Zakon

На основу члана 41. став (10) Закона о странцима („Службени гласник РС”, бр. 24/18 и 31/19),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за подношење захтева за одобрење привременог боравка електронским путем

"Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.

Члан 1.

Овим правилником се прописују ближи услови за подношење захтева за одобрење, односно продужење привременог боравка електронским путем (у даљем тексту: захтев).

Члан 2.

Захтев електронским путем могу поднети страни држављани у складу са законом. Захтев странац може поднети из иностранства, односно када се налази на територији Републике Србије.

Образац захтева за одобрење, односно продужење привременог боравка електронским путем (Образац), са преводом на енглески језик, одштампан је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 3.

Како би могао да поднесе захтев електронским путем, странац се региструје на Порталу еУправа (у даљем тексту: Портал).

Након регистрације, захтев се подноси на Порталу, у оквиру услуге на домену под називом „Livinginserbia”.

Након подношења захтева, странац преко Портала добија упутства за даље поступање и обавештава се о току поступка од стране надлежног органа.

Члан 4.

Ако су услови за одобрење привременог боравка испуњени, странцу се у његов Јединствен електронски сандучић на Порталу доставља обавештење о датуму и адреси надлежног органа, где је обавезно његово лично присуство како би му се у пасош утиснула налепница о одобреном привременом боравку.

Ако услови за одобрење привременог боравка нису испуњени, странцу се у његов јединствен електронски сандучић на Порталу доставља решење о одбијању, односно одбацивању захтева за привремени боравак, у складу са законом.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2021. године.

Број 01-6103/20-8

У Београду, 30. децембра 2020. године

Министар,

Александар Вулин, с.р.