Zakon

На основу члана 26. став 2. Закона о националном оквиру квалификације Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације

"Службени гласник РС", број 53 од 9. априла 2020.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се садржај и изглед обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације – елаборат о оправданости квалификације и иницијални предлог квалификације.

Образац из става 1. овог члана одштампан је у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00106/2020-18

У Београду, 30. марта 2020. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.