЕВНОСТ

8.

Душан Радовић: А зашто он вежба

обрада

9.

Душан Радовић: А зашто он вежба

утврђивање

ЈЕЗИК

10.

Потврдне и одричне реченице, обнављање знања из другог разреда

обнављање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

11.

Састављање приче на основу датих речи

обрада

ЈЕЗИК

12.

Именице, обнављање знања из другог разреда

обнављање

13.

Градивне именице

обрада

14.

Градивне именице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

15.

Езоп: Корњача и зец

обрада

ЈЕЗИК

16.

Збирне именице

обрада

17.

Збирне именице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

18.

Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

19.

Речи које значе нешто умањено и увећано

обрада

20.

Изражајно рецитовање песме Домовина се брани лепотом

утврђивање

ЈЕЗИК

21.

Именице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

22.

Ијан Макјуан: Реч – две о Питеру (одломак)

обрада

23.

Ијан Макјуан: Реч – две о Питеру (одломак)

утврђивање

ЈЕЗИК

24.

Употреба великог слова у писању имена народа

обрада

25.

Употреба великог слова у писању имена народа

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

26.

Писање текста латиницом – диктат

обнављање

ЈЕЗИК

27.

Именице

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

28.

Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

29.

Писање приче на основу сликa

обрада

ЈЕЗИК

30.

Придеви, обнављање знања из другог разреда

обнављање

31.

Присвојни придеви

обрада

32.

Присвојни придеви

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

33.

Јохана Шпири: Хајди (одломак)

обрада

34.

Јохана Шпири: Хајди (одломак)

обрада

35.

Хајди у причи и Хајди на филму

утврђивање

ЈЕЗИК

36.

Подела речи на крају реда (граница на самогласник)

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

37.

Разумем шта читам

утврђивање

ЈЕЗИК

38.

Писање присвојних придева

обрада

39.

Писање присвојних придева

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

40.

Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира)

обрада

41.

Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира)

обрада

42.

Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира)

утврђивање

ЈЕЗИК

43.

Градивни придеви

обрада

44.

Градивни придеви

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

45.

Изражајно рецитовање песама Душана Радовића

утврђивање

46.

Речи истог или сличног значења

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

47.

Драган Лукић: Шта је отац

обрада

ЈЕЗИК

48.

Род и број придева

обрада

49.

Род и број придева

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

50.

Час посвећен Михајлу Пупину

обрада

51.

Михајло Пупин: Са пашњака до научењака, (одломак)

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

52.

Говорна вежба: Мој крај

обрада

53.

Писмено изражавање: Мој крај

обрада

ЈЕЗИК

54.

Научили смо о придевима

утврђивање

55.

Придеви

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

56.

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима)

обрада

57.

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима)

обрада

58.

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима)

обрада

59.

Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима)

обрада

60.

Разговор са књижевним ликом: „Разговарамо са Тамаром” (Јасминка Петровић: Од читања се расте)

утврђивање

ЈЕЗИК

61.

Писање речце не уз именице, придеве и глаголе

обрада

62.

Писање речце не уз именице, придеве и глаголе

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

63.

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи

обрада

64.

Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

65.

Препричавање народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи према заједничком плану

обрада

ЈЕЗИК

66.

Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива

обрада

67.

Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

68.

Александар Поповић: Лед се топи

обрада

69.

Александар Поповић: Лед се топи

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

70.

Сценско приказивање драмског текста Лед се топи, Александра Поповића

утврђивање

71.

Говорна вежба: Искрено о себи

обрада

72.

Писмено изражавање: Искрено о себи

утврђивање

ЈЕЗИК

73.

Писање присвојних придева и речце не уз именице, придеве и глаголе

утврђивање

74.

Правописна вежба

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

75.

Бранко Ћопић: Изокренута прича

обрада

76.

Бранко Ћопић: Изокренута прича („Враћамо речи на њихова места.”)

утврђивање

ЈЕЗИК

77.

Личне заменице

обрада

78.

Личне заменице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

79.

Душан Васиљев: Зима

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

80.

Пишемо причу на основу датог почетка

обрада

ЈЕЗИК

81.

Употреба великог слова у писању назива празника

обрада

82.

Употреба великог слова у писању назива празника

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

83.

Позивница, честитка, писмо

обрада

84.

Пишемо новогодишње честитке

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

85.

Мој Дневник читања, припрема за читање домаће лектире Доживљаји Мачка Тоше, Бранка Ћопића

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

86.

Језичке вежбе

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

87.

Ла Фонтен: Цврчак и мрав

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

88.

Мењамо крај басне Цврчак и мрав

утврђивање

ЈЕЗИК

89.

Глаголи, обнављање знања из другог разреда

обнављање

90.

Лице и број глагола

обрада

91.

Лице и број глагола

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

92.

Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак)

обрада

93.

Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак)

утврђивање

ЈЕЗИК

94.

Научили смо о глаголима

утврђивање

95.

Глаголи

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

96.

Химна Светоме Сави

обрада

97.

Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

98.

Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси, асоцијације...)

утврђивање

99.

Говорна вежба: Догодило ми се на распусту

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

100.

Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира)

обрада

101.

Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира)

обрада

102.

Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира)

утврђивање

ЈЕЗИК

103.

Употреба великог слова у писању наслова књига и часописа

обрада

104.

Употреба великог слова у писању наслова књига и часописа

утврђивање

105.

Писање наводника (обрада)

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

106.

Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма

обрада

ЈЕЗИК

107.

Правописна вежба (употреба великог слова)

утврђивање

108.

Употреба великог слова

провера знања

109.

Управни говор (први и други модел)

обрада

110.

Управни говор (први и други модел)

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

111.

Драган Лукић: Свакога дана

обрада

112.

Мирослав Антић: Шта је највеће

обрада

113.

Неуправни говор

обрада

114.

Час посвећен Милеви Марић Ајнштајн

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

115.

Говорна вежба: Особа којој се дивим

утврђивање

116.

Писмено изражавање: Особа којој се дивим

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

117.

Народна приповетка: Свијету се не може угодити

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

118.

Писање приче у облику краћег драмског текста (Свијету се не може угодити, народна приповетка)

обрада

119.

Разговарамо... (комуникација са одраслима и са вршњацима; у школи, у продавници, телефонски разговор, поздрављања и сл.)

обрада

ЈЕЗИК

120.

Управни и неуправни говор

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

121.

Народна бајка: Баш – Челик (читање у наставцима)

обрада

122.

Народна бајка: Баш – Челик (читање у наставцима)

обрада

123.

Народна бајка: Баш – Челик (читање у наставцима)

обрада

124.

Народна бајка: Баш – Челик

утврђивање

ЈЕЗИК

125.

Попуњавање једноставних образаца

обрада

126.

Преписивање песме или делова текста по избору са ћирилице на латиницу

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

127.

Јованка Јоргачевић: Никад два добра

обрада

128.

Јованка Јоргачевић: Никад два добра

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

129.

Изражајно читање драмског текста Никад два добра Ј. Јоргачевић по улогама

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

130.

Бранислав Црнчевић: Љутито мече

обрада

131.

Час посвећен Међународном дану књиге за децу

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

132.

Језичке вежбе

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

133.

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу

обрада

ЈЕЗИК

134.

Врсте речи

утврђивање

135.

Врсте речи

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

136.

Оскар Вајлд: Себични џин

обрада

137.

Оскар Вајлд: Себични џин

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

138.

Препричавање бајке Себични џин према заједничком плану

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

139.

Григор Витез: Какве је боје поток

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

140.

Говорна вежба: Пролеће у мом крају

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

141.

