На основу члана 189. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама

"Службени гласник РС", број 87 од 10. септембра 2021.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се мерила на основу којих надлежни орган локалне самоуправе утврђује економску цену програма васпитања и образовања по детету у предшколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: економска цена програма).

Економска цена програма

Члан 2.

Економска цена програма из члана 1. овог правилника утврђује се у дневном и месечном износу, по детету.

Члан 3.

При утврђивању економске цене програма полази се од годишњег плана рада установе, односно законом утврђених програма рада које установа остварује, дужине њиховог трајања и структуре цене која обухвата све текуће расходе за обрачунски период, кориговане за просечну присутност деце.

Члан 4.

Економска цена програма на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на основу свих планираних расхода који чине структуру економске цене из члана 5. овог правилника, на основу броја уписане деце који је утврђен годишњим планом рада установе, коригованог са просечном присутношћу деце.

Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из става 1. овог члана са бројем 12.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 2. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Структура економске цене програма

Члан 5.

Структуру економске цене програма чине следећи расходи:

1) плате запослених и други расходи за запослене, који се утврђују у складу са законом, општим актом и уговором о раду;

2) трошкови пословања.

Члан 6.

Предшколска установа има директора, секретара и стручног сарадника – педагога или психолога.

Број осталих запослених у установи утврђује се зависно од трајања одговарајућег програма рада.

Члан 7.

Потребан број извршилаца по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања детета узраста до три године, зависно од дужине дневног рада, износи:

Редни број

Врста посла

трајање програма

узраст детета до 3 године

9 сати

рада

дневно

10 сати

рада

дневно

11 сати рада

дневно

12 сати

рада

дневно

Вишедневно трајање дуже

од 24 сата

Број извршилаца по групи

1.

Непоср. руковођење (пом. директора, руководилац објекта /радне јединице)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

2.

Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Сарадник на унапређивању превентивно-здравствене заштите

0,013

0,013

0,013

0,013

0,013

Сарадник на пословима унапређивања, планирања и организације исхране

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

Сарадник на унапређивању социјалне заштите

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

3.

Васпитачи (васпитач, медицинска сестра – васпитач)

1,636

1,818

2,000

2,000

4,000

4.

Сарадник на пословима неге и превентивно-здравствене заштите

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

5.

Припремање хране

0,125

0,125

0,125

0,125

0,187

6.

Сервирање хране

0,200

0,200

0,200

0,200

0.300

7.

Административно-правни и финансијски послови

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

8.

Одржавање хигијене

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

9.

Технички послови

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

2,918

3,100

3,282

3,282

5,444

Члан 8.

Потребан број извршилаца по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања детета узраста од три године до поласка у школу, зависно од дужине дневног рада, износи:

Редни број

Врста посла

Трајање програма

Узраст детета од 3 године до поласка у школу

9 сати

рада

дневно

10 сати

рада

дневно

11 сати рада

дневно

12 сати

рада

дневно

Вишедневно трајање дуже

Од 24 сата

Број извршилаца по групи

1.

Непоср. руковођење (пом. директора, руководилац објекта /радне јединице)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

2.

Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Сарадник на унапређивању превентивно-здравствене заштите

0,013

0,013

0,013

0,013

0,013

Сарадник на пословима унапређивања, планирања и организације исхране

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

Сарадник за унапређивање социјалне заштите

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

3.

Васпитачи (васпитачи, дефектолог – васпитач)

1,636

1,818

2,000

2,000

4,000

4.

Сарадник на пословима неге и превентивно-здравствене заштите

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

5.

Припремање хране

0,125

0,125

0,125

0,125

0,187

6.

Сервирање хране

0,200

0,200

0,200

0,200

0,300

7.

Административно-правни и финансијски послови

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

8.

Одржавање хигијене

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

9.

Технички послови

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

2,918

3,100

3,282

3,282

5,444

Члан 9.

Потребан број извршилаца по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања у полудневном трајању, зависно од дужине дневног рада, износи:

Редни број

Врста посла

Трајање програма

4–6 сати

Број извршилаца по групи

1.

Непоср. руковођење (пом. директора, руководилац објекта / радне јединице)

0,042

2.

Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед

0,042

Сарадник на унапређивању превентивно-здравствене заштите

0,013

Сарадник на пословима унапређивања, планирања и организације исхране

0,020

Сарадник за унапређивање социјалне заштите

0,011

3.

Васпитачи (васпитач, мед. сестра – васпитач и дефектолог – васпитач)

1,000

4.

Сарадник на пословима неге и
превентивно-здравствене заштите

0,063

5.

Припремање хране (уколико се обезбеђује оброк)

0,042

6.

Сервирање хране (уколико се обезбеђује оброк)

0,042

7.

