На основу члана 87. став 3. и члана 90. став 9. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон 10/19 и 129/21), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – одлука УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

"Службени гласник РС", број 102 од 7. септембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци евиденција које води основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: школа): матичне књиге, дневника образовно-васпитног рада и записника о полагању испита.

Овим правилником прописује се садржај и обрасци јавних исправа које издаје школа, на основу података унетих у евиденције: ђачке књижице, сведочанства о завршеном разреду првог циклуса за ученика који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе, сведочанства о завршеном разреду другог циклуса, сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању, преводнице и уверења о положеном испиту из страног језика.

Члан 2.

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка стицања основног образовања и васпитања и садржи: личне податке о ученику, јединствени образовни број ученика, закључне оцене из обавезних предмета, изборних програма, активности и владања и општи успех ученика на крају другог полугодишта, евиденцију о издатим сведочанствима и другим јавним исправама, податак да је ученик стекао образовање на основу индивидуалног образовног плана у складу са законом.

Спољни табак матичне књиге за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) води се за свако одељење, а унутрашњи табак за сваког ученика и попуњава се од уписа у први разред до завршетка четвртог разреда.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања, за ученике који су уписани у први разред закључно са школском 2019/2020. годином, води се на Обрасцу број 1в, који је прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21 и 85/21 – у даљем тексту: Правилник), а који је у употреби закључно са школском 2022/2023. годином.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања за ученике који су уписани у први разред закључно са школском 2021/2022. годином, води се на Обрасцу број 1д, који је прописан Правилником, а који је у употреби закључно са школском 2024/2025. годином.

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања за ученике који уписују први разред школске 2022/2023. године води се на Обрасцу број 1Ђ, у облику спољњег табака и унутрашњег табака величине 29,5 x 42 cm на 100-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1Ђ из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

У обрасцима матичне књиге из ст. 3. и 4. овог члана, у унутрашњи лист за сваког ученика, у рубрику Напомена, школа уноси и податке о додељеном јединственом броју ученика (ЈОБ-у), додељеном привременом ЈОБ-у, као и податак да је ученик стекао образовање на основу индивидуалног образовног плана у складу са законом.

Подаци из става 7. овог члана уносе се ручно и оверавају печатом школе.

Члан 3.

Спољњи табак матичне књиге за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) води се за свако одељење, а унутрашњи лист за сваког ученика и попуњава се од петог разреда до завршетка осмог разреда и полагања завршног испита.

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања за ученике који су уписани у пети разред закључно са школском 2021/2022. годином, води се на Обрасцу број 1г, који је прописан Правилником, а који је у употреби закључно са школском 2024/2025. годином.

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања за ученике који уписују пети разред школске 2022/2023. године, води се на Обрасцу број 1Е, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 29,5 x 42 cm, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 1Е из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

У обрасцу матичне књиге из става 2. овог члана, у унутрашњи лист за сваког ученика, у рубрику Напомена, школа уноси и податке о додељеном јединственом броју ученика (ЈОБ-у), додељеном привременом ЈОБ-у, као и податак да је ученик стекао образовање на основу индивидуалног образовног плана у складу са законом.

Подаци из става 5. овог члана уносе се ручно и оверавају печатом школе.

Члан 4.

Матична књига основне музичке школе и основне балетске школе за ученике који су уписали први разред закључно са школском 2019/2020. године, води се на Обрасцу број 2а, који је прописан Правилником, а који је у употреби до завршетка започетог школовања.

Спољни табак матичне књиге води се за сваки одсек – главни предмет. Унутрашњи лист је посебан за сваког ученика и попуњава се од уписа у први разред до завршетка завршног разреда.

Матична књига основне музичке школе води се на Обрасцу број 2б, који је прописан Правилником, а који је у употреби до завршетка започетог школовања.

Матична књига основне балетске школе води се на Обрасцу број 2в који је прописан Правилником, а који је у употреби до завршетка започетог школовања.