Народна песма: Орање Марка Краљевића

обрада

142.

Народна песма: Орање Марка Краљевића

утврђивање

ЈЕЗИК

143.

Писање сугласника Ј

обрада

144.

Писање сугласника Ј

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

145.

Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин

обрада

146.

Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

147.

Речи супротног значења

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

148.

Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

149.

Писмено изражавање: Како замишљам Марка Краљевића

утврђивање

150.

Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси, асоцијације...)

утврђивање

151.

Читање непознaтог текста

утврђивање

ЈЕЗИК

152.

Скраћенице

обрада

153.

Управни и неуправни говор. Писање сугласника Ј. Скраћенице

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

154.

Основно и пренесено значење речи

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

155.

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)

обрада

156.

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)

обрада

157.

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)

обрада

158.

Браћа Грим: Бајке, по избору (домаћа лектира)

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

159.

Говорна вежба: Моја прва бајка

обрада

160.

Писмено изражавање: Моја прва бајка

утврђивање

161.

Правописна вежба са диктатом

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

162.

Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу

обрада

163.

Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу

утврђивање

ЈЕЗИК

164.

Правописна правила

систематизација

165.

Правописна правила

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

166.

Десанка Максимовић: Вожња

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

167.

Богаћење речника

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

168.

Лаза Лазић: Суђење

обрада

169.

Лаза Лазић: Суђење

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

170.

Драмско извођење текста Суђење Л. Лазића

утврђивање

ЈЕЗИК

171.

Научили смо из граматике

систематизација

172.

Научили смо из граматике

провера знања

КЊИЖЕВНОСТ

173.

Милован Данојлић: Љубавна песма

обрада

174.

Научили смо из књижевности

систематизација

175.

Научили смо из књижевности

провера знања

176.

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

177.

Креативне игре (квиз, асоцијације...)

утврђивање

178.

Изражајно рецитовање песама научених у трећем разреду

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

179.

Препоручујемо вам да прочитате

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

180.

Говорна вежба: Како желим да проведем распуст

утврђивање

МАТЕМАТИКА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

1.

Уводни час, договор о начину рада

БРОЈЕВИ

2.

Сабирање и одузимање до 100, обнављање знања из другог разреда

обнављање

ГЕОМЕТРИЈА

3.

Геометријске фигуре, обнављање знања из другог разреда

обнављање

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

4.

Мерење дужине и мерење времена, обнављање знања из другог разреда

обнављање

БРОЈЕВИ

5.

Множење и дељење до 100, обнављање знања из другог разреда

обнављање

БРОЈЕВИ

6.

Стотине прве хиљаде – читање и писање

обрада

7.

Стотине прве хиљаде – читање и писање

утврђивање

8.

Десетице прве хиљаде – читање и писање

обрада

9.

Десетице прве хиљаде – читање и писање

утврђивање

10.

Бројеви прве хиљаде – читање и писање

обрада

11.

Бројеви прве хиљаде – читање и писање

утврђивање

12.

Месна вредност цифре у бројевима до 1.000

обрада

13.

Месна вредност цифре у бројевима до 1.000

утврђивање

14.

Упоређивање бројева до 1.000

обрада

15.

Упоређивање бројева до 1.000

утврђивање

16.

Римске цифре

обрада

17.

Римске цифре

утврђивање

18.

Бројеви до 1.000

утврђивање

19.

Бројеви до 1.000

утврђивање

20.

Сабирање и одузимање стотина

обрада

21.

Сабирање и одузимање стотина

утврђивање

22.

Замена места сабирака

обрада

23.

Здруживање сабирака

обрада

24.

Замена места и здруживање сабирака

утврђивање

25.

Сабирање троцифреног и једноцифреног броја, усмени поступак

обрада

26.

Сабирање троцифреног и једноцифреног броја

утврђивање

27.

Одузимање једноцифреног броја од троцифреног, усмени поступак

обрада

28.

Одузимање једноцифреног броја од троцифреног

утврђивање

29.

Сабирање и одузимање

утврђивање

30.

Бројеви до 1.000 Сабирање и одузимање Римске цифре

провера знања

31.

Сабирање троцифреног броја и десетица (430 + 40; 470 + 30; 380 + 50), усмени поступак

обрада

32.

Сабирање троцифреног броја и десетица (283 + 40), усмени поступак

обрада

33.

Сабирање троцифреног броја и десетица

утврђивање

34.

Одузимање десетица од троцифреног броја (170 – 30; 200 – 30; 350 – 70), усмени поступак

обрада

35.

Одузимање десетица од троцифреног броја (237 – 50), усмени поступак

обрада

36.

Одузимање десетица од троцифреног броја

утврђивање

37.

Сабирање троцифреног и двоцифреног броја (325 + 32; 325 + 37), усмени поступак

обрада

38.

Сабирање троцифреног и двоцифреног броја (265 + 58), усмени поступак

обрада

39.

Сабирање троцифреног и двоцифреног броја

утврђивање

40.

Одузимање двоцифреног броја од троцифреног (368 – 43; 756 – 38), усмени поступак

обрада

41.

Одузимање двоцифреног броја од троцифреног (425 – 87), усмени поступак

обрада

42.

Одузимање двоцифреног броја од троцифреног

утврђивање

43.

Сабирање и одузимање

утврђивање

44.

Сабирање и одузимање

провера знања

45.

Сабирање троцифрених бројева (354 + 232; 354 + 237), усмени поступак

обрада

46.

Сабирање троцифрених бројева (467 + 372; 467 + 378), усмени поступак

обрада

47.

Сабирање троцифрених бројева

утврђивање

48.

Одузимање троцифрених бројева (543 – 321; 543 – 318), усмени поступак

обрада

49.

Одузимање троцифрених бројева (645 – 372; 645 – 379), усмени поступак

обрада

50.

Одузимање троцифрених бројева

утврђивање

51.

Сабирање и одузимање

утврђивање

52.

Сабирање и одузимање (текстуални задаци)

утврђивање

53.

Сабирање и одузимање

провера знања

54.

Множење бројевима 10 и 100

обрада

55.

Дељење бројевима 10 и 100

обрада

56.

Замена места и здруживање чинилаца

обрада

57.

Замена места и здруживање чинилаца

утврђивање

58.

Множење (3 · 50)

обрада

59.

Множење (3 · 50)

утврђивање

60.

Дељење (150 : 5)

обрада

61.

Дељење (150 : 5)

утврђивање

62.

Множење збира и разлике бројем

обрада

63.

Множење збира и разлике бројем

утврђивање

64.

Дељење збира и разлике бројем

обрада

65.

Дељење збира и разлике бројем

утврђивање

66.

Множење двоцифреног броја једноцифреним, усмени поступак

обрада

67.

Множење двоцифреног броја једноцифреним

утврђивање

68.

Дељење двоцифреног броја једноцифреним, усмени поступак

обрада

69.

Дељење двоцифреног броја једноцифреним

утврђивање

70.

Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним

утврђивање

71.

Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним

провера знања

72.

Множење троцифреног броја једноцифреним, усмени поступак

обрада

73.

Множење троцифреног броја једноцифреним

утврђивање

74.

Дељење троцифреног броја једноцифреним, усмени поступак

обрада

75.

Дељење троцифреног броја једноцифреним

утврђивање

76.

Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним

утврђивање

77.

Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним (текстуални задаци)

утврђивање

78.

Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним

провера знања

ГЕОМЕТРИЈА

79.

Узајамни положај правих

обрада

80.

Паралелне праве Цртање паралелних правих

обрада

81.

Паралелне праве Цртање паралелних правих

утврђивање

82.

