Zakon

На основу члaна 44. став 3. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о елементима интегралног управљања штетним организмима

"Службени гласник РС", број 126 од 23. октобра 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописују се елементи интегралног управљања штетним организмима.

Члан 2.

Елементи интегралног управљања штетним организмима су:

1) спречавање појаве и/или сузбијање штетних организама, које се постиже:

(1) плодоредом;

(2) применом одговарајућих поступака гајења, као што су сузбијање корова пре сетве или садње без додатне обраде земљишта, правилан избор рока и густине сетве или садње, избор предусева, орезивање, конзервацијска обрада земљишта;

(3) избором отпорних и/или толерантних сорти и стандардног и сертификованог семена или садног материјала;

(4) уравнотеженим ђубрењем, ђубрењем кречним ђубривима, као и поступком наводњавања или одводњавања;

(5) применом хигијенских мера, као што су редовно чишћење и дезинфекција машина и опреме, ради спречавања ширења штетних организама;

(6) заштитом и стварањем услова за развој корисних организама применом одговарајућих мера заштите биља или коришћењем њихових природних непријатеља и/или предатора и паразита који се налазе у производним површинама и изван производних површина;

2) надзор над штетним организмима методама и инструментима који укључују преглед усева и засада, праћење штетних организама на терену, упозорење на присуство штетних организама, прогнозу о појави и кретању штетних организама, извештавање, рану дијагностику, као и стручне савете;

3) правовремена примена мера заштите биља, која се спроводи на основу резултата добијених надзором над штетним организмима (битни елементи надзора су јасни и научно засновани прагови штетности), с тим што се пре примене мера узимају у обзир карактеристике утврђене за поједине области (регије), специфична подручја, гајене културе и посебне климатске услове;

4) примена биолошких, физичких, агротехничких, механичких и других нехемијских мера, које имају предност у односу на хемијске мере, ако се њима постижу задовољавајући резултати у сузбијању штетних организама;

5) примена средстава за заштиту биља која су специфична за циљане штетне организме, сходно сврси и намени, а која имају најмање могуће штетно дејство на здравље људи, нециљане организме и животну средину;

6) ограничена употреба средстава за заштиту биља на најмању могућу меру, смањењем количине и учесталости примене, делимичном применом или употребом средстава за заштиту биља са различитим начином деловања, ради истовременог смањења ризика од резистентности у популацији штетних организама и задржавања ефикасности средства за заштиту биља.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-118/2020-09

У Београду, 13. октобра 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.