Обрасци бр. 2б и 2в из ст. 3 и 4. примењују се на ученике који су уписали први разред закључно са школском 2021/2022. годином.

Матична књига основне музичке школе за ученике који уписују први разред школске 2022/2023. године води се на Обрасцу број 2Г, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Матична књига основне балетске школе за ученике који уписују први разред школске 2022/2023. године води се на Обрасцу број 2Д, у облику спољњег табака и унутрашњег листа величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Обрасци бр. 2Г и 2Д из ст. 6. и 7. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

У обрасцима матичне књиге из ст. 1, 3. и 4. овог члана, у унутрашњи лист за сваког ученика, у рубрику Напомена, школа уноси и податке о додељеном јединственом броју ученика (ЈОБ-у), додељеном привременом ЈОБ-у, као и податак да је ученик стекао образовање на основу индивидуалног образовног плана у складу са законом.

Подаци из става 9. овог члана уносе се ручно и оверавају печатом школе.

Члан 5.

Дневник образовно-васпитног рада води се за сваку школску годину, посебно за свако одељење и садржи: личне податке о сваком ученику, јединствени образовни број ученика, евиденцију о успеху ученика у учењу и владању, дневник рада, евиденцију о подели предмета, изборних програма и активности на наставнике, распоред часова, податке о уџбеницима и другим наставним средствима, распоред писмених задатака и писмених провера, податке о сарадњи са родитељима, односно другим законским заступницима, као и друге податке који пружају увид у организацију и реализацију процеса образовно-васпитног рада.

Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе води се на Обрасцу 3В у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи од другог до четвртог разреда за ученике који су уписани у други разред закључно са школском 2020/2021. годином води се на Обрасцу број 4В, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника, а у употреби је закључно са школском 2022/2023. годином.

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи од другог до четвртог разреда води се на обрасцу број 4Г, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања, води се на обрасцу број 4Ц, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 x 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Обрасци бр. 3В, 4В, 4Г и 4Ц из ст. 2, 3, 4 и 5. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Када се настава изводи и на језику националних мањина, евиденција се води и на језику те националне мањине, осим дневника рада који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Дневник образовно-васпитног рада у продуженом боравку (за први циклус основног образовања и васпитања), води се на Обрасцу број 3а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.

Члан 6.

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за други циклус основног образовања и васпитања води се на Обрасцу број 5Д, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада у комбинованом одељењу за други циклус основног образовања и васпитања, води се на обрасцу број 5Ђ, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 x 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Обрасци бр. 5Д и 5Ђ из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 7.

У основној музичкој школи воде се два дневника образовно-васпитног рада: за главни предмет – индивидуални рад и за теоријске предмете. Ови дневници воде се за сваку школску годину, посебно за сваку класу и за сваки предмет.

Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет – индивидуални рад у основној музичкој школи води се на Обрасцу број 6Б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 x 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете у основној музичкој школи води се на Обрасцу број 6В, у облику књиге са меким корицама, тегет боје, величине 29,5 x 42 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.

Обрасци бр. 6Б и 6В из ст. 2. и 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 8.

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу број 8Б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 cm, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.

Образац 8Б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 9.

Школа води евиденцију о полагању испита ученика.

Записник о полагању испита води се приликом полагања испита у основној школи, основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, основној музичкој, односно основној балетској школи, испита из страног језика и других испита.

Записник о полагању испита води се на Обрасцу број 9В, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Основна музичка школа води записник о полагању испита ученика на Обрасцу број 9А, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Основна балетска школа води записник о полагању испита на Обрасцу број 9Б, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 80-грамској хартији.

Обрасци бр. 9В, 9А и 9Б из ст. 3, 4 и 5. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 10.

Школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика, јединствени образовни број (ЈОБ) и подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта сваког разреда.

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред закључно са школском 2019/2020. годином, води се на Обрасцу број 10в, који је прописан Правилником, а у употреби је закључно са школском 2022/2023. годином.