Угао

обрада

83.

Врсте углова

обрада

84.

Нормалне праве Цртање нормалних правих

обрада

85.

Нормалне праве Цртање нормалних правих

утврђивање

86.

Праве и углови

утврђивање

87.

Праве и углови

провера знања

БРОЈЕВИ

88.

Сабирање до 1.000 (234 + 123; 234 + 128), писмени поступак

обрада

89.

Сабирање до 1.000 (234 + 123; 234 + 128)

утврђивање

90.

Одузимање до 1.000 (254 – 123; 254 – 128), писмени поступак

обрада

91.

Одузимање до 1.000 (254 – 123, 254 – 128)

утврђивање

92.

Сабирање до 1.000 (234 + 183; 234 + 197), писмени поступак

обрада

93.

Сабирање до 1.000 (234 + 183; 234 + 197)

утврђивање

94.

Одузимање до 1.000 (528 – 254; 365 – 178), писмени поступак

обрада

95.

Одузимање до 1.000 (528 – 254; 365 – 178)

утврђивање

96.

Сабирање и одузимање до 1.000

утврђивање

97.

Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира

обрада

98.

Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира

утврђивање

99.

Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца. Сталност разлике

обрада

100.

Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца. Сталност разлике

утврђивање

101.

Сабирање и одузимање до 1.000 (текстуални задаци)

утврђивање

102.

Сабирање и одузимање до 1.000

провера знања

103.

Веза сабирања и одузимања

обрада

104.

Једначине са сабирањем

обрада

105.

Једначине са сабирањем

утврђивање

106.

Једначине са одузимањем

обрада

107.

Једначине са одузимањем

утврђивање

108.

Неједначине са сабирањем

обрада

109.

Неједначине са сабирањем

утврђивање

110.

Неједначине са одузимањем

обрада

111.

Неједначине са одузимањем

утврђивање

112.

Једначине и неједначине

утврђивање

113.

Једначине и неједначине

провера знања

114.

Множење једноцифреним бројем (123 · 3; 123 ·4), писмени поступак

обрада

115.

Множење једноцифреним бројем (123 · 3; 123 · 4)

утврђивање

116.

Множење једноцифреним бројем (143 · 3; 143 ·4), писмени поступак

обрада

117.

Множење једноцифреним бројем (143 · 3; 143 · 4)

утврђивање

118.

Множење једноцифреним бројем

утврђивање

119.

Дељење једноцифреним бројем (369 : 3; 426 : 3), писмени поступак

обрада

120.

Дељење једноцифреним бројем (369 : 3; 426 : 3)

утврђивање

121.

Дељење једноцифреним бројем (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), писмени поступак

обрада

122.

Дељење једноцифреним бројем (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3)

утврђивање

123.

Дељење са остатком

обрада

124.

Дељење са остатком

утврђивање

125.

Дељење једноцифреним бројем

утврђивање

126.

Множење и дељење једноцифреним бројем

утврђивање

127.

Множење и дељење једноцифреним бројем (текстуални задаци)

утврђивање

128.

Множење и дељење једноцифреним бројем

провера знања

129.

Редослед рачунских операција

обрада

130.

Редослед рачунских операција

утврђивање

131.

Зависност производа од промене чинилаца

обрада

132.

Зависност производа од промене чинилаца

утврђивање

133.

Сталност производа

обрада

134.

Зависност количника од промене дељеника и делиоца

обрада

135.

Зависност количника од промене дељеника и делиоца

утврђивање

136.

Сталност количника

обрада

137.

Веза множења и дељења

обрада

138.

Једначине са множењем

обрада

139.

Једначине са множењем

утврђивање

140.

Једначине и редослед рачунских операција

утврђивање

141.

Једначине и редослед рачунских операција

провера знања

ГЕОМЕТРИЈА

142.

Круг и кружница. Цртање круга и кружнице

обрада

143.

Круг и кружница. Цртање круга и кружнице

утврђивање

144.

Правоугаоник и квадрат

обрада

145.

Правоугаоник и квадрат

утврђивање

146.

Цртање правоугаоника и квадрата

обрада

147.

Цртање правоугаоника и квадрата

утврђивање

148.

Пресликавање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи

обрада

149.

Обим правоугаоника

обрада

150.

Обим правоугаоника

утврђивање

151.

Обим квадрата

обрада

152.

Обим квадрата

утврђивање

153.

Обим правоугаоника и квадрата

утврђивање

154.

Троугао. Врсте троуглова

обрада

155.

Цртање троугла

обрада

156.

Обим троугла

обрада

157.

Обим троугла

утврђивање

158.

Цртање и обим троугла

утврђивање

159.

Правоугаоник, квадрат, троугао

утврђивање

160.

Правоугаоник, квадрат, троугао

провера знања

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

161.

Мерење дужине

обрада

162.

Мерење дужине

утврђивање

163.

Мерење масе

обрада

164.

Мерење масе

утврђивање

165.

Мерење запремине течности

обрада

166.

Мерење запремине течности

утврђивање

167.

Мерење времена

обрада

168.

Мерење времена

утврђивање

169.

Мерење површине геометријских фигура задатом мером

обрада

170.

Мерење површине геометријских фигура задатом мером

утврђивање

171.

Мерење и мере

утврђивање

172.

Мерење и мере

провера знања

БРОЈЕВИ

173.

Разломци, обнављање знања из другог разреда

обнављање

174.

Разломци с бројиоцем већим од један

обрада

175.

Упоређивање разломака с једнаким имениоцем

обрада

176.

Децимални запис броја

обрада

177.

Разломци

утврђивање

178.

Разломци

провера знања

179.

Научили смо у трећем разреду

систематизација

180.

Научили смо у трећем разреду

систематизација

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ПРИРОДА, ЧОВЕК, ДРУШТВО

1.

Уводни час, договор о начину рада

2.

Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја

обрада

3.

Површинске воде нашег краја

обрада

4.

Рељеф и површинске воде нашег краја

утврђивање

ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

5.

Оријентација у простору помоћу компаса и оријентира из природе

обрада

6.

Оријентација помоћу плана насеља

обрада

7.

Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци)

обрада

8.

Оријентација у простору

утврђивање

ПРИРОДА, ЧОВЕК, ДРУШТВО

9.

Становништво нашег краја (права и обавезе; обичаји; суживот)

обрада

10.

Начини преношења и мере заштите од заразних болести и болести које преносе животиње

обрада

11.

Насеља нашег краја (село и град, њихова повезаност)

обрада

12.

Становништво и насеља нашег краја. Начини преношења и мере заштите од заразних болести и болести које преносе животиње

утврђивање

13.

Производне и непроизводне делатности

обрада

14.

Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и информациони саобраћај

обрада

15.

Правила безбедног понашање на саобраћајницама у крају

обрада

16.

Производне и непроизводне делатности. Саобраћај

утврђивање

17.

Наш крај

систематизација

18.

Наш крај

провера знања

ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ, ПРОШЛОСТ

19.

Временске одреднице, датум, година, деценија и век

обрада

20.

Садашњост, прошлост, будућност. Породична прошлост и прошлост краја

обрада

21.

Начин живота данас и у прошлости – занимања, одевање, исхрана, дечије игре

обрада

22.

Откривамо прошлост – историјски извори

обрада

23.

Откривамо прошлост

утврђивање

24.

Научили смо о прошлости и временским одредницама

систематизација

25.

Прошлост. Временске одреднице

провера знања

ПРИРОДА, ЧОВЕК, ДРУШТВО

26.

Течно, гасовито и чврсто стање воде

обрада

27.

