Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 141. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон и 144/20),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака

"Службени гласник РС", бр. 79 од 6. августа 2021, 83 од 27. августа 2021, 54 од 6. маја 2022, 67 од 17. јуна 2022, 139 од 16. децембра 2022, 32 од 21. априла 2023.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником одређују се царински органи за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака.

II. РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ И ТЕКСТИЛ ПОРЕКЛОМ ИЗ АЗИЈСКИХ И ЕВРОАЗИЈСКИХ ЗЕМАЉА

Поступак транзита робе широке потрошње, укључујући и текстил пореклом из азијских и евроазијских земаља

Члан 2.

Поступак транзита робе широке потрошње, укључујући и готове производе од текстила који су намењени пијачној продаји, продаји у отвореним тржним центрима и продавницама, а пореклом су из азијских и евроазијских земаља, као и та роба која чини једну пошиљку, а која је спакована на начин (вреће и сл.) који указује да је намењена за више корисника у Републици Србији, у друмском, железничком и ваздушном саобраћају, подразумева допремање у и отпремање из царинског подручја Републике Србије.

Поступак транзита робе из става 1. овог члана започиње допремањем/отпремањем те робе и подношењем декларације, односно другог транзитног документа следећим отпремним царинарницама (царинским испоставама/рефератима), преко којих предметна роба треба да се унесе у/ изнесе са царинског подручја Републике Србије:

1) у друмском саобраћају:

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал Градина;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Прешево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Батровци;

– Царинска испостава Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Терминал – Хоргош;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Гостун;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Мали Зворник.

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

Царинарница Ниш

– Царински реферат Железничка станица Ристовац;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид.

3) допрема и отпрема робе у ваздушном саобраћају:

Роба из става 1. овог члана која се превози у ваздушном саобраћају може се унети на, односно изнети са царинског подручја Републике Србије код следећих царинарница (царинских испостава/реферата):

– Царинарница Београд

– Царинска испостава Аеродром Београд;

– Царинарница Ниш

– Царински реферат Аеродром Константин Велики.

Поступак стављања у слободан промет и поступак царинског складиштења робе из члана 2. став 1. овог правилника

Члан 3.

Поступак стављања у слободан промет и поступак царинског складиштења допремљене робе из члана 2. став 1. овог правилника могу да спроводе следеће царинарнице (царинске испоставе/реферати):

1) у друмском саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Складишта;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Терминал Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица.

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш – Београд;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Митровица.

3) у ваздушном саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Аеродром Београд;

Царинарница Ниш

– Царински реферат Аеродром Константин Велики.

Члан 4.

Одредбе чл. 2. и 3. овог правилника не примењују се на:

– робу која је произведена у азијским и евроазијским земљама, заштићена правима интелектуалне својине, коју увозе носиоци тих права или овлашћени заступници за ту робу или роба која је произведена у азијским и евроазијским земљама за потребе домаћих правних лица која су за ту робу регистровала робну марку у Републици Србији и имају уговор о производњи конкретне робне марке. Ту робу морају да прате уредне пакинг листе, ЦМР, фактуре на којима је прецизно обележено паковање робе, серијски бројеви, величине, комади, начин плаћања, банка преко које се врши плаћање;

– робу пореклом из азијских и евроазијских земаља која се увози из трећих земаља ако постоји доказ (царинска исправа) да је предметна роба национализована, односно увозно оцарињена у земљи из које се увози. Ако не постоји доказ да је предметна роба извозно оцарињена у трећој земљи из које се увози, над истом се спроводи поступак стављања робе у слободан промет у царинским испоставама наведеним у овом правилнику;

– робу која очигледно представља репродукциони материјал, сировине за производњу, опрему или резервне делове, ако увозник недвосмислено докаже да се ради о репродукционом материјалу, сировини за производњу, опреми или резервним деловима (нпр. одлука о оснивању или уговор о организовању привредног друштва као доказ о обављању одговарајуће делатности, увозне декларације по којима је вршен увоз исте робе и сл.);

– робу која се ставља у поступак привременог увоза, активног оплемењивања, као и на увоз робе од стране физичких лица;

– робу која се упућује у слободну зону, а намењена је обављању процеса производње за корисника слободне зоне.

III. НАФТА И ДЕРИВАТИ НАФТЕ

Унос/износ у друмском саобраћају

Члан 5.

Нафта и деривати нафте у царинско подручје Републике Србије могу да се уносе на, односно износе са царинског подручја Републике Србије у друмском саобраћају код следећих царинарница (царинских испостава/реферата):

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал – Градина;

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Ђердап;

– Царинска испостава Вршка Чука;

– Царинска испостава Мокрање;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Прешево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Батровци;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Терминал – Хоргош,

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Гостун;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Мали Зворник;

– Царинска испостава Сремска Рача;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Српска Црња.

