На основу члана 6. став 8. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 10/19 и 129/21), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – одлука УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи

"Службени гласник РС", број 102 од 7. септембра 2022.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се врста, назив, садржај и изглед образаца евиденција и педагошке документације о васпитно-образовном раду и јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи, односно основној школи која остварујe припремни предшколски програм (у даљем тексту: установа) и то: матична књига о уписаној деци; евиденција и педагошка документација о васпитно-образовном раду и јавнe исправe.

Матична књига о уписаној деци

Члан 2.

Садржај матичне књиге о уписаној деци (у даљем тексту: матична књига) дат је на Обрасцу 1а и у облику је књиге са тврдим корицама плаве боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично величине је 29,5 х 42 cm.

У матичну књигу се уписују подаци за свако дете, почев од уписа у установу до завршетка похађања припремног предшколског програма или исписа детета.

Погрешно уписани подаци у матичну књигу прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом установе.

Евиденција и педагошка документација о васпитно-образовном раду

Члан 3.

Евиденција и педагошка документација о васпитно-образовном раду одређене су врстом и трајањем програма који се остварују у установи.

У зависности од специфичности, врсте и трајања програма васпитно-образовног рада, у установи се води:

– књига података и евиденције о деци и породици;

– педагошка документација у програму васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању: Тематски – пројектни портфолио;

– педагошка документација у програму васпитно-образовног рада са децом у развојној групи;

– евиденција и педагошка документација у различитим облицима и програмима васпитно-образовног рада;

– евиденција и педагошка документација у програму васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу;

– документација стручног сарадника у предшколској установи.

Књига података и евиденције о деци и породици

Члан 4.

Књига података и евиденције о деци и породици води се на Обрасцу 2а и садржи: упутство, податке о деци и породици и евиденцију сарадње са породицом, евиденцију о доласцима деце, евиденцију и запажања о састанцима са родитељима, односно другим законским заступницима и запажања о прегледу књиге.

Књигу података и евиденције о деци и породици води медицинска сестра – васпитач, васпитач и дефектолог – васпитач у програму васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању и у програму васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у развојној групи.

Књига података и евиденција о деци и породици у облику је књиге са тврдим корицама плаве боје, величине 25 х 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Педагошка документација у програму васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању

Члан 5.

У програму васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању у оквиру предшколске установе, као и у програму у години пред полазак у школу који остварује основна школа, педагошка документација о васпитно-образовном раду се води кроз Тематски − пројектни портфолио, на Обрасцу број 3, који је прописан Правилником о врсти, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи („Службени гласник РС”, број 63/19 – у даљем тексту: Правилник).

Тематски – пројектни портфолио дат је на Обрасцу 3 и садржи: упутство за вођење Тематског – пројектног портфолија, планове тема – пројеката, приче о темама − пројектима и запажања о прегледу тематског − пројектног портфолија.

Тематски − пројектни портфолио води медицинска сестра-васпитач и васпитач.

Процес учења и развоја детета се прати и документује кроз дечји портфолио. Дечји портфолио се води од уписа детета у установу и предаје се родитељу, односно другом законском заступнику детета по завршетку похађања програма.

Садржај, изглед и начин вођења дечјег портфолија одређује медицинска сестра-васпитач и васпитач.

Педагошка документација у програму васпитно-образовног рада са децом у развојној групи

Члан 6.

Педагошка документација у програму васпитно-образовног рада са децом у развојној групи дата је на Обрасцу 4, који је прописан Правилником, и садржи: упутство, недељне белешке, посебне напомене и запажања о прегледу педагошке документације.

Саставни део педагошке документације чине и подаци о индивидуалном образовном плану (ИОП 1), који се води у складу са правилником којим се прописују ближи услови за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

Педагошку документацију из става 1. овог члана води дефектолог – васпитач.

Евиденција и педагошка документација у различитим облицима и програмима васпитно-образовног рада

Члан 7.

Евиденција и педагошка документација у различитим облицима и програмима васпитно-образовног рада које остварује предшколска установа води се на Обрасцу 5, који је прописан Правилником и садржи: упутство, евиденцију о броју деце, односно учесника, нацрт програма који остварује предшколска установа, дневне белешке, посебне напомене, извештај о реализацији програма и запажања о прегледу евиденције и педагошке документације.

Евиденцију и педагошку документацију из става 1. овог члана води васпитач, односно стручни сарадник који остварује програм.

Евиденција и педагошка документација у програму васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу

Члан 8.

Евиденција и педагошка документација у програму васпитно-образовног рада са децом на болничком лечењу води се на Обрасцу 6, који је прописан Правилником и садржи: упутство, евиденцију о броју деце, податке о деци на болничком лечењу у припремном предшколском програму, опис физичког окружења у којем се остварује васпитно-образовни програм, дневне белешке, посебне напомене и запажања о прегледу евиденције и педагошке документације.

Евиденцију и педагошку документацију у васпитно-образовном програму са децом на болничком лечењу води васпитач.

Документација стручног сарадника у предшколској установи

Члан 9.

Документација стручног сарадника у предшколској установи дата је на Обрасцу 7, који је прописан Правилником и садржи: упутство, податке о објектима предшколске установе и васпитним групама, недељне белешке, посебне напомене, учешће у раду тимова, радних група, комисија, евиденцију саветодавног рада са родитељима/другим законским заступницима и запажања о прегледу документације.

Документацију из става 1. овог члана воде стручни сарадници: педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед.

Јавне исправе

Члан 10.

Установа издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма, и то:

1) преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску установу, односно основну школу, која остварује припремни предшколски програм;

2) уверење о похађању припремног предшколског програма.

Члан 11.

Садржај преводнице о преласку детета у другу предшколску установу – школу ради похађања припремног предшколског програма дат је на Обрасцу 8а и у облику је листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Члан 12.

Садржај уверења о похађању припремног предшколског програма дат је на Обрасцу 9а и у облику је листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Члан 13.

Обрасци евиденција, педагошке документације и јавних исправа из чл. 2, 4, 11 и 12. одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Евиденцију, педагошку документацију и јавне исправе из члана 1. овог правилника установа води и издаје на прописаном обрасцу и/или електронски, сходном применом одредаба овог правилника у оквиру јединственог информационог система просвете.

Члан 14.

Дупликат јавне исправе из члана 10. овог правилника издаје се на обрасцу прописаном овим правилником, на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: ДУПЛИКАТ словима величине 5 mm.

Члан 15.

За децу уписану закључно са радном/школском 2021/2022. годином, установа води матичну књигу на Обрасцу 1 прописаном Правилником, до завршетка похађања припремног предшколског програма.

У матичну књигу из става 1. овог члана, у делу у који се уносе лични подаци о детету, у одељку Напомене ручно се уноси податак о додељеном Јединственом образовном броју (ЈОБ-у) детета, односно о додељеном привременом ЈОБ-у и оверава печатом установе.

Завршне одредбе

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи („Службени гласник РС”, број 59/10).

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи („Службени гласник РС”, број 63/19), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чл. 5, 6, 7, 8. и 9. Правилника.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-136/2022-07

У Београду, 22. августа 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Прилози

Образац 1а - Матична књига о уписаној деци

Образац 2a - Књига података и евиденције о деци и породици

Образац 8a - Преводница о преласку детета у другу предшколску установу – школу* ради похађања припремног предшколског програма

Образац 9a - Уверење о похађању припремног предшколског програма