Кружење воде у природи

обрада

28.

Стања воде и кружење воде у природи

утврђивање

29.

Промене при загревању и хлађењу ваздуха

обрада

30.

Мерење температуре воде, ваздуха и тела

обрада

31.

Промене при загревању и хлађењу ваздуха. Мерење температуре

утврђивање

МАТЕРИЈАЛИ

32.

Материјали – промене материјала

обрада

33.

Материјали – промене материјала

утврђивање

34.

Сличности и разлике међу течностима

обрада

35.

Вода и друге течности као растварачи

обрада

36.

Научили смо о течностима

утврђивање

37.

Топлотна проводљивост материјала

обрада

38.

Ваздух као топлотни изолатор

обрада

39.

Топлотна проводљивост материјала. Ваздух као топлотни изолатор

утврђивање

40.

Рециклажа нам помаже да сачувамо природу

обрада

41.

Научили смо о рециклажи

утврђивање

42.

Вода, ваздух, материјали

систематизација

43.

Вода, ваздух, материјали

провера знања

КРЕТАЊЕ

44.

Кретање. Кретање тела по путањи

обрада

45.

Утицај јачине деловања на пређено растојање тела

обрада

46.

Дејство Земљине теже – падање тела (утицај облика тела на брзину падања)

обрада

47.

Научили смо кретању тела и о дејству Земљине теже

утврђивање

48.

Извори светлости. Како настаје сенка – облик и величина сенке

обрада

49.

Светлост и сенка

утврђивање

50.

Кретање производи звук. Звук као информација

обрада

51.

Заштита од буке

обрада

52.

Научили смо о звуку

утврђивање

53.

Кретање, светлост и звук

систематизација

54.

Кретање, светлост и звук

провера знања

ПРИРОДА, ЧОВЕК, ДРУШТВО

55.

Животне заједнице (врсте животних заједница, услови за живот, прилагођеност)

обрада

56.

Шуме

обрада

57.

Ливаде и пашњаци

обрада

58.

Природне копнене животне заједнице

утврђивање

59.

Реке

обрада

60.

Баре и језера

обрада

61.

Значај и заштита вода и водених животних заједница

обрада

62.

Водене животне заједнице

утврђивање

63.

Њива

обрада

64.

Воћњак и виноград

обрада

65.

Повртњак

обрада

66.

Парк

обрада

67.

Култивисане копнене животне заједнице

утврђивање

68.

Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница

обрада

69.

Животне заједнице у нашем крају и човеков однос према њима

обрада

70.

Животне заједнице

систематизација

71.

Животне заједнице

провера знања

72.

Научили смо у трећем разреду о природи и друштву

систематизација

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

1.

Уводни час, договор о начину рада

2.

Миодраг Илић Бели: Здраво војско, обрада песме по слуху

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

3.

Бора Дугић: Чаробна фрула (избор), слушање музике

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

4.

Миња Субота: Поздрав из Србије, обрада песме по слуху

обрада

5.

Трајање тонова – осмина и четвртина ноте на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење

обрада

6.

Владимир Томерлин: Брзојав, музичка игра

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

7.

Певање песме по избору и креирање покрета

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

8.

Трајање тонова – осмина и четвртина паузе на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење

обрада

9.

Трајање тонова – половина ноте и половина паузе на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење

обрада

10.

Такт, тактица, 2/4 такт, тактирање

обрада

11.

Шта смо научили о трајању тонова и тактирању

утврђивање

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

12.

Импровизација ритмичког аранжмана (на песму по избору учитеља)

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

13.

Бранко Милићевић: Лет, лет, бубамаро (обрада песме по слуху). Линијски систем и виолински кључ

обрада

14.

Народна песма: Ми идемо преко поља. Тон и нота МИ

обрада

15.

Народна песма: Сол ми дај. Тон и нота СОЛ

обрада

16.

Народна песма: Фалила ми се. Тон и нота ФА

обрада

17.

На крај села жута кућа, свирање и певање

утврђивање

18.

У сусрет Новој години... Мирко Шоуц: Деда Мраз, обрада песме по слуху

обрада

19.

Зорислава М. Васиљевић: До, до, шта је то. Тон и нота ДО

обрада

20.

Химна Светом Сави, Корнелије Станковић, обрада песме по слуху. Химна Боже правде, Даворин Јенко, слушање музике

обрада

21.

Певање песама из првог полугодишта по избору

утврђивање

22.

Народна песма: Ресаво, водо ладна. Тон и нота РЕ

обрада

23.

Ерско коло, свирање и певање

утврђивање

24.

Никола Херцигоња: Шапутање, обрада песме по слуху. Динамика у музици (пиано и форте)

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

25.

Филмска музика

обрада

26.

У сусрет пролећу... Традиционална песма из Финске: Пролећна песма и Антонио Вивалди: Пролеће (први став), слушање музике

обрада

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

27.

Владимир Томерлин: Изгубљено пиле, обрада песме по слуху. Н. Римски Корсаков: Бумбаров лет, слушање музике. Динамика у музици (крешендо и декрешендо)

обрада

28.

Станко Коруновић: Иду, иду мрави, свирање и певање

обрада

29.

Научили смо о тоновима и нотама – свирање и певање уз аранжман на дечијим инструментима

утврђивање

30.

Народна песма: Ја посејах лубенице, игра уз певање

обрада

31.

У сусрет Васкрсу... Људи ликујте, обрада песме по слуху

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

32.

Народна и уметничка музика. Стеван Ст. Мокрањац: II руковет, слушање музике

обрада

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

33.

Импровизација једноставне мелодије на задати текст

обрада

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

34.

Музичка прича (по избору)

обрада

35.

Музички бонтон

утврђивање

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

36.

Певамо, свирамо, слушамо музику и краћи квиз знања на крају трећег разреда

систематизација

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

МАТЕРИЈАЛИ

1–2.

Уводни час, договор о начину рада. Употреба различитих материјала у ликовном стваралаштву. Својства материјала

обрада

3–4.

Цртачки материјали и технике

обрада и вежбање

5–6.

Сликарски материјали и технике

обрада и вежбање

7–8.

Природни и вештачки материјали. Правимо свој прибор и материјале за рад

обрада и вежбање

9–10.

Вајарске технике и материјали. Вајање у глини

обрада и вежбање

11–12.

Боје – примарне и секундарне. Правимо боје

обрада и вежбање

13–14.

Уметнички занати и њихови производи. Правимо огрлице и привеске

обрада и вежбање

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

15–16.

Илустрације за дечије књиге. Илуструјемо Хајди

обрада и вежбање

17–18.

Споразумевање – говор тела. Читамо поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање

обрада и вежбање

ПРОСТОР

19–20.

Облици у простору. Истражујемо и уређујемо свој простор

обрада и вежбање

21–22

У музеју. Постављамо нашу изложбу

обрада и вежбање

23–24

Споменици културе нашег краја. Скулптура у простору

обрада и вежбање

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

25–26

Тумачење визуелних информација у природи

обрада и вежбање

27–28.

Слика, текст, звук – реклама и билборд

обрада и вежбање

29–30.

Плакат, позивница и честитка

обрада и вежбање

31–32.

Слика и текст: обликовање новогодишњих честитки

вежбање

33–34.

Одећа као начин споразумевања

обрада и вежбање

35–36.

Знак и симбол. Грб мог одељења

обрада и вежбање

37–38.

Портрет и аутопортрет. Упознајте уметника – Катарина Ивановић

обрада и вежбање

МАТЕРИЈАЛИ

39–40.

Рециклажом чувамо природу. Уметници рециклирају

обрада и вежбање

41–42.

