Zakon

На основу члана 25. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима које морају испуњавати правна лица за обављање послова oрганизовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара

"Службени гласник РС", број 6 од 29. јануара 2021.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које морају испуњавати правна лица за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара, као и услови и начин издавања и одузимања овлашћења за обављање ових послова привредном друштву, односно другом правном лицу од стране Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Одредбе овог правилника не примењују се на послове организовања заштите од пожара у објектима Војске Србије и наменске индустрије.

Члан 3.

Организовање заштите од пожара, у зависности од категоријe угрожености од пожара у коју је разврстано привредно друштво односно друго правно или физичко лице, обухвата: организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеђивање довољног броја стручно оспособљених лица за спровођење мера заштите од пожара и спровођење сталног дежурства, обезбеђивање технички опремљене и обучене ватрогасне јединице са потребним бројем ватрогасаца и обезбеђивање опреме и уређаја за гашење пожара.

Члан 4.

Овлашћење за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним у прву категорију угрожености од пожара може се издати правном лицу које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица, у радном односу, која имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара према пропису којим су уређене лиценце из области заштите од пожара,

(2) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара, доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних система и то стабилних система за гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара, стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама опасности и одређивања ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и експлозивима и система за одвођење дима и топлоте,

(3) најмање једно лице са које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне области правних наука,

(4) најмање два лица са стеченом средњом стручном спремом техничке струке;

3) има организовану ватрогасну јединицу са сталним дежурством, са потребним бројем обучених ватрогасаца и опремом у складу са законом и прописима који уређују потребну техничку опремљеност и број ватрогасаца ватрогасне јединице, смештену у смештајном простору за људство, возила и опрему која се налази у субјекту прве категорије угрожености;

4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) уређаје за мерење притиска воде,

(2) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,

(3) мобилне уређаје за мерење концетрације експлозивних смеша,

(4) термовизијску камеру;

5) има обезбеђене техничке услове за вођење евиденција у складу са овим правилником;

6) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу.

Члан 5.

Припадници ватрогасне јединице из члана 4. тачка 3) овог правилника морају бити у радном односу у правном лицу односно код подносиоца захтева за издавање овлашћења.

Опрема за ватрогасну јединицу мора бити у власништву правног лица односно подносиоца захтева за издавање овлашћења.

Услови за добијање овлашћења за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним у прву категорију, који се односе на ангажовање ватрогасне јединице, не могу се обезбедити закључивањем уговора о пословно техничкој сарадњи подносиоца захтева за издавање овлашћења са трећим лицем.

Члан 6.

Овлашћење за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним у другу и трећу категорију угрожености од пожара може се издати правном лицу које:

1) је уписано у Регистар привредних субјеката;

2) има потребан број запослених лица у радном односу, која имају уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара и то:

(1) најмање једно лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,

(2) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара, доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних система и то стабилних система за гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара, стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама опасности и одређивања ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и експлозивима и система за одвођење дима и топлоте за делатност и лиценце,

(3) најмање једно лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне области правних наука,

(4) најмање једно лица са стеченом средњом стручном спремом техничке струке;

3) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:

(1) уређаје за мерење притиска воде,

(2)електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,

(3) мобилне уређаје за мерење концетрације експлозивних смеша,

(4) термовизијску камеру;

4) има обезбеђене техничке услове за вођење евиденција у складу са овим правилником;

5) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу.

Члан 7.

Услови прописани у члану 6. став 1. овог правилника примењују се за пружање услуга заштите од пожара за максимум десет привредних друштава односно других правних и физичких лица разврстаних у другу и трећу категорију угрожености од пожара.

На сваких десет нових привредних друштава односно других правних и физичких лица разврстаних у другу и трећу категорију угрожености од пожара са којима су закључени уговори о обављању послова који су предмет овог правилника, број лица из члана 6. става 1. тачка 2) подтачка (4) овог правилника увећава се за један.

О свакој промени броја правних лица којима се пружају услуге, правно лице из овог члана дужно је да обавести Министарство.

Члан 8.

Опрема, уређаји и алати из члана 4. тачка 4) и члана 6. тачка 3) овог правилника морају бити обележени припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима и морају бити регистровани путем бар кода о чему се води посебна електронска евиденција у складу са чланом 10. овог правилника.

Члан 9.

Правно лице из чл. 4. и 6. овог правилника је дужно да, приликом сваког појединачног ангажовања за пружање услуга организовања заштите од пожара, поступа у складу са решењем о категоризацији правног лица и спроводи обавезе проистекле из категоризације утврђене законом и прописима који уређују организовање заштите од пожара према категорији угрожености од пожара.

Поред услова за добијање овлашћења из чл. 4. и 6. овог правилника, за свако правно лице којем пружа услуге организовања заштите од пожара, правно лице које поседује овлашћење мора имати у радном односу запослена лица одговарајућег нивоа образовања и стручне оспособљености која ће обављати послове из члана 3. овог правилника.

