На основу члана 51. став 15. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09 и 17/19),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину обављања периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља и временском периоду у коме се обавља, као и начину евидентирања извршеног периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља, обрасцу потврде о функционалности уређаја за примену, начину обележавања и обрасцу ознаке за обележавање уређаја за примену, као и уређајима за примену који су у употреби, за које се периодични преглед не обавља

"Службени гласник РС", број 51 од 21. маја 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин обављања периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља и временски период у коме се обавља периодични преглед уређаја за примену и начин евидентирања извршеног периодичног прегледа уређаја за примену, образац потврде о функционалности уређаја за примену, начин обележавања и образац ознаке за обележавање уређаја за примену, као и уређаји за примену који су у употреби, за које се периодични преглед не обавља.

Члан 2.

Периодични преглед уређаја за примену средстава за заштиту биља (у даљем тексту: периодични преглед уређаја) обавља се на:

1) опреми за прскање монтирану на путничким возилима, возу или авиону;

2) прскалици са крилима за прскање већим од 3 метра, укључујући и опрему која се монтира на сејалицама или са запремином главног резервоара већом од 100 литара;

3) орошивачима са запремином главног резервоара већом од 100 литара.

Изузетно од става 1. овог члана периодични преглед уређаја не обавља се на:

1) новом уређају који је произведен у складу са прописом о техничким захтевима за производе;

2) коришћеном уређају који је купљен у земљи Европске уније и који има ознаку, односно потврду о исправности и функционалности из те земље.

Члан 3.

Периодични преглед уређаја обухвата:

1) визуелну контролу резервоара, цеви, црева и филтера;

2) проверу радне исправности вентила и електронске опреме ако постоји;

3) проверу протока пумпе и мешача;

4) проверу протока распрскивача;

5) проверу исправности манометра односно квантометра;

6) проверу исправности вентилатора.

Периодични преглед уређаја обавља се на сваких пет година.

Члан 4.

Правно лице које обавља послове периодичног прегледа уређаја јавно и благовремено обавештава власнике уређаја за примену о месту и времену обављања прегледа, као и о начину и условима обављања прегледа.

Члан 5.

Правно лице које обавља периодични преглед уређаја води евиденцију о обављеним периодичним прегледима уређаја у писаној и електронској форми.

Евиденција садржи најмање следеће податке:

1) име и презиме физичког лица или назив правног лица;

2) ЈМБГ/ПИБ или број пољопривредног газдинства (БПГ);

3) адреса пребивалишта физичког лица/седишта правног лица;

4) телефонски број;

5) електронску адресу;

6) датум обављања прегледа;

7) о врсти уређаја;

8) о произвођачу уређаја;

9) о типу уређаја;

10) о години производње;

11) о серијском броју произвођача уређаја ако је доступан;

12) техничке податке о уређају;

13) извештај о обављеном прегледу;

14) датум важења ознаке прегледа;

15) серијски број ознаке;

16) име одговорног лица које је обавило преглед;

17) електронски извештај провере уређаја.

Члан 6.

Ако је периодичним прегледом утврђено да је уређај технички исправан и функционалан правно лице издаје потврду о функционалности уређаја за примену.

Потврда о функционалности уређаја за примену издаје се у два примерка на Обрасцу 1 – Потврда о функционалности уређаја за примену средстава за заштиту биља, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда о функционалности уређаја за примену средстава за заштиту биља чува се до следећег периодичног прегледа.

Члан 7.

Правно лице које је издало потврду о функционалности уређаја за примену средстава за заштиту биља, видно обележава уређај ознаком која је дата на Обрасцу 2 – Ознака за обележавање уређаја за примену средстава за заштиту биља, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Нови уређај из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника обележава се ознаком из става 1. овог члана на захтев власника, пре прве употребе, а најкасније у року од три месеца од куповине уређаја, ако уз захтев приложи доказе о куповини уређаја, документ са техничким подацима о уређају и изјаву о усаглашености.

Уређај за примену средстава за заштиту биља обележава се ознаком на период од пет година од дана издавања, након чега подлеже периодичном прегледу.

Ознака, односно потврда о исправности и функционалности уређаја за примену средстава за заштиту биља из члана 2. став 2. тачка 2) овог правилника важи до датума наведеног на постојећој ознаци, односно потврди након чега подлеже обавезном периодичном прегледу.

Члан 8.

Уређаји за примену средстава за заштиту биља који су у употреби, а за које се периодични преглед не обавља су:

1) опрема за ручну примену пестицида;

2) леђне прскалице и орошивачи (механички, батеријски, моторни);

3) прскалице и орошивачи са запремином главног резервоара мањом од 100 литара.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Број 110-00-67/2021-09

У Београду, 13. маја 2021. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.