Zakon

На основу члана 96. став 2. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, брoj 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга

"Службени гласник РС", број 146 од 4. децембра 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин и поступак стручног надзора, као и друга питања у вези са стручним надзором.

Члан 2.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) обавља стручни надзор над применом закона и прописа донетих на основу закона у делу којим је уређен квалитет обављања универзалне поштанске услуге, приступ мрежи, цена и рачуноводство давалаца универзалне поштанске услуге, само код привредних субјеката који се налазе у регистру поштанских оператора, у складу са Законом о поштанским услугама (у даљем тексту: закон).

Члан 3.

Овлашћено лице, по захтеву инспектора за поштанске услуге или по другом службеном захтеву, обавља стручни надзор над радом поштанског оператора.

Овлашћено лице обавештава надзираног поштанског оператора о дану и сату спровођења стручног надзора и то најмање три дана пре заказаног стручног надзора.

Овлашћено лице усменим или писаним путем, обавештава поштанског оператора да му у циљу спровођења стручног надзора обезбеди улазак у пословне просторије, зграде, да му обезбеди приступ техничким средствима и опреми и да му припреми потребну документацију и податке, а уколико је потребно и податке који представљају пословну тајну.

О извршеном стручном надзору, утврђеном чињеничном стању и предузетим мерама, Агенција обавештава инспектора за поштанске услуге најмање једном месечно, у складу са законом.

Члан 4.

У поступку стручног надзора, у складу са законом, овлашћено лице контролише:

1) испуњеност прописаних параметара квалитета при обављању универзалне поштанске услуге, као и квалитет обављања осталих поштанских услуга;

2) примену важећих ценовника поштанских услуга;

3) примену уговора о приступу мрежи;

4) рачуноводствено раздвајање давалаца универзалне поштанске услуге.

Члан 5.

У поступку стручног надзора овлашћено лице:

1) прегледа пословну документацију, опрему и друге ствари које омогућују увид у пословање надзираног поштанског оператора у вези са применом закона;

2) узима изјаве од одговорних лица ради прибављања доказа о чињеницама које се не могу директно утврдити;

3) уколико надзирани поштански оператор из одређених разлога није припремио сву тражену документацију, овлашћено лице ће му оставити разуман рок али не дужи од пет дана, да прибави тражену документацију;

4) захтева од надзираног поштанског оператора предузимање мера и радњи, ради обезбеђивања вршења стручног надзора;

5) захтева од надзираног поштанског оператора да му омогући увид и у документацију која представља пословну тајну.

Члан 6.

У поступку стручног надзора, у складу са законом, надзирани поштански оператор:

1) омогућава несметано вршење стручног надзора, даје обавештења и ставља на увид тражену документацију и податке који су потребни за вршење стручног надзора;

2) обезбеђује услове неопходне за несметан рад и утврђивање чињеничног стања;

3) на захтев доставља или припрема тачне и потпуне податке, документацију или друге материјале који су потребни за вршење стручног надзора, у разумном року.

Уколико надзирани поштански оператор не поступи у складу са ставом 1. овог члана, овлашћено лице обавештава инспектора за поштанске услуге.

Члан 7.

После извршеног стручног надзора, овлашћено лице детаљно прегледа сву прибављену документацију, анализира евентуална одступања и неправилности и у року од пет дана од дана комплетирања целокупне документације сачињава стручни налаз, осим у случају стручног надзора у вези рачуноводственог раздвајања, када се стручни налаз сачињава у року од 60 дана од дана комплетирања целокупне документације.

Стручни налаз из става 1. овог члана садржи:

1) пословно име и седиште правног лица које издаје стручни налаз;

2) број стручног налаза и датум његовог издавања;

3) правни основ на основу кога је утврђена обавеза вршења стручног надзора;

4) назив и седиште надзираног поштанског оператора;

5) место и време вршења стручног надзора;

6) име и презиме лица које врши и потписује стручни налаз;

7) утврђено чињенично стање;

8) предузете мере;

9) потпис овлашћеног лица које је вршило стручни надзор.

Члан 8.

Потписани стручни налаз, овлашћено лице доставља надзираном поштанском оператору.

Члан 9.

Ако у току вршења стручног надзора, овлашћено лице утврди да поштански оператор не обавља поштанске услуге у складу са прописаним параметрима квалитета, да не врши рачуноводствено раздвајање, да поштарина није у складу са важећим ценовником поштанских услуга, да не примењује одредбе уговора о приступу поштанској мрежи, обавестиће инспектора за поштанске услуге и предложити покретање поступка инспекцијског надзора.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00118/2020-07

У Београду, 1. децембра 2020. године.

Министар,

Татјана Матић, с.р.