Административно правни и финансијски послови

0,040

8.

Одржавање хигијене

0,200

9.

Технички послови

0,040

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

1, 555

Уколико се у установи организују програми у краћем трајању (полудневни програми до шест сати дневно до три пута недељно), потребан број извршилаца по васпитној групи рачуна се сразмерно трајању програма за реализацију програма васпитања и образовања детета узраста од три године до поласка у школу.

Члан 10.

Плате за запослене утврђују се на тај начин што се за потребан број извршилаца за одговарајући облик рада, утврђен у чл. 7, 8. и 9. овог правилника, коефицијент множи са основицом за обрачун плате утврђених одговарајућим актима Владе и тако добијен износ се увећава за  припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

У укупан износ за плате и друге расходе за запослене урачунавају се и накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи за запослене утврђени Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, са припадајућим порезом и доприносима.

На расходе за запослене планирају се и додатни трошкови за  исплате боловања до 30 дана, а због увећања броја запослених, који иду на терет послодавца, у износу од 1% од утврђеног износа за бруто (бруто II) плате запослених.

Члан 11.

Трошкове пословања чине:

1) Стални трошкови:

(1) трошкови енергената;

(2) комуналне услуге;

(3) услуге комуникације;

(4) трошкови платног промета;

(5) трошкови осигурања;

(6) остали трошкови;

2) Трошкови путовања;

3) Услуге по уговору;

4) Специјализоване услуге;

5) Текуће поправке и одржавање (објеката и опреме и одржавање хигијене);

6) Трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце;

7) Материјал;

8) Дотације и трансфери;

9) Порези, обавезе, таксе, казне и пенали;

10) Новчане казне и пенали по решењу судова;

11) Трошкови закупа простора;

12) Остали непланирани трошкови.

Трошкови пословања за полудневне програме процентуално се умањују (сразмерно трајању ових програма).

Учешће корисника у месечној економској цени програма

Члан 12.

Појединачно учешће родитеља, односно другог законског заступника детета као корисника услуга у месечној економској цени програма по детету, надлежни орган локалне самоуправе утврђује у складу са законом.

Износ утврђен ставом 1. овог члана кориснику се обрачунава по истеку обрачунског месеца.

За дане одсуства детета корисник плаћа износ од 100% од утврђеног износа из става 1. овог члана.

Појединачно учешће корисника у месечној економској цени програма износи 50% од утврђеног износа из става 1. овог члана у случају одсуства детета због болести, а на основу достављене потврде изабраног лекара – педијатра; у време коришћења годишњег одмора родитеља, односно другог законског заступника детета на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора за родитеља, односно другог законског заступника, као и због исказане потребе породице да дете не похађа вртић у трајању не дужем од десет радних дана у току радне године.

Јединица локалне самоуправе може утврдити и повољније услове за кориснике у погледу обрачунавања њиховог учешћа у месечној економској цени по детету.

Од обавезе учешћа у месечној економској цени из става 1. овог члана изузимају се родитељи, односно други законски заступници деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и деце из материјално угрожених породица у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом.

Родитељу, односно другом законском заступнику детета који, у складу са правилником којим се уређује остваривање исхране деце у предшколској установи, обезбеђује храну за своје дете током његовог боравка у предшколској установи, умањује се износ утврђен ставом 1. овог члана у висини (процентуалног) учешћа цене оброка у економској цени програма.

Учешће корисника у економској цени програма у посебним околностима

Члан 13.

У случају прекида остваривања непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности), за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.

У случају реконструкције, санације, адаптације објекта и др, уколико установа не обезбеди боравак детета у другом објекту прилагођеном за боравак деце предшколског узраста у складу са законом, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.

У случају епидемије када у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених, надлежни орган/институција наложи мере које изискују организацију непосредног васпитно-образовног рада у ограниченом капацитету, као и мере повлачења детета из колектива (самоизолација) због процене ризика од ширења заразе, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.

Изузетно, услуга се наплаћује 50% од утврђеног износа из члана 12. став 1. овог правилника у ситуацији када се родитељ определи да дете не долази у колектив одређени временски период најкасније до престанка важења препоручених мера које установа спроводи ради спречавања ширења заразе.

Економска цена припремног предшколског програма и учешће корисника

Члан 14.

Економска цена програма из члана 4. овог правилника умањује се за износ средстава који се трансферише из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе ради остваривања припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, у складу са законом, када се програм остварује у целодневном трајању.

Јединица локалне самоуправе не може утврдити учешће корисника у месечној економској цени по детету за остваривање обавезног припремног предшколског програма, када је укупно дневно трајање програма четири сата.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС”, број 146/14).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-90/2021-04

У Београду, 31. августа 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.