Zakon

На основу члана 19. став 5. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о посебним условима за обављање универзалне поштанске услуге у случају ванредне ситуације и ратног стања

"Службени гласник РС", број 148 од 10. децембра 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописују се посебни услови за обављање универзалне поштанске услуге у случају ванредне ситуације и ратног стања, у циљу заштите поштанске мреже јавног поштанског оператора.

Члан 2.

Посебни услови за обављање универзалне поштанске услуге у случају ванредне ситуације су:

1) обављање универзалне поштанске услуге у складу са привремено измењеним начином пријема, местом и роком уручења поштанских пошиљки, као и са смањеним опсегом услуга;

2) обављање универзалне поштанске услуге у складу са донетим планом рада којим се дефинише: радно време пошта, пословница поштанских оператора и поштанских центара; организација пријема, прераде, транспорта и уручења поштанских пошиљака; рокови преноса и други елементи неопходни за обављање универзалне поштанске услуге;

3) спровођење анализе организације поштанске мреже и технолошких ресурса у циљу обезбеђења доступности услуге свим грађанима под једнаким условима и сачињавање предлога плана рада у најкраћем могућем року;

4) обављање универзалне поштанске услуге у складу са прописима којима се уређује поступање у случају ванредне ситуације и ратног стања и другим актима надлежних органа, као и у складу са превентивним мерама и препорукама надлежних органа.

Члан 3.

Посебни услови за обављање универзалне поштанске услуге у случају ратног стања, поред услова прописаних чланом 2. овог правилника су и:

1) радно време пошта које посао обављају у две смене, ограничава се на једну смену;

2) радно време пошта које посао обављају у једној смени пет дана у недељи, ограничава се на најмање два дана у недељи;

3) поште које раде мање од пет дана у недељи, могу се привремено затворити, док траје ратно стање.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00119/2020-07

У Београду, 2. децембра 2020. године

Министар,

Татјана Матић, с.р.