Од старог до новог (израда употребних предмета од материјала за рециклажу)

вежбање

КОМПОЗИЦИЈА

43–44.

Композиција линија. Гратаж

обрада и вежбање

45–46.

Композиција боја

обрада и вежбање

47–48.

Текстура. Обликујемо текстуру урезивањем (у меки материјал)

обрада и вежбање

49–50.

Композиција облика

обрада и вежбање

51–52.

Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, чарапе, прекривач, тепих...)

обрада и вежбање

53–54.

Украшавам по својој жељи (обележивач за књигу, шољу, рам за породичну фотографију и сл.)

вежбање

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

55–56.

Пејзаж

обрада и вежбање

МАТЕРИЈАЛИ

57–58.

Сликање без четкице

обрада и вежбање

59–60.

Украшавамо јаја

вежбање

61–62.

Компоновање: комбинујемо природне и вештачке материјале

вежбање

63–64.

Колаж од природних материјала

обрада и вежбање

ПРОСТОР

65–66.

Приказивање покрета и кретања у уметничким делима

обрада и вежбање

67–68.

Наша мала представа покрета у простору

вежбање

69–70.

Простор и облици из маште

обрада и вежбање

71–72.

Научили смо у трећем разреду. У сусрет лету...(техника по избору)

систематизација и вежбање

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

1.

Добро дошли четвртаци – пред нама је нова школска година – уводни час

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

2.

Драган Лукић: Друг другу

обрада

ЈЕЗИК

3.

Научили смо из граматике у трећем разреду

понављање

КЊИЖЕВНОСТ

4.

Мирослав Демак: Виолина

обрада

ЈЕЗИК

5.

Заједничке и властите именице

утврђивање

6.

Род и број именица

обнављање и проширивање знања

КЊИЖЕВНОСТ

7.

Занимљиви текстови из дечије штампе

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

8.

Стеван Раичковић: Ко да то буде

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

9.

Омиљени јунак цртаног филма

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

10.

Брана Црнчевић: Босоноги и небо

обрада

11.

Брана Црнчевић: Босоноги и небо

обрада и утврђивање

ЈЕЗИК

12.

Збирне именице

обрада

13.

Збирне именице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

14.

Душко Радовић: Плави зец

обрада

ЈЕЗИК

15.

Градивне именице

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

16.

Пепељуга – народна бајка

обрада

17.

Пепељуга – народна бајка

утврђивање

ЈЕЗИК

18.

Именице

утврђивање

19.

Именице

провера

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

20.

Доживео сам у природи

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

21.

Војислав Илић: Јесен

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

22.

Јесен је, јесен рана

обрада

23.

Читајмо изражајно

утврђивање

ЈЕЗИК

24.

Личне заменице

обрада

25.

Личне заменице

обрада

26.

Личне заменице

обрада

27.

Личне заменице

обрада

28.

Личне заменице

утврђивање

29.

Личне заменице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

30.

Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

31.

Октобарске боје у мом крају

обрада

32.

Припрема за први писмени задатак

утврђивање

33.

Први писмени задатак

провера

КЊИЖЕВНОСТ

34.

Б.В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу

обрада

35.

Д. Максимовић: Пауково дело

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

36.

Исправка писменог задатка

обрада

37.

Исправка писменог задатка

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

38.

Мој незаборавни доживљај

обрада

39.

Доживљај који ћу памтити

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

40.

Браћа Грим: Трнова Ружица

обрада

41.

Браћа Грим: Трнова Ружица

утврђивање

ЈЕЗИК

42.

Употреба заменице ВИ из поштовања

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

43.

Д. Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата

обрада

44.

Д. Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата

утврђивање

45.

И. Секулић: Позно јесење јутро

обрада

ЈЕЗИК

46.

Личне заменице

провера

КЊИЖЕВНОСТ

47.

О Вуку Караџићу

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

48.

Народна песма: Јетрвица адамско колено

обрада

49.

Народна песма: Јетрвица адамско колено

утврђивање

50.

Народне лирске обичајне песме (по избору)

обрада

51.

Народне лирске обичајне песме (по избору)

утврђивање

52.

М. Миланковић: Кроз васиону и векове

обрада

53.

М. Миланковић: Кроз васиону и векове

утврђивање

ЈЕЗИК

54.

Придеви

проширивање знања

КЊИЖЕВНОСТ

55.

М. Енде: Бескрајна прича

обрада

ЈЕЗИК

56.

Описни и присвојни придеви

проширивање знања

КЊИЖЕВНОСТ

57.

Г. Тартаља: Подела улога

обрада

58.

Г. Тартаља: Подела улога

утврђивање

ЈЕЗИК

59.

Градивни придеви

обрада

60.

Речи народног говора и речи страног порекла

обрада

61.

Род и број придева

проширивање

62.

Придеви

провера

63.

Управни говор

обрада

64.

Управни говор

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

65.

Народна песма: Стари Вујадин

обрада

ЈЕЗИК

66.

Неуправни говор

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

67.

Л. Керол: Изборна трка и друга прича

обрада

68.

Л. Керол: Изборна трка и друга прича

обрада и утврђивање

ЈЕЗИК

69.

Глаголи

обнављање

КЊИЖЕВНОСТ

70.

Народна приповетка: Међед, свиња и лисица

обрада

ЈЕЗИК

71.

Време када се врши радња

обрада

72.

Лице и број глагола

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

73.

Страшно сам се уплашио

обрада

74.

Страшно сам се уплашио

утврђивање

75.

Други писмени задатак

провера

КЊИЖЕВНОСТ

76.

А. Поповић: Пепељуга

обрада

77.

А. Поповић: Пепељуга

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

78.

Глумимо и рецитујемо

утврђивање

79.

Исправка другог писменог задатка

обрада

80.

Исправка другог писменог задатка

утврђивање

ЈЕЗИК

81.

Глаголи

провера

КЊИЖЕВНОСТ

82.

М. Алечковић: Новогодишња песма

обрада

83.

Библиотекарка нам препоручује

утврђивање

84.

Занимљиве странице дечје штампе

утврђивање

ЈЕЗИК

85.

Писање бројева

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

86.

Р. Гијо: Бела Грива

обрада

87.

Р. Гијо: Бела Грива

утврђивање

ЈЕЗИК

88.

Бројеви

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

89.

С. В. Јанковић: Златно јагње

обрада

90.

С. В. Јанковић: Златно јагње

утврђивање

ЈЕЗИК

91.

Бројеви

провера

КЊИЖЕВНОСТ

92.

Избор из усмене књижевности (пословице, анегдоте)

утврђивање

93.

Народна прича: Најбоље задужбине

обрада

94.

Народна прича: Најбоље задужбине

утврђивање

95.

Свети Сава у причи и песми

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

96.

Састављање приче на основу датих речи

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

97.

Љ. Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа

обрада

98.

Најлепши стихови и одломци из лектире у првом полугодишту

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

99.

На почетку другог полугодишта

утврђивање

100.

Зимски пејзаж

обрада

101.

Сликамо речима

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

102.

Х.К. Андерсен: Ружно паче

обрада

103.

Х.К. Андерсен: Ружно паче

утврђивање

ЈЕЗИК

104.

Употреба великог слова

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

105.

Учимо на примерима песника (писање стихова)

утврђивање

106.

Учимо на примерима песника (писање стихова)

утврђивање

ЈЕЗИК

107.

Употреба наводника и заграда

проширивање и обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

108.

Наше песме и приче – јавни час

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

109.

Избор из поезије М. Данојлића

обрада

110.

