На основу члана 54. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја, уз сагласност министра државне управе и локалне самоуправе, министра здравља и министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доноси

ПРАВИЛНИК

о ресурсном центру

"Службени гласник РС", број 80 од 13. августа 2021.

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови за стицање статуса ресурсног центра, организовање рада и престанак важења статуса.

Ресурсни центар

Члан 2.

Ресурсни центар је јавна установа образовања и васпитања коjа, у складу са законом, пружа стручну подршку деци, ученицима и одраслима којима је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног напуштања школовања и других разлога (у даљем тексту: осетљиве групе), потребна додатна подршка за инклузивно образовање и васпитање у другим установама образовања и васпитања и породици, као и подршку запосленима у другим установама образовања и васпитања и родитељима, односно другим законским заступницима (у даљем тексту: родитељи) деце и ученика којима се пружа додатна подршка.

Циљ успостављања ресурсног центра је унапређивање квалитета инклузивног образовања и васпитања и повећање доступности додатне подршке дeци, ученицима, одраслима, породици и запосленима у другим установама образовања и васпитања.

Послови ресурсног центра

Члан 3.

Ресурсни центар, у складу са законом, обавља послове:

1) пружања стручне подршке деци, ученицима и одраслима из осетљивих група у другој установи образовања и васпитања и породици, кроз oбeзбeђивање подршке за рeшaвaњe слoжeних образовних ситуација и изгрaђивaњe спeцифичних вeштинa које доприносе функционалности и социјалном укључивању;

2) пружања стручне помоћи и подршке васпитачима, наставницима, стручним сарадницима и директорима у другим јавним установама у областима: планирања и остваривања додатне подршке, коришћењу асистивне технологије, прилагођавања стратегија учења, дидактичког материјала и учила, изради и реализацији плана транзиције, прилагођавања окружења у складу са потребама детета, ученика и одраслог;

3) вршења процене адекватне врсте и типа асистивне технологије, стручног саветовања и подршке приликом избора, набавке и примене асистивне технологије за дете, ученика или одраслог за кога је утврђена потреба за додатном подршком у виду асистивне технологије;

4) обезбеђивања одржавања и уступања асистивне технологије деци, ученицима и одраслима на коришћење;

5) праћења савремених приступа у раду и развијања иновативних технолошких решења као одговор на потребе корисника ресурсног центра;

6) пружања стручне подршке на захтев интерресорне комисије у поступку процене потребе за додатном подршком;

7) сарадње са другим ресурсним центрима, школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, здравственим установама, Фондом за здравствено осигурање и установама дечје и социјалне заштите ради обезбеђивања додатне подршке која није доступна на територији јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и другим установама у складу са законом;

8) пружања подршке тимовима за професионалну оријентацију у основним школама, односно тимовима за каријерно вођење и саветовање у средњим школама;

9) пружања услуге професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања ученицима и одраслима.

На пословима из става 1. ресурсни центар може да сарађује са високошколским и научно-истраживачким установама и другим организацијама.

Статус ресурсног центра

Члан 4.

Статус ресурсног центра може да стекне јавна установа која остваруjе изузетне резултате у реализацији инклузивног образовања и васпитања у складу са општим принципима и циљевима образовања и васпитања, односно васпитања и образовања и доприноси развоју инклузивне праксе кроз стручну помоћ образовно-васпитним установама и запосленима у установи и додатну подршку деци, ученицима и одраслима у складу са законом.

Услови за стицање статуса ресурсног центра

Члан 5.

Установа из члана 4. овог правилника може да стекне статус ресурсног центра ако:

1) испуњава услове у погледу квалитета рада установе;

2) испуњава услове у погледу опремљености;

3) испуњава услове у погледу људских ресурса;

4) остварује сарадњу са другим јавним установама, ЈЛС, надлежним здравственим установама и установама дечје и социјалне заштите.

Квалитет рада установе

Члан 6.

Статус ресурсног центра може да стекне установа која је:

1) оцењена за укупни квалитет рада оценом 3 или 4 у последњем циклусу спољашњег вредновања у складу са правилником којим се уређују стандарди квалитета рада установа и правилником којим се уређује вредновање квалитета рада установа, и уколико је:

(1) у потпуности остварила све стандарде у области Подршка ученицима;

(2) остварила аритметичку средину нивоа остварености стандарда најмање 3 у области Настава и учење и Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, односно Организација рада школе и руковођење и Ресурси;

(3) у потпуности остварила све стандарде за предшколску установу у области Подршка деци и породици и остварила аритметичку средину нивоа остварености стандарда најмање 3 у осталим областима квалитета;

2) остварила иновативну праксу на ефективан и квалитетан начин који је видљив у приложеним доказима.

Ако није извршено спољашње вредновање установе која је поднела захтев за стицање статуса ресурсног центра, спољашње вредновање ће се спровести на захтев министра надлежног за послове образовања и васпитања у року од 30 дана од дана подношења захтева, у складу са правилником којим се уређује вредновање квалитета рада установа.

Услове из става 1. овог члана установа доказује достављањем извештаја о спољашњем вредновању квалитета и доказа о иновативној пракси.

У случају из става 2. овог члана, поступак по захтеву за стицање статуса ресурсног центра наставља се након доношења извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада.

Просторни услови и опремљеност

Члан 7.

Установа из члана 4. овог правилника треба да има одговарајуће просторне услове и опремљеност за обављање послова ресурсног центра из члана 3. овог правилника.

Простор и опрема из става 1. овог члана треба да буду приступачни у складу са прописима о планирању и изградњи.

Услов из ст. 1. и 2. овог члана установа доказује у елаборату из члана 10. став 1. тачка 2) овог правилника.

Људски ресурси

Члан 8.