Изузетно од става 1. овог члана, толуен из тарифне ознаке 2902 30 00 00 може да се износи са царинског подручја Републике Србије у друмском саобраћају, преко:

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Рача.

Унос/износ у железничком саобраћају

Члан 6.

Нафта и деривати нафте у царинско подручје Републике Србије могу да се уносе на, односно износе са царинског подручја Републике Србије у железничком саобраћају код свих царинарница (граничних царинских испостава/реферата) преко којих се спроводи железнички саобраћај.

Унос/износ у речном саобраћају

Члан 7.

Нафта и деривати нафте у царинско подручје Републике Србије могу да се уносе на, односно износе са царинског подручја Републике Србије у речном саобраћају код царинарница (царинских испостава/реферата) преко којих пловила улазе, односно напуштају царинско подручје Републике Србије.

Претовар у поступку транзита нафте и деривата нафте

Члан 8.

Нафта и деривати нафте у току поступка транзита могу се претоварити с једног превозног средства на друго превозно средство у следећим царинарницама (царинским испоставама/рефератима):

Царинарница Београд

– Царинска испостава Панчево;

– Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Макиш – Београд;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Крагујевац

– Царински реферат Слободна зона Смедерево;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Апатин;

– Царински реферат Сомбор;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

– Царинска испостава Сента;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Митровица.

*Службени гласник РС, број 83/2021

Поступак стављања у слободан промет нафте и деривата нафте

Члан 9.

Нафта и деривати нафте могу се ставити у слободан промет код следећих царинарница (царинских испостава/реферата):

1) у друмском саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Аеродром Београд;

– Царинска испостава Терминал Београд;

– Царинска испостава Панчево;

– Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

– Царинска испостава Терминал – Градина;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин;

– Царинска испостава Кикинда;

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Ђердап;

– Царински реферат Зајечар;

– Царинска испостава Прахово;

– Царинска испостава Бор;

– Царинска испостава Велико Градиште

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Смедерево;

– Царински реферат Железничка станица Крагујевац;

– Царинска испостава Јагодина;

– Царински реферат Слободна зона Крагујевац;

– Царински реферат Слободна зона Смедерево;

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Чачак;

– Царински реферат Рашка;

Царинарница Крушевац

– Царинска испостава Крушевац;

– Царински реферат Слободна зона Крушевац;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Лесковац;

– Царинска испостава Врање;

– Царинска испостава Терминал Ниш;

– Царинска испостава Железничка станица Ниш;

– Царинска испостава Прокупље;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад;

– Царински реферат Слободна зона Нови Сад;

– Царинска испостава Бачка Паланка;

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

– Царински реферат Инђија;

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Сомбор;

– Царински реферат Апатин;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица;

– Царинска испостава Сента;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Ваљево;

– Царинска испостава Сремска Митровица;

– Царинска испостава Шабац.

Изузетно од става 1. овог члана, моторна, компресорска и турбинска уља из тарифне ознаке 2710 19 81 00, хидраулична уља из тарифне ознаке 2710 19 83 00 и уља за мењаче и редукторе из тарифне ознаке 2710 19 87 00 Царинске тарифе, сва у паковањима до 210 л, поред наведених царинских испостава Царинарнице Београд, могу се упућивати у друмском саобраћају и до свих осталих царинских испостава Царинарнице Београд, као и поред наведених царинских испостава Царинарнице Краљево, и до Царинске испоставе Краљево.

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Београд:

– Царинска испостава Панчево;

– Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Макиш – Београд;

– Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Смедерево;

– Царински реферат Железничка станица Крагујевац;

– Царинска испостава Јагодина;

– Царински реферат Слободна зона Смедерево;

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Чачак;

Царинарница Крушевац

– Царинска испостава Крушевац;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Нови Сад;

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

– Царински реферат Слободна зона Нови Сад;

– Царински реферат Инђија

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Сомбор;

– Царински реферат Апатин;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

– Царински реферат Пожега;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Ваљево;

– Царинска испостава Сремска Митровица;

– Царинска испостава Шабац.

3) у речном саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Лука Београд;

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Велико Градиште;

– Царинска испостава Прахово;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Смедерево;

– Царински реферат Слободна зона Смедерево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Апатин.

*Службени гласник РС, број 83/2021

**Службени гласник РС, број 32/2023

IV. ДУВАН И ДУВАНСКE ПРЕРАЂЕВИНE, АЛКОХОЛНA ПИЋA И КАФА

*Службени гласник РС, број 54/2022

Унос дувана и дуванских прерађевина на царинско подручје Републике Србије

*Службени гласник РС, број 54/2022

Члан 10.