Избор из поезије М. Данојлића

обрада

ЈЕЗИК

111.

Писање присвојних придева изведених од властитих именица

проширивање

КЊИЖЕВНОСТ

112.

М. Пупин: Од пашњака до научењака

обрада

113.

Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма

обрада

114.

Р. Јовановић: Мајка

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

115.

Драге личности мог детињства

обрада

116.

Моја мајка

утврђивање

117.

Мој деда – припрема за писмени задатак

утврђивање

118.

Трећи писмени задатак

провера

ЈЕЗИК

119.

Променљиве речи

обрада

120.

Променљиве речи

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

121.

М. Данојлић: Трешња у цвету

обрада

ЈЕЗИК

122.

Променљиве речи

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

123.

Исправка писменог задатка

обрада

124.

Исправка писменог задатка

утврђивање

ЈЕЗИК

125.

Непроменљиве речи

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

126.

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц

обрада

127.

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц

утврђивање

ЈЕЗИК

128.

Променљиве и непроменљиве речи

провера

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

129.

Моја неостварена жеља

утврђивање

ЈЕЗИК

130.

Писање сугласника Ј

проширивање знања

КЊИЖЕВНОСТ

131.

П. Жебељан: Моја Милена

обрада

132.

П. Жебељан: Моја Милена

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

133.

Како сам надмудрио

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

134.

В. Стојиљковић: Мала љубавна песма

обрада

ЈЕЗИК

135.

Реченице

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

136.

П. Бак: Бела и жута девојчица

обрада

137.

П. Бак: Бела и жута девојчица

утврђивање

ЈЕЗИК

138.

Проста проширена и проста непроширена реченица

проширивање знања

КЊИЖЕВНОСТ

139.

Народна песма: Јеленче

обрада

140.

Б. Нушић: Прва љубав

обрада

141.

Б. Нушић: Прва љубав

обрада и утврђивање

142.

И. А. Крилов: Чворак

обрада

ЈЕЗИК

143.

Скраћенице

проширивање знања

ЈЕЗИК

144.

Правопис

провера

КЊИЖЕВНОСТ

145.

М. Антић: Јуначка песма

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

146.

Рецитујемо

утврђивање

ЈЕЗИК

147.

Глаголски предикат

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

148.

Г. Олујић: Олданини вртови

обрада

149.

Г. Олујић: Олданини вртови

обрада

ЈЕЗИК

150.

Субјекат

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

151.

Б. Црнчевић: Мрав добра срца

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

152.

Стигао је мај у мој крај

обрада

153.

У свету пролећне природе

утврђивање

ЈЕЗИК

154.

Објекат

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

155.

Приче једног багрема – Припрема за писмени задатак

утврђивање

156.

Четврти писмени задатак

провера

ЈЕЗИК

157.

Наглашене и ненаглашене речи

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

158.

Ј. Веселиновић: Град

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

159.

Изражајно читање

утврђивање

160.

Исправка писменог задатка

обрада

161.

Исправка писменог задатка

утврђивање

ЈЕЗИК

162.

Правилно изговарање и писање сугласника Ч,Ћ и Џ,Ђ

утврђивање

КЊИЖЕВНОСТ

163.

Ј. Ј. Змај: Циганин хвали свога коња

обрада

164.

Ј. Ј. Змај: Циганин хвали свога коња

утврђивање

ЈЕЗИК

165.

Глаголски додаци

обрада

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

166.

Казујемо научене стихове

утврђивање

ЈЕЗИК

167.

Скупови речи у реченици

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

168.

Народна песма: Наджњева се момак и девојка

обрада

ЈЕЗИК

169.

Атрибут

обрада

170.

Атрибут – именички додатак

обрада

КЊИЖЕВНОСТ

171.

Д. Ерић: Свитац пшеничар и воденичар

обрада

ЈЕЗИК

172.

Научили смо из граматике

провера

КЊИЖЕВНОСТ

173.

С. Велмар Јанковић: Стефаново дрво

обрада

174.

С. Велмар Јанковић: Стефаново дрво

утврђивање

ЈЕЗИК

175.

Изговор самогласничког скупа И и О

обрада

ЈЕЗИК

176.

Проверавамо своје знање из правопса

провера

КЊИЖЕВНОСТ

177.

Библиотекар нам препоручује

утврђивање

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

178.

Слушали смо птичији цвркут

утврђивање

179.

Ово смо драматизовали, рецитовали, писали

утврђивање

180.

Ово смо драматизовали, рецитовали, писали

утврђивање

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Напомене: Због природе предмета наставне јединице су дате према комуникативним функцијама (КФ) које су дате у програму наставе и учења за наведене разреде. Наставници ће комуникативне функције сместити у одговарајући контекст и насловљавати наставне јединице у складу са расположивим наставним средствима. Једна иста комуникативна функција може више пута бити обрађена, уз различите језичке садржаје, Предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити проширивани у складу са расположивим наставним материјалом и контекстом.

Број часа

Наставна јединица (комуникативне функције)

Тип часа

Препоручени садржаји

1.

Поздрављање, успостављање контакта при сусрету, изражавање прикладних поздрава приликом одласка, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога

уводни час / обнављање градива из претходног разреда

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца септембра и које би ученици требало да усвоје:

Hi/Hello (everyone/guys)! Nice to see you again! Nice to see you too! How are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks./Not great./I’m OK.

Good morning/afternoon/evening/night.

Goodbye./Bye!

Have a nice day! Thanks, same to you!

My name is... I am eleven. My favourite colour / thing is...

I go to (school’s name) Primary School.

Who are they? What are their names? She’s Dunja and he’s Mateja. They are in year three/the third grade.

This is our head teacher, Mrs Parsons. Who’s that? It’s Miss Herbert, she’s a P.E. teacher. Who’s your class teacher?

Who’s the class monitor? Who’s absent? Everybody’s present.

Meet my new friend Dorian. He’s from Greece. His father’s Greek, but his mum’s Serbian. He lives on an island. She’s Montenegrian. She lives in the mountains.

He is tall. She is young. My friends are brave and clever.

It’s a lie! It’s true!

What’s your favourite book? It’s “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl, British writer. It’s fun and interesting. Dodgeball is my favourite P.E. game. Why? Because it’s exciting. What’s your favourite P.E. activity?

He is my dog Rex.This is my cat. This is my CD player.

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања.

Показне заменице: this/that, these/those.

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate.

Питања са Who/What/Where/

Императив

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца октобра и које би ученици требало да усвоје:

Hurry up! Stand up! Sit down! Sit up straight!

Take out your books/notebooks! Put them down/away!

What’s your name? My name is...

My favourite colour / thing is...

I go to (school’s name) Primary School.

Who are they? What are their names? She’s Dunja and he’s Mateja. They are in year three/the third grade.

Мy jeans are blue. That is my T – shirt.

Am I OK? Yes, I am. Are they OK? Yes, they are. What is this? It is my new suit.

Where are you from? I am from...How old are you? What’s your favourite sport / singer / actor...

2.

Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима

обрада, утврђивање

3.

Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима

утврђивање

4.

Описивање бића, предмета и појава, постављање питања и одговарање на њих

обрада, утврђивање

5.

Oписивање бића, предмета и појава, постављање питања и одговарање на њих

утврђивање

6.

Изражавање интересовања и допадања/ не допадања

обрада, утврђивање

7.

Изражавање интересовања и допадања/ не допадања

утврђивање

8.

Изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања

обрада, утврђивање

9.

Обнављање градива

утврђивање

10.

Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; описивање предмета; изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања.

обрада / утврђивање

11.

Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; описивање предмета; изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања.

обрада, утврђивање

12.

Oписивање бића, предмета, појава; изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања; постављање питања и давање одговора

обрада

13.

Oписивање бића, предмета, појава; изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања; постављање питања и давање одговора; разумевање и исказивање једноставнијих упутстава, налога и упозорења.

утврђивање

14.

Давање основних информација о себи у неколико једноставнијих везаних исказа; давање и тражење основних информација о другима; постављање једноставнијих питања личне природе и одговарање на њих.

обрада, утврђивање

Let’s buy a present for Luka. What/How about a book? That’s a good/great idea! What’s his favourite book? It’s “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl, British writer. It’s fun and interesting.

I can do a lot of things. I can talk about my favourite things. I can write about my my favourite things.

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања.

Показне заменице: this/that, these/those.

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate (Сви облици једнине и множине).

Питања са to be

Питања са Who/What/Where/

Императив

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца новембра и које би ученици требало да усвоје:

Talk about activities...

Go to school, have lunch, do my homework, watch TV, go to bed...

I can jump / dance/ run / swim...

Can you swim? Yes, I can. / No, I can’t.

I visit my grandma every Tuesday. I don’t watch TV.

I get up early.

Let’s do something fun! Great idea!

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања.

Показне заменице: this/that, these/those

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate

Питања са to be

Питања са Who/What/Where/

Модални глаголи

Императив

Предлози, прилози и прилошки изрази за изражавање положаја и просторних односа: in, on, at, next to, under, in front of, behind, between, opposite, here, there, downstairs, upstairs, (on the) left/right, straight on/past...

Егзистенцијално There is/are

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца децембра и које би ученици требало да усвоје:

This exercise is easy. Those exercises are hard.

I’m small but strong! My friends are brave and clever. Maša’s polite. She’s an intelligent girl. That boy isn’t nice.

Our teacher is kind but strict.

I haven’t got/don’t have my homework today.

Whose are these jackets? They are Adrijan’s and Petar’s/my friends’ jackets.

Where’s your classroom? It’s on the ground/first/second floor. It’s between the language lab and the music room.

15.

Давање основних информација о себи у неколико једноставнијих везаних исказа; давање и тражење основних информација о другима; постављање једноставнијих питања личне природе и одговарање на њих.

обрада, утврђивање

16.

Изражавање интересовања и допадања/ не допадања; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; описивање бића, предмета, места и појава у неколико једноставнијих везаних исказа.

обрада, утврђивање

17.

Изражавање интересовања и допадања/ не допадања; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; описивање бића, предмета, места и појава

обрада, утврђивање

18.

Описивање бића, предмета, места и појава; описивање догађаја и способности у садашњости.

обрада, утврђивање

19.

Описивање бића, предмета, места и појава; описивање догађаја и способности у садашњости.

утврђивање и обнављање градива

20.

Oписивање свакодневних активности

обрада

21.

Oписивање свакодневних активности

утврђивање

22.

Oписивање способности; постављање једноставнијих питања и давање одговора

обрада

23.

Oписивање способности; постављање једноставнијих питања и давање одговора

утврђивање

24.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега

обрада

25.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега

утврђивање

26.

Утврђивање градива

утврђивање

27.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

28.

Oписивање предмета; изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања

обрада

29.

Oписивање предмета; изражавање припадања/ не припадања и поседовања/ не поседовања

утврђивање

Dodgeball is my favourite P.E. game. Why? Because it’s exciting. What’s your favourite P.E. activity?

Let’s play hide and seek! I hate hide and seek, let’s go swimming!

Best wishes for the New Year. I wish you a merry Christmas and many gifts from Santa Claus.

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања

Саксонски генитив са именицама у једнини/множини

Показне заменице: this/that, these/those

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate

Питања са to be

Питања са Who/What/Where

Императив

Предлози, прилози и прилошки изрази за изражавање положаја и просторних односа: in, on, at, next to, under, in front of, behind, between, opposite, here, there, downstairs, upstairs, (on the) left/right, straight on/past...

Егзистенцијално There is/are

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца јануара и које би ученици требало да усвоје:

On school days I get up at 6.50. We have breakfast between 7 and 7.30.

What’s the time? It’s (seven) o’clock. He has breakfast at seven o’clock. She goes to school at nine o’clock.

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања

Показне заменице: this/that, these/those

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate

Питања са to be

Питања са Who/What/Where/ When

Егзистенцијално There is/are

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца фебруара и које би ученици требало да усвоје:

On school days I get up at 6.30. We have breakfast between 7 and 7.30. My school day starts at 8 o’clock in the morning and finishes at half past 1 in the afternoon. There is a break between 9.30 and What time does your school start/finish? What time do you have breaks?

What time is it now? It’s 10.05. It’s time for my Maths class.

I don’t walk to school, I go by bus. My friend Anastasija goes by car. How do you go to school?.

We usually have soup, salad, potatoes and some meat for lunch. What does your family have for breakfast/lunch/dinner?

The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи

Питања са Who/What/Where/When/How

Предлози за изражавање времена: at, on, to, past, between...

30.

Oписивање бића, предмета, појава; исказивање положаја у простору; постављање питања и давање одговора

обрада

31.

Oписивање бића, предмета, појава; исказивање положаја у простору; постављање једноставнијих питања и давање одговора

утврђивање

32.

Изражавање допадања и не допадања; припадања и не припадања; постављање питања и одговарање на њих

обрада

33.

Изражавање допадања и не допадања; припадања и не припадања; постављање питања и одговарање на њих

утврђивање

34.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; писање позивница; честитање празника

обрада, утврђивање

35.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; писање позивница; честитање празника

утврђивање

36.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

37.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

38.

Oписивање свакодневних радњи и активности

обрада

39.

Oписивање свакодневних радњи и активности

утврђивање

40.

Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности

обрада

41.

Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности

утврђивање

42.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

43.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

44.

Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности

обрада и утврђивање

45.

Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности

утврђивање

46.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

47.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

48.

Давање и тражење основних информација о другима

обрада и утврђивање

49.

Давање и тражење основних информација о другима

утврђивање

Употреба/изостављање чланова у изразима in the morning/afternoon/evening, at the weekend/at weekends, have breakfast/lunch/dinner, by bus/car/bike, go on holiday и сл., као и са називима месеци и годишњих доба

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца марта и које би ученици требало да усвоје:

This is our head teacher, Mrs Parsons. Who’s that? It’s Miss Herbert, she’s a P.E. teacher.

Where does he work? He works in a police station. Does he / she work in a shop? Yes, he / she does. No, he / she doesn’t.

Welcome to the team! Come with us! / Sorry, I can’t play handball. I don’t know the rules.

Let’s buy a present for Luka.

Let’s make/write birthday cards!

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања

Показне заменице: this/that, these/those

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate

Питања са to be

Питања са Who/What/Where/ When

Егзистенцијално There is/are

Правилно писање запете и везника и (and)

Present Simple – треће лице једнине, упитно – да ли питања и питања са упитним речима;

Речи у којима се појављује глас /eɪ/ у средини и уочавају како слово е на крају речи мења изговор самогласника а – lake, gate…

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца априла и које би ученици требало да усвоје:

What’s the time? It’s half past … / quarter past / to

What are you wearing? I’m wearing… What’s he / she wearing? He’s / She’s wearing … What’s the weather like? It’s windy. It’s hot. It’s raining, I can’t go out. It’s snowing, I can make a snowman. Put on your sun hat. Don’t put on your coat.