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су уписани у први разред закључно са школском 2021/2022. годином, води се на Обрасцу број 10д, који је прописан Правилником, а у употреби је закључно са школском 2024/2025. годином.

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који уписују први разред школске 2022/2023. године, води се на Обрасцу број 10Ђ, са меким пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 x 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 10Ђ из става 4. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

У обрасцима ђачке књижице из ст. 2. и 3. овог члана, на првој унутрашњој страни, испод јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), уноси се податак о додељеном јединственом образовном броју ученика (ЈОБ).

Податак из стaва 6. овог члана уноси се ручно и оверава печатом школе.

Члан 11.

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) за ученике који су уписани у пети разред закључно са школском 2021/2022. годином, води се на Обрасцу број 10г, који је прописан Правилником, а у употреби је закључно са школском 2024/2025. годином.

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) за ученике који уписују пети разред школске 2022/2023. године, води се на Обрасцу број 10Е, са меким пластифицираним корицама тегет боје, величине 10х14 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично величине је 12 x 16 cm.

Образац 10Е из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

У обрасцу ђачке књижице из става 1. овог члана, на првој унутрашњој страни, испод јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), уноси се податак о додељеном јединственом образовном броју ученика (ЈОБ).

Податак из става 4. овог члана уноси се ручно и оверава печатом школе.

Члан 12.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика, јединствени образовни број (ЈОБ), подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта за сваки разред у току школовања.

Ђачка књижица за ученике основне музичке и основне балетске школе који су уписани у први разред закључно са школском 2019/2020. годином, води се на Обрасцу број 11а, који је прописан Правилником, а у употреби је закључно са школском 2024/2025. годином.

Ђачка књижица за ученике основне музичке школе води се на Обрасцу број 11б, који је прописан Правилником.

Ђачка књижица за ученике основне балетске школе води се на Обрасцу број 11в, који је прописан Правилником

Обрасци бр. 11б и 11в из ст. 3. и 4. примењују се на ученике који су уписали први разред закључно са школском 2021/2022. годином, а у употреби су до завршетка започетог школовања.

Ђачка књижица за ученике основне музичке школе, за ученике који уписују први разред школске 2022/2023. године, води се на Обрасцу број 11Г, са меким корицама, тегет боје, величине 14 x 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Ђачка књижица за ученике основне балетске школе, за ученике који уписују први разред школске 2022/2023. године, води се на Обрасцу број 11Д, са меким пластифицираним корицама, тегет боје, величине 14 x 19 cm, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Обрасци бр. 11Г и 11Д из ст. 6 и 7. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

У обрасцима ђачке књижице из ст. 2, 3. и 4. овог члана, на првој унутрашњој страни, испод јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), уноси се податак о додељеном јединственом образовном броју ученика (ЈОБ).

Податак из става 9. овог члана уноси се ручно и оверава печатом школе.

Члан 13.

Основна школа издаје преводницу ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који уписују први разред школске 2022/2023. године, о преласку из једне у другу основну школу на Обрасцу број 12Ђ, у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 12Ђ из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 14.

Основна школа издаје преводницу ученику од другог до четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који је уписан у други разред закључно са школском 2020/2021. године, о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу број 12В, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, преводницу штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када преводницу штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 12В из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а у употреби је закључно са школском 2022/2023. годином.

Основна школа издаје преводницу ученику од другог до четвртог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, о преласку из једне у другу основну школу на обрасцу број 12Е, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, преводницу штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када преводницу штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 12Е из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 15.

Основна школа издаје преводницу ученику другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда) о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу број 13Г, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 цм, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, преводницу штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када преводницу штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Образац број 13Г из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 16.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу школу за основно музичко-балетско образовање и васпитање на Обрасцу број 14В, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, преводницу штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када преводницу штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm. Образац из става 1. овог члана је у употреби до завршетка започетог школовања.

