Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 75. став 18. тачка 1) Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање

"Службени гласник РС", бр. 7 од 29. јануара 2020, 79 од 6. августа 2021.

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац дневне евиденције о отпаду, образац, начин и рокови достављања годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање.

Члан 2.

Дневна евиденција о отпаду води се на следећим обрасцима:

1) Образац ДЕО 1 – Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада;

2) Образац ДЕО 2 – Дневна евиденција о отпаду оператера постројења за одлагање отпада;

3) Образац ДЕО 3 – Дневна евиденција о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада;

4) Образац ДЕО 4 – Дневна евиденција о отпаду извозника отпада;

5) Образац ДЕО 5 – Дневна евиденција о отпаду увозника отпада;

6) Образац ДЕО 6 – Дневна евиденција о отпаду сакупљача и других власника отпада.

Обрасци дневне евиденције из става 1. овог члана дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Годишњи извештај о отпаду води се на следећим обрасцима:

1) Образац ГИО 1 – Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада;

2) Образац ГИО 2 – Годишњи извештај о отпаду оператера на депонији отпада;

3) Образац ГИО 3 – Годишњи извештај о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада;

4) Образац ГИО 4 – Годишњи извештај о отпаду извозника отпада;

5) Образац ГИО 5 – Годишњи извештај о отпаду увозника отпада;

6) Образац ГИО 6 – Годишњи извештај о отпаду сакупљача и других власника отпада;

7) Образац КОМ 1 – Годишњи извештај о комуналном отпаду.

Обрасци годишњег извештаја из става 1. овог члана дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Упутство за попуњавање обрасца годишњег извештаја дато је у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Образац ДЕО 6 из члана 2. став 1. тачка 6) овог правилника доставља се Агенцији за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) дневним уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања као електронски документ, у складу са прописима којима се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Образац ГИО 6 из члана 3. став 1. тачка 6) овог правилника формира се у информационом систему Националног регистра на основу података из електронски ауторизованих, дневних извештаја ДЕО 6.

Годишњи извештаји о отпаду из члана 3. став 1. овог правилника достављају се Агенцији као електронски документи, уносом података у информациони систем Националног регистра, у складу са прописима којима се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању, до 31. марта текуће године са подацима за претходну годину.

*Службени гласник РС, број 79/2021

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (,,Службени гласник РС”, бр. 96/10 и 88/15).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-115/19-06

У Београду, 21. јануара 2020. године

Министар,

Горан Триван, с.р.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 79/2021) замењени су Прилог 1, Прилог 2. и Прилог 3. – Упутство за попуњавање годишњег извештаја о отпаду (види члан 2. Правилника - 79/2021-87).

Прилози

Прилог 1 - Обрасци дневне евиденције о отпаду

Прилог 2 - Обрасци годишњег извештаја о отпаду

Прилог 3 - Упутство за попуњавање образаца и годишњих извештаја о отпаду