Happy Easter! It’s Easter time! On Easter Sunday we always have a basket of eggs on the table and we eat special food. Do you eat special food on Easter Sunday in your country?

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања.

Показне заменице: this/that, these/those

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate

Питања са to be

Питања са Who/What/Where/ When

Егзистенцијално There is/are

Правилно писање запете и везника и (and)

Present Simple – треће лице једнине, упитно – да ли питања и питања са упитним речима;

50.

Давање и тражење основних информација о другима; препознавање шта ко ради (занимања)

обнављање и утврђивање градива

51.

Давање и тражење основних информација о другима; препознавање шта ко ради (занимања)

обнављање и утврђивање градива

52.

Описивање шта ко ради (занимања); описивање уобичајених радњи

обрада и утврђивање

53.

Описивање шта ко ради (занимања); описивање уобичајених радњи

утврђивање

54.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; упућивање честитки

обрада и утврђивање

55.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; упућивање честитки

утврђивање

56.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

57.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

58.

Исказивање времена (хронолошког и метеоролошког); исказивање времена по часовнику

обрада и утврђивање

59.

Исказивање времена (хронолошког и метеоролошког); исказивање времена по часовнику

утврђивање

60.

Именовање и описивање одевних предмета који се носе у зависности од временских (метеоролошких) прилика; именовање активности које могу да раде у зависности од временских (метеоролошких) прилика

обрада и утврђивање

61.

Именовање и описивање одевних предмета који се носе у зависности од временских (метеоролошких) прилика; именовање активности које могу да раде у зависности од временских (метеоролошких) прилика;

утврђивање

62.

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; упућивање честитки; уочавање сличности и разлика у обележавању празника

обрада и утврђивање

63.

Уочавање сличности и разлика у обележавању празника

утврђивање

64.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

65.

Описивање догађаја (породичне прославе)

обрада и утврђивање

66.

Исказивање времена (тренутних активности)

обрада и утврђивање

67.

Постављање питања о тренутним радњама и одговарање на њих

утврђивање

Речи у којима се појављује глас /eɪ/у средини и уочавају како слово е на крају речи мења изговор самогласника а – lake, gate

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца маја и које би ученици требало да усвоје:

It’s family time!

What are you doing? I’m / We’re watching a video. What’s he / she doing? He’s / She’s eating the cake. What are they doing? They’re talking.

What’s the weather like? It’s raining. It’s snowing, I can make a snowman. Put on your sun hat. Don’t put on your coat;

What are you wearing? I’m wearing…

What’s he / she wearing? He’s / She’s wearing … What’s the time? It’s half past … / quarter past / to …

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања.

Показне заменице: this/that, these/those.

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate.

Питања са to be

Питања са Who/What/Where/When

Егзистенцијално There is/are

Правилно писање запете и везника и (and)

Present Simple – треће лице једнине, упитно – да ли питања и питања са упитним речима

Речи у којима се појављује глас /eɪ/ у средини и уочавају како слово е на крају речи мења изговор самогласника а – lake, gate

Изговоре глас /əʊ/ у средини речи и уочавају да слово е на крају речи мења изговор самогласника о.

Наставак – ing

Present Continuous треће лице једнине и множине – да ли питања и кратки одговори;

Речи које садрже гласове /aɪ/, /еɪ/, /əʊ/, /u:/ односно комбинацију слова i _ e, a _ e, o _ e, u _ e.

Основни садржаји које би требало обрадити током месеца јуна и које би ученици требало да усвоје:

The horse is bigger than the goat. The goose is louder than the hen.

Don’t feed the animals. Wear boots.

I was happy. He wasn’t sad. The room was untidy. She was naughty. Тhey were tired. You weren’t wet. The balloons were on the floor.

How many (men) were there? There were (three) men.

What’s Suzy doing? She’s running. Is he / she happy? No, he / she isn’t. He’s / She’s sad.

Множина именица

Присвојни придеви: my, your…

Have got за изражавање припадања/поседовања

Показне заменице: this/that, these/those

Личне заменице: I, you…

The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate

Питања са to be

68.

Исказивање времена хронолошког и метеоролошког

обрада и утврђивање

69.

Описивање начина одевања и активности у зависности од временских прилика

обрада и утврђивање

70.

Описивање и упоређивање особина људи, ствари и животиња.

обрада и утврђивање

71.

Описивање простора и места

обрада и утврђивање

72.

Утврђивање градива

обнављање и утврђивање градива

Питања са Who/What/Where/When

Егзистенцијално There is/are

Правилно писање запете и везника и (and)

Present Simple – треће лице једнине, упитно – да ли питања и питања са упитним речима;

Речи у којима се појављује глас /eɪ/у средини и уочавају како слово е на крају речи мења изговор самогласника а – lake, gate

Изговоре глас /əʊ/у средини речи и уоче да слово е на крају речи мења изговор самогласника о.

Наставак – ing

Present Continuous треће лице једнине и множине – да ли питања и кратки одговори;

Речи које садрже гласове /aɪ/, /еɪ/, /əʊ/, /u:/ односно комбинацију слова i _ e, a _ e, o _ e, u _ e.

Comparative Adjectives и облике императива за изражавање правила;

Речи у којима се појављује глас /i:/ на крају и у средини речи и уочавање повезаности са дуплим словом ee

Past Simple глагола to be – потврдно и одрично;

Речи у којима се појављују дуги и кратки самогласници које производе иста слова (u – /ʌ/ у cub – /u:/ у cube; a – /æ/ у tap – /eɪ/ у tape; i – /ɪ/ у pip – /aɪ/ у pipe) и уочавање како слово e на крају речи утиче на дужину самогласника.

Једнина и (не)правилна множина именица – child – children, woman – women, teddy – teddies, boy – boys;

Неодређени придеви some / any и редни бројеви.

МАТЕМАТИКА

Тема

Број часа

Наставна јединица

Тип часа

СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

1.

Природни бројеви до 1.000

обнављање

2.

Бројање по хиљаду до милион

обрада

3.

Записивање декадних јединица у облику степена броја 10

обрада

4.

Бројање по хиљаду до милион. Записивање декадних јединица у облику степена броја 10

утврђивање

5.

Читање и писање бројева до милион

обрада

6.

Читање и писање бројева до милион

утврђивање

7.

Читање и писање бројева до милион

утврђивање

8.

Записивање бројева у облику збира производа

обрада

9.

Месне вредности цифара

обрада

10.

Месне вредности цифара

обрада

11.

Месне вредности цифара

утврђивање

12.

Декадне јединице веће од милион

обрада

13.

Бројеви већи од милион

обрада

14.

Бројеви већи од милион

обрада

15.

Бројеви већи од милион

утврђивање

16.

Бројеви већи од милион

утврђивање

17.

Уређеност скупа природних бројева

обрада

18.

Уређеност скупа природних бројева

утврђивање

19.

Бројевна полуправа

обрада

20.

Бројевна полуправа

утврђивање

21.

Упоређивање бројева

обрада

22.

Упоређивање бројева

утврђивање

23.

Упоређивање бројева

утврђивање

24.

Скуп природних бројева N и скуп N0

утврђивање

25.

Скуп природних бројева N и скуп N0

провера

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

26.

Упоређивање површи

обрада

27.

Упоређивање површи

утврђивање

28.

Површина фигуре

обрада

29.

Површина фигуре

утврђивање

30.

Јединице мере за површину

обрада

31.

Јединице мере за површину

обрада

32.

Јединице мере за површину

утврђивање

33.

Јединице мере за површину

утврђивање

СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

34.

Веза сабирања и одузимања

обнављање