Основна музичка школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну музичку школу, на Обрасцу број 14А у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, преводницу штампа и издаје у облику табака величине 21 х 29,5 cm, а када преводницу штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну балетску школу, на Обрасцу број 14Б у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, преводницу штампа и издаје у облику табака величине 21 х 29,5 cm, а када преводницу штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Обрасци бр. 14В,14А и 14Б из ст. 1, 2. и 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 17.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 15Ђ.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на првој страни, у облику табака величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 15Ђ из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 18.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања, на Обрасцу број 15В , на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који су уписали други разред закључно са школском 2020/2021. годином, а у употреби је закључно са школском 2022/2023. годином.

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе школа издаје сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 15Е, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100 грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Образац из става 3. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из ст. 1. и 3. овог члана чија је садржина утврђена овим правилником.

Школа сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када сведочанство штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Члан 19.

Ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања, основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду на Обрасцу број 16Г, а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када сведочанство штампа и издаје двојезично величине је 25 х35 cm.

Образац број 16Г из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 20.

Основна школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању на Обрасцу број 17В у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када сведочанство штампа и издаје двојезично, исте је величине.

Образац број 17В из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 21.

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког-балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18А, у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Образац број 18А из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а у употреби је до завршетка започетог школовања.

Ученику другог циклуса основног балетског образовања и васпитања основна балетска школа издаје сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18Г, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Ученику другог циклуса основног музичког образовања и васпитања основна музичка школа издаје сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког образовања и васпитања, на Обрасцу број 18В, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Обрасци број 18Г и 18В из ст. 3. и 4. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из ст. 3. и 5. овог члана чија је садржина утврђена овим правилником, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када сведочанство штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Члан 22.

Основна музичка школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном музичком образовању и васпитању на Обрасцу број 18Д, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном балетском образовању и васпитању на Обрасцу број 18Е, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Обрасци број 18Д и 18Е из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а примењују се почев од школске 2022/2023. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство из ст. 1. и 2. овог члана чија је садржина утврђена овим правилником, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, а када сведочанство штампа и издаје двојезично исте је величине.

Члан 23.

Основна школа издаје ученику уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред на Обрасцу број 19Б у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 cm.

Образац број 19Б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се почев од школске 2022/2023. године.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје уверење о положеном испиту из страног језика из става 1. овог члана чија је садржина утврђена овим правилником.

Школа уверење о положеном испиту из страног језика штампа и издаје у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када уверење штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 cm.

Члан 24.

Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом води евиденцију и издаје јавне исправе на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу.

Члан 25.

Дупликати јавних исправа издају се на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 25а

Дневник образовно-васпитног рада који школа води у електронском облику садржи и податак о јединственом матичном броју ученика и родитеља, односно другог законског заступника ученика, у складу са законом.

Уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика.

Захтев из става 2. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју ученика и његовог родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које школа доставља подносиоцу захтева – родитељу, односно другом законском заступнику ученика, на адресу електронске поште наведене у захтеву.

Члан 26.

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом школе.

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, исправка погрешно унетих података врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.

Члан 27.

Изузетно, када су услед немогућности формирања васпитне групе, деца стасала за похађање припремног предшколског програма прикључена ученицима комбинованог одељења у првом циклусу основног образовања и васпитања, школа води податке и евиденцију о деци и породици као и податке о остваривању тема/пројеката у оквиру припремног предшколског програма у Дневнику образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу првог циклуса на Обрасцу број 4Ц, који је прописан овим правилником.

За децу из става 1. овог члана школа води матичну књигу о уписаној деци и издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма у складу са правилником којим се уређује врста, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи.

Члан 28.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21 и 85/21), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. ст. 3. и 5, чланом 3. стaв 2, чланом 4. ст. 1, 3. и 4, чланом 5. став 11, чланом 10. ст. 2. и 4, чланом 11. став 1. и чланом 12. ст. 2, 3. и 4. Правилника.

Члан 29.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-148/2022-07

У Београду, 22. августа 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Прилог-Основна-школа