Члан 10.

Правно лице из чл. 4. и 6. овог правилника води електронску евиденцију о расположивој опреми правног лица са којим има закључен уговор о пружању услуга, у којој сви уређаји морају бити регистровани путем бар кода.

Електронска база података обавезно садржи све податке из издатих исправа о извршеном контролисању опреме, уређаја и инсталација за гашење пожара и инсталација посебних система, као и све промене на опреми, уређајима и инсталацијама за гашење пожара и инсталација посебних система (расходи, кварови) и стање њихове исправности.

Попис опреме у дигиталном формату, односно електронска база података о опреми, уређајима и инсталацијама из става 1. овог члана мора бити доступна у сваком тренутку и достављена организационој јединици Министарства која врши надзор у области заштите од пожара и експлозија.

Опрема правног лица којем се пружају услуге, а која мора бити евидентирана у електронској бази података је:

1) хидрантска мрежа за гашење пожара;

2) мобилни уређаји за гашење пожара;

3) инсталација и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара;

4) уређаји за гашење пожара;

5) уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

6) инсталација за одвођење дима и топлоте;

7) инсталација и уређаји у зонама опасности од експлозије;

8) остали стабилни системи (угљен диоксид, пена, аеросоли и др.);

9) противпожарна клапна;

10) други уређаји и системи о којима Министарство води евиденцију.

Члан 11.

Утврђивање испуњености услова за обављање послова из чл. 4. и 6. овог правилника, врши се на основу захтева поднетог од стране правног лица.

Захтев за издавање овлашћења за обављање одређених послова обавезно садржи тачан назив и адресу седишта правног лица и врсту послова за коју се тражи овлашћење.

Уз захтев се, у зависности од услова утврђених овим правилником, достављају следећи прилози:

1) извод из Регистра привредних субјеката, са подацима о привредном субјекту;

2) списак лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;

3) списак опреме, уређаја и алата потребни за обављање послова за које се издаје овлашћење са наведеним фабричким и инвентарским бројевима;

4) доказ о власништву или закупу, односно трајном коришћењу простора за рад, односно доказ да је простор за рад обезбеђен по другом основу;

5) докази којима се потврђује образовни профил и степен образовања лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;

6) докази којима подносилац захтева потврђује радни однос на неодређено време са лицима која обављају послове за које се издаје овлашћење;

7) уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;

8) уверење о еталонирању за опрему, уређаје и алате потребне за послове контролисања, тако да је обезбеђена следивост резултата мерења до еталона Републике Србије или међународних еталона, када је то применљиво;

9) доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних система и то стабилних система за гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара, стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама опасности и одређивања ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и експлозивима и система за одвођење дима и топлоте за делатност и лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара према пропису којим су уређене лиценце из области заштите од пожара;

10) доказ о уплати административне таксе.

Члан 12.

Министарство врши проверу издатих овлашћења за обављање одговарајућих послова, за овлашћења издата за прву категорију угрожености од пожара најмање једном годишње, а за овлашћења издата за другу и трећу категорију угрожености од пожара најмање једном у две године.

Правно лице којем је издато овлашћење дужно је да обавести Министарство о свим насталим променама од значаја за испуњавање услова на основу којих је издато овлашћење, у писаној форми, у року од седам дана од дана наступања промене.

Правном лицу које престане да испуњава услове за обављање послова прописане овим правилником Министарство ће посебним решењем одузети издато овлашћење.

Члан 13.

Министарство одузима издато овлашћење правном лицу, због несавесног обављања послова, у следећим случајевима:

1) ако се утврди да је издато овлашћење дало на употребу другом правном лицу за обављање послова у којима није учествовало;

2) ако се утврди да је издато овлашћење употребљено за обављање послова који нису обухваћени тим овлашћењем и ако се утврди да не послује у складу са законом и одредбама овог правилника;

3) ако се утврди да је приликом вршења послова за које се захтева поседовање овлашћења поступало супротно прописима, тако што је учествовало у изради неистинитих извештаја, давању нетачних података, издавању исправа са нетачном садржином или на други начин учествовало у фалсификовању исправа односно поступило противно правилима струке.

Члан 14.

Поступак одузимања овлашћења покреће надлежни орган по службеној дужности, по сазнању за постојање чињеница које могу да буду разлог за одузимање овлашћења.

Решење о одузимању овлашћења доноси се из разлога наведених у члану 12. став 3. и члану 13. овог правилника, и то на основу спроведеног поступка у коме је утврђено постојање разлога за одузимање овлашћења.

Привредно друштво или друго правно лице коме је одузето овлашћење из разлога наведених у члану 13. овог правилника, може поднети захтев за издавање новог овлашћења, под условима и у поступку који је прописан овим правилником након истека рока од шест месеци од дана доношења решења којим се одузима издато овлашћење.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 436/21

У Београду, 21. јануара 2021. године

Министар,

Александар Вулин, с.р.