Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 79. став 11. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о јавним исправама које издаје средња школа

"Службени гласник РС", бр. 102 од 7. септембра 2022, 34 од 28. априла 2023.

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци јавних исправа које издаје средња школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Школа издаје ученику приликом уписа у школу ђачку књижицу, која се штампа на Обрасцу 1. величине 10 х 14 cm, на 80-грамској хартији, са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, у меком пластифицираном повезу, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.

Члан 3.

Школа издаје ученику сведочанство за сваки завршени разред на Обрасцу 2.

Сведочанство из става 1. овог члана издајe се на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезично сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 х 29,5 cm, са серијским бројем.

Члан 4.

Ученику који се исписује из школе издаје се исписница на Обрасцу 3. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје исписницу чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезичну исписницу чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 25 х 35 cm, са серијским бројем.

Члан 5.

Ученику који је савладао део наставног плана и програма полагањем испита из једног или више предмета школа издаје уверење о положеном испиту на Обрасцу 4. у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм за смер гимназије, или за образовни профил заснован на стандарду квалификација, школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, на Обрасцу 5. у облику табака величине 21 x 29,5 cm, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Ученику који је савладао програм стручног оспособљавања школа издаје уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност на Обрасцу 6. у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Ученику који је савладао наставни план и програм специјалистичког образовања школа издаје уверење о положеном специјалистичком испиту на Обрасцу 7. у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје уверења из ст. 1, 2. и 4. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезична уверења из ст. 1, 2. и 4. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у облику листа величине 25 х 35 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје уверење из става 3. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезично уверење из става 3. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 25 х 35 cm, са серијским бројем.

Уверење из става 2. овог члана важи уз одговарајућу диплому из чл. 7. и 8. овог правилника

Члан 6.

Ученику који је стекао образовање за рад у трајању од две године школа издаје диплому на Обрасцу 8. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезичну диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 25 х 35 cm, са серијским бројем.

Члан 7.

Ученику који је стекао средње образовање у трајању од три године школа издаје диплому на Обрасцу 9. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезичну диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 25 x 35 cm, са серијским бројем.

Члан 8.

Ученику који је завршио средње образовање у трајању од четири године школа издаје диплому на Обрасцу 10. у облику листа величине 21 x 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезичну диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 25 x 35 cm, са серијским бројем.

Члан 9.

Ученику који је завршио специјалистичко образовање школа издаје диплому на Обрасцу 11. у облику листа величине 21 х 29,5 cm, на 120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 21 x 29,5 cm, са серијским бројем.

Уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у електронском облику, школа може да штампа и издаје двојезичну диплому из става 1. овог члана, чија је садржина утврђена овим правилником, на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, у облику листа величине 25 x 35 cm, са серијским бројем.

Члан 10.

Обрасци бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11. одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Обрасци 2–11. имају серијски број.

Члан 11.

Дупликати јавних исправа из овог правилника издају се на обрасцима прописаним овим правилником, на чијем се горњем десном углу прве стране исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Члан 12.

Ако се приликом попуњавања јавне исправе са серијским бројем погреши, образац јавне исправе се прецртава са две паралелне дијагоналне црвене линије и записнички констатује да је образац са одређеним серијским бројем поништен.

Записник и поништени примерак обрасца јавне исправе чувају се у школи десет година.

Члан 13.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС”, број 56/19).

Ђачке књижице које су школе издале ученицима уписаним закључно са школском 2021/2022. годином остају у употреби до краја школовања тих ученика.

У ђачку књижицу из става 2. овог члана, на првој унутрашњој страни, испод јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ), ручно се уноси податак о додељеном јединственом образовном броју ученика (ЈОБ-у) и оверава печатом школе.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-138/2022-03

У Београду, 30. августа 2022. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о измени Правилника о о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС", број 34/2023) Образац 11  замењен је новим обрасцем (види члан 1. Правилника - 34/2023-52).

Образац 1 – Образац ђачке књижице за ученике средње школе

Образац 2 – Образац сведочанства

Образац 3 – Образац исписнице

Образац 4 – Образац уверења о положеном испиту

Образац 5 – Образац уверења о положеним испитима у оквиру савладаног програма за смер гимназије/образовни профил

Образац 6 – Образац уверења о положеном испиту за стручну оспособљеност

Образац 7 – Образац уверења о положеном специјалистичком испиту

Образац 8 – Образац дипломе о стеченом образовању за рад у трајању од две године

Образац 9 – Образац дипломе о стеченом средњем образовању у трајању од три године

Образац 10 – Образац дипломе о стеченом средњем образовању у трајању од четири године

Образац 11 – Образац дипломе о стеченом специјалистичком образовању