Установа из члана 4. овог правилника испуњава услове за стицање статуса ресурсног центра уколико у претходне три школске године:

1) има најмање 70% запослених који имају искуства у непосредном раду са децом, ученицима или одраслима из осетљивих група;

2) има најмање 70% запослених који су савладали акредитоване програме стручног усавршавања из области инклузивног образовања и васпитања у укупном трајању од минимум 50 сати;

3) има најмање 10% запослених који су у областима које се односе на инклузивно образовање и васпитање реализовали неки од облика стручног усавршавања у складу са правилником којим се уређује стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника или који испуњавају услов за ментора приправника, или који имају објављене публикације из области инклузије и инклузивног образовања и васпитања;

4) има запослене који су учествовали на међународним и домаћим стручним скуповима на којима су приказивали сопствена искуства из домена иновативне праксе инклузивног образовања и васпитања или су на други начин учествовали у хоризонталном учењу (објављивање примера добре инклузивне праксе у стручним часописима и специјализованим интернет страницама и сл.).

Услове из става 1. овог члана за своје запослене установа доказује достављањем:

1) структуре ученика у одељењима, осим јавне установе за образовање одраслих;

2) извештаја о имплементацији додатне подршке у инклузивном образовању и васпитању;

3) извештаја о реализацији плана стручног усавршавања;

4) доказом да су прошли обуку за менторе приправника, односно да су били ментори у оквиру пројекта које је спроводило министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство), доказом да су аутори или водитељи акредитованих програма стручног усавршавања у области инклузије;

5) доказом о учешћу на међународним или домаћим стручним скуповима.

Сарадња са другим установама, ЈЛС, надлежним здравственим установама и установама дечје и социјалне заштите

Члан 9.

Установа из члана 4. овог правилника, испуњава услов из члана 5. тачка 4), уколико:

1) у најмање три претходне школске године пружа подршку за реализацију инклузивног образовања у најмање 10 установа образовања и васпитања у току радне, односно школске године;

2) има закључене споразуме о сарадњи или развијену праксу о сарадњи са другим образовно-васпитним установама, ЈЛС, надлежним здравственим установама и установама дечје и социјалне заштите о сарадњи на пружању додатне подршке.

Услов из става 1. овог члана установа доказује достављањем споразума о сарадњи или изјавом надлежног органа образовно-васпитне установе, ЈЛС, здравствене установе и установе дечје и социјалне заштите о оствареној сарадњи у додатној подршци, као и изјавом да ће ту сарадњу наставити и након што установа стекне статус ресурсног центра.

Подношење захтева за стицање статуса ресурсног центра

Члан 10.

Захтев за стицање статуса ресурсног центра установа подноси Министарству најкасније до 30. априла текуће године за наредну школску годину.

Уз захтев из става 1. овог члана, установа доставља:

1) одлуку органа управљања о стицању статуса ресурсног центра која садржи мишљење савета родитеља (осим установа за образовање одраслих) и наставничког већа;

2) елаборат о испуњености услова за стицање статуса ресурсног центра;

3) развојни план установе;

4) извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе за последњи циклус;

5) извештај о реализацији плана стручног усавршавања;

6) извештај о имплементацији додатне подршке у инклузивном образовању и васпитању;

7) споразуме о сарадњи у складу са чланом 9. овог правилника.

Елаборат из става 2. тачка 2) овог члана садржи: опис стања, приказа најзначајнијих резултата установе у реализацији инклузивног образовања и васпитања, план реализације послова ресурсног центра, реализаторе, спецификацију просторија и опреме која ће се користити за реализацију послова ресурсног центра и начин на који је обезбеђена приступачност просторија установе.

Установа из члана 6. став 2. овог правилника доставља документацију потребну за спровођење спољашњег вредновања, у складу са правилником којим се уређује вредновање квалитета рада установа.

Организација рада ресурсног центра

Члан 11.

Установа која је стекла статус ресурсног центра образује унутрашњу организациону јединицу за организацију и обављање послова из члана 3. овог правилника.

Директор установе именује помоћника директора за унутрашњу организациону јединицу у складу са правилником којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе.

За обављање послова из члана 3. овог правилника ресурсни центар оснива мобилне тимове.

Поред запослених, за реализацију послова из члана 3. овог правилника ресурсни центар може да обезбеди сарадњу са стручњацима из других области и практичарима у области инклузивног образовања и васпитања из других образовних установа, надлежних здравствених установа и установа дечје и социјалне заштите.

Остваривање активности ресурсног центра планира се школским, односно предшколским програмом и годишњим планом рада установе.

Ресурсни центар, у оквиру редовног годишњег извештавања установе, припрема посебан годишњи извештај о реализацији послова из члана 3. овог правилника, који доставља Министарству у року од 15. дана од дана завршетка школске, односно радне године.

Престанак важења статуса ресурсног центра

Члан 12.

Установи престаје важење статуса ресурсног центра:

1) на образложени захтев установе;

2) уколико се на основу извештаја спољашњег вредновања, утврди да установа не одржава постигнут ниво квалитета;

3) уколико не обавља послове у складу са овим правилником;

4) уколико се забрани рад установе у складу са законом;

5) уколико се установа укине, у складу са законом.

Прелазна одредба

Члан 13.

Установа која стекне статус ресурсног центра ускладиће статут, организацију и начин рада са овим правилником у року од шест месеци од дана достављања решења о стицању статуса ресурсног центра.

Изузетно од члана 10. став 1. овог правилника, захтев за стицање статуса ресурсног центра од школске, односно радне 2021/2022. године, установа из члана 4. овог правилника може поднети у складу са овим правилником најкасније до 30. септембра 2021. године.

Завршна одредба

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00086/2021-04

У Београду, 4. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.