Zakon

На основу члана 52. став 8. Закона о полицији („Службени гласник РСˮ, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14, 30/18 – др. закон), а у вези са чл. 3. и 13. Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова („Службени гласник РСˮ, број 24/18),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том снимању

"Службени гласник РС", број 111 од 28. августа 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин снимања на јавном месту и начин саопштавања намере о том снимању.

Члан 2.

У циљу обављања полицијских послова из надлежности Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), полиција врши надзор и снимање јавног места коришћењем опреме за видео акустичко снимање и фотографисање, у складу са законом.

Члан 3.

Одредбе овог правилника не примењују се на тајно снимање које се спроводи у складу са Закоником о кривичном поступку.

Члан 4.

Снимањем на јавном месту, у смислу овог правилника, сматра се снимање које полиција врши на јавном месту ˗ простор доступан неодређеном броју лица чији идентитет није унапред одређен, под истим условима или без посебних услова, а визуелни угао који се покрива приликом снимања мора да одговара простору који је неопходан за остваривање законите сврхе снимања, тако да не сме бити већи од неопходног за остваривање те сврхе.

Члан 5.

Снимање на јавном месту врши се употребом система за видео-акустичко снимање (видео-надзор) који чине опрема и уређаји за аудио и видео снимање и фотографисање који су постављени на објектима у јавној својини или за ту намену посебно изграђеним објектима.

Снимање на јавном месту врши се и употребом друге опреме и уређаја за аудио и видео снимање и фотографисање који су саставни део опреме полицијских службеника, возила, пловила, летелица, као и возила за посебне намене која у свом раду користи Министарство.

Опремa и уређаји из става 2. овог члана су: мобилне-акционе камере, камере које се носе на униформи („bodyˮ камере), мобилни телефони, фото апарати, као и други уређаји и средства којима се може забележити аудио и видео снимак или фотографија, осим мерила брзине возила у саобраћају.

Члан 6.

Снимање из члана 4. овог правилника врши се тако да се евидентирају све битне чињенице и околности у сврху заштите безбедности људи и имовине, праћење јавних скупова, безбедности саобраћаја, граничне контроле, препознавања, односно утврђивања идентитета и проналаска извршилаца кривичних дела, прекршаја и несталих лица, обезбеђивања доказа у вези са извршеним кривичним делима и прекршајима, вршења послова унутрашње контроле, праћења законитости и унапређења рада Министарства, покретања и вођења дисциплинских поступака.

Члан 7.

Када је потребно хитно поступање због опасности од угрожавања живота и здравља људи и имовине или ради спречавања вршења прекршаја и кривичних дела, полицијски службеник врши снимање ако процени да исто може да спроведе на безбедан начин, односно без угрожавања своје и безбедности других лица и уз поштовање људских права и слобода грађана.

Члан 8.

О намери снимања на јавном месту обавештава се јавност.

Обавештење из става 1. овог члана је:

1) трајан или привремени знак на месту сталног или привременог снимања;

2) обавештење на званичној интернет страници Министарства;

3) обавештење путем медија и других средстава јавног информисања.

Знаци из става 2. тачка 1) овог члана су истакнути, односно постављени на видљивом месту на којем се врши снимање, на начин који омогућава појединцима да се упознају са намером снимања и садрже следеће информације о снимању: слику камере или фото апарата, натпис: „МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВАˮ и званичну интернет адресу МУП.

Обавештење из става 2. тачка 2) овог члана садржи додатне информације о руковаоцу и информације о остваривању права лица у вези са снимањем.

По потреби, додатна обавештења могу се дати и путем медија и других средстава јавног информисања.

Члан 9.

У случају из члана 7. овог правилника, полицијски службеник усмено саопштава намеру снимања о чему се обезбеђује доказ – аудио-видео запис или службена белешка.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 01-3760/20-5

У Београду, 21. августа 2020. године

Министар,

др Небојша Стефановић, с.р.