Zakon

На основу члана 6б, став 2. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РСˮ, бр. 6/16, 94/17 и 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја

"Службени гласник РС", број 9 од 4. фебруара 2020.

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се подаци које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја (у даљем тексту: ИКТ системи од посебног значаја).

Евиденцију оператора ИКТ система од посебног значаја (у даљем тексту: Евиденција) води министарство надлежно за послове информационе безбедности (у даљем тексту: Министарство).

Садржај Евиденције

Члан 2.

Евиденција садржи следеће податке:

1) назив, матични број и седиште оператора ИКТ система од посебног значаја;

2) име и презиме, службена адреса за пријем електронске поште и службени контакт телефон администратора ИКТ система од посебног значаја;

3) име и презиме, службена адреса за пријем електронске поште и службени контакт телефон одговорног лица ИКТ система од посебног значаја;

4) податак о врсти ИКТ система од посебног значаја, у складу са чланом 6. Закона о информационој безбедности;

5) веб страница оператора ИКТ система од посебног значаја;

6) број локација на којима се ИКТ систем од посебног значаја налази.

У Евиденцију се уписују све промене података из става 1. овог члана.

Члан 3.

Евиденција се води у папирном и електронском облику.

Евиденција се ставља на располагање Националном центру за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима након успостављања и након сваког ажурирања.

Начин подношења захтева за упис података у Евиденцију

Члан 4.

Захтев за упис података у Евиденцију (у даљем тексту: захтев) подноси се Министарству, електронским путем, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и који се објављује на веб страници Министарства.

Захтев се доставља у форми електронског документа у оригиналу или у форми овереног дигитализованог акта, у складу са прописима којима се уређује електронски документ, на електронску адресу Министарства.

Захтев се може поднети и писаним путем, на Обрасцу 1, непосредно или поштом, на адресу Министарства.

Промена података уписаних у Евиденцију

Члан 5.

Захтев за промену података уписаних у Евиденцију подноси се, у року од осам дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и који је саставни део и који се објављује на веб страници Министарства, на начин из члана 4. овог правилника.

Завршна одредба

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-112/2019-12

У Београду, 23. јануара 2020. године

Министар,

др Расим Љајић, с.р.

Прилози

Образац 1 - Захтев за упис података у евиденцију ИКТ система од посебног значаја

Образац 2 - Захтев за промену података уписаних у евиденцију ИКТ система од посебног значаја