Дуван и дуванске прерађевине могу да се уносе на царинско подручје Републике Србије само у ваздушном и у друмском саобраћају.

У друмском саобраћају дуван и дуванске прерађевине могу да се уносе само преко следећих царинарница (царинских испостава):

Царинарница Вршац – Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград – Царинска испостава Терминал Градина;

Царинарница Нови Сад – Царинска испостава Батровци;

Царинарница Ниш – Царинска испостава Прешево;

Царинарница Суботица – Царинска испостава Терминал – Хоргош;

Царинарница Ужице – Царинска испостава Гостун;

Царинарница Шабац – Царинска испостава Сремска Рача.

Одредбе ст. 1 и 2. овог члана не примењују се на унос дувана и дуванских прерађевина од стране привредних субјеката уписаних у Регистар произвођача дувана, Регистар произвођача дуванских производа, Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа и Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку.

*Службени гласник РС, број 54/2022

Износ дувана и дуванских прерађевина са царинског подручја Републике Србије

*Службени гласник РС, број 54/2022

Члан 10а

Дуван и дуванске прерађевине могу да се износе са царинског подручја Републике Србије само у ваздушном и у друмском саобраћају.

Дуван и дуванске прерађевине могу да се износе са царинског подручја Републике Србије у друмском саобраћају само преко следећих царинарница (царинских испостава):

Царинарница Вршац – Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград – Царинска испостава Терминал Градина;

Царинарница Нови Сад – Царинска испостава Батровци;

Царинарница Ниш – Царинска испостава Прешево;

Царинарница Суботица – Царинска испостава Терминал – Хоргош;

Царинарница Ужице – Царинска испостава Гостун;

Царинарница Шабац – Царинска испостава Сремска Рача.

Одредбе ст. 1 и 2. овог члана не примењују се на износ дувана и дуванских прерађевина од стране привредних субјеката уписаних у Регистар произвођача дувана, Регистар произвођача дуванских производа, Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа и Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку.

*Службени гласник РС, број 54/2022

Стављање у слободан промет дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе

*Службени гласник РС, број 54/2022

Члан 10б

Поступак стављања у слободан промет дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе могу да спроводе следеће царинарнице (царинске испоставе/реферати):

Царинарница Београд

– Царинска испостава Аеродром Београд;

– Царинска испостава Лука Београд;

– Царинска испостава Складишта;

– Царинска испостава Терминал – Београд;

– Царинска испостава Терминал II;

– Царинска испостава за курирске пошиљке – ДХЛ;

– Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Макиш–Београд;

– Царинска испостава Остружница–Београд;

– Царинска испостава за послове царинског надзора – Београд;

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал Градина;

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

– Царински реферат Пирот;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Крагујевац;

– Царинска испостава Јагодина;

 

– Царински реферат Лапово;

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Чачак;

Царинарница Крушевац

– Царинска испостава Крушевац;

– Царински реферат Трстеник;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Терминал Ниш;

– Царинска испостава Врање;

– Царинска испостава Лесковац;

– Царински реферат Дуванска Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад;

– Царински реферат за послове царинског надзора – Нови Сад;

– Царинска испостава Бачка Паланка;

– Царински реферат Инђија;

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Сомбор;

– Царински реферат Апатин;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица;

– Царинска испостава Сента;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

– Царинска испостава Пријепоље;

– Царински реферат Пожега;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Шабац;

– Царинска испостава Сремска Митровица.

*Службени гласник РС, број 54/2022

**Службени гласник РС, број 67/2022

V. УПОТРЕБЉАВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА

Стављање у слободан промет употребљаваних моторних возила

Члан 11.

Поступак стављања у слободан промет употребљаваних путничких аутомобила и других моторних возила конструисаних првенствено за превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, осим возила из тарифног подброја 8703 10, употребљаваних моторних возила за превоз робе, осим возила из тарифног подброја 8704 10 и употребљаваних моторних возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, могу да спроводе следеће царинарнице (царинске испоставе/реферати):

Царинарница Београд

– Царинска испостава Београд;

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

– Царински реферат Пирот;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Зрењанин;

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Велико Градиште;

– Царинска испостава Ђердап;

– Царинска испостава Прахово;

– Царински реферат Зајечар;

Царинарница Крагујевац

– Царинска испостава Крагујевац;

– Царинска испостава Јагодина;

Царинарница Краљево

– Царинска испостава Краљево;

– Царинска испостава Чачак;

– Царинска испостава Нови Пазар;

Царинарница Крушевац

– Царинска испостава Крушевац;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ниш;

– Царинска испостава Лесковац;

Царинарница Нови Сад

– Царински реферат Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царински реферат Сомбор;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Ужице;

– Царинска испостава Пријепоље;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Митровица;

– Царинска испостава Шабац.

VI. ШЕЋЕР

Унос шећера на царинско подручје Републике Србије

Члан 12.

Сирови шећер из тар. ознака 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00 и 1701 14 90 00 Царинске тарифе, као и рафинисани шећер у кристалу из тарифног става 1701 99 10 00 (у даљем тексту: шећер), може да се уноси на царинско подручје Републике Србије само преко следећих царинарница (царинских испостава/реферата):

1) у друмском саобраћају:

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал – Градина;

Царинарница Зрењанин

– Царинска испостава Српска Црња;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Прешево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Батровци;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Келебија;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Мали Зворник;

– Царинска испостава Сремска Рача;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Гостун.

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

Царинарница Ниш

– Царински реферат Железничка станица Ристовац;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

–Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Пријепоље.

3) у речном саобраћају:

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Прахово;

– Царинска испостава Велико Градиште;

Царинарница Нови Сад

– Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад;

Царинарница Сомбор

– Царинска испостава Бездан–Мохач.

Износ шећера са царинског подручја Републике Србије

Члан 13.

Шећер може да се износи са царинског подручја Републике Србије само преко следећих царинарница (царинских испостава/реферата):

1) у друмском саобраћају:

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Ватин;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал Градина;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Прешево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Батровци;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Келебија;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Гостун;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Рача.

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Вршац

– Царинска испостава Железничка станица Вршац;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

Царинарница Ниш

– Царински реферат Железничка станица Ристовац;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Пријепоље.

3) у речном саобраћају:

Царинарница Кладово

– Царинска испостава Велико Градиште.

Стављање шећера у слободан промет

Члан 14.

Шећер може да се стави у слободан промет само код следећих царинарница (царинских испостава/реферата):

1) у друмском саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Остружница – Београд;

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Терминал – Градина;

Царинарница Крагујевац

– Царински реферат Лапово;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Терминал Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Јавна складишта Суботица.

2) у железничком саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Макиш – Београд;

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Димитровград

– Царинска испостава Железничка станица Димитровград;

Царинарница Ниш

– Царинска испостава Железничка станица Ниш;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Железничка станица Шид;

Царинарница Суботица

– Царинска испостава Железничка станица Суботица;

Царинарница Ужице

– Царинска испостава Пријепоље.

3) у речном саобраћају:

Царинарница Београд

– Царинска испостава Лука Београд;

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Нови Сад

– Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад.

*Службени гласник РС, број 67/2022

**Службени гласник РС, број 139/2022

Извоз шећера

Члан 15.

Шећер може да се извозно царини само у следећим царинарницама: Београд, Зрењанин, Нови Сад, Суботица, Шабац и Вршац.

Извоз шећера у земље Европске уније уз примену преференцијала

Члан 16.

Поступак извозног царињења шећера за извоз у земље Европске уније уз примену преференцијала врши се само преко следећих царинарница (царинских испостава/ реферата):

Царинарница Београд

– Царинска испостава Панчево;

Царинарница Зрењанин:

– Царинска испостава Зрењанин;

– Царинска испостава Кикинда;

Царинарница Нови Сад:

– Царински реферат Врбас;

–Царинска испостава Ранжирна Железничка станица Нови Сад;

– Царинска испостава Бачка Паланка;

Царинарница Шабац

– Царинска испостава Сремска Митровица.

Шећер чије се извозно царињење врши код наведених царинских испостава/реферата за извоз у земље Европске уније уз примену преференцијала, мора да буде утоварен у превозна средства у фабрици шећера која га је произвела и без претовара отпремљен преко тих царинских испостава/реферата.

Изузетно од става 2. овог члана, ако се странка у поступку извозног царињења определила за комбиновани – мултимодални саобраћај и у рубрику 25 ЈЦИ (Врста саобраћаја на граници) унела шифру „60”, може, уз сагласност Управе царина, да изврши претовар шећера.

Члан 17.

Одговарајући царински поступци у смислу овог правилника могу се спроводити искључиво у оквиру организационих јединица (царинских испостава/реферата) који су овим правилником одређени за спровођење тих поступака.

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС”, бр. 42/19, 86/19, 96/19, 57/20, 115/20, 152/20 и 22/21).

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00393/2021-17

У Београду, 30. јула 2021. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилника о изменама и допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака: "Службени гласник РС", број 